14.08.2015 Memoriu protest modificare legi justitie

 

Către

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,

Institutul Naţional al Magistraturii,

Ministerul Justiţiei

 

MEMORIU DE PROTEST

 

împotriva propunerilor Comisiei nr. 1 – independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare, integritatea şi transparența sistemului judiciar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, şedinţa din 21.07.2015, ora 10.00, pct. 8, referitoare la modificarea legilor justiţiei, accesibile la pagina web http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/22_07_2015__75429_ro.pdf, respectiv:

 • reintroducerea numirii directe în funcţia de judecător ori procuror a magistraţilor asistenţi şi a avocaţilor cu vechime de cel puţin 18 ani, exclusiv pe bază de interviu, la judecătorii şi la parchetele de pe lângă acestea (art. 33 ind. 1 alin. 2 din Legea nr. 303/2004)

 

 • schimbarea modalităţii de susţinere a examenului de promovare în funcţii de execuţie, prin instituirea ca probă a unei aşa numite evaluări a activităţii profesionale pe ultimii 3 ani (transformarea unei condiţii de participare în notă de promovare) (art. 46 din Legea nr. 303/2004)

 

 • reintroducerea prevederii privind numirea foştilor magistraţi cu vechime de minim 10 ani în funcţii vacante la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat. (art. 33 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 303/2004),

 

considerând că toate aceste propuneri vor determina grave consecinţe asupra sistemului judiciar.

Atragem atenţia că aceste modificări, efectuate în condiţii netransparente, fără consultarea magistraţilor, reprezintă o întoarcere la prevederi a căror înlăturare a fost susţinută de tot corpul judiciar în perioada 2007-2009 şi au fost puternic criticate prin rapoartele cu privire la sistemul judiciar în cadrul monitorizării justiţiei prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) agreat de Uniunea Europeană şi România.

 

 1. Prin aceste propuneri se nesocotesc flagrant actele internaţionale care consacră principiile fundamentale privind independenţa judecătorilor – importanţa selecţiei, pregătirii şi a conduitei profesionale a acestora, respectiv a standardelor obiective ce se impun a fi respectate atât la intrarea în profesia de magistrat, cât şi la instituirea modalităţilor de promovare.

            Potrivit Principiilor Fundamentale privind Independenţa Judecătorilor, adoptate de Congresul al VII-lea al Naţiunilor Unite, aprobate prin rezoluţiile Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 40/32 din 29 noiembrie 1985 şi 40/146 din 13 decembrie 1985,  „cei selectaţi pentru funcţiile de judecător vor fi persoane integre şi competente, având pregătire adecvată sau calificare juridică. Orice metodă de selecţie şi de promovare a judecătorilor/procurorilor va fi elaborată astfel încât să nu permită numirile pe motive necorespunzătoare” (pct. 10).

De asemenea, la pct. 13 se prevede că „promovarea judecătorilor, oriunde există un astfel de sistem, trebuie să aibă la bază factori obiectivi, în special calificarea profesională, integritatea şi experienţa.”

            Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a recomandat guvernelor statelor membre să adopte sau să consolideze toate măsurile necesare pentru promovarea rolului judecătorilor, în mod individual, dar şi al magistraturii, în ansamblu, în vederea promovării independenţei acestora, aplicând, în special, următoarele principii: (…) I.2.c. „orice decizie referitoare la cariera profesională a judecătorilor trebuie să se bazeze pe criterii obiective, selecţia şi promovarea judecătorilor trebuie să se facă după meritele şi în funcţie de pregătirea profesională, integritatea, competenţa şi eficienţa acestora”. (Recomandarea nr. (94)/12 din 13 octombrie 1994, cu privire la independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor)

            Orice „criterii obiective” care caută să garanteze că selectarea şi cariera judecătorilor se bazează pe merite, ţinând cont de pregătirea profesională, integritate, capacitate şi eficienţă” nu pot fi definite decât în termeni generali. Se urmăreşte în primul rând conferirea unui conţinut aspiraţiilor generale spre „numirea pe baza de merit” şi „obiectivism”, alinierea teoriei la realitate.

Standardele obiective se impun nu numai pentru a exclude influenţele politice, şi pentru a preveni riscul apariţiei favoritismului, conservatorismului şi a „nepotismului”, care există în măsura în care numirile sunt făcute într-o maniera nestructurată. Deşi experienţa profesională corespunzătoare este o condiţie importantă pentru promovare,  vechimea în muncă, în lumea modernă, nu mai este general acceptată ca principiu dominant de determinare a promovării.

Publicul manifestă un interes sporit nu numai faţă de independenţa, ci şi faţă de calitatea sistemului judecătoresc şi, mai ales în vremuri când se produc mari schimbări. Poate exista o eventuală sacrificare a dinamismului atunci când promovările se bazează în întregime pe vechimea în muncă, ce nu poate fi justificată printr-un câştig real în ceea ce priveşte independenţa.

 1. Recrutarea judecătorilor şi procurorilor trebuie să fie efectuată exclusiv pe bază de concurs – indicaţiile Raportului Comisiei Europene din 4 februarie 2008, recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei şi ale Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni.

            Prin propunerile înaintate de Comisia nr. 1 către Plenul CSM, privind reinstituirea modalității de intrare în profesia de magistrat exclusiv prin interviu pentru avocații şi magistraţii-asistenţi cu vechime în profesia respectivă de 18 ani, se nesocotesc măsurile luate ca urmare a monitorizării sistemului judiciar în cadrul MCV până în prezent. Practic, se urmărește întoarcerea la procedurile ad-hoc de recrutare, cu încălcarea gravă a tuturor principiilor pe care România s-a angajat să le respecte.

Această propunere nu este justificată de vreun număr imens de locuri vacante în sistem. Dimpotrivă, criza locurilor vacante nu mai există la momentul actual, chiar şi fără adoptarea acestor noi prevederi, numărul auditorilor se justiţie selectaţi anual va fi din ce în ce mai mic, probabil concursurile de admitere se vor organiza o singură dată la doi ani, pentru că nu mai sunt multe posturi vacante în sistem, prin urmare nicio justificare de acest gen nu se aplică.

Totodată, un argument legat de faptul că anumite locuri de la judecătoriile izolate, cu activitate redusă, nu se vor ocupa nu justifică o astfel de măsură cu impact grav și de neadmis asupra sistemului judiciar. Măsurile care trebuie luate pentru aceste judecătorii, ineficiente în activitate, este de desființare, iar nu de recrutare în sistem exclusiv prin interviu. Mai mult, nu există niciun caz în care un judecător sau procuror admis în magistratură prin concurs să refuze să accepte un post la o judecătorie cu activitate redusă.

Reamintim că, potrivit Raportului Comisiei Europene din 4 februarie 2008 privind progresele din România în domeniul reformei sistemului judiciarhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0062&from=EN , angajamentul luat de România a fost cel de elaborare şi punere în aplicare în sistemul judiciar a unei scheme de personal raţionale şi realiste, pe baza unei evaluări continue a necesităţilor.

 Comisia Europeană a constatat că jumătate din recrutările în sistemul judiciar au urmat o procedură ad-hoc pentru a asigura ocuparea rapidă a posturilor vacante existente, pe bază de interviuri şi experienţa în muncă, fără a controla calificările sau pregătirea noului magistrat.

Atragem atenţia asupra faptului că şi anterior acestui raport au fost făcute recomandări cu privire la modul de recrutare a magistraţilor, astfel încât aceştia să corespundă noilor exigenţe impuse nu în ultimul rând de evoluţia legislaţiei şi jurisprudenţei, precum şi de aplicarea normelor de drept al Uniunii Europene, a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, după cum am arătat la punctul 1, prin Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, se atrage atenţia statelor membre cu privire la necesitatea numirii şi promovării judecătorilor pe criterii obiective, care să aibă la bază competenţa profesională, integritatea şi eficienţa acestora.

Motivul pentru care s-a apelat la recrutările prin interviu şi fără a asigura garanţiile stipulate (examen şi formare iniţială) a fost, la nivelul perioadei 2004-2008, necesitatea ocupării rapide a locurilor vacante din sistem. În aceste condiții, au fost sacrificate, pentru a se asigura „cantitatea”, aspecte esenţiale legate de „calitatea” actului de justiţie. Cei recrutaţi prin interviu nu sunt în măsură să răspundă exigenţelor actuale ale profesiei de magistrat din moment ce nu le-au fost testate cunoştinţele şi nu au fost anterior pregătiţi pentru a răspunde acestor exigenţe. Admiterea prin interviu este o soluţie păguboasă care creează un dezechilibru şi care, în realitate, opreşte accederea în magistratură a celor cu adevărat motivaţi.

 1. Avantajele recrutării şi promovării pe bază de concurs – admitere la Institutul Naţional al Magistraturii; rolul Institutului Naţional al Magistraturii în formarea magistraţilor, exigenţele actuale ale profesiei de magistrat.

Dispoziţiile Legii nr. 303/2004, cât privește recrutarea magistraților exclusiv pe bază de examen, şi promovarea magistraţilor, exclusiv prin examen, nu trebuie schimbate.

Modalitatea principală de admitere în magistratură trebuie să rămână concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, iar modalitatea principală şi unică de promovare în funcţiile de execuţie trebuie să fie examenul obiectiv.

În mod excepţional, aşadar în cazuri extraordinare, pot fi numiţi tot pe bază de concurs, persoanele indicate la art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, după concurs şi numire, aceştia urmând un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

Propunerea criticată – de intrare în profesie a avocaţilor şi magistraţilor-asistenţi cu minim 18 ani vechime – nu reglementează ca acei primiţi în magistratură fără concurs să urmeze cursuri de formare profesională şi nici să susţină la finalul cursurilor de formare un examen a cărui nepromovare să atragă eliberarea din funcţie, nu sunt propuse niciun fel de dispoziţii tranzitorii pentru a reglementa situația magistraţilor care au fost numiţi fără concurs.

Rolul Institutului Naţional al Magistraturii este acela de a forma magistratul în acord cu modelul de magistrat european. Formarea unui astfel de magistrat, perfecţionarea sistemului de pregătire a magistraţilor şi, mai ales, de selecţie a acestora, constituie preocupări permanente şi în alte state membre, acest obiectiv revenind în exclusivitate şcolilor naţionale de magistratură. Spre exemplu, Şcoala Naţională de Magistratură din Franţa doreşte reformarea sistemului de primire în profesie în felul următor: prin introducerea testelor de personalitate pentru a detecta eventualele dificultăţi legate de fragilitatea psihologică a candidaţilor, identificarea capacităţii de raţionament şi decizie, iar în cadrul formării magistraţilor se urmăreşte: dobândirea/aprofundarea cunoştinţelor de limbi străine, stăpânirea dreptului UE şi a celui internaţional, cunoaşterea sistemelor de drept străine prin programe de schimb între şcolile de magistratură, stagiu obligatoriu în străinătate. Aşadar, se observă clar preocuparea pentru selecţia cât mai bună şi pentru o formare cât mai avansată a magistratului.

În schimb, în România, se constată în acest plan, prin înaintarea propunerilor criticate de noi, un puternic regres. Deşi sunt create bazele legislative pentru o astfel de selecție şi promovare pe criterii obiective, în mod cu totul inexplicabil se propune întărirea modalităţilor de primire în profesie pe baza unei selecţii superficiale şi arbitrare.

Din perspectiva propunerii referitoare la primirea în profesia de magistrat exclusiv pe bază de interviu, atragem atenţia că reîntoarcerea la prevederile anilor 2004-2008,va conduce în mod cert la consecinţe pe care le apreciem ca fiind extrem de grave, iar dacă există opinii contrare, în combaterea acestora, precizăm încă o dată cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un magistrat pentru a corespunde profilului de magistrat actual: cunoştinţe temeinice de drept intern, de drept al Uniunii Europene şi familiarizarea cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, valorificarea corectă a acestora, deprinderea unor tehnici corecte de întocmire a actelor procedurale, cunoaşterea a cel puţin două limbi de circulaţie internațională, cunoştinţe de operare PC, familiarizarea cu regulile de deontologie profesională, motivaţie puternică pentru a desfăşura o carieră şi nu pentru a considera profesia de magistrat o trecere pasageră cu finalizarea unor avantaje materiale (un anumit cuantum al pensiei speciale, spre exemplu, după 1-2 ani în profesie, aşa cum s-a întâmplat şi în anii 2007-2009).

Ne punem firesc întrebarea: vor corespunde avocaţii şi magistraţii asistenţi, indiferent de vechimea în alte funcţii, care nu au beneficiat de formare profesională şi care nu au fost selectaţi pe bază de competenţă profesională, profilului indicat? Răspunsul nostru este evident negativ.

În ceea ce priveşte schimbarea modalităţii de promovare în funcţii de execuţie, suntem împotriva unui criteriu insuficient şi total subiectiv – evaluare a activităţii în ultimii 3 ani, în detrimentul unei examinări obiective.

Evaluarea pe ultimii 3 ani nu constituie o probă, fiind o procedură lipsită de transparenţă şi de predictibilitate, neputând conduce la concluzia că notele acordate sunt susţinute de aprecieri obiective. Dimpotrivă, orice sursă de apreciere subiectivă trebuie înlăturată. Or, o astfel de modalitate propusă va da naştere la suspiciuni privind evaluarea anumitor candidaţi şi modul în care au obţinut anumite calificative, deşi notele la proba scrisă nu îi îndreptăţeau la aceste calificative. Reiterăm aici recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, cu privire la promovarea judecătorilor, care trebuie să se facă după meritele şi în funcţie în principal de pregătirea profesională, apoi integritatea, competenţa şi eficienţa acestora.

Or, acestea pot fi examinate doar prin intermediul unui examen, iar nu pasând sarcina examinării către o evaluare de natură să departajeze candidaţi de aceeaşi valoare în mod neprevizibil şi nejustificat.

Atragem atenţia şi asupra aspectului că nu se face vreo diferenţiere cât priveşte evaluarea, dacă aceasta priveşte ultimii 3 ani în activitatea efectivă în instanţe/parchete ori dacă priveşte o activitate în urma detaşării în diverse alte autorităţi: Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naional al Magistraturii etc. Există o diferenţă majoră de evaluare în ce priveşte autorităţile menţionate, ceea ce denotă gradul şi mai mare de subiectivism al criteriului propus.

Evaluarea pe anumite perioade de timp nu poate constitui o barieră în promovare prin instituirea sa ca probă cu o pondere de 50% din nota finală. Acest sistem este total inacceptabil, evaluarea nu poate constitui decât un criteriu de înscriere la examen, ceea ce şi constituie la momentul actual. Evaluarea vizează îndeplinirea condiţiilor de integritate şi eficienţă mai sus indicate şi se exprimă în calificative, iar nu în note. Nu poate fi mai mult d o condiţie de participare la examen, iar nu de promovare a examenului.

Totodată, criticăm lipsa oricăror precizări privind proba scrisă la promovare în funcţii de execuţie, nefiind detaliat în ce constă această probă scrisă, ce înseamnă caracter practic şi reieşind că o evaluare a cunoştinţelor teoretice (care se impune în special la acest moment al intrării în vigoare de noi coduri) şi a pregătirii profesionale, a fost înlăturată total. Pregătirea profesională, primul criteriu luat în considerare de Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, a fost cu totul exclusă.

Arătăm că este discutabilă propunerea referitoare la mărirea excesivă a vechimii pentru promovare (7 ani vechime efectivă pentru tribunal, 10 ani vechime efectivă pentru curte de apel), iar aceasta trebuie raportată la capacităţile sistemului. O vechime foarte mare poate să înlăture orice stimulare de dezvoltare a magistraţilor şi să determine o plafonare a acestora din punct de vedere al carierei. Deşi, în mod repetat, s-a pus în vedere membrilor Consiliului Superior al Magistraturii necesitatea unei reglementări în cadrul examenelor de promovare în sensul instituiri unei vechimi efective la instanţa imediat inferioară (2-3 ani), aceasta nu trebuia înţeleasă ca o instituire a unei vechimi pentru promovare la tribunal şi curte de apel care nu este justificată de Comisie prin date concrete.

