23.08.2016 Memoriu aplicarea nediscriminatorie a OUG nr.20-2016

Către

 

Guvernul României,

Ministerul Justiţiei,

Consiliul Superior al Magistraturii,

Înalta Curte de Casație și Justiție


 

MEMORIU

PENTRU APLICAREA NEDISCRIMINATORIE A O.U.G. NR. 20/2016

 1. PROBLEME RECURENTE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STABILIREA ŞI PLATA REMUNERAŢIEI MAGISTRAŢILOR

 

În România, gestiunea bugetului instanţelor reprezintă o atribuție a Ministerului Justiției, în calitate de ordonator principal de credite. Fundamentarea porneşte de la comunicarea ierarhică tribunale – curţi de apel – Ministerul Justiției, bugetul fiind supus spre aviz consultativ Consiliului Superior al Magistraturii.

Soluția legislativă actuală, aflată în contradicție cu recomandările Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE)[1], pune o problemă serioasă de independenţă a justiţiei, cât timp bugetul este controlat de puterile executivă și legislativă.

Resursele financiare pot constitui pentru Ministerul Justiției, respectiv puterea executivă, un element de presiune asupra corpului magistraţilor şi oricând o modificare peste noapte a sistemului de remunerare poate deveni un factor de lezare a independenţei magistraţilor.

Refuzul plăţii drepturilor salariale lunare la nivelul stabilit prin lege reprezintă o încălcare flagrantă a principiului independenţei judecătorilor, constituind un mijloc de presiune exercitat asupra acelor magistraţi care nu beneficiază de un tratament echitabil şi nediscriminatoriu în raport cu alte categorii aparţinând aceluiaşi corp profesional.

Starea de subfinanţare a sistemului judiciar, neplata drepturilor salariale restante, inechităţile din sistemul de salarizare, refuzul puterii executive de a renunţa la pârghiile financiare privind instanţele judecătoreşti, prin trecerea administrării bugetului acestora la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestarea tot mai frecventă a celor mai importante elemente privind statutul judecătorilor şi procurorilor au constituit premisele declanşării protestului magistraţilor din 2009, eveniment fără precedent pentru sistemul judiciar din România, care a determinat blocarea pentru 30 de zile a oricărei activități judiciare.

 

 1. OBSERVAȚII ASUPRA DISCRIMINĂRII/INECHITĂȚILOR DETERMINATE DE APLICAREA DISPOZIȚIILOR O.U.G. nr. 20/2016

 

Salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere diferenţele salariale rezultate în urma aplicării acestei legi, astfel cum a fost ea limitată prin legi anuale de salarizare, legiuitorul a intervenit pentru înlăturarea acestor inechităţi.

Astfel, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, prin care a fost modificată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

Potrivit art. 1 din O.U.G. nr.57/2015, în anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin O.U.G. nr.20/2016 s-a introdus un nou articol în cuprinsul O.U.G. nr.57/2015, respectiv art. 3 ind. 1 care, la alin. 1 prevede că prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Această derogare este una firească, absolut necesară faţă de realităţile din sistemul bugetar, întrucât ea are drept scop evitarea discriminărilor salariale între titularii funcţiilor publice salarizate potrivit Legii-cadru nr.284/2010, cu consecinţa egalizării, la nivelul cel mai înalt în plată, a drepturilor salariale ale persoanelor aflate în situaţii similare în cadrul aceluiaşi ordonator de credite.

Că este aşa, reiese chiar din expunerea de motive din cuprinsul O.U.G. nr.20/2016, legiuitorul excepţional ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii.

De asemenea, Nota de fundamentare a O.U.G. nr.20/2016 reține că, în funcție de conjunctura macro-economică și de contextul politic de moment, salariile au fost majorate, ”înghețate” sau reduse, în ansamblu sau numai pentru anumite categorii de personal sau sectoare, ceea ce a făcut ca în sistemul public de salarizare să apară o serie de disfuncționalități, cum ar fi: niveluri diferite de salarizare pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, în cadrul aceleiași instituții ori în instituții de acelaşi fel din cadrul unui sector; salarii egale pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, dar cu vechime în muncă diferită. Totodată, apreciază că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncționalitățile salariale existente și nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale.

