Extras din Statut

Scopul Asociaţiei şi obiectul de activitate

Asociaţia are ca scop progresul societăţii prin realizarea unei justiţii independente, imparţiale şi performante, afirmarea si apărarea independentei puterii judecatoresti faţă de celelalte puteri ale statului, iniţierea, organizarea, sprijinirea, coordonarea şi realizarea de proiecte privind îmbunătăţirea, modernizarea şi reformarea sistemului de administrare a justiţiei. Asociaţia işi propune să asigure respectarea drepturilor judecatorilor, a independentei acestora in exercitarea atributiilor si functiilor ce le revin, in conformitate cu principiile fundamentale privind independenta puterii judecatoresti, în raporturile cu celelalte subiecte de drept pe plan intern, al Uniunii Europene si internaţional, promovarea libertăţii şi a demnităţii profesiei, apărarea statutului judecatorilor în statul de drept şi a independenţei justiţiei faţă de celelalte puteri ale statului. În întreaga activitate, Forumul Judecătorilor din România va respecta Constituția şi toate legile ţării, va milita pentru protejarea valorilor fundamentale ale democraţiei, ale statului de drept şi ale respectării drepturilor omului.

Acţiunile asociaţiei vor avea în vedere:

 1. Evaluarea, protecţia si stimularea independenţei judecătorilor, supunerea acestora numai legii, înlăturarea oricăror ingerinţe în activitatea instantelor;
 2. Apărarea libertatii, demnitatii şi statutului profesional al judecatorilor.
 3. Efectuarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice, imbunătăţirea educaţiei juridice, dezvoltarea cercetării juridice, ridicarea nivelului general al doctrinei şi jurisprudenţei, creşterea gradului de pregătire profesională a judecatorilor.
 4. Organizarea profesiei de judecator pentru a răspunde interesului public de realizare a justiţiei faţă de cetăţean, cu profesionalism si eficienţă;
 5. Dezvoltarea culturii şi a elitelor juridice;
 6. Organizarea şi participarea la seminarii, reuniuni ştiinţifice, în ţară şi străinătate, specializări şi alte forme de pregătire profesională;
 7. Dezvoltarea şi îmbogăţirea vieţii culturale şi sociale a judecatorilor;
 8. Proiecte de promovare a drepturilor omului şi ale cetăţeanului;
 9. Îmbunătăţirea relaţiei dintre justiţie, societatea civilă, mass-media şi opinia publică;
 10. Dezbateri privind teoriile şi politicile moderne privind justiţia;
 11. Revizuirea sistematică a legislaţiei şi urmărirea interacţiunii dintre norme si societate;
 12. Elaborarea şi promovarea de studii şi politici juridice;
 13. Creşterea încrederii cetăţeanului în actul de justiţie;
 14. Reprezentarea judecătorilor din România, membri ai asociației, în faţa altor asociatii similare din Romania si din străinătate, cooperarea cu alte asociatii, naţionale şi internaţionale care urmăresc acelaşi scop.

Pentru realizarea acestui scop, Asociaţia îşi propune :

 1. realizarea unui site de internet propriu unde vor fi postate toate hotărârile, publicaţiile şi dezbaterile membrilor Asociaţiei, inclusiv cele ale organelor de conducere.
 2. conceperea şi derularea de proiecte de dezvoltare si susţinere a reformei sistemului juridic, cu finanţare proprie ori finanţări publice sau private, interne sau externe; organizarea de simpozioane, dezbateri publice, cursuri de perfecţionare, specializare, mese rotunde, ateliere de studiu, cu participare internă şi externă, pe teme specifice reformei sistemului de administrare a justiţiei;
 3. editarea si distribuţia de publicaţii de specialitate de orice tip [reviste, periodice, reviste în format electronic, etc.] în legătură cu domeniul de activitate a Asociaţiei;
 4. iniţierea sau participarea la parteneriate cu alte asociatii profesionale ale judecatiorilor sau alţi parteneri interesaţi de proiectele de reformă a sistemului de administrare a justiţiei;
 5. identificarea problemelor privind procesul de reformă şi formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea acestuia în toate compartimentele sistemului judiciar;
 6. încurajarea comunicării între judecatori şi societatea civilă;
 7. elaborarea şi promovarea de studii şi politici juridice care să susţină cu expertiză specifică proiecte ale instituţiilor şi organizaţiilor publice sau private, precum şi parteneriate cu societatea civilă;
 8. iniţierea şi dezvoltarea colaborării naţionale şi internaţionale cu asociatii similare;
 9. apărarea şi promovarea drepturilor membrilor săi, în special cele legate de participarea publică la procesul de reformare a sistemului juridic;
 10. sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica înfăptuirii justiţiei, prin elaborarea de studii, analize, sondaje de opinie şi informări publice;
 11. participarea activă la dialogul social şi la punerea în valoare a experienţei, cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate, care sa faciliteze elaborarea deciziilor şi a actelor normative ce interesează sistemul judiciar;
 12. efectuarea de orice alte activităţi prevăzute de dispoziţiile legale in vigoare.