Apar vădite neconcordanţe în propunerile înaintate, deoarece, pe de o parte, se măreşte vechimea pentru promovare la peste un deceniu, ceea ce denotă că nu mai există locuri vacante în sistem, iar, pe de altă parte, se instituie modalităţi de primire în sistem ce pot fi justificate doar de un număr excesiv de mare de locuri vacante la toate nivelurile de jurisdicţie (spre ex. reprimirea în profesie a celor care au avut funcţii de magistraţi timp de minim 10 ani).

Niciun studiu al capacităţilor sistemului nu însoţeşte propunerile Comisiei şi niciun fel de argumente nu sunt aduse în sprijinul lor.

 

 1. Recrutarea prin interviu şi recrutarea prin examen – carenţele recrutării prin interviu şi exemple concrete din interviuri; modalitatea de susţinere a examenelor de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi direct în magistratură, numărul, complexitatea examenelor şi pregătirii din cadrul Institutul Naţional al Magistraturii şi obiectivul principal al acesteia – formarea unui corp de magistraţi care să corespundă profilului optim actual.

Carenţele recrutării magistraţilor pe bază exclusiv de interviu transpar din însăşi modalitatea efectivă de examinare. Astfel, în perioada anilor 2004-2008 aceştia au fost supuşi unui interviu, la care întrebările pot fi calificate cu multă îngăduinţă formale, de către orice absolvent al facultăţilor de drept. Exemplele sunt cunoscute: „ce spuneţi când intraţi în sala de judecătă?, cum reacţionaţi când un justiţiabil stă cu căciula pe cap în sală?, care este competenţa judecătoriilor?” (a se vedea http://www.juridice.ro/32213/interviuri-intrare-magistratura-concurs.html). Magistraţii astfel examinaţi au fost numiţi fără a fi supuşi unui test în ceea priveşte competenţa profesională, motivat de experienţa pe care aceştia au acumulat-o. Nu este negată abilitatea profesională a acestora care se recomandă în profesia din care provin, nu în aceea de magistrat. Admiterea în serviciul public, ca peste tot în lumea considerată modernă, trebuie făcută urmare unui examen, care trebuie să evalueze cunoştinţele teoretice ale candidatului, care se presupune că nu are, la acel moment, practica serviciului (practica e personală iar învățarea unor speţe indicate într-o bibliografie nu face dovada experienţei, competenţei şi eficienţei, ci eventual a memoriei candidatului).

Spre comparaţie, cei numiţi pe bază de concurs sunt supuşi mai întâi unui examen eliminatoriu, de dificultate ridicată (cel mai dificil dintre toate examenele aferente profesiilor juridice) cu privire la cunoştinţe de drept, apoi unui interviu care pune cu totul alte probleme candidaţilor. Astfel, se cunoaşte că în cadrul acestui interviu candidaţii sunt supuşi unui adevărat examen, care are o parte psihologică şi o parte referitoare la norme de deontologie (speţe cărora candidaţii trebuie să le găsească soluţii în acord cu normele codului deontologic). Ulterior, aceştia urmează doi ani cursuri de formare profesională, finalizate – la rândul lor – cu multiple alte examene, de ordinul zecilor.

Experienţa acumulată în alte profesii, respectiv avocat, consilier juridic, notar, magistrat asistent, nu înseamnă şi însuşirea tuturor cunoştinţelor necesare, corespunzător profilului actual de magistrat. Pentru a putea deveni magistrat, esenţial este să fie întrunite, în principal, cerinţe referitoare la competenţa profesională şi integritate, iar îndeplinirea condiţiei referitoare la competenţa profesională nu se poate verifica altfel decât prin testare.

Aşadar, cei primiţi pe bază de interviu sunt admişi printr-o verificare formală şi superficială în bloc, atât a cunoştinţelor juridice cât şi motivării psihologice, şi fără ca ulterior să fie supuşi unei formări profesionale, motivat de experienţa pe care o au, argument care porneşte de la premise false. Trebuie ţinut seama obligatoriu de realitatea imediată din România, care nu indică cele mai înalte standarde în ceea ce priveşte pregătirea din domeniul juridic. De cele mai multe ori, aceasta este superficială.

Susţinerea examenelor identifică acele persoane care s-au preocupat de pregătire continuă şi actuală şi care au motivaţie puternică de a deveni magistraţi şi de a se supune formării în acest scop.

Deşi experienţa profesională este doar unul dintre criteriile ce pot fi avute în vedere pentru admiterea în magistratură sau promovarea în sistem, în fapt, prin propunerile formulate, s-a substituit tuturor celorlalte criterii, din moment ce restul lor nu mai sunt avute în vedere şi nu sunt corespunzător verificate în cazul celor numiți direct pe post, fără concurs. Vechimea în alte profesii a devenit o condiţie suficientă pentru numirea în magistratură, fiind greu de susţinut că „interviul” reprezintă, cu adevărat, o verificare a cunoştinţelor acumulate, precum şi a cerinţelor psihologice care trebuie întrunite de către magistraţi. Mai mult decât atât, vechimea nu este luată în considerare numai la admiterea în profesie, ci este valorificată încă o dată, permiţându-se acestor magistraţi numiţi fără concurs să acceadă direct la instanţele superioare.

CONCLUZII:

Considerăm că soluția pentru ocuparea puţinelor locurilor vacante din magistratură nu este şi nu poate fi aceea a facilitării intrării în magistratură prin interviu a unor persoane nemotivate şi nepregătite să facă faţă cerinţelor actuale. Având în vedere maniera în care este perceput de către opinia publică corpul magistraturii actuale, nu se poate spune că imaginea justiţiei se va îmbunătăţi prin generalizarea sistemului recrutării pe bază de interviu, prin chestionarea absolut formală a „candidatului” (de fapt, am putea să-l numim „magistrat” încă dinaintea interviului), cu consecinţa primirii în sistem a unor persoane care nu au cunoştinţele necesare, nici disponibilitatea de a le acumula. Esenţială este capacitatea candidatului de a aprecia liber şi imparţial situaţiile juridice cu care se confruntă şi de a aplica dreptul în spiritul respectării demnităţii persoanelor şi a drepturilor acestora.

Se impune înlăturarea alternativei comode, dar ineficiente, a numirii pe bază de interviu, care creează dezechilibre şi prejudiciază sistemul în totalitate. Justificarea menţinerii unei astfel de soluţii inclusiv pe baza opiniei că numărul de posturi rezervate unor astfel de numiri este mic, a fost contrazisă în perioada anilor 2004-2008 prin datele reale, când se ajunsese la 195 de locuri ocupate prin interviu, locuri la care se urmărea adăugarea altora, în condiţiile în care numărul de posturi vacante la judecătorii ţi parchetele aferente era de 204. Or, o astfel de consecinţă se produce în mod iminent prin admiterea propunerii de reîntoarcere la această modalitate de primire în sistem.

Este necesară, totodată, eliminarea posibilităţii reprimirii formale în sistem a magistraţilor pensionaţi sau celor care şi-au dat demisia, prin excluderea variantei reîntoarcerii acestora la instanţa de unde s-au pensionat sau de unde au plecat de bună voie. Posturile de la instanţele superioare trebuie asigurate pentru promovare în urma organizării concursurilor. Nu trebuie închisă calea promovărilor prin această metodă. Aceste posturi sunt mai puţine comparativ cu judecătoriile, se cere un personal energic, care să posede cunoştinţe actuale şi moderne, nu reîntoarcerea unor persoane cu privire la care există riscul să ţină sistemul în loc şi chiar să nu facă faţă. Cumulul unei pensii substanţiale cu indemnizaţia de magistrat este un avantaj individual, care nu trebuie generalizat.

Se impune înlăturarea oricăror modalităţi subiective de promovare în funcţii de execuţie, mai ales a transformării unei condiţii generale de participare la examene ca evaluarea profesională, în barieră perpetuă şi subiectivă, în detrimentul examinării obiective, pe bază de examen, a cunoştinţelor atât teoretice cât şi practice.

Mai mult ca oricând, este imperios necesar a se acorda o maximă atenţie modalităţilor de primire în magistratură şi formării magistratului din România la standarde egale cu cele din statele membre ale Uniunii Europene. Aceste modificări propuse de comisia de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, efectuate în condiţii netransparente, fără consultarea magistraţilor, reprezintă o întoarcere la prevederi a căror înlăturare a fost susţinută de tot corpul judiciar în perioada 2007-2009 şi care au fost puternic criticate prin rapoartele cu privire la sistemul judiciar, în cadrul monitorizării justiţiei prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) agreat de Uniunea Europeană şi România.

26.07.2015

 

LISTA MAGISTRAŢILOR (JUDECĂTORI ŞI PROCURORI)

CARE SUSŢIN MEMORIUL

 

 1. Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 2. Amalia Cecilia Moleanu, judecător, Tribunalul Mehedinţi
 3. Roxana Maria Călin, judecător, Tribunalul Bucureşti
 4. Ionuţ Militaru, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 5. Claudiu Drăguşin, judecător, Judecătoria sectorului 4 Bucureşti
 6. Carmen Solcoi, judecător, Tribunalul Braşov
 7. Robert Cadea, judecător, Tribunalul Braşov
 8. Cosmin Radu Mitroi, judecător, Tribunalul Teleorman
 9. Marilena Neacşu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 10. Laurentiu Mihai Bălan, judecător, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 11. Oana Pelin, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
 12. Liviu Cornel Dobranişte, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 13. Alexandru Felix, judecător, Tribunalul Buzău
 14. Delia Duros, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 6 Bucureşti
 15. Cezar Ştefănescu, judecător, Curtea de Apel Bacău
 16. Alina Nadia Guluţanu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 17. Cristina Florea, judecător, Tribunalul Brașov
 18. Vlad Andrei Ardeleanu, judecător, Judecătoria Constanța
 19. Oana Cristina Munteanu, judecător, Judecătoria Constanta
 20. Ciprian Bodu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
 21. Vica Oprisan, judecător, Judecătoria Călaraşi
 22. Ioana-Andreea Roescu, judecător, Judecătoria Drăgăşani
 23. Ilisie Teofil, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 24. Rosina-Valentina Todea, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
 25. Octavian Samoilă, judecător, Judecătoria Drăgăşani
 26. Ştefan Aurelian Ispăşoiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
 27. Aurelian-Marian Murgoci-Luca, judecător, Judecătoria sectorului 5 Bucureşti
 28. Ioana Brădăţeanu, judecător, Tribunalul Iasi
 29. Elena Mihaela Toma, judecător, Judecătoria Targoviste
 30. Dorina Ivascu, procuror, DNA, ST Galaţi
 31. Victor Chiţu, judecător, Curtea Militară de Apel Bucureşti
 32. Valentin Marian Pascu, judecător, Judecătoria Lugoj
 33. Costin Andrei Stancu, judecător, Tribunalul Specializat Argeş
 34. Dana Iuliana Stancu, judecător, Judecătoria Piteşti
 35. Adela Popescu, judecător, Tribunalul Valcea
 36. Lilica Viuleţ, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
 37. Claudiu Corobană, judecător, Judecătoria sectorului 3 Bucureşti
 38. Ștefania Anton, judecător, Curtea de Apel Suceava
 39. Liviu Mihai Urziceanu, judecător, Judecătoria Arad
 40. Bogdan Mateescu, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 41. Adina Ghiţă, judecător, Tribunalul Dolj
 42. Nicoleta Ghiciulescu, judecător, Judecătoria Chişineu Criş
 43. Mircea Pîrvu, judecător, Judecătoria Băileşti
 44. Alin Vasonan, judecător, Curtea de Apel Oradea
 45. Laura Uce, judecător, Tribunalul Vâlcea
 46. Monica Anghel, judecător, Judecătoria Vălenii de Munte
 47. Cristian Nicolae Iliescu, judecător, Tribunalul Dolj
 48. Daniela Delia Stoica, judecător, Judecătoria sectorului 5 Bucureşti
 49. Grigore Surd, judecător, Tribunalul Satu Mare
 50. Ioana Mihaela Neacşa, judecător, Tribunalul Argeş
 51. Corina Tudor, judecător, Tribunalul Bucureşti
 52. Ancuta Blănariu, judecător, Judecătoria Roman
 53. Cosmin Ungureanu, judecător, Judecătoria Slatina
 54. Anca Codreanu, judecător, Tribunalul Covasna
 55. Vasile Bozeşan, judecător, Tribunalul Teleorman
 56. Maria-Cătălina Marcu, judecător, Curtea de Apel Suceava
 57. Mihail Stănescu-Sas, judecător, Curtea de Apel Constanţa
 58. Rareş Ciauşu, procuror, DIICOT Cluj