            Prin urmare, aplicând actul reparator din perspectivă salarială, ordonatorii de credite trebuie să emită noi ordine de salarizare care să corespundă raţiunii de egalizare, în interesul salariatului, a câştigurilor de natură salarială.

            Trebuie subliniat că art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015, introdus prin O.U.G. nr.20/2016, nu se referă la coeficienţi de ierarhizare şi nici la valori de referinţă, întrucât acestea nici nu au fost aplicate, după cum reiese chiar din primul paragraf al preambulului celei din urmă Ordonanţe de Urgenţă. Elementul de referinţă în îndreptarea discrepanţei salariale îl constituie, astfel cum rezultă expressis verbis din cuprinsul acestei dispoziţii legale cuantumul salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare care, pentru a atrage aplicarea actului reparator, trebuie să fie mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate.

Îndreptarea constă, conform aceluiaşi articol, în stabilirea la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă titularul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Acesta fiind contextul, subliniem că în cadrul aceluiaşi ordonator de credite, respectiv Ministerul Justiţiei, există judecători cărora li s-a recunoscut, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, dreptul la majorarea indemnizaţiilor de bază cu indexările de 5%, 2% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, sume puse în plată prin emiterea corespunzătoare a unor ordine de salarizare, încă din anul 2011.

La data de 23 iunie 2015, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, prin Decizia nr. 23/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 7.340/97/2013, obligatorie, potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, a stabilit că hotărârile judecătoreşti prin care au fost acordate aceste creşteri salariale nu au fost anulate printr-o altă hotărâre judecătorească ori prin vreun act normativ ulterior, deoarece atunci când s-a dorit suprimarea unui drept, chiar dobândit printr-o hotărâre judecătorească, legiuitorul a făcut-o prin legiferarea expresă. Pierderea unui drept nu se poate deduce pe cale de interpretare, ci se impune prin legiferare expresă.

Aşadar, hotărârile irevocabile prin care s-a recunoscut unor judecători dreptul la majorarea indemnizaţiei de încadrare cu indexările prevăzute de O.G. nr.10/2007 trebuie să se bucure în continuare de atributele conferite de lege unui titlu executoriu, acest drept existând efectiv şi permanent, lună de lună.

În consecinţă, instanţa supremă a stabilit în mod obligatoriu că drepturile acordate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile privind creşterile salariale de 2%, 5% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, se includ în sintagma de „indemnizaţie avută”.

Prin urmare, aceste majorări ale indemnizației nu au fost pierdute niciodată de cei cărora li s-au recunoscut şi, în temeiul art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr.57/2015, introdus prin pct. 1 al O.U.G. nr.20/2016, ele vor trebui acordate tuturor judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Menţionăm că există deja hotărâri judecătoreşti – de tipul celor menţionate chiar în preambulul O.U.G. nr.20/2016 – prin care s-a recunoscut dreptul la obţinerea unor ordine de salarizare care să stabilească indemnizaţiile de încadrare care includă aceste majorări, cu consecinţe și asupra celorlalte drepturi de natură salarială.

Se impune a fi subliniat, pe de altă parte, că aceste aspecte au fost luate, în mod corect, în considerare cu ocazia emiterii unor ordine de salarizare de către alţi ordonatori principali de credite din domeniul justiţiei.

Astfel, cel puțin în cadrul Inspecției Judiciare și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt emise ordine pentru salarizarea în conformitate cu cele expuse mai sus.

Refuzul Ministrului Justiţiei de a soluționa favorabil prezenta cerere va atrage un nou val de litigii întemeiate pe o nouă formă de discriminare între judecători şi procurori deşi, astfel cum reiese din considerentele Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 866/2006, judecătorii şi procurorii se află în condiţii similare de statut şi carieră, iar legile de salarizare îi tratează similar.

Discriminarea va exista şi în raport cu ceilalţi ordonatori principali de credite din domeniul justiţiei, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii şi Inspecţia Judiciară.

Într-o astfel de ipoteză, raţiunea adoptării O.U.G. nr. 20/2016 ar fi flagrant încălcată şi tot astfel principiul constituţional al obligativităţii respectării legilor, cuprins în art. 1 alin. 5 din Legea fundamentală.