(4)  În activitatea sa, Asociaţia va promova valorile civice, ale democraţiei şi ale statului de drept, principiile recunoscute internaţional în materie juridică, precum si valorile şi tradiţiile universale ale profesiilor juridice.

Membrii Asociaţiei

Asociaţia poate avea două categorii de membri :

 1. membri activi;
 2. membri de onoare.

Pot fi membri activi ai Asociaţiei judecători din țară si din străinătate, care, cunoscând statutul şi regulamentele interioare ale acesteia, sunt de acord cu prevederile lor şi înţeleg ca prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea scopurilor Asociaţiei.

Judecatorul care îşi manifestă expres intenţia de a deveni membru al asociaţiei va depune un memorandum de aderare în care va arăta care sunt acţiunile concrete pe care înţelege sa le realizeze pentru a sprijini scopurile şi activităţile asociaţiei sau va adera la un memorandum deja existent depus anterior de un alt membru.

Cererea va fi formulată în scris şi va putea fi adresată şi folosind mijloace electronice de comunicare [fax, internet]. Ea va fi însoţită de informaţii privind experienţa profesională şi de informaţii de contact – adresă de e-mail, telefon şi adresa poştală la care poate primi direct comunicările scrise. Judecătorul achită anticipat cotizaţia anuală în vigoare la data cererii.

Aprobarea înscrierii în Asociaţie a membrilor activi se va face periodic de Consiliul Director. Membrii fondatori sunt de drept membri activi ai Asociaţiei.

Informaţiile privind datele de identificare şi de contact ale membrilor Asociaţiei persoanele fizice şi juridice sunt confidenţiale, cu excepţia cazului în care aceştia sunt de acord cu divulgarea lor publică.

Adunarea Generală a Asociaţiei poate acorda calitatea de membru de onoare al Asociaţiei persoanelor fizice şi/sau juridice care aduc, prin acţiuni proprii sau contribuţii directe, servicii deosebite Asociaţiei sau sistemului juridic din România.

Un Comitet de onoare se poate constitui din personalităţile reprezentative în domeniile ce fac obiectul de activitate al Asociaţiei, la propunerea Consiliului Director şi cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţiei.

Membrii activi ai Asociaţiei au următoarele drepturi :

 1. să participe la acţiunile organizate de Asociaţie şi să facă propuneri Adunării Generale;
 2. să fie aleşi în Consiliul Director al Asociaţiei, conform prevederilor prezentului Statut;
 3. să propună, să ceară şi/sau să iniţieze realizarea de acţiuni şi proiecte conforme cu scopul şi obiectivele Asociaţiei, cu aprobarea şi susţinerea Adunării Generale.

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii :

 1. să respecte prevederile Statutului şi ale regulamentelor interne ale Asociaţiei;
 2. să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza direct sau indirect scopurile sau interesele Asociaţiei.

Calitatea de membru al Asociaţiei încetează :

 1. la cerere;
 2. prin excludere, în următoarele cazuri :
 • producerea de prejudicii morale şi/sau materiale Asociaţiei
 • angajarea în activităţi ce contravin Statutului, regulamentelor interne şi hotărârilor organelor de conducere ale Asociaţiei, sau care sunt contrare legii şi ordinii de drept


Publicatie semestriala a Editurii Universitare (acreditata CNCS)

 • SSRN

Parteneri

 • 1. Editura Universitară
 • 2. Centrul de Studii de Drept European
 • 3. JurisClasor CEDO
 • 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Newsletter

E-mail:

Subscribe
Unsubscribe

Accesări (pagini citite)