59 Lucian-Cosmin Manoloiu, judecător, Judecătoria Slatina

 1. Ciprian Cristian Purice, judecător, Judecătoria Slobozia
 2. Mihaela Bunăiașu, judecător, Judecătoria Slatina
 3. Alexandra Ghergheşanu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 4. Mădălina Cioară, judecător, Tribunalul Vaslui
 5. Adrian Păcurar, judecător, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti
 6. Iarina Prelipceanu, judecător, Tribunalul Cluj
 7. Cristina Ardeleanu, judecător, Tribunalul București
 8. Dragoş Păduraru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa
 9. Victor Văduva, judecător, Judecătoria Constanţa
 10. Florin Lupaşcu, judecător, Tribunalul Specializat Mureş
 11. Melania Isopescu, judecător, Judecătoria Piatra-Neamt
 12. Ioana Nicoleta Spiridonescu, judecător, Judecătoria Craiova
 13. Andreea Maria Dumbrăveanu, judecător, Judecătoria sectorului 3 Bucureşti
 14. Călin Dumbrăveanu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
 15. Simona Taus, judecător, Judecătoria Zărnești
 16. Andrea Meșter, judecător, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti
 17. Delia Elena Holbocianu, judecător, Judecătoria Suceava
 18. Claudiu Holbocianu, judecător, Judecătoria Suceava
 19. Ciprian Tiţa, judecător, Judecătoria Piteşti
 20. Ibolya Szende Bolbos, judecător, Tribunalul Bistrita Năsăaud
 21. Iulia Ioana Bilciu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 22. Cristina Moisa, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 23. Angelica Ulianov, judecător, Judecătoria Constanţa
 24. Gabriel Ulianov, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa
 25. Marcu-Aurelian Cîrstea, judecător, Judecătoria Bălcesti
 26. Serena Evda Militaru, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
 27. Adriana Daniela Barcau, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
 28. Diana Mușuroiu, judecător, Judecătoria Târgoviște
 29. Adrian Năstase, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 30. Ioan Fundătureanu, judecător, Tribunalul Arges
 31. Adina Fundătureanu, judecător, Curtea de Apel Piteşti
 32. Gabriel-Cristian Ursa, judecător, Judecătoria Tg. Mureş
 33. Ovidiu-Ştefan Scarlatescu, judecător, Judecătoria Lugoj
 34. Oana Ionescu, judecător, Judecătoria Călăraşi
 35. Simona Ştefania Matei, judecător, Tribunalul Brasov
 36. Corina Etcu, judecător, Judecătoria Iaşi
 37. Silviana Camelia Călin, judecător, Judecătoria Calarasi
 38. Oana Stroiu, judecător, Judecătoria Braşov
 39. Ioan-Paul Chiş, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti
 40. Loredana Alexandrescu, judecător, Judecătoria Iași
 41. Vasile Airinei, procuror, DIICOT ST Iaşi
 42. Răzvan Dicu, judecător, Tribunalul Galaţi
 43. Anca Pârleţeanu, judecător, Judecătoria Constanţa
 44. Maria Timoaşcă, judecător, Judecătoria Constanţa
 45. Adriana Nicolae, judecător, Judecătoria Buzau
 46. Diana Deculescu, judecător, Judecătoria Constanţa
 47. Bogdan Ciprian Pîrlog, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 48. Dan Lixandru, judecător, Judecătoria Slatina
 49. Antonela Alis Jica, judecător, Judecătoria Vălenii de Munte
 50. Adrian Popescu, judecător, Judecătoria Pucioasa
 51. Horaţiu Constantin Stângaciu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
 52. Ioana Hanganu, judecător, Judecătoria Piatra Neamt
 53. Dragoş Gheorghe, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
 54. Liliana – Mirela Puşcaşu, judecător, Judecătoria Onești
 55. Bogdan Zdrenghea, judecător, Tribunalul Cluj
 56. Anca Moldovan, judecător, Curtea de Apel Cluj
 57. Felix Lucian Șalar, judecător, Curtea de Apel București
 58. Marius Vâlcu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 6 Bucureşti
 59. Florin-Mircea Zaharia-Lupu, judecător, Judecătoria Iasi
 60. Alexandra Luiza Barea Brezae, judecător, Judecătoria sectorului 6 Bucureşti
 61. Mihai Hondor, procuror, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 62. George Ionescu, judecător, Tribunalul Argeş
 63. Andreea Diaconu, judecător, Tribunalul Argeş
 64. Lucia Dobrin, judecător, Tribunalul Timiş
 65. Petronela-Maria Mateiş, judecător, Tribunalul Bacău
 66. Irina Cătălina, judecător, Judecătoria Piatra-Neamţ
 67. Ioan Georgiu, judecător, Judecătoria Gherla
 68. Marina Braşovean, judecător, Judecătoria Vaslui
 69. Andreea Manuela Popovici, judecător, Judecătoria Bacău
 70. Monica Sortan, judecător, Curtea de Apel Cluj
 71. Alina Elena Comăniţă, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
 72. Cristian Grigore, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe
 73. Evelina Oprina, judecător, Tribunalul Ilfov
 74. Georgeta Raluca Ancuţa, judecător, Judecătoria Craiova
 75. Dumitru Cristian Bogdan, judecător, Judecătoria Costeşti
 76. Irina Popescu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa
 77. Constantina-Monica Turcu, judecător, Judecătoria Constanţa
 78. Nadina Drecea, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
 79. Adrian Mihai Cârstea, judecător, Judecătoria Buzău
 80. Dana Maria Puiu, judecător, Tribunalul Salaj
 81. Alina Popescu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 82. Cosmin Dijmărescu, judecător, Tribunalul Dolj
 83. Roxana Negrea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 84. Mihaela Apostol, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi
 85. Liana Nicoleta Arsenie, judecător, Tribunalul Teleorman
 86. Carmen Camelia Băilă, judecător, Tribunalul Arad
 87. Elena Ciulin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 1 București
 88. Iulia Lulciuc, judecător, Judecătoria Suceava
 89. Elena Lixăndroiu, judecător, Judecătoria Târgovişte
 90. Mihaela Beldie, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 1 București
 91. Răzvan Bara, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
 92. Alexandra Ion, judecător, Judecătoria Ploieşti
 93. Carmen Andreea Cimpoiasu Tanislav, judecător, Judecătoria Câmpina
 94. Nicoleta Burlacu, judecător, Judecătoria Timişoara
 95. Cristian Ungureanu, judecător, Judecătoria Vatra Dornei
 96. Daniela Loredana Hariton, judecător, Judecătoria Vatra Dornei
 97. Anca Cazac, judecător, Judecătoria Zărneşti
 98. Alina Palancanu, judecător, Judecătoria Botoşani
 99. Sorina Iolanda Marinas, judecător, Judecătoria Craiova
 100. Dana Cosareanu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 101. Sirbu Monica Elena, judecător, Judecătoria Timișoara
 102. Cristian-Marius Grecescu, judecător, Tribunalul Dolj
 103. Carmen Layet, judecător, Judecătoria Buftea
 104. Mihaela Bivol, judecător, Tribunalul Suceava
 105. Larisa Isabella Munteanu, judecător, Tribunalul Ialomiţa
 106. Mădălina Enache, procuror, Parchetul d.p.l. CA Bucureşti
 107. Adriana Macarie, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 108. Bogdan Niculescu, judecător, Judecătoria Intorsura Buzăului
 109. Claudia Toma, judecător, Judecătoria Târgu Mureș
 110. Dana Rusu, judecător, Judecătoria Gherla
 111. Irina Dumitru, judecător, Tribunalul Specializat Mureş
 112. Anca Ionela Zamfiroi, judecător, Tribunalul Vaslui
 113. Adrian Popescu, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
 114. Sebastian Olteanu, judecător, Judecătoria Ploiești
 115. Veronica Gavriş Todinca, judecător, Judecătoria Dragomireşti
 116. Cristina Vlad, judecător, Judecătoria Buzău
 117. Claudiu Daniel Falcan, judecător, Tribunalul Mehedinţi
 118. Ana – Maria Iftinca – Voicu, judecător, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti
 119. Oana Codina, judecător, Tribunalul Vaslui
 120. Cristina Crăciun, judecător, Tribunalul Timiș
 121. Cristina Ioniţă, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 122. Iulian Dirzeanu, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 123. Corina Mureşan, judecător, Curtea de Apel Târgu Mureş
 124. Flavius Mureşan, judecător, Tribunalul Specializat Mureş
 125. Vlad Țari, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
 126. Elena Blidaru Mateescu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 127. Codruța Strîmb, judecător, Curtea de Apel București
 128. Marius Peter, judecător, Judecătoria Năsăud
 129. Raluca Mirica, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
 130. Ştefan Lucaciuc, judecător, Curtea de Apel Timişoara
 131. Mihaela Ciocea, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 132. Ioan Octavian Ovac, judecător, Judecătoria Bârlad
 133. Daniela Mihaela Telescu, judecător, Judecătoria Bârlad
 134. Mădălina Trușcan, judecător, Judecătoria Brașov
 135. Florin Potîrnichie, judecător, Judecătoria Agnita
 136. Dana Tiţian, judecător, Curtea de Apel Alba Iulia, detaşat DNA
 137. Codruţ Marian Bărbulescu, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
 138. Ilenuța Bădiceanu, judecător, Tribunalul Argeş
 139. Cristina Chelaru, judecător, Judecătoria Ploieşti
 140. Iulia Florica Dumitru, judecător, Judecătoria Ploieşti
 141. Irina Popa, judecător, Judecătoria Ploieşti
 142. Lucian Ionuţ Brânzac, judecător, Tribunalul Botoşani
 143. Cristina Radu, judecător, Judecătoria Ploieşti
 144. Anda Murgoi, procuror, PCA Alba Iulia
 145. Oana Mihaela Vieru, judecător, Tribunalul Vaslui
 146. Laura Moroiu, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
 147. Mihai Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 148. Andreea Anchidin, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 149. Alexandru Cobîscan, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 150. Nicoleta – Monica Bratu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 151. Andreea Neţoiu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
  211. Sabina Bolla, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 152. Cristina Ionescu Lupeanu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 153. Mihaela Nicodim, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
 154. Claudia Vasiliu, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
 155. Cristina Dumitriu, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
 156. Constantina Ionescu, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
 157. Raluca Băltog, judecător, Judecătoria Piatra Neamţ
 158. Oana Movileanu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ
 159. Anca-Emilia Irimia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş
 160. Denis Dimitriu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş
 161. Gheorghe Bîrdău, judecător, Judecătoria Craiova
 162. Elena Anton, judecător, Tribunalul Argeş
 163. Adrian Anton, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
 164. Rareş Stan, procuror, Parchetul de pe lângă JS2, delegat la PT Bucureşti
 165. Marius Voineag, procuror, DIICOT Structura centrală
 166. Livia Mercan, judecător, Judecătoria Piteşti, detaşat Direcţia Agentul Guvernamental
 167. Adina Botezatu, judecător, Judecătoria Braşov
 168. Tudoriţa Manta, judecător, Tribunalul Specializat Mureş
 169. Iuliana Madalina Poeana, judecător, Tribunalul Prahova
 170. Florentina Ivăncioiu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 171. Alexandra Mănescu, judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
 172. Virginia Opăriuc, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 173. Cristina Diana Puha, judecător, Tribunalul Suceava
 174. Alexandra Magdas, judecător, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti
 175. Dorina Mihaela Bereş, judecător, Curtea de Apel Oradea
 176. Maria Surduleac, judecător, Judecătoria Ploieşti
 177. Anca Gheorghiu, judecător, Judecătoria Braşov
 178. Florentina Iavorschi, judecător, Judecătoria Oradea
 179. Ramona Barbulescu, judecător, Judecătoria Braşov
 180. Cristi Sorin Bosnea, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 181. Rozalia-Cristina Luca, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 182. Alina Nicoleta Gherghina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
 183. Mihaela Spinu, judecător, Judecătoria Ploieşti
 184. Cristina Bugeac, judecător, Judecătoria Ploieşti
 185. Andreea Dinicu, judecător, Judecătoria Ploieşti
 186. Camelia-Maria Ilie, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 187. Ana Savu, judecător, Judecătoria Costeşti
 188. Cornelia Olteanu, judecător, Judecătoria Costeşti
 189. Andreea – Ionela Abutnăriţei, judecător, Judecătoria Zărneşti
 190. Nicoleta Dogariu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 191. Andreea-Alexandra Ailioaie, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 192. Daniela Iuliana Marinescu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 193. Cătălina Cruceru, judecător, Judecătoria Ploieşti
 194. Sorin Beteringhe, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 195. Dumitru Cheagă, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sector 4
 196. Iuliana-Madalina Larion, judecător, Tribunalul Bucureşti
 197. Robert Marin, judecător, Judecătoria Ploieşti
 198. Cătălin Chircuşi, judecător, Judecătoria Slatina
 199. Sandel Botoghina, procuror, DIICOT- ST Piteşti
 200. Liana Armbruster, procuror, DIICOT- ST Piteşti
 201. Mihai Valentin, procuror, DIICOT- ST Piteşti
 202. Tatiana Oprea, procuror, DIICOT- ST Piteşti
 203. Gheorghe Stoica, procuror, DIICOT- ST Piteşti
 204. Ionuţ Călina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
 205. Mihaela Olaru, procuror, DIICOT ST Piteşti
 206. Anamaria Lucia Zaharia, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 207. Elena-Lavinia Crăciun, judecător, Judecătoria Constanța
 208. Carmen Elena Ștefan, judecător stagiar, Judecătoria Constanța
 209. Mihaela Stanciu, judecător, Judecătoria Constanța
 210. Oana Mihaela Sorescu, judecător, Judecătoria Constanța
 211. Antonia Diaconu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti
 212. Bogdan Catrinescu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti
 213. Carmen Olaru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti
 214. Mihaela Bratulescu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti
 215. Mihaela Catalan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti
 216. Ionut Cristea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti
 217. Adrian Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti
  278. Vladimir Nanu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti
 218. Alexandru Marian Stătescu, judecător, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti
 219. Oana Maria Hodorogea, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi
 220. Roxana Ciurca Roznovat, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi
 221. Diana Eliza Mincă, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 222. Riza Florentin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
 223. Alexandrina Deaconu, procuror, Parchetul d.p.l. CA Bucureşti
 224. Marius Stefan, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
 225. Simona Tuca, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
 226. Elena Vlad, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
 227. Simona Constantinescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
 228. Catalin Barbuceanu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
 229. Eleonora Chirvasiu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
 230. Livia Cioara, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
 231. Dinu Camelia, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 232. Ciauşescu Carmen Florina, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 233. Frunză Aurelia, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 234. Constantinescu Felicia, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 235. Dumitraşcu Mioara, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 236. Constantinescu Alina, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 237. Stelescu Elena Cristina, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 238. Fulga Violeta, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 239. Lumineanu Marius Alexandru, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 240. Lita Marius, judecător, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
 241. Carmen Răduică, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 242. Enache Iulia, judecător, Judecătoria Bacău
 243. Carmen Dina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 244. Iulian Balan, judecător, Curtea de Apel Târgu Mureş
 245. Ionel Grigorie, judecător, Curtea de Apel Craiova
 246. Dinu Rebecca Zinca, judecător Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 247. Diana Gabriela Nastase, judecător Tribunalul Arges
 248. Ramona Mungiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 249. Raluca Nor, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 250. Adrian Aparaschivei, judecător, Curtea de Apel Suceava
 251. Ana Aparaschivei, procuror, DIICOT-ST Suceava

313.Tabirta Lorin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara

 1. Ligia Rotaru, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 2. Mădălina Chircu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 3. Anamaria Petre, judecător, Judecătoria Satu Mare
 4. Candale Laura Camelia, vicepresedinte, Judecătoria Bistrita
 5. Ioana Angheluta, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 6. Cristina Stefan, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 7. Denisa Lazar, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 8. Georgescu Alexandru Bogdan, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 9. Solomon Andrei Nicolae, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 10. Staicu Bogdan, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 11. Buruiană Vițu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 12. Mocioacă Adina Ileana, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 13. Radu Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 14. Ruxanda Ramona Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 15. Berariu Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 16. Popoiu Codruț Dumitru, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 17. Prună Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 18. Dieac Ana Raluca, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 19. Borjog Eduard Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 20. Ionescu Ruxandra, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 21. Țîrlea Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 22. Paraschivescu Corina Mioara, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 23. Prescorniță Simona Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 24. Ivan Gheorghe, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 25. Florescu Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București