 

III. REVENDICĂRI

Având în vedere principiile expuse anterior, precum şi constatările legate de bugetul justiţiei, solicităm următoarele:

 1. Trecerea bugetului instanţelor la titularul de drept al gestionarii bugetului puterii judecătoreşti, respectiv la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie.
 2. Eliminarea imediată de către Ministerul Justiţiei și ceilalți ordonatori de credite a anomaliilor din domeniul justiţiei legate de aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr.20/2016 și emiterea unor ordine de salarizare care să satisfacă în mod real şi efectiv rigorile art. 3 ind.1 alin. 1 din O.U.G. 57/2015, respectiv să stabilească o indemnizaţie de încadrare brută care să cuprindă și indexările de 5%, 2% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, în sensul Deciziei ICCJ nr. 23/2015, pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu toate consecinţele.
 3. Implicarea imediată a Consiliului Superior al Magistraturii în obţinerea acestor rezultate, având în vedere atribuţia sa de a apăra corpul magistraţilor şi membrii acestuia împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenţei sau imparţialităţii magistratului în înfăptuirea justiţiei ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea.

LISTA MAGISTRAȚILOR CARE SUSŢIN MEMORIUL

PENTRU APLICAREA NEDISCRIMINATORIE A O.U.G. NR. 20/2016

 