339 Alestar Violeta, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București

 1. Bordeianu Nadia, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 2. Ciobanu Ramona, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 3. Gherghe Răzvan Vicențiu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 4. Lăncrănjan Alexandra, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 5. Mortu Ionuț, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 6. Năstasie Ion, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 7. Mirică Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 8. Neacșu Denisia, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 9. Melnic Sorin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 10. Albu Gabriela, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 11. Petrescu Ionuț, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 12. Bocu Mădălina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 13. Răducu Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 14. Leanca Silvia, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 15. Constantin Irina, Parchetul d.p.l. Trib. București
 16. Ana Maria Lixandru, judecător, Judecătoria Slatina
 17. Andreea Crăciun, judecător, Judecătoria Craiova
 18. Mateescu Maria Valentina, judecător, Judecătoria Slatina
 19. Riza Livia Constanța, judecător, Judecătoria Slatina
 20. Calinescu Irina Olivia, judecător, Judecătoria Drăgășani
 21. Stalpeanu Luminita, judecător, Judecătoria Drăgășani
 22. Daniela Predescu, judecător, Judecătoria Drăgășani
 23. Olteanu Dragos, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
 24. Pantea Marius-Calin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 25. Gițan Diana Nicoleta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
 26. Loredana Mocan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
 27. Felecan Marius, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
 28. Purtan Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
 29. Silaghi Adina Octavia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
 30. Tatu Dragoș Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta
 31. Sergiu Bulat, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat
 32. Mariana Vârgă, judecător, vicepreşedinte Tribunalul Argeş
 33. Andrei Iugan, judecător, Judecătoria sector 5 Bucureşti
 34. Mariana Nuţi Dobrin, judecător, Tribunalul Teleorman
 35. Bică Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
 36. Cioplea Augustina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
 37. Dalida Militaru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
 38. Farcas-Hîngan Georgiana Rodica, judecător, Tribunalul Cluj
 39. Pîrvu Elena Camelia, judecător, Judecătoria Pitești
 40. Loredana Maria Grigorean, judecător, Tribunalul Suceava
 41. Gina Ionela Craciun, judecător, Tribunalul Suceava
 42. Radulescu Cosmin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
 43. Damaschin Eniko, judecător, Judecătoria Cornetu
 44. Amarie Leonard, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Costesti
 45. Catalin Visinoiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Costesti
 46. Nicorina Magraon, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Arges
 47. Dutu Theodor, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Arges
 48. Cosmin Puiulescu,  procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Arges
 49. Siea Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Arges
 50. Radu Adrian, procuror,  Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni
 51. Dragos Hristache, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Campulung Muscel
 52. Razvan Austrianu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Campulung Muscel
 53. Daniel Gheorghe, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Campulung Muscel
 54. Ionel Cotovelea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Campulung Muscel
 55. Luca Cristina Ramona, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi
 56. Moraru Alina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi
 57. Istrate Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi
 58. Popa Mihai Catalin procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi
 59. Roman Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi
 60. Mangalagiu Alina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi
 61. Daniel Otel, judecător, Judecătoria Segarcea
 62. Liliana Petrovan, judecător, Tribunalul Bucureşti
 63. Lavinia Magdalena Bulgaru, judecător,Tribunalul Bucureşti
 64. Andrei Jurca, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara
 65. Ionel Iliescu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 66. Buculea Raluca, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
 67. Mirela Dumitrache Babalac, judecător, Tribunalul Arges
 68. Elena Veronica Iura, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 69. Coca Alexandra, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 70. Trascau Olimpia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara
 71. Asiminei Alexandru, judecător, Judecătoria Suceava
 72. Raluca Arsenie, judecător, Judecătoria Deva
 73. Carmen Cojocaru, judecător, Curtea de Apel Craiova
 74. Mirela Adriana Burlacu, judecător, Judecătoria Buzau
 75. Rotaru Dana Alexandra, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi
 76. Cojocaru Oana Irina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi
 77. Muresan Cardonel Felix, judecător, Tribunalul Satu Mare
 78. Bogdan Alexandru Dari, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 79. Marius Joiţa, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 80. Francesca Bujor, judecător, Tribunalul Cluj
 81. Adina- Monica Burdan, judecător, Judecătoria Timișoara
 82. Mariana Ilisie, judecător, Tribunalul Bihor
 83. Maria Verdes, judecător, Judecătoria Oradea
 84. Ovidiu Ciuma, judecător, Judecătoria Oradea
 85. Stefana Pascaru, judecător, Judecătoria Iasi
 86. Alexandra Ioana Zamfir, judecător, judecătoria Slobozia
 87. Bogdan Rocsin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
 88. Perjoiu Irina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui
 89. Melania Cristina Rusu, judecător, Judecătoria Pitești
 90. Adela Ileana Barbuți, judecător, Judecătoria Craiova 
 91. Codreanu Alexandru, procuror, Parchetul dpl Tribunalul Brasov
 92. Codreanu Melinda, judecător, Tribunalul Covasna
 93. Gabriel Mustaţă, judecător, Judecătoria Constanţa
 94. Petrica Gherghesanu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 95. Daniela-Alexandra Stamate, judecător, Judecătoria Constanţa
 96. Carmen – Andreea Toader, judecător, Judecătoria Calarasi 
 97. Radu – Mihai Necula, judecător, Judecătoria Calarasi
 98. Liliana-Dorina Răducu, judecător, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
 99. Roxana Sultana, judecător, Tribunalul Dambovita
 100. Manuel Remi Sultana, judecător, Judecătoria Racari
 101. Joldes Liliana, judecător, Judecătoria Bistrita
 102. Nastasia Marius, judecător, Judecătoria Constanţa
 103. Andreea Madalina Popescu, judecător, Judecătoria Pitesti
 104. Diana Caterina Coman, judecător, Judecătoria Pitesti
 105. Maria Roxana Codreanu, judecător, Judecătoria Saveni
 106. Andrada Maria Turti, judecător, Judecătoria Nasaud
 107. Oana Diaconu, judecător, Judecătoria Patarlagele
 108. George Lucian Cîmpanu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
 109. Anca Ghimici, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galati
 110. Roxana Cristina Baraila, judecător, Tribunalul Specializat Arges
 111. Mariana Adam, judecător, Judecătoria Rupea
 112. Ioana-Maria Cîmpean, judecător, Judecătoria Ploieşti
 113. Teliceanu Viorel-Gabriel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
 114. Ramona Bușu, judecător stagiar la Judecătoria Orșova
 115. Catalina Dan, judecător, Judecătoria Pitești
 116. Vasile Andra Georgiana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
 117. Andrei Camelia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
 118. Diaconu Alexandra Nora, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
 119. Iorgu Anca Ramona, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
 120. Timiş Elena Cosmina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
 121. George Enescu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 122. Ana Mocanu, judecător, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
 123. Emanuela Dulgheru, judecător, Tribunalul București
 124. Smaranda Maria Floricoiu, judecător, Judecătoria Rm. Valcea
 125. Crina Capotă, judecător, Judecătoria Satu Mare
 126. Claudiu Victor Neagoe, procuror, Parchetul d.p.l. CA Bucureşti
 127. Ilona Panica, procuror, Parchetul d.p.l. CA Bucureşti
 128. Dorin Zbranca, judecător, Judecătoria Câmpulung Moldovenesc
 129. Fagarasan Mariana, judecător, Tribunalul Mures
 130. Bejenaru Iolanda, judecător, Tribunalul Vrancea
 131. Ion Anca-Mihaela, judecător, Judecătoria Satu Mare
 132. Pojoga Valerian-Adrian, judecător, Judecătoria Satu Mare
 133. Alina Mateescu,  judecător, Tribunalul Argeș
 134. Claudia Bodean, judecător, Tribunalul Constanţa
 135. Horvat Emilia Lavinia, judecător, Judecătoria Alba Iulia
 136. Ramona Ilie, judecător, Judecătoria Videle
 137. Petrică Marius Popa, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
 138. Alina Neculai, judecător, Judecătoria Botosani
 139. Liviu Ceica, judecător, Judecătoria Botosani
 140. Florin Verciuc, judecător, Judecătoria Botosani
 141. Căruțașu Ioana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti
 142. Ovidiu Gherasim, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 3 Bucureşti
 143. Meszaros Ioana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 144. Cristian Ignat, judecător, Judecătoria Balș
 145. Monica Avramescu, judecător, Judecătoria sectorului 3 Bucureşti
 146. Emanuela Morisca, judecător, Tribunalul Suceava
 147. Ana-Maria Stanca, judecător, Judecătoria Slobozia
 148. Cristian Monenci, judecător, Tribunalul Bihor
 149. Mitric Laura Iuliana, judecător, Tribunalul Suceava
 150. Anca Dobre, judecător, Judecătoria Buzău
 151. Stefanita Viorel Gogea, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 152. Ana Corina Voinea, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 153. Bote Sanda – Daria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 154. Florela Nistor, judecător, Tribunalul Bucureşti
 155. Mihai Cepes, judecător, Judecătoria Timisoara
 156. Alexandra Traistaru, judecător, Judecătoria Bolintin Vale
 157. Topalea Kalinca, judecător, CA Suceava
 158. Dragomir Luisa-Emanuela, judecător, Tribunalul Bucureşti
 159. Dragomir Marian Ionut, judecător, Judecătoria Sector 5 Bucureşti
 160. Cirstea Florina Izabela, judecător, Tribunalul Bucureşti
 161. Andrioaei Corneliu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 162. Iulia Popescu, judecător, Judecătoria Fetești
 163. Stănculescu Cătălin, judecător, Judecătoria Strehaia
 164. Garlonta Ana, judecător, Tribunalul Brasov
 165. Dana Girbovan, judecător, Curtea de Apel Cluj
 166. Dâscă Adrian Nicolae, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani
 167. Iftodi Iulian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi
 168. Fanel Gabriel Arabelea, judecător, Judecătoria Slatina
 169. Bogdan Popescu, judecător, Judecătoria Tg. Jiu
 170. Constantin Ciuculescu, judecător, Tribunalul Militar Bucureşti
 171. Lucian Mitrica, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi
 172. Lavinia Circiumaru, judecător, Tribunalul București
 173. Madalina Afrăsinie, judecător, Tribunalul București
 174. Gabriel Lefter, judecător, Curtea de Apel Constanța
 175. Florin Grecu, judecător, Judecătoria Craiova
 176. Isabela Zglimbea, judecător, Judecătoria Craiova
 177. Angelica Cîrlogea, judecător, Judecătoria Craiova
 178. Dana Corina, judecător, Judecătoria Craiova
 179. Oprea Alina, judecător, Judecătoria Pitesti
 180. Cringus Dragos, judecător, Judecătoria Pitesti
 181. Ana Maria Echert, judecător, Judecătoria Braila
 182. Simona Moța, judecător, Judecătoria Craiova
 183. Vasile Prața, procuror, DIICOT-Structura Centrală București
 184. Adrian Morar, judecător, Judecătoria Reghin
 185. Dan Dănăilă, judecător, Judecătoria Reghin
 186. Darian Stroia, judecător, Judecătoria Reghin
 187. Alina Hodoş, judecător, Judecătoria Reghin
 188. Silviu Socol, judecător, Judecătoria Reghin
 189. Angelica Petrache, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
 190. Emil Moța, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 191. Tinela Moța, judecător, Tribunalul Gorj 
 192. Puscasu Voicu, judecător, Judecătoria Deva
 193. Puscasu Florina-Mihaela, judecător Judecătoria Faget
 194. Amelia Farmathy, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 195. Duţă Aneta, judecător, Tribunalul Argeş
 196. Emanuela Moşneanu Comăneci, judecător, Tribunalul Argeş
 197. Vişinoiu Ruxandra, judecător, Tribunalul Argeş
 198. Mihaela Badea, judecător, Tribunalul Argeş
 199. Pamfil Mihaela Laura, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi

540 Neagu Silviu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi

 1. Mandache Ionut Narcis, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi
 2. Bartha Kinga Agota, judecător, Judecătoria Sfantu Gheorghe
 3. Andreea Ţâbârnă, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5
 4. Corina Ţâbârnă, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa
 5. Corina Bălănescu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5
 6. Barna Alina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi
 7. Coca Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi
 8. Vasiliu Crenguta, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iasi
 9. Mihaela Lupşor, judecător, Tribunalul Braşov
 10. Poenaru Valentina, judecător, Judecătoria Bailesti
 11. Gioroceanu Alina Mihela, judecător, Judecătoria Bailesti
 12. Petre Alexandra, judecător, Judecătoria Bailesti
 13. Paul Bilan, judecător, Judecătoria Botoşani
 14. Lucian Lungu, judecător, Judecătoria Botoşani
 15. Anamaria Corduneanu, judecător, Judecătoria Botoşani
 16. Ionela Daniela Munteanu, judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
 17. Gabriela Badiu, judecător, Judecătoria Reghin
 18. Roxana Duma, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 19. Alex Bogdan Arghir, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 20. Stela Stoicescu, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 21. Alexandra Cristina Cojocaru, judecător, Judecătoria Vaslui
 22. Raluca Duta, judecător, Judecătoria Corabia
 23. Magdalena Maria Pauna, judecător, Judecătoria Rosiori de Vede
 24. Claudia Iuliana Văcaru, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 25. Mandache Claudia, judecător, Judecătoria Iasi
 26. Mirel Toader, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 27. Silvia Furnică, judecător, Judecătoria Botoşani
 28. Ilie Bîcu, judecător, Judecătoria Botoşani
 29. Bobeică Chiriță Georgiana, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
 30.  Oana Spuma, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 31. Oana Stoenescu, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 32. Ciprian Constantin Miron, judecător, Judecătoria Botoșani
 33. Iulia Ursan, judecător, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti
 34. Iulian Minaev, judecător, Judecătoria Constanţa
 35. Pena Marian Dan, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
 36. Pena Cristina, judecător, Tribunalul Gorj
 37. Mădălina Mihalaşcu, judecător, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti
 38. Diana Faur, judecător, Tribunalul Constanţa
 39. Tanase Valentin, judecător, Judecătoria Tarnaveni
 40. Rus Alin, judecător, Judecătoria Tarnaveni
 41. Dobrii Lorena, judecător, Judecătoria Tarnaveni
 42. Monica Badescu, judecător, Tribunalul Timiş
 43. Crăiniceanu Alina, judecător, Tribunalul Timiş
 44. Radu Ciocan, judecător, Judecătoria Bolintin Vale
 45. Cristina Păcurar, judecător, Judecătoria Miercurea Ciuc
 46. Todosi Diana Gabriela, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 47. Baran Florin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Valenii de Munte
 48. Alexandru Ciochina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa
 49. Iga Monica-Maria, judecător, Judecătoria Târgoviște
 50. Șelaru Diana-Maria, judecător, Judecătoria Târgoviște
 51. Ana Maria Ghiață, judecător, Judecătoria Hîrlău
 52. Elena Roşu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 53. Maria Cristina Ciornei, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
 54. Sonia Cososchi, judecător, Tribunalul Harghita
 55. Cîmpean Ioana Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 56. Coman Remus Nicolae, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 57. Doncea Andrei, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 58. Frîncu Cristina Corina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 59. Grosu Mihaiela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 60. Ioan Remus Sebastian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 61. Isar Irina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 62. Jărdieanu Elena Ramona, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 63. Mesaroş Mihai Aurelian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 64. Nae Violeta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 65. Vernea Ioana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 66. Petrescu Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 67. Preda Anişoara, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 68. Prepeliţă Andreea Raluca, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 69. Tăraş Gabriela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 70. Trif Marian Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 71. Popa Mihai Sorin procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 72. Ramona Zglimbea, judecător, Tribunalul Dolj
 73. Gabriela Filimon, judecător, Tribunalul Dolj
 74. Raluca Dinculescu, judecător, Tribunalul Dolj
 75. Hanachiuc Gina Alina, judecător, Tribunalul Botoşani
 76. Doina Segărceanu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 77. Olivia Dariana Plesanu, judecător, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
 78. Dehenea Constantin, judecător la Judecătoria Medgidia
 79. Ştefan Irina, judecător, Tribunalul Brăila
 80. Simona Mihai, judecător, Judecătoria Lugoj
 81. Carmella-Rozalia Cordos, judecător, Judecătoria Lugoj
 82. Andreea Rozalia Bălulescu, judecător, Judecătoria Timișoara
 83. Ana Maria Pricope, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 84. Ioana Borjog, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 85. Anca Iliescu, judecător, Judecătoria Ploiești
 86. Bogdan Epure, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 87. Burje Ovidiu-Sorin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa
 88. Briciu Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa
 89. Chişbora Mircea – Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa
 90. Iuliana Crisan, procuror, DNA
 91. Ciorba Adrian Ovidiu Simion, judecător, Judecătoria Negreşti Oaş
 92. Moiş Maria, judecător, Judecătoria Negreşti Oaş
 93. Ene Solomciuc Florin Cristian, judecător, Judecătoria Negreşti Oaş
 94. Stamate Octavian, judecător, Judecătoria Calarasi
 95. Adrian Constantin Zaharia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
 96. Dinca Andrei-Radu, judecător, Judecătoria Alexandria
 97. Duta Mihai-Gabriel, judecător, Judecătoria Alexandria
 98. Popescu Dana-Alina, judecător, Judecătoria Alexandria
 99. Podea Elena-Simona, judecător, Judecătoria Alexandria
 100. Mihalascu Ionut-Marius, judecător, Judecătoria Alexandria,
 101. Banciu Anca-Maria, judecător, Judecătoria Alexandria
 102. Penciuc Andrada-Maria, judecător, Judecătoria Alexandria
 103. Brates Livia, judecător, Judecătoria Alexandria
 104. Neaga Rafaela, judecător, Judecătoria Alexandria
 105. Matei Oana Maria, judecător, Judecătoria Alexandria
 106. Cristiana Enache, judecător, Curtea de Apel Ploiesti
 107. Birtoc Mihai-Dorin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 108. Crişan Laura-Adina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 109. Dobrescu Flaviu-Bogdan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 110. Fadei Pavel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 111. Grădină Laura-Valentina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 112. Lazăr Anca Augusta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 113. Mane Loredana-Lăcrămioara, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 114. Panţuru Valentin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 115. Renyi Erika, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 116. Carmen-Simona Noja, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
 117. Nicoleta Soare, judecător, Judecătoria Slatina
 118. Ristea Ramona, judecător, Judecătoria Timişoara
 119. Margan Marcela-Delia, judecător, Judecătoria Timişoara
 120. Staicut Irina, judecător, Judecătoria Timişoara
 121. Dietrich Magdalena, judecător, Tribunalul Timis
 122. Ilie Cristian Razvan, judecător, Judecătoria Buftea
 123. Ștefan Valentin-Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș
 124. Andrei Paun, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
 125. Mihail Dafina, judecător, Tribunalul Militar Bucureşti
 126. Liliana Santavan, judecător, Judecătoria Şimleu Silvaniei
 127. Bădescu Irina, judecător, Curtea de Apel București
 128. Raduica Lucian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin  
 129. Mihai Stanciu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
 130. Mircea Popescu, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 131. Cosmin Halalau, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 132. Florina Lucan, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 133. Corina Bican, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 134. Florela Palici, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 135. Florin Dumitrescu, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 136. Ana-Maria Nica, judecător, Curtea de Apel Timisoara
 137. Maria Virginia Barascu, judecător,  Judecătoria Cornetu
 138. Vernea Sorin-Alexandru, judecător, Judecătoria Slobozia
 139. Rotaru Gabriela, judecător, Tribunalul Teleorman
 140. Cristian Moraru, judecător, Judecătoria Satu Mare
 141. Manuela Ungureanu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 142. Raluca Perianu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
 143. Bursuc Andreea-Claudia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 144. Ududec Ionel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 145. Ududec Anca-Teodora, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
 146. Arion Ana Olivia, judecător, Judecătoria Botosani
 147. Apopi Ileana, judecător, Judecătoria Falticeni
 148. Ioana Drăgușanu, judecător, Tribunalul București
 149. Pascariu Maria, judecător, Judecătoria Falticeni
 150. Sepelea Nicolae, judecător, Judecătoria Falticeni
 151. Cătălin Galcea, procuror, Parchetul Judecătoria Sector 4 Bucureşti
 152. Grecu Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timis.
 153. Dinescu Adrian-Gabriel, judecător, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti
 154. Daniela Tiriteu, judecător, Judecătoria Arad
 155. Soloiu Adrian-Sandu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sector 3 Bucureşti
 156. Adriana Soponar, judecător, Judecătoriei Satu Mare
 157. Geta-Lilioara Mihalciuc, judecător, Curtea de Apel Suceava
 158. Andreea Mihaela Popescu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 159. Dan-Adrian Chiş, judecător, Judecătoria Zalău
 160. Beatrice Simion, judecător, Judecătoria Târgu Mureș
 161. Victor Constantinescu, judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
 162. Leucea Alin Lucian, procuror șef secție urmărire penală, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
 163. Naghiu Dida Adina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
 164. Puie Ciprian Horia, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
 165. Scurt Carmen, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta
 166. Alba Radu Ioan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta
 167. Cuciula Diana Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 168. Sabău Delia Claudia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 169. Asmarandei Andrei Iulian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 170. Ene Laura Elena, judecător, Judecătoria sectorului 6 Bucureşti
 171. Mihaela Roibu, judecător, Tribunalul Timis
 172. Iulian Topalea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Radauti
 173. Şendroni Mircea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 174. Amuscaliţei Alin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 175. Vlasin Ioana Valeria, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
 176. Dordea  Alina  Maria, judecător, Judecătoria Blaj
 177. Dordea Marcian Silviu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj
 178. Stoicescu Mihnea Valentin, judecător, Judecătoria Sector 5 Bucureşti
 179. Cristina Stef, judecător, Tribunalul Salaj
 180. Elena Cretescu, judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti
 181. Palaghia Marius Catalin, judecător, Judecătoria Saveni
 182. Daniela Sotoc, judecător, Curtea de Apel Oradea
 183. Florentina Mirica, procuror, DNA
 184. Marinescu Alina Mihaela, judecător, Tribunalul Dolj
 185. Achim Ana Maria, judecător, Judecătoria Ploiesti
 186. Lica Mihaela, judecător, Judecătoria Ploiesti
 187. Orza Bogdan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mures
 188. Orza Raluca Ioana, judecător, Judecătoria Tg. Mures
 189. Ecaterina Florea, judecător, Judecătoria Sector 2 Bucureşti
 190. Marcu Ionuț, procuror, DIICOT STB
 191. Nicolau Marius Ionel, judecător, Judecătoria Alba Iulia
 192. Vale Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mures
 193. Ghiban Lucian, judecător, Tribunalul Mureş
 194. Lefter Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti
 195. Marian Lucian Mihaita, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
 196. Gheorghe-Valentin Chitidean, judecător, Curtea de Apel Cluj
 197. Simon Raluca Oana, judecător, Judecătoria Ploiesti
 198. Constantin Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi
 199. Octavia-Isabela Lupaşcu, judecător, Judecătoria Constanţa
 200. Palaghia Claudia Monica, prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi
 201. Radu Raisa Monica, judecător, Judecătoria Ploiesti
 202. Adrian Neagu, judecător, Judecătoria Arad
 203. Ana Maria Atanasescu, judecător, Judecătoria Arad
 204. Julien Stoiculescu, procuror, DIICOT Craiova
 205. Camelia Stanciu, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 206. Harja Radu, judecător, Judecătoria Oradea
 207. Victor Roman, judecător, Tribunalul Mehedinţi
 208. Catalina Stoian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
 209. Bic Iustin, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
 210. Dana Belciug, procuror, DNA
 211. Anca Alioara Zăgan, judecător, Judecătoria Botosani
 212. Ana-Maria Stoica, judecător, Judecătoria Botosani
 213. Daniela Cozmei, judecător, Judecătoria Saveni
 214. Cristina Anei, judecător, Tribunalul Vrancea
 215. Daina Cristina Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 216. Croitoru Daniela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 217. Motruna Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 218. Todoran Adrian – Petre, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 219. Bursuc Claudia Andreea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 220. Stanciu Roxana Elena, judecător, Judecătoria Sector 4 Bucureşti
 221. Alin Leucea, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
 222. Murariu Ovidiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mureş
 223. Blanaru Larisa Andreea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov
 224. Radvanski Izabella, judecător, Judecătoria Chișineu-Criș
 225. Florin Vîlceanu, judecător, Judecătoria sector 4 Bucureşti
 226. Anca Maria Sima, judecător, Judecătoria Brasov
 227. Arseni Bogdan Constantin, judecător, Judecătoria Roman
 228. Ioana Bogdan, judecător, Judecătoria sector 2 Bucureşti
 229. Alin Ene, judecător, Judecătoria Ploiesti
 230. Stefan Carmen Madalina, judecător, Judecătoria sector 1 Bucureşti
 231. Vilcea Luciana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 232. Varzaru Alexandra, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 233. Popa Cristiana, judecător, Judecătoria Slatina 
 234. Eugen Stănculescu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg Jiu
 235. Andrei Cristian Onescu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg Jiu
 236. Tudor Florin Bocai, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg Jiu
 237. Dragoș Catrinoiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg Jiu
 238. Belu Floarea, judecător, Judecătoria Bailesti
 239. Caimac Petrisor, judecător, Judecătoria Bailesti
 240. Serban Marian, judecător, Judecătoria Bailesti
 241. Ghebaura Mihaela, judecător, Judecătoria Ploiesti
 242. Badulescu Roxana, judecător, Judecătoria Ploiesti
 243. Feurdean Ramona Marina, judecător, Judecătoria Targoviste
 244. Mariana Gavrila, judecător, Tribunalul Dolj
 245. Gabriela Blaga, judecător, Curtea de Apel Oradea
 246. Ovidiu Blaga, judecător, Curtea de Apel Oradea
 247. Cojocariu Florina Daniela, judecător, Judecătoria Târgu Mureş
 248. Binder Csilla Noemi, judecător, Judecătoria Târgu Mureş
 249. Ana – Maria Nicolcescu, judecător, Tribunalul Gorj
 250. Marius Patrascu, judecător, Judecătoria sector 4 Bucureşti
 251. Mihai Bernea, judecător, Judecătoria sector 4 Bucureşti
 252. Grecu Loredana, judecător, Tribunal Bacău
 253. Georgiana Muraru, judecător, Judecătoria Pucioasa
 254. Coman Vasile, judecător, Judecătoria Pucioasa
 255. Vlaicu Lucretia prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa
 256. Iuliana Vârjan, judecător, Judecătoria Târgu-Mures
 257. Onofrei Oana, judecător, Judecătoria Târgu-Mures
 258. Iulia Emilia Apostol, judecător, Judecătoria Piatra Neamt
 259. Dinculescu Mirel Claudiu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 260. Nedelcu Valentin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 261. Delia Barbu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 262. Magdalena Badescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 263. Cristian Ciolacu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 264. Carmen Florea, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 265. Madalina Ilie, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 266. Robert Nicolicescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 267. Nicoleta Irina Onea Dalidis, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 268. Carmen Raduica, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 269. Andrei Nistor, judecător, Judecătoria Agnita
 270. Oancea Emil Teodor, judecător, Tribunalul Mureș
 271. Corduneanu Niculina, judecător, Judecătoria Hunedoara
 272. Costantea Raveca Loredana, judecător, Judecătoria Hunedoara
 273. Ionaş Petru, judecător, Judecătoria Hunedoara
 274. Cosmin Tifrea, judecător, Tribunalul Timis
 275. Daj Andreea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
 276. Maciuc Sorin-Ilie, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
 277. Dumitru Andreea – Georgeta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
 278. Bratu Tiberiu-Augustin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
 279. Alecu Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
 280. Bratu Adriana, judecător, Tribunalul București
 281. Szabo Violeta, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
 282. Marchiș Cătălin, judecător, Tribunalul Mureş
 283. Cristiana Ciobăniţă, judecător, Judecătoria Găeşti
 284. Alina Ionela Cotorogea, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 285. Silvia Georgiana Ignat, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 286. Carmen Mihaela Voinescu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 287. Bogdan Voinescu, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 288. Ungureanu Alin-Gabriel, judecător, Judecătoria Ineu
 289. Şimon Oana-Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 290. Anca Lucia Stanciu, judecător, Tribunalul Hunedoara
 291. Oana Daniela Pogoran, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 292. Secota Iuliana Georgiana, judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
 293. Sava Gheorghe, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
 294. Balulescu Andreea Rozalia, judecător, Judecătoria Timișoara
 295. Niculescu Doina Maria, judecător, Judecătoria Giurgiu
 296. Codrescu Cosmina, judecător, Judecătoria Jibou
 297. Trache Monica, judecător, Judecătoria Ploiesti
 298. Lavinia Rus, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara
 299. Nedelcu Ana –Maria, procuror, DNA Structura centrală
 300. Iordache Adrian-Cosmin, procuror, DNA Structura centrală
 301. Lacrimioara Roman, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 302. Stefanescu Anca-Elena, judecător, Judecătoria Giurgiu
 303. Dumitru Cristian, judecător, Judecătoria Giurgiu
 304. Voinea Georgiana Cecilia, judecător, Judecătoria Sighetu Marmatiei
 305. Ceasu Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara
 306. Sasu Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara
 307. Iulia Lacramioara Manea, judecător, Tribunalul Bucureşti
 308. Elena-Alina Toma, judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
 309. Adrian Mircea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 310. Robert Cristian Burlacu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 311. Emanuela Baciu Adimi, judecător, Judecătoria Botosani
 312. Irinel Sapariuc, judecător, Judecătoria Botosani
 313. Mihaela Mihalache, judecător, Judecătoria Botosani
 314. Anca Luciana Lemnaru, judecător, Judecătoria Botosani
 315. Zaharia Mirela, judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 316. Iuliana Garabet, judecător, Judecătoria Vaslui
 317. Voina Victor Ionuţ, judecător, Curtea de Apel București
 318. Madalina Hira, procuror, DIICOT ST Constanta
 319. Alex Pop, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş
 320. Munteanu Oana Octavia, judecător, Judecătoria Pucioasa
 321. Patilea Carmen Nela, judecător, Judecătoria Moinesti
 322. Gabriel Simionescu, judecător, Judecătoria Suceava
 323. Teodora Gheorghe – Sorescu, judecător, Curtea de Apel Pitesti
 324. Popa Elena, judecător, Judecătoria Galati
 325. Udrea Constantin, judecător, Curtea Militară de Apel
 326. Sofia Crisan, judecător, Tribunalul Bucureşti
 327. Vanessa Georgina Cojocaru, judecător, Judecătoria Rupea
 328. Gabriel Marius Sirghi, judecător, Judecătoria Suceava
 329. Răduinea Alin, judecător, Curtea de Apel București
 330. Corsei-Vultureanu Arina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bcuureşti
 331. Bojin George Bogdan, procuror stagiar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei
 332. Profir Mihaela, judecător stagiar, Judecătoria Satu Mare
 333. Tertis Liliana Maria, judecător, Judecătoria Bistriţa
 334. Moldovan Liana Cristina, judecător, Judecătoria Bistriţa
 335. Mitrofan Iuliana Floarea, judecător, Judecătoria Bistriţa
 336. Laslea Petruta Diana, judecător, Judecătoria Bistriţa
 337. Botu Mugurel, judecător, Judecătoria Bistriţa
 338. Denis Ghervase, judecător, Tribunalul Dolj
 339. Cristiana Tudor Olteanu, judecător, Tribunalul Dolj
 340. Gabriela Alexandroiu, judecător, Tribunalul Dolj
 341. Camelia Macamete, judecător, Tribunalul Dolj
 342. Cătălina Genua Croitoriu, judecător, Tribunalul Dolj
 343. Vali Ştefania Ileana Niţă, judecător, Tribunalul Dolj
 344. Verginica Stănilă Dan, judecător, Tribunalul Dolj
 345. Veronica Tiugan, judecător, Tribunalul Dolj
 346. Maria Nicola, judecător, Tribunalul Dolj
 347. Gabriela Ciontu, judecător, Tribunalul Dolj
 348. Elvis Florea, judecător, Tribunalul Dolj
 349. Irina Cioponea, judecător, Curtea de Apel Ploiesti
 350. Muntean Gianina Cristinela, judecător, Tribunalul Sibiu 
 351. Daniel Gurita-Manole, judecător, Judecătoria Brăila
 352. Alina Ghihaniş, judecător, Judecătoria Buftea
 353. Zaharia Daniel, judecător, Judecătoria Vânju Mare
 354. Lavinia – Mihaela Oproiu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 355. Daniel Cornescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 356. Nicoleta Niţu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 357. Claudiu Mărgulescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 358. Lucian Popescu – Bejat, judecător, Judecătoria Tg – Jiu, vicepreşedinte
 359. Sorin Pătrulescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 360. Mihaela Păcuraru, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 361. Ionela Nanu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 362. Mihaela Tudorescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 363. Alina Mihaela Retezanu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 364. Laurenţiu Militaru, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 365. Andreea Simona Suciu, judecător stagiar, Judecătoria Tg – Jiu
 366. Rozalia – Manuela Nănescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 367. Laura – Mihaela Pulbere, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 368. Minodora Puianu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 369. Titerlea Andreea, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 370. Petrişor Lupulescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 371. Carmen – Loredana Mănescu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 372. Dorina Ivănişi, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 373. Antik Levente Farkas, judecător, Curtea de Apel Oradea
 374. Duca Ancuța, judecător, Judecătoria Sighișoara
 375. Harlambie Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia 
 376. Patricia Sorana Florina Pop, judecător, Judecătoria Oradea
 377. Dobritoiu Cristina, judecător, Judecătoria Targu Mures
 378. Gheorghiţă Anca, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui
 379. Catalina Ilea, judcător, Curtea de Apel Bucureşti
 380. Rusu Bianca Codruta, judecător, Tribunalul Mures
 381. Anghel Marian Pop, judecător, Judecătoria Zalău
 382. Maricica Mititelu, judcător, Curtea de Apel Iasi
 383. Adrian Vasile Murariu, judecător, Judecătoria Botosani
 384. Pleşca Anişoara, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi
 385. Alexe Ramona Adriana, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti
 386. Vasi Ana-Maria, judecător, Tribunalul Vrancea
 387. Marcela Marta Iacob, judecător, Tribunalul Bucureşti
 388. Marius Iacob, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braila
 389. Hambaras Ciprian, judecător, Judecătoria Oradea
 390. Durdea Lucian, judecător, Judecătoria Cornetu
 391. Dobritoiu Iuliana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfantu Gheorghe
 392. Dobritoiu Bogdan, judecător, Judecătoria Brasov
 393. Camelia Ionescu, judecător, Tribunalul Bacău
 394. Coșarcă Nicolae, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni
 395. Gherasim Ciprian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
 396. Goia Gheorghe, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
 397. Anghel Marian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 398. Drăgulescu Marian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 399. Nicolae Stamate Tămăşan, judecător, Tribunalul Maramureş
 400. Simona Bacşin, judecător, Curtea de Apel Galaţi
 401. Ciasc Rustin, judecător, Tribunalul Caraş Severin
 402. Stuparu Gabriela, judecător, Tribunalul Caraş Severin
 403. Aghescu Dorica, judecător, Tribunalul Caraş Severin
 404. Birsescu Robert, judecător, Tribunalul Caraş Severin
 405. Roiescu Claudia, judecător, Tribunalul Caraş Severin
 406. Matuschka Monica, judecător, Tribunalul Caraş Severin
 407. Beg Simona, judecător, Tribunalul Caraş Severin
 408. Chiseev Valentin, judecător, Tribunalul Caraş Severin
 409. Rotariu Loredana, judecător, Tribunalul Caraş Severin
 410. Balauntescu Valcu Rodica, judecător, Tribunalul Caraş Severin
 411. Vasilovici Stiuj Viviana, judecător, Tribunalul Caraş Severin
 412. Guga Aurica, judecător, Judecătoria Oraviţa
 413. Pascariu Rodica, judecător, Judecătoria Oraviţa
 414. Poputi Lucian, judecător, Judecătoria Oraviţa
 415. Roman Ovidiu Călin, judecător, Judecătoria Oraviţa
 416. Adrian Gogan, judecător, Judecătoria Giurgiu
 417. Maria Adelina Constantinof, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
 418. Corina Diana Neagoe, judecător, Judecătoria Bacau
 419. Morar Ciprian Marius, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 420. Popovici Irina Felicia, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 421. Tisu Cristina Elena, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 422. Popa Rodica, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd
 423. Nemes Ioan, judecător, Tribunalul Hunedoara
 424. Cornelia Dumitrescu, procuror, DIICOT ST Constanta
 425. Laurentiu Bratosin, procuror, DIICOT ST Constanta
 426. Paul Ardeleanu, procuror, DIICOT ST Constanta
 427. Țucă Ionuț Daniel, procuror, DIICOT ST Constanta
 428. Popescu Luminița Teodora, judecător, Judecătoria Mangalia
 429. Creta Ofelia, judecător, Judecătoria Alba Iulia
 430. Ciprian Cristurean, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