 1. Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 2. Bogdan Mateescu, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 3. Ionuţ Militaru, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
 4. Claudiu Drăguşin, judecător, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti
 5. Maria Constantinof, judecător, Tribunalul Giurgiu
 6. Anca Codreanu, judecător, Tribunalul Covasna
 7. Carmen Cadea, judecător, Tribunalul Brașov
 8. Robert Cadea, judecător, Tribunalul Brașov
 9. Carmen Camelia Baila, judecător, Tribunalul Arad
 10. Roxana Maria Călin, judecător, Tribunalul Bucureşti
 11. Gabriel Mustață, judecător, Judecătoria Constanța
 12. Georgeta Ciungan, judecător, Judecătoria Focșani
 13. Balan Laurentiu Mihai, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
 14. Barbulescu Codrut Marian, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
 15. Chiper Janica, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
 16. Gita Ana-Maria, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
 17. Bartha Kinga Agota, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
 18. Danca Oana Ecaterina, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
 19. Neagoe Corina Diana, judecător, Judecătoria Bacău
 20. Miruna Petru, judecător, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 21. Toma Elena Mihaela, judecător, Judecătoria Târgoviște
 22. Cirstea Marcu Aurelian, judecător, Judecatoria Balcesti
 23. Uce Laura, judecător, Tribunalul Valcea
 24. Dan Dănăilă, judecător, Judecătoria Reghin
 25. Octavian Grozav, judecător, Judecatoria sectorului 6 București
  26. Dobre Ștefăniță, judecător, Judecatoria Buzău
 26. Diaconaru Iulia, judecător, Tribunalul Iaşi
 27. Diaconaru Ciprian judecător, Tribunalul Iaşi
 28. Chisbora Mircea Cristian, judecător, Judecătoria Bistrița
  30. Croitoriu Catalin, judecător, Judecătoria Bistrița
  31. Marius Nicolau, judecător, Judecătoria Alba Iulia
 29. Oana Stroiu, judecător, Judecătoria Braşov
 30. Ancuța Raluca, judecător, Judecătoria Craiova
 31. Bran Catalina, judecător, Judecătoria Craiova
 32. Sorbala Ruslana, judecător, Judecătoria Craiova
 33. Aurelia Grejdeanu, judecător, Judecătoria Craiova
 34. Lavinia Talpasanu, judecător, Judecătoria Craiova
 35. Motarlichie Luminița, judecător, Judecătoria Craiova
 36. Daiana Nicoliță, judecător, Judecătoria Craiova
 37. Ioana Spiridonescu, judecător, Judecătoria Craiova
 38. Florin Grecu, judecător, Judecătoria Craiova
 39. Nicoleta Guțescu, judecător, Judecătoria Craiova
 40. Zorila Elena, judecător, Judecătoria Craiova
 41. Duță Raluca, judecător, Judecătoria Craiova
 42. Bălan Lidia, judecător, Judecătoria Craiova
 43. Cirlogea Angelica, judecător, Judecătoria Craiova
 44. Moța Simona, judecător, Judecătoria Craiova
 45. Badulescu Gabriel, judecător, Judecătoria Craiova
 46. Dana Corina, judecător, Judecătoria Craiova
 47. Zglimbea Izabela, judecător, Judecătoria Craiova
 48. Birau Cristina, judecător, Judecătoria Craiova
 49. Popa Cristian, judecător, Tribunalul Dolj
 50. Barbuti Adela, judecător, Tribunalul Dolj
 51. Mariusciac Lelia, judecător, Tribunalul Dolj
 52. Nicolae Adriana, judecător, Judecătoria Buzău
 53. Marin Marieta, judecător, Judecătoria Buzău
 54. Uta Marcela, judecător, Judecătoria Buzău
 55. Drăgulescu Leontin, judecător, Judecătoria Buzău
 56. Nastasoiu Nelu, judecător, Judecătoria Buzău
 57. Moldovan Anca, judecător, Curtea de Apel Cluj
 58. Mihaela Bunaiasu, judecător, Judecătoria Slatina
 59. Ciausescu Carmen Florina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 60. Constantinescu Felicia, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 61. Frunza Aurelia, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 62. Chirvasiu Mihaela, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 63. Fulga Violeta, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 64. Raluca Isepciuc, judecător, Judecătoria Iasi 
 65. Andone Madalina, judecător, Judecătoria Fetești
 66. Iancu Corina Gabriela, judecător, Judecătoria Fetești
 67. Popescu Iulia, judecător, Judecătoria Fetești
 68. Chirita Dorian, judecător, Judecătoria Fetești
 69. Florin Lupașcu, judecător, Tribunalul Specializat Mureș
 70. Corina Etcu, judecător, Judecătoria Iaşi
 71. Cristiana Enache, judecător, Curtea de Apel Ploiesti
 72. Adrian Morar, judecător, Judecătoria Reghin
 73. Nicoleta Dogariu, judecător, Tribunalul București
 74. Vizitiu Elena Laura, judecător, Tribunalul Bucureşti
 75. Bogdan Zdrenghea, judecător, Tribunalul Cluj
 76. Cosareanu Daniela, judecător, Tribunalul Bucuresti
 77. Tudor Corina, judecător, Tribunalul Bucuresti