 431. Corneliu Capitan, judecător, Judecătoria Satu Mare
 432. Crina Opris, judecător, Tribunalul Maramures
 433. Mihaela Ciobanu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 434. Mihai Ştefan Ghica, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
 435. Nedelcu Liviu-Petronel, judecător, Judecătoria Calarasi
 436. Georgeana Viorel, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 437. Ivan Mihaela Dorina, judecător, Judecătoria Sector 2 Bucureşti
 438. Buiceag Mihaela, judecător, Judecătoria Iaşi
 439. Ciocoi Iulian, judecător, Judecătoria Iaşi
 440. Dascalu Crina Elena, judecător, Judecătoria Iaşi
 441. Ganju Elena, judecător, Judecătoria Iaşi
 442. Gurban Tudor, judecător, Judecătoria Iaşi
 443. Shannak Andreea Teodora, judecător, Judecătoria Iaşi
 444. Zaharia Irina, judecător, Judecătoria Iaşi
 445. Mintari Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi
 446. Patraş Alexandra, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi
 447. Istrate Manuela, judecător, Judecătoria Târgovişte
 448. Irina Camelia Cristache, judecător, Judecătoria Târgovişte
 449. Adela Carstea, judecător, Judecătoria sectorului 5 Bucuresti
 450. Barbu Camelia Liliana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari
 451. Militaru George, procuror, PÎCCJ – DIICOT
 452. Ciceu Gabriel Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej
 453. Pop George Ion, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej
 454. Moldovan Delia Ştefana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej
 455. Anuţa Elena, prim procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
 456. Constantinescu Gheorghe, procuror şef secţie judiciară, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
 457. Bărbulescu Constantin, procuror şef secţie urmărire penală, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
 458. Niţu Marian Sergiu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
 459. Ionică Rozeta, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
 460. Pantelimon Amina Speranţa, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
 461. Moşteanu Eugen Marian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
 462. Móré-Zsigmond Gabriella, judecător, Judecătoria Zalău
 463. Iustina Jora-Boerosu, judecător, Judecătoria Moinesti
 464. Daniela Cristina Ivan, judecător, Judecătoria Turnu-Magurele
 465. Enache Valentin Florian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Balcesti
 466. Stroe Mirela Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dragasani
 467. Chetaru Mariana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara
 468. Ciolac Anca, judecător, Judecătoria Suceava
 469. Timita Oana-Elena, judecător, Judecătoria Suceava
 470. Vasile Cristea Mirela Simona, judecător, Tribunalul București
 471. Dimitrie Gheorghe Carp, judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti
 472. Harlambie Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
 473. Ana Mureșan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2
 474. Ioan Gaga, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
 475. Luchian Rebeca Silvia, judecător, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti
 476. Ioana – Ruxandra Mălăescu, judecător, Judecătoria Tg – Cărbuneşti
 477. Carmen Vătafu, judecător, Judecătoria Tg – Cărbuneşti
 478. Mihaela Nicoleta Popescu, judecător, Judecătoria Tg – Cărbuneşti
 479. Mirela Alexandra Popescu, judecător, Judecătoria Tg – Cărbuneşti
 480. Claudiu Cazan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg – Cărbuneşti
 481. Ramona Venczel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg – Cărbuneşti
 482. Danut Mitra, judecător, Tribunalul Valcea
 483. Niță Manuela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova 
 484. Gabriela Savescu, judecător, Judecătoria Zalau
 485. Claudiu Moldovan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov
 486. Andreea Cason, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalau
 487. Liviu Bogdan Sfichi, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 488. Francisc Nemeth, judecător, Tribunalul Constanta
 489. Doina Zăvălaşi, judecător, Tribunalul Olt
 490. Pasăre Sorin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
 491. Arion Florin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 492. Androne Larisa, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 493. Valentina Petrescu, judecător, Judecătoria Sector 2 Bucuresti
 494. Sipetan Ionut, judecător, Judecătoria Timisoara 
 495. Sipetan Adela, judecător, Judecătoria Timisoara
 496. Manuela Alma Ciornei, judecător, Tribunalul Ilfov
 497. Mihalas Ramona, judecător, Tribunalul Arad
 498. Mihalas Calin, judecător, Judecătoria Arad
 499. Lavinia Barbu, judecător, Judecătoria Targoviste
 500. Ardelean Liviu, judecător, Judecătoria Salonta
 501. Cojocaru Elena Andra, judecător, Judecătoria Tg.- Cărbunești
 502. Fitigau Oana-Lavinia, judecător, Judecătoria Gherla
 503. Gilca Mihai Iulian, judecător, Judecătoria Gherla
 504. Mihai Andreea Cecilia, judecător, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
 505. Tanasa Alina-Elena, judecător, Judecătoria Brasov
 506. Andreia Rodica Ciurea, judecător, Judecătoria Pitești
 507. Anamaria Cercel, judecător, Curtea de Apel Craiova
 508. Tomescu George Marian, judecător, Judecătoria Curtea de Arges
 509. Elena Zorilă, judecător, Judecătoria Craiova
 510. Sorina Neagoş, judecător, Judecătoria Zalau
 511. Andrea Annamaria Chiş, judecător, Curtea de Apel Cluj
 512. Ruxandra Ionescu, judecător, Tribunalul Specializat Arges
 513. Mădălina Bîrlog, judecător, Tribunalul București
 514. Laura Opariuc-Dan, judecător, Tribunalul Constanța
 515. Dan Gîlcescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 516. Mihaela Gabriela Zuleanu, judecător, Tribunalul Olt
 517. Mihaela Carmen Merişescu, preşedinte, Judecătoria Tg – Cărbuneşti
 518. Mihai Merişescu, judecător, Judecătoria Tg – Cărbuneşti
 519. Cosmin Croitoriu, procuror șef DNA, Serviciul Teritorial Craiova
 520. Ioana Liliana Georgiu, judecător, Judecătoria Gherla
 521. Bianca Gazdac, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Mures
 522. Monica Mateiciuc, judecător, Curtea de Apel Galati
 523. Găișteanu Laura, judecător, Judecătoria Târgovişte
 524. Vlad Grigirescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galati
 525. Marin Călușaru, procuror, DNA ST Craiova
 526. Raluca Isepciuc, judecător, Judecătoria Iași
 527. Țirică Laura – Ștefana, judecător stagiar, Judecătoria Galați
 528. Diana Ștefănescu, judecător, Judecătoria Bacău
 529. Gîţă Ana-Maria judecător, Judecătoria Sfantu Gheorghe
 530. Sescu Andreea Mihaela, judecător, Curtea de Apel Targu Mures
 531. Theodor Pavelescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj
 532. Viorel Donici, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
 533. Tudorache Corina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzau
 534. Debelka Laura, judecător, Judecătoria Timişoara
 535. Glăvan Georgiana, judecător, Judecătoria Timişoara
 536. Mihăilescu Andra judecător, Judecătoria Timişoara
 537. Tomici Laura, judecător, Judecătoria Timişoara
 538. Ionuț Marica, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
 539. Marinel Mihai Nicolae, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
 540. Vîlculescu Raluca, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
 541. Șerban Irina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
 542. Butaliu Tiberiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
 543. Agop Mircea, judecător, Judecătoria Târgu Lăpuș
 544. Chichinesdi Florin Beniamin, judecător stagiar, Judecătoria Satu Mare
 545. Angela-Bianca Ispas, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
 546. Oancea Adrian Cătălin, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
 547. Oana Ungureanu, judecător, Judecătoria Dorohoi
 548. Delia Lucian Udroiu, judecător, Judecătoria Oradea
 549. Mihail Udroiu, judecător, Curtea de Apel Oradea
 550. Ripiceanu Andreea-Olivia, judecător, Judecătoria Dragomiresti
 551. Vintila Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Barlad
 552. Bucu Ana, judecător, Judecătoria Zimnicea
 553. Ciurariu Delia, procuror, DNA Central
 554. Vintila Liliana, procuror, DNA Central
 555. Pau Adriana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 556. Ion Bogdan Constantin, judecător, Judecătoria Curtea de Arges
 557. Cristian Alin Traian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 558. David Maricel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 559. Paiuşi Marius Teodor, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 560. Băleanu Anda Maria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 561. Poteraşu Alin Eduard, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 562. Roşu Cristina Steluţa, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 563. Ioana Pasculet, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
 564. Ungureanu Mihaela, judecător, Judecătoria Curtea de Argeș
 565. Bratu Marian, judecător, Judecătoria Curtea de Argeș
 566. Alexandru Petronel Iulian, judecător, Tribunalul Călăraşi
 567. Alexandru Ileana, judecător, Judecătoria Călăraşi
 568. Paraschiv Laura, judecător, Judecătoria Zalău
 569. Caimac Maria Adriana, judecător, Tribunalul Dolj
 570. Oana Tănăsoiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 571. Magdalena Chirila, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 572. Gianina Dogaru, judecător, Tribunalul Gorj
 573. Mihai Dogaru, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 574. Alexandra Stoian, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 575. Gabriela Stegăroiu, judecător, Judecătoria Tg – Jiu
 576. Marilena Lulea, judecător, Tribunalul Mureș
 577. Livia Chiriazi, judecător, Tribunalul București
 578. Cristina Ciora, judecător, Judecătoria Craiova
 579. Ana Lazăr, procuror stagiar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 580. Ioana Bujdei-Leonte, judecător, Judecătoria Dorohoi
 581. Deniz Diana Gabriela, judecător, Judecătoria Brăila
 582. Bianca Iliescu, judecător, Judecătoria Sectorului 3 București
 583. Georgeta Coman, judecător, Judecătoria Sectorului 3 București
 584. Gabi Gabriela Dunca, judecător, Judecătoria Sectorului 3 București
 585. Schiopu Florica, judecător, Tribunalul Alba
 586. Iliescu Georgeta, judecător, Tribunalul Alba
 587. Rata Alexandrescu Carmen, judecător, Judecătoria Tg Mureș
 588. Mircioi Marilena-Victoria, judecător, Judecătoria Constanța
 589. Carmen Nicoleta Budan, judecător, Tribunalul Gorj
 590. Maria Vatavu, judecător, Tribunalul Gorj
 591. Amalia Belu, judecător, Tribunalul Gorj
 592. Daniela Mursoi, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
 593. Lavinia Dajbog, judecător, Judecătoria Galați
 594. Alina Andrescu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
 595. Milu Grațiela Ramona, judecător, Curtea de Apel Brașov
 596. Romeo Petcan, judecător, Judecătoria Slatina
 597. Stratulat Simona, prim-procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
 598. Ianculescu Teodor, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
 599. Wechter Mircea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
 600. Florescu-Mironescu Andra-Simina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
 601. Simion Dan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
 602. Bebeşelea Adina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
 603. Smîntînă Eduard, judecător, Tribunalul Timiș
 604. Filip Larisa Andreea, judecător, Judecătoria Sibiu
 605. Filip Cezar Virgiliu, judecător, Judecătoria Sibiu
 606. Zabava Oana Maria, judecător, Judecătoria Sibiu
 607. Decă Iulia Andreea, judecător, Judecătoria Sibiu
 608. Lazea Andra Georgeta, judecător, Judecătoria Sibiu
 609. Bichis Diana Maria, judecător, Judecătoria Sibiu
 610. Ruginosu Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș
 611. Nicolici Simona Veronica, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 612. Ciucă Viviana Ștefania, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 613. Beligan Bogdan, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 614. Matei Adrian George, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 615. Ursache Ioana, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 616. Camelia Lica, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 617. Olteanu Iuliana, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
 618. Nina Andreea Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 619. Cornea Monica Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 620. Țurlea Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 621. Pană Ana Maria, procuror, PJS6, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 622. Voiculescu Mădălina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 623. Popa Badea Dan Sebastian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 624. Ușurelu Gabriela, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 625. Manea Teodor, procuror, PJS1, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 626. Mustață Olivera, procuror, PJS5, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 627. Mămăligan George, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 628. Anghel Amalia, procuror PJ Buftea, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 629. Tiba Octavian, procuror delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 630. Ureche Darius, procuror delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 631. Munteanu Irina, procuror, PJS2, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 632. Gabura Sergiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 633. Borjog Ioana Laura, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 634. Rascotă Ion, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 635. Tatiana Toadre, prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 636. Iulian Crăciunescu, prim procuror adjunct, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 637. Raluca Munteanu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 638. Tudor Grigoraș, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București
 639. Aldea George, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București
 640. Macovei Valentin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București
 641. Mihuț Maria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 642. Amarandi Paula, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 643. Sterie Roxana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 644. Țilimpea Anca, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 645. Ionescu Radu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 646. Marcu Ioana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 647. Păun Eugen, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 648. Bezdadea Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 649. Vraciu Aurelia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 650. Rotaru Nicoleta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 651. Pencu Radu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
 652. Stroie Cosmin procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
 653. Resmeriță Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
 654. Dordea Alexandra, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
 655. Gheorghe Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 656. Zamfir Nicoleta Simona, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 657. Nițescu Simona, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 658. Oancea Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 659. Popa Badea Livia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 660. Lovin Daniela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 661. Negruț Cătălina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 662. Ivașcu Diana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 663. Voicu Fănel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 664. Târela Roxana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 665. Mierliță Sebastian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 666. Mihaela Kolaritz, judecător, Judecătoria Galati
 667. Anghel Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 668. Zamfir Adelina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 669. Cojocaru Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 670. Radu Angela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
 671. Dunca Wilhelm Emanuel, procuror șef secție, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 672. Voinigescu Adrian Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 673. Budacă Anca, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 674. Roată Elvira, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 675. Dragoș Paraschiv, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 676. Andreiaș Constantin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 677. Cotelnic Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 678. Moacă Mihaela Adriana, procuror stagiar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 679. Moldovan Speranța Diana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 680. Stoian Ioan Andrei, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 681. Tomoiu Răzvan Petre, prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 682. Simion Nicoleta Minodora, prim procuror adjunct, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 683. Ion Florina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 684. Vîlcea Luciana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 685. Chiriac Marian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași
 686. Ciuciur Daniel, prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
 687. Nuțu Doina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
 688. Albu Dorel Cristian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
 689. Matei Leontin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
 690. Ionescu Bogdan Petru Nicolae, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
 691. Bănescu Liliana, prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară
 692. Dumitrescu Adina Consuela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
 693. Ciupea Gherghina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița
 694. Ungheanu Georgiana Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița
 695. Buzoianu Verginica, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița
 696. Coman Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița
 697. Drăgan Adriana Ligia, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița
 698. Toma Jiga, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița
 699. Dinu Viorica Cleopatra, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița
 700. Vasile Gănel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
 701. Catrinoiu Costel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
 702. Criste Monica, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
 703. Alexe Cristian Marian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
 704. Vasilescu Mihai Laurențiu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
 705. David Constantin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni
 706. Andrieș Andrei, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni
 707. Constantinescu Eduard Narcis, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni
 708. Culcearu Andreea Iulia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
 709. Silivestru Denisa, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
 710. Chiriță Oana Valeria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
 711. Bârsan Mihaela Mirela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
 712. Costin Marius Mirel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
 713. Tănase Florian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
 714. Cernea Silviu Eugen, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
 715. Tironeac Remus Victor, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
 716. Nicolae Marius Aurelian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
 717. Chiriac Oana Alina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
 718. Paraischiv Valentin Silviu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede
 719. Iboiu Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede
 720. Gliga Maria Liliana, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
 721. Filip Aurelian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
 722. Marcău Cătălin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
 723. Alexe Ioan Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
 724. Cîrciumaru Oprică Sorin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 725. Enache Aurelia Mirela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale
 726. Liciu Ioana Hermina, judecător, Judecătoria Drăgășani
 727. Simona Miron, judecător, Judecătoria Liești
 728. Radu Dorobantu, judecător, Judecătoria Bârlad
 729. Constantinescu Cristian, judecător, Judecătoria Pătârlagele
 730. Claudia Jderu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 731. Anca Saru, judecător, Tribunalul Bucureşti
 732. Mihai Bălănescu, judecător, Tribunalul Bucureşti
 733. Cristina Cristea, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
 734. Andreea Ionescu, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
 735. Lazar George Alexandru, judecător stagiar, Judecătoria Sectorului 4 București
 736. Radu Florea, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
 737. Buzatu Luminița Ștefania, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova
 738. Ilie Vela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova
 739. Buzatu Remus, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin
 740. Hohota Adrian Ionuț, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
 741. Nedea Cristina, judecător, Judecătoria Costești
 742. Andone Alina Madalina, judecător, Judecătoria Însurăței
 743. Angelica Costea, judecător, Tribunalul Bacău
 744. Alina Ghiran, prim procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei
 745. Ciprian Butnaru, judecător, Judecătoria Brăila
 746. Marin Marieta, judecător, Judecătoria Buzău
 747. Marin Nicolae, procuror, DNA
 748. Mirela Cătălina Pop, judecător, Curtea de Apel Alba Iulia
 749. Claudiu Pop, judecător, Tribunalul Alba
 750. Daniela Barbu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
 751. Ancuţa Zvorişteanu, judecător, Judecătoria Piteşti
 752. Mihaela Sfâriac, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj
 753. Mircea Stan, judecător, Judecătoria Piteşti
 754. George Vioreanu, judecător, Judecătoria Piteşti
 755. Miteluț Camelia, prim-procuror adjunct, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
 756. Cucoș Ana Maria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
 757. Gradinaru Martin Christian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
 758. Vieriu Tudor Ionut, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
 759. Sarghi Dorina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
 760. Murarașu Ștefan Petrică, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
 761. Vasile Fitigau, judecător, Tribunalul București
 762. Moraru Cătălin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
 763. Raluca Pricop, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Mediaş
 764. Matei Gheorghe, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Orăștie
 765. Lucica Vatamanescu, judecător, Judecătoria Campulung Moldovenesc
 766. Daniel Miriuță, judecător, Tribunalul Iași
 767. Dinu Bianca, judecător, Judecătoria Vălenii de Munte
 768. Arhip Andreea, judecător, Judecătoria Galaţi
 769. Arhip Mihai, judecător, Judecătoria Galaţi
 770. Simona Mărgarit, judecător, Judecătoria Buzău
 771. Bordeianu Bianca Elena, judecător, Judecătoria Iași
 772. Cristian Ghidarcea, judecător, Judecătoria Brașov
 773. Profira Cezar Petrică, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Sectorului 5 București
 774. Spiridonescu Stejărel, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Piatra-Neamț
 775. Ciută Oana, judecător, Curtea de Apel Suceava
 776. Coşman Gheorghina, judecător, Curtea de Apel Suceava
 777. Plăcintă Dochiţa, judecător, Curtea de Apel Suceava
 778. Frunză Sanda, judecător, Curtea de Apel Suceava
 779. Chivu Claudia Irina, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 780. Băloi Cosmin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 781. Gordana Bogosov, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 782. Dana Ionescu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 783. Nicoleta Luca, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 784. Loredana Macrea, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 785. Marioara Sandu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 786. Simona Troacă, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 787. Minela Abagiu, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
 788. Elena Poiana, judecător, Tribunalul Harghita
 789. Marcel Antonescu, judecător, Tribunalul Harghita
 790. Ramona Savu, judecător, Tribunalul Harghita
 791. Daniela Maftei, procuror, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
 792. Cosmin Grancea, procuror, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
 793. Toma Carmen, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
 794. Iepure Camelia Nicoleta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 795. Dutoiu Gheorghe, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 796. Gradina Silviu Florin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 797. Marcolea George, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 798. Gavrila George Virgil, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 799. Ion Florin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 800. Oprea Veronica Nicoleta, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 801. Ungureanu Daniel Florin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
 802. Diaconu Delia Cristina, judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti
 803. Brindusa Pascaru, judecător, Tribunalul Bacau
 804. Oana Panzaru, judecător, Tribunalul Bacau
 805. Catalin Niminet, judecător, Tribunalul Bacau
 806. Scarlat Ion Daniel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea
 807. Copacian Georgiana Olivia, judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti
 808. Tulita Ionut Cezar, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Valcea
 809. Sirghe Anca Alexandra, judecător stagiar, Judecătoria Galati
 810. Ruxandra Grecu, judecător, Curtea de Apel Bucuresti
 811. Laurentiu Dan Streza, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Valcea
 812. Hogas Marius, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Valcea
 813. Vladucu Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Valcea
 814. Dontete Alina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Valcea
 815. Cirdei Loredana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
 816. Falcan Camelia Aurora, judecător, Tribunalul Mehedinti
 817. Geana Irina, judecător, Judecătoria Buftea
 818. Iordachescu Elisabeta, judecător, Judecătoria Buftea
 819. Licuta Buzea, judecător, Judecătoria Braila
 820. Virgil Serban, judecător, Judecătoria Braila
 821. Tanasescu Ana, judecător, Judecătoria Braila
 822. Ecaterina Ivanov, judecător, Judecătoria Braila
 823. Alexandra Capatana, judecător, Judecătoria Braila
 824. Domniteanu Irina, judecător, Judecătoria Braila
 825. Roxana Maria Stefan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mureş
 826. Codruţa Violeta Alb, judecător, Tribunalul Maramureş
 827. Serban Daniel Mihai, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 828. Radu Cristina, procuror, DIICOT – ST Tg. Mureş
 829. Oprescu Alexandra, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 830. Ioana-Cristina Dedu, judecător, Judecătoria Galaţi
 831. Taghiev Ramona, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacau
 832. Bic Denisa Maria, judecător, Judecătoria Alba Iulia
 833. Dorina Stoenescu, judecător, Judecătoria Calafat
 834. Mioara Popescu, judecător, Judecătoria Calafat
 835. Elena Mungiu, judecător, Judecătoria Calafat
 836. Marinela Aniela Georgescu, judecător, Judecătoria Calafat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Către