 78. Constantin Epure, judecător, Curtea de Apel Brasov
 79. Nica Adrian, judecător, Judecătoria Fetești
 80. Dănuț Şendrescu, judecător, Judecătoria Novaci
 81. Iancu Ioana-Cristina, judecator, Judecatoria Galati
 82. Muncioiu Cristina, judecator, Judecătoria Craiova 
 83. Gheorghe Birdau, judecator, Tribunalul București
 84. Trifan Irena, judecator, Tribunalul Teleorman
 85. Dobrin Mariana Nuţi, judecator, Tribunalul Teleorman
 86. Rotaru Gabriela, judecator, Tribunalul Teleorman
 87. Maidanuc Violeta, judecator, Tribunalul Teleorman
 88. Mitroi Cosmin Radu, judecator, Tribunalul Teleorman
 89. Bozeşan Vasile, judecator, Tribunalul Teleorman
 90. Iatan Marius Costinel, judecator, Tribunalul Teleorman
 91. Vîrdol Mihaela Narcisa, judecator, Tribunalul Teleorman
 92. Stelescu Cristina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 93. Ilina Carmen, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 94. Georgescu Felicia Carmen, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 95. Lumineanu Marius Alexandru, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 96. Constantinescu Alina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 97. Floricioiu Maria Smaranda, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 98. Drăgan Mitu, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 99. Drăgan Diana Cerasela, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
 100. Constantinescu Bogdan Florin, judecator, Tribunalul Vâlcea
 101. Bratu Nicoleta – Monica, judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 102. Rogoz Ramona Oana, judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 103. Ionescu – Lupeanu Cristina, judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
  107. Rotaru Ligia
  , judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 104. Neţoiu Andreea Elena, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 105. Costache Andreea, judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 106. Bolla Sabina, judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 107. Trifan Andreea, judecator, Tribunalul Iasi
 108. Madalina Chircu, judecator, Judecătoria Sectorului 4 București
 109. Ciprian Tita, judecator, Tribunalul Ilfov
 110. Barea Brezae Alexandra Luiza, judecător, Judecatoria Sector 6 Bucuresti
 111. Nicolau Bogdan, judecător, Judecatoria Brăila
 112. Nicolau Alina Aurora, judecător, Judecatoria Brăila
 113. Cărbunaru Ionica, judecător, Judecatoria Brăila
 114. Constantin Mihăiţă, judecător, Judecatoria Brăila
 115. Ioana Ciobanu, judecător, Judecatoria Brăila
 116. Deniz Diana, judecător, Judecatoria Brăila
 117. Vlad Tari, judecător, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
 118. Mindru Luminita-Mirela, judecător, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
 119. Bogdan-Alex Arghir, judecător, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
  124. Roxana Duma, judecător, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
  125. Lilica Viulet, judecător, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
  126. Lucian Mihali-Viorescu, judecător, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
  127. Maria Cristina Fintoc, judecător, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
  128. Ioana Bogdan, judecător, Judecatoria Sector 2 Bucuresti
 120. Voicu Puscasu, judecător, Judecatoria Deva
 121. Pomenea Marian, judecator, Judecătoria Giurgiu
 122. Cristian Monenci, judecător, Tribunalul Bihor
 123. Gulutanu Alina, judecător, Tribunalul Bucuresti
 124. Lavinia Cîrciumaru, judecător, Tribunalul București
 125. Ungureanu Cosmin, judecător, Judecătoria Slatina 
 126. Diana Epure, judecător, Judecătoria Braşov
 127. Luis Constantin, judecător, Judecătoria Slatina
  137. Padeanu Petruta Catalina, judecător, Judecătoria Slatina
  138. Popa Cristina Mirela, judecător, Judecătoria Slatina
 128. Scărlătescu Ovidiu Ștefan, judecător, Judecătoria Lugoj
 129. Cordoş Carmella, judecător, Judecătoria Lugoj
 130. Cret Alina, judecător, Judecătoria Lugoj
 131. Mihai Simona, judecător, Judecătoria Lugoj
 132. Parfin Eugen Cosmin, judecător, Judecătoria Lugoj
 133. Pașcu Valentin Marian, judecător, Judecătoria Lugoj
 134. Şterfenitu Fulvia, judecător, Judecătoria Lugoj
 135. Vârlugă Ion Radu, judecător, Judecătoria Lugoj
  147. Sergiu Coșoreanu
  , judecător, Judecătoria Brașov
 136. Ioana Coșoreanu, judecător, Judecătoria Suceava
 137. Andrei-Radu Dincă, judecător, Judecătoria Alexandria
 138. Marius-Ionuţ Mihalaşcu, judecător, Judecătoria Alexandria
 139. Alexandra Voinea, judecător, Judecătoria Alexandria
 140. Simona-Elena Podea, judecător, Judecătoria Alexandria
 141. Daniela-Cristina Ivan, judecător, Judecătoria Alexandria
 142. Rafaela Neaga, judecător, Judecătoria Alexandria
 143. Labiş Alina Marcela, judecător, Judecătoria Bicaz
 144. Mărian Raluca Elena, judecător, Judecătoria Bicaz
 145. Guluţă Cristian Romică, judecător, Judecătoria Sighetu Marmaţiei
 146. Văsi Ana Maria, judecător, Tribunalul Vrancea
 147. Claudiu Daniel Falcan, judecător, Tribunalul Mehedinti
 148. Catalina Irina, judecător, Judecătoria Piatra-Neamt
 149. Ioan-Paul Chis, procuror, PJS5 Bucureşti, detașat SNG
 150. Cristina Craciunoiu, judecător, Curtea de Apel Craiova
 151. Claudia Bodean, judecător, Tribunalul Constanta
 152. Iarina-Ioana Prelipceanu, judecător, Curtea de Apel Cluj
 153. Florentina Sandu, judecător, Judecatoria Oradea
 154. Dan Pislaru, judecător, Judecătoria Pogoanele
 155. Aneta Beatrice Birau, judecător, Judecatoria Cluj Napoca
 156. Sirbu Teodor Calin, judecător, Judecătoria Cornetu 
 157. Cruceru Catalina, judecător, Judecătoria Ploiesti
 158. Ramona Gratiela Milu, judecător, Curtea de Apel Brasov
 159. Ioana Malaescu, judecător, Tribunalul Gorj
 160. Radu Cristina, judecător, Curtea de Apel Ploiești
  173. Radu Raisa,
  judecător, Judecătoria Ploiesti
 161. Carla Anghelescu, judecător, Tribunalul Bucuresti
 162. Catalina Marcu, judecător, Curtea de Apel Suceava
 163. Manescu Alina, judecător, Judecătoria Focşani
 164. Nicolau Marilena, judecător, Judecătoria Focşani
 165. Mirza Alina, judecător, Judecătoria Focşani
 166. Boicu Delia, judecător, Judecătoria Focşani
 167. Manea Danut Catalin, judecător, Tribunalul București
 168. Prilogan Claudia, judecător, Tribunalul București
 169. Militaru Evda-Serena, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
 170. Andrada Roxana Penciuc, judecător, Judecătoria Deva
 171. Loredana Alexandrescu, judecător, Judecătoria Iași 
 172. Dinu Rebecca Zinca, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
 173. Laura Moroiu, judecător, Judecătoria Piatra Neamt
 174. Natalia Monica Laura Gherman, judecător, Judecătoria Oradea
 175. Cirstea Florina Izabela, judecător, Tribunalul Bucuresti 
 176. Neculai Maria Alina, judecător, Judecătoria Botosani
 177. Maga Mihaela, judecător, Judecătoria Botosani
 178. Ilie Mărioara, judecător, Judecătoria Botosani
  192. Baciu Adimi Emanuela
  , judecător, Judecătoria Botosani
 179. Miron Constantin Ciprian, judecător, Judecătoria Botosani
 180. Ceică Liviu, judecător, Judecătoria Botosani
 181. Pintilei Silvia, judecător, Judecătoria Botosani
 182. Buha Nicoleta Elena, judecător, Judecătoria Botosani
  197. Bîcu Ilie
  , judecător, Judecătoria Botosani
  198. Lungu Lucian
  , judecător, Judecătoria Botosani
 183. Bandol Elena, judecător, Judecătoria Botosani
  200. Bandol Ionuţ Daniel
  , judecător, Judecătoria Botosani
  201. Corduneanu Daniel
  , judecător, Judecătoria Botosani
 184. Barbieru Ionel, judecător, Judecătoria Botosani
 185. Isac Anamaria Iulia, judecător, Judecătoria Botosani
 186. Reftu Ramona Nicoleta, judecător, Judecătoria Botosani
 187. Avieriţei Veronica, judecător, Judecătoria Botosani
 188. Mihalache Mihaela, judecător, Judecătoria Botosani
  207. Corduneanu Anamaria
  , judecător, Tribunalul Botosani
 189. Florin Zereş, judecător, Judecătoria Deva
 190. Venczel Ramonajudecător, Judecătoria Tg Carbunesti
 191. Ioana-Maria Cîmpeanjudecător, Judecătoria Timişoara
 192. Maria Virginia Barascujudecător, Judecătoria Cornetu
 193. Stănculescu Cătălin-Nicolaejudecător, Judecătoria Strehaia
 194. Enescu Emilia Elena, judecător, Judecătoria Turnu Măgurele,
 195. Păuna Maria Magdalena, judecător, Judecătoria Roşiorii de Vede
 196. Dehenea Constantinjudecător, Judecatoria Medgidia
 197. Roescu Ioana – Andreeajudecător, Judecatoria Dragasani
  217. Oprisan Vica
  judecător, Judecatoria Calarasi
  218. Samoila Octavian
  judecător, Judecatoria Dragasani
  219. Predescu Daniela
  judecător, Judecatoria Dragasani
  220. Liciu Ioana – Hermina
  judecător, Judecatoria Dragasani
  221. Stilpeanu Luminita
  judecător, Judecatoria Dragasani
  222. Coserea Constantin
  judecător, Judecatoria Dragasani
  223. Calin Camelia – Silvana
  judecător, Judecatoria Calarasi
  224. Enescu Dana Elena
  judecător, Judecatoria Calarasi
  225. Stanciu Mariana
  judecător, Judecatoria Calarasi
  226. Stamate Octavian
  judecător, Judecatoria Calarasi
 198. Iugan Andrei Vioreljudecător, Judecatoria Sector 5 Bucuresti
 199. Ilisie Teofil procuror, PT Satu Mare
 200. Marian Virgil, procuror, PJ Satu Mare
 201. Stoian Daniela, judecător, Judecătoria Segarcea 
 202. Goşa Nicolae, judecător, Judecătoria Segarcea 
 203. Oțel