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,

Institutul Naţional al Magistraturii,

Ministerul Justiţiei

 

 

COMPLETARE MEMORIU DE PROTEST

 

 

 1. Împotriva propunerilor Comisiei nr. 1 – independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare, integritatea şi transparența sistemului judiciar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, transmise instanțelor judecătorești și parchetelor prin adresa nr. 8822/1154/2012 din 31.07.2015, atașată, respectiv:

 

 1. Art. 39 din Legea nr. 303/2004

Stabilirea diferenţiată a perioadei de evaluare poate avea justificare, în măsura în care se pleacă de la ideea că magistratul aflat la început de carieră are o nevoie mai mare de monitorizare şi eventual, corectare, decât un magistrat care are o vechime mai mare în sistem.

Dacă la nivelul instanţelor/parchetelor superioare, această prevedere va fi benefică, întrucât prin mărirea perioadei de evaluare, va asigura o degrevare de anumite sarcini auxiliare (fără legătură cu actul de justiţie sau cu activitatea de urmărire penală) – evaluarea făcându-se la intervale mai mari de timp, la nivelul judecătoriilor (şi chiar al tribunalelor, într-o mai mică măsură) se va genera o nouă problemă întrucât va necesita o evidenţă diferenţiată pe vechime a judecătorilor din colectiv şi va impune, practic, o activitate anuală a comisiei de evaluare. Această sarcină se va adăuga celor care deja încarcă rolul administrativ al judecătoriilor şi, într-o mai mică măsură, al tribunalelor.

Pe de altă parte, în actualul moment, nu este justificată lipsa evaluării magistraților cu peste 20 ani vechime, în condițiile fluxului legislativ interminabil (inclusiv noile coduri), respectiv al jurisprudenței abundente CEDO, CJUE, CCR, ICCJ, aspecte care necesită în continuare un studiu individual aprofundat și serios pentru fiecare magistrat.

 1. Art. 44 din Legea nr. 303/2004

În ceea ce priveşte schimbarea modalităţii de promovare în funcţii de execuţie, aceasta nu este oportună, în forma propusă.

În primul rând, criteriul evaluării activităţii în ultimii 3 ani este, prin natura lucrurilor, unul subiectiv, rezultatele evaluării depinzând de punctul de vedere al persoanelor numite în comisia de evaluare, iar nu de criterii obiective, care să nu poată fi contestate de competitori.

O evaluare subiectivă va deschide calea unor contestaţii (informale, nu doar în sens procedural) şi va pune la îndoială în mod continuu modalitatea de promovare, chiar din interiorul sistemului.

Cele precizate mai sus sunt valabile şi în ipoteza în care, prin procedura privind examenul de promovare, s-ar institui o singură comisie de evaluare pentru toate hotărârile judecătoreşti.

În acest caz, trebuie admis faptul că rezultatul corecturilor este uman şi, prin aceasta, relativ şi subiectiv, permiţând suspiciuni de simpatie şi antipatie. Nu se vor putea evita sub nicio formă contestările (nu în sens procedural, ci în sens informal) rezultatelor evaluării, în lipsa acceptării de către toţi competitorii a persoanelor care compun comisia şi care realizează acest „arbitraj”.

Chiar dacă ar exista o singură comisie de evaluare, din cauza volumului activităţii, este puţin probabil că toţi membrii comisiei să analizeze toate hotărârile judecătoreşti, ca apoi să se facă o medie între notele acordate. Din acest motiv, dacă hotărârile analizate vor fi împărţite între membrii comisiei pentru celeritate, nu se va putea asigura unitatea în corectare, neasigurându-se, prin aceasta, nici egalitatea de tratament a competitorilor, nefiind admisibilă etic nici favorizarea, nici defavorizarea unor competitori.

Astfel de contestări apar de câţiva ani la examenele din cadrul INM, în principal atunci când evaluarea implică o corectură din partea unui colectiv de formatori, problema fiind bine-cunoscută atât la nivelul INM, cât şi la cel al CSM.

Mai mult, chiar în condiţiile unei comisii compuse din membri mai presus de orice bănuială de subiectivism, trebuie admis că prin procedura propusă nu se poate asigura nicio garanţie că toate lucrările vor fi tratate cu aceeaşi unitate de măsură, în condiţiile în care volumul mare de muncă în această procedură poate conduce la situaţia unei diferenţe inerente în evaluare, între perioada de început a evaluării şi cea de sfârşit (exigenţă mai mare la început, cu diminuarea exigenţei pe măsura accentuării stării de oboseală şi rutină, după evaluarea unui număr suficient de mare de hotărâri).

În cealaltă ipoteză de lucru, în condiţiile în care vor fi instituite cel puţin două comisii pentru evaluarea hotărârilor competitorilor, în mod obiectiv nu se va putea asigura o unitate de corectare, fiind practic imposibil ca acele două comisii să aibă o abordare identică, astfel încât să ofere egalitate de tratament şi de şanse competitorilor.

În mod obiectiv, cele două comisii (cel puţin) nu vor putea fi la fel de exigente în abordare, astfel încât să fie asigurată egalitatea de tratament a competitorilor.

Chiar și în această ultimă ipoteză, se impune întâi reformarea sistemului de evaluare la nivel național și abia ulterior dovedirii eficienței sale se poate discuta despre transpunerea rezultatelor în procedura de  promovare a magistraților.

Este inacceptabilă o reformă inversată, deoarece este o cerință a logicii simple aceea că nu se pot stabili concluzii (efecte, rezultate) înainte de a asigura corectitudinea (certitudinea, obiectivitatea) premisei de la care se pornește. Or, procedura de evaluare actuală prezintă deficiențe, cunoscute chiar de membrii CSM, așa cum se va arăta în continuare, ce trebuie înlăturate înainte de a putea pune în discuție și simpla idee de departajare a unor candidați în funcție de rezultatele acesteia.

În lipsa unor norme, care să impună o structură a hotărârii judecătoreşti şi, mai mult, un tip de  raţionament al judecătorului (procurorului, după caz) (a căror legalitate ar fi discutabilă), analiza hotărârilor se va face pe baza unor criterii subiective stabilite de membrii comisiei.

Contestarea punctului de vedere al unei comisii, care nu poate să evidenţieze prin criterii obiective, deficienţele dintr-o hotărâre judecătorească (exceptând ipotezele în care astfel de deficienţe sunt evidente, cum ar fi, spre exemplu, doar invocarea unor texte de lege şi indicarea soluţiei – admis/respins, fără a exista practic un raţionament logico-juridic), se va dovedi iluzorie şi va crea frustrări profesionale.

Dacă se vor stabili criterii pentru comisia de evaluare prin legislaţia subsecventă, în sensul oferirii unor criterii legale privind hotărârile judecătoreşti, o astfel de măsură (dincolo de caracterul ei discutabil) s-ar putea aplica numai pentru viitor, judecătorul actual nefiind în măsură să motiveze hotărârile pe baza unor criterii care vor apărea în viitor.

În măsura în care în practică s-a identificat ca fiind o problemă calitatea unor hotărâri judecătoreşti, se poate institui o comisie (sau se pot institui mai multe comisii) care să le analizeze şi care să dea un verdict în sensul de admis/respins, ca o condiţie de admisibilitate la examenul de promovare, cu obligaţia motivării soluţiei de respingere.

În caz contrar, se instituie un filtru al hotărârilor judecătoreşti care, poate nu sunt sancţionate în căile de atac, aşa cum permite legea, dar care vor conduce la sancţionarea autorilor lor în privinţa parcursului profesional.

Fără a refuza o discuţie privind necesitatea schimbării procedurii de promovare, considerăm că, în forma propusă, se induce o doză mare de subiectivism, inevitabil într-o procedură precum cea descrisă, dar inacceptabil atunci când vine vorba de asigurarea promovării magistraţilor, ţinând seama atât de nevoia de asigurare a meritocraţiei, dar, în aceeaşi măsură, şi a asigurării unor şanse egale tuturor competitorilor, cu eliminarea pe cât posibil, a oricăror zone relative, de subiectivism şi suspiciune de favoritism.

Dincolo de discuţia despre promovare, considerăm că problema prezintă relevanţă şi din alt punct de vedere. Modalitatea de promovare în sistem pe bază de meritocraţie reprezintă una dintre componentele esenţiale în crearea unui corp de magistraţi bine pregătit profesional, care să reprezinte o elită a societăţii.

Or, în măsura în care se creionează o procedură care permite contestarea chiar din interiorul profesiei, a acestei modalităţi de promovare şi punerea la îndoială a principiului meritocraţiei în urcarea treptelor sistemului profesional, scopul enunţat mai sus va fi extrem de greu de realizat.

Departajarea prin acest criteriu va fi întotdeauna una lipsită de previzibilitate şi credibilitate, neputând fi niciodată justificată obiectiv, ci doar subiectiv. Or, subiectivismul nu asigură compatibilitatea cu egalitatea de tratament şi de şanse, ci doar este în măsură să creeze sistemului un neajuns mai mare decât cel pe care Comisia nr. 1 afirmă că l-ar fi identificat prin prezenta procedură de promovare, perfectibilă, dar care, în prezent, nu poate fi acuzată de lipsă de obiectivism.

Se constată, în cadrul modificărilor propuse, lipsa oricăror precizări privind proba scrisă la promovare în funcţii de execuţie, nefiind detaliat în ce constă această probă scrisă, ce înseamnă caracter practic.

S-ar putea deduce de aici că o evaluare a cunoştinţelor teoretice (care se impune în special la acest moment al intrării în vigoare de noi coduri) şi a pregătirii profesionale, a fost înlăturată total. Pregătirea profesională, primul criteriu luat în considerare de Recomandarea nr. (94)/12 din 13 octombrie 1994, cu privire la independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, a fost cu totul exclusă.

Considerăm că propunerea referitoare la mărirea vechimii pentru promovare (7 ani vechime efectivă pentru tribunal, 10 ani vechime efectivă pentru curte de apel, în care nu se ia în calculul vechimii şi statutul de auditor de justiţie) este excesivă şi nu este raportată la capacităţile sistemului.

Ideea că un magistrat va putea să dobândească experienţa necesară urcării ierarhice în carieră, prin rămânere la judecătorie 7 ani, este una greu de susţinut, mai ales în condiţiile în care reversul acestui punct de vedere este că magistratului i se vor elimina stimulul competiţiei, precum şi unul dintre elementele importante ale motivaţiei propriei sale pregătiri teoretice, respectiv perspectiva examenului de promovare. Observaţia este valabilă şi pentru promovarea de la tribunal la curtea de apel.

Magistratului îi rămâne, evident, stimulul studiului generat de pasiunea pentru drept şi de conştientizarea propriului statut, însă acesta este mai puţin răspândit şi mai puţin eficient decât cel al competiţiei şi al examenului, nu din cauza unei deficienţe a profilului magistratului, ci din cauza faptului că afirmaţia este aplicabilă oricărui domeniu, dar şi naturii umane în general.

Propunerea Comisiei nr. 1 poate avea consecinţe nefaste asupra tonusului sistemului, înlocuind spiritul de competiţie, nevoia de a rămâne la curent cu noutăţile, cu plafonarea şi resemnarea.

În plus, propunerea măririi perioadelor de promovare nu ţine seama de realităţile sistemului şi dintr-o altă perspectivă.

Impunerea obligativităţii magistratului de a rămâne la primul grad de jurisdicţie pentru o perioadă de 7 ani (la care se mai adaugă cei doi ani de INM) nu poate fi în avantajul profesional al acestuia, în condiţiile în care, cel puţin în ipoteza judecătoriei, aceasta nu mai este instanţă de drept comun, potrivit arhitecturii Noului Cod de procedură civilă.

Numărul limitat de cauze date în competenţa judecătoriei, potrivit noilor coduri de procedură, intră în contradicţie cu concepţia propunerii, de mărire a perioadei obligatorii de activitate la acest nivel, pentru a-l pune pe tânărul magistrat în ipoteza de a învăţa şi de a căpăta experienţă. În asemenea situaţie, este mai probabil ca tânărul magistrat să ia contact cu resemnarea şi plafonarea.

Considerăm că nu se justifică eliminarea perioadei în care magistratul a avut statutul de auditor de justiţie din perioada care este luată în calcul pentru stabilirea vechimii necesară promovării (art. 44 alin. (2)).

În realitate, prin instituirea acestui articol, vechimea pentru promovare este crescută la cel puţin 9 ani, 12 ani şi 14 ani, cel puţin în cazul celor care au fost admişi în magistratură prin modalitatea care ar trebui să reprezinte regula, respectiv admiterea prin Institutul Naţional al Magistraturii.

Se creează astfel senzaţia unei „sancţiuni” a acestei categorii, din moment ce în cazul ei, durata efectivă de la intrarea în sistem, pentru promovare, va creşte cu 2 ani, în comparaţie cu persoanele intrate în sistem prin alte modalităţi.

În condiţiile limitării locurilor libere în sistem, în realitate, speranţa de promovare la aceste intervale de timp va deveni greu de împlinit, perioadele de promovare mărindu-se de facto (nimeni nu garantează că la împlinirea celor 9 ani – 2 ani de INM şi 7 de activitate efectivă ca magistrat, la primul examen organizat, magistratul va şi promova).

Intensitatea perioadei de pregătire din cadrul INM şi activitatea efectiv depusă în această perioadă impun ca termenul de 2 ani respectiv să fie echivalat cu vechimea în profesie (aşa cum se întâmplă acum – art. 17 alin. (2) din lege) şi să fie luat în calcul la stabilirea duratei necesare pentru promovare.

Potrivit art. 17 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de justiţie, dacă a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror.

Prin adoptarea modificării, perioada în care o persoană a fost auditor de justiţie reprezintă sau nu vechime în funcţia de judecător sau procuror în funcţie de diferite ipoteze ale legii (pentru pensie, da, pentru promovare nu).

Legea nr. 303/2004 conţine deja o paletă extrem de largă de excepţii şi interpretări diferite, în funcţie de context, a noţiunilor de vechime în funcţie (art. 50 alin. (2), aşa cum e propus de Comisia nr. 1; art. 21 alin. (1 ind. 1) din actuala formă a legii; art. 44 alin. (2) – în prezent declarat neconstituţional; art. 58 alin. (4) din lege; art. 62 alin. (3) din lege; art. 86 din lege etc.).

Se introduce astfel o diferenţă terminologică greu de justificat, de natură să forţeze normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, care cer de la o lege, printre altele, să fie clară şi previzibilă.

Instituirea unei noi excepţii poate contribui doar la diminuarea atributului clarităţii legii.

Pe fond, este greu de găsit o justificare pentru acest regim diferenţiat de tratament, alta decât mărirea de facto şi de o manieră indirectă a perioadelor de promovare pentru magistraţii care au avut lipsa de inspiraţie de a intra în magistratură prin modalitatea clasică şi principală prevăzută de lege, respectiv prin INM.

Unul dintre efectele acestei măsuri va fi acela de a plasa absolvenţii INM într-o poziţie uşor defavorabilă şi parţial divergentă, în raport cu persoanele intrate în magistratură prin alte modalităţi.

Păstrarea unor perioade rezonabile pentru înscrierea la examenul de promovare este benefică pentru sistem, întrucât menţine spiritul competitiv al magistratului, adaugă un alt argument pentru manifestarea nevoii de îmbunătăţire şi perfecţionare profesională, mai ales din perspectivă teoretică, evită plafonarea şi permite magistratului să îşi stabilească şi urmărească un plan de carieră rezonabil.

Aceste consecinţe vor conduce la crearea şi menţinerea unui corp al magistraţilor bine pregătit din perspectivă tehnică, asigurând cu mai multă eficienţă îndeplinirea funcţiei puterii judecătoreşti sau a parchetelor, după caz.

În condiţiile măririi excesive a perioadelor pentru promovare, numărul persoanelor care se vor putea înscrie la concurs se va diminua, reducându-se în mod implicit şi baza de selecţie.

Această precizare este importantă întrucât împlinirea perioadelor necesare (oricare ar fi acestea, inclusiv cele propuse de Comisia nr. 1) nu dau magistratului dreptul de a fi considerat promovat, ci dau acestuia posibilitatea de a se prezenta la examen, respectiv dreptul de a concura cu alţi magistraţi, pentru un post la o instanţă superioară/parchet superior.

Nu se are în vedere aşadar, promovarea fără efort, fără merite, ci se cere doar posibilitatea de a se permite concurenţa.

Dacă există anomalii în sistem, cum ar fi, spre exemplu, posibilitatea unui judecător de la judecătorie, cu grad de curte de apel, de a cere transferul direct la curtea de apel, acestea se pot corecta prin alte mijloace (cum ar fi instituirea obligativităţii funcţionării efective la tribunal, pentru o perioadă determinată – 2/3 ani), iar nu prin mărirea excesivă a perioadei de promovare.

 1. Art. 50 din Legea nr. 303/2004
 2. În contextul reaşezării concepţiei legate de funcţiile de conducere, considerăm util să se clarifice modul de aplicare a legii cu privire la persoanele care au avut funcţii de conducere anterior intrării în vigoare a modificărilor, pentru a evita posibilele interpretări divergente.

Altfel spus, o persoană care a avut două mandate de preşedinte anterior intrării în vigoare a modificărilor, potrivit art. 48 alin. (8) din Legea nr. 303/2004, mai are dreptul la două mandate de preşedinte în contextul noilor modificări?

De asemenea, o persoană care a avut un singur mandat, în condiţiile art. 48 alin. (8) din lege şi în condiţiile instituite de modificări, poate să mai dobândească un singur mandat sau are dreptul la încă două mandate, în baza noilor modificări?

 

 1. În fine, în condiţiile măririi perioadei în care o persoană poate fi numită în funcţie de conducere, ar trebui să se analizeze în ce măsură este util ca art. 48 alin. (8) din lege să rămână în forma actuală. Acest text de lege instituie posibilitatea reînvestirii o singură dată în funcţia de conducere, ceea ce înseamnă că nu există nicio interdicţie pentru ocuparea unei alte funcţii de conducere, după epuizarea celor două mandate într-o anumită funcţie de conducere.

Astfel, se pot cumula perioade în funcţii de conducere diferite.

Este necesar a se analiza dacă acesta este sensul dorit a se imprima legii, respectiv de a permite unei persoane de a fi perpetuată în diferite poziţii de conducere.

 

 1. 4. 51 ind. 1 alin. 3 din Legea nr. 303/2004

Derogarea, în favoarea membrilor CSM, de la regula pe care o instituie acest articol nu a fost justificată prin prezentarea unei motivări.

 

 1. Împotriva propunerilor de modificare și completare a art. 70 alin. 2 din Legea nr. 317/2004, transmise Comisiei nr. 1 – independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare, integritatea şi transparența sistemului judiciar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii de DLDC prin adresa nr. 16294/2015, atașată, respectiv:

 

Rapoartele Comisiei Europene în cadrul MCV au vizat aproape de fiecare dată Inspecția Judiciară, inclusiv recrutarea inspectorilor în conformitate cu criteriile obiective adoptate.[1] Impactul pozitiv al noilor proceduri în ameliorarea transparenței, eficienței și obiectivității a fost demonstrat prin aplicarea lor în practică. O altă etapă în evoluţia cadrului legislativ privind Inspecţia judiciară este reprezentată de modificările aduse Legii nr. 317/2004, republicată, prin Legea nr. 24/2012. Aspectele care au fost vizate prin noua reglementare au generat consecinţe directe asupra activităţii derulate de Inspecţia judiciară, atât sub aspectul procedurilor şi termenelor aplicabile în derularea acestor proceduri, cât şi din perspectiva independenței operaţionale şi a statutului inspectorilor care funcţionează în cadrul acestei structuri. Modificările legislative menţionate sunt relevante în primul rând, din perspectiva afirmării şi garantării independenţei inspectorilor, prin modificările aduse procedurii de numire a inspectorilor judiciari.

Art. 70 alin. 2 din Legea nr. 317/2004 se dorește a fi modificat în sensul în care concursul pentru un post de inspector judiciar să presupună și un interviu, care nu se știe în fața cărei comisii imparțiale se va susține (în principiu, tocmai în sensul afirmării şi garantării independenţei inspectorilor judiciari, trebuie exclusă orice implicare a Plenului CSM în derularea unui astfel de interviu, pentru că nu membrii CSM trebuie să aleagă inspectorii judiciari, cu vreo bănuială de subiectivism și  viitoare recunoștință a celor aleși), în plus ponderea sa va fi „de maximum 30% în media finală a concursului”, element  neclar, imprevizibil, inconstant, lăsat la aprecierea exclusivă a Plenului CSM și care va putea fi modificat apoi prin regulamente, în funcție de conjunctură.

 

III. Împotriva propunerilor de modificare și completare a art. 41alin. 2 din Legea nr. 304/2004, transmise Comisiei nr. 1 – independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare, integritatea şi transparența sistemului judiciar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii de DLDC prin adresa nr. 17493/2015, atașată, respectiv:

 

”Componența  secțiilor  și  a  completelor  specializate  se  stabilește  de președintele  instanței,  în  raport  cu  volumul  de  activitate,  ținându-se  seama  despecializarea judecătorului.”

Transferarea  acestei  atribuții,  pe  lângă  faptul  golirii  de  conținut  a  însăși existenței  colegiilor  de  conducere,  cărora  li  se  detașează  principala  coordonată (democratică), poate conduce la decizii care lasă în marja de apreciere a unei singure persoane (autocratică) cariera, uneori, a sute de judecători.

O astfel de modificare legislativă nu pare suficient fundamentată, în raport cu alte măsuri alternative, care pot fi imaginate, dar care pare că nu au fost luate în considerare de Comisia nr. 1, cum ar fi:  stabilirea  unor  criterii  clare,  care  să  defineasca  ce  inseamna  o instanta dezechilibrata (procentual vorbind), iar abia in subsidiar sa ia presedintele decizia,  dupa  ce  se  stabileste  ca  situatia  se  incadreaza  in  astfel  de  criterii; posibilitatea  de  contestare  a  deciziei  colegiului  unei  instanţe  dezechilibrate  la colegiul de conducere al instanței imediat superioare/CSM/curtea de apel, unde sa se stabileasca daca e caz de dezechilibrare sau nu, iardaca se stabileste ca e, sa decida presedintele instantei; stabilirea unei  norme de reprezentativitate  a  sectiilor  in  colegiu  –  spre  exemplu,  cel  putin  unul  din  fiecare sectie (daca sunt mai multe sectii in instanta, prin ipoteza sunt si mai multi judecatori dintre care se poate alege, daca sunt secţii putine, si colegiul este mai mic, dar norma de reprezentativitate se poate păstra).

 

Reiterăm faptul că toate propunerile de modificări legislative trebuie însoțite de o motivare serioasă, bazată pe elemente concrete, respectiv studii temeinice, din care să rezulte necesitatea lor și care să determine dezbateri efective, constructive, fiind revoltătoare consultarea pur formală a magistraților de la parchete și instanțe, în plină vacanță judecătorească și într-un termen nerezonabil (1-19 august, când 90% dintre colegi sunt în concedii de odihnă), de parcă sistemul judiciar ar fi în colaps fără aceste reforme legislative, care duc justiția cu 10-15 ani în urmă.

În lipsa acordării timpului și înlesnirilor necesare analizării propunerilor, consultarea magistraților a avut un caracter formal, neefectiv, lipsit de conținut, iar prin promovarea propunerilor nu se poate susține că se acționează în numele magistraților, caracterul de reprezentativitate lipsind. Mai mult, atunci când modificările sunt susceptibile de a fi percepute ca un atac la independența justiției, la principiile care ar trebui să guverneze cariera în magistratură, acordarea timpului și a înlesnirilor necesare apărării acestor valori ar trebui cu mai multă grijă avute în vedere de garantul independenței justiției.

 

17.08.2015

 

 

 

 


 

[1] A se vedea, spre exemplu, paginile web http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0070&from=EN, http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2010_113_ro.pdf (accesate ultima dată la 15 august 2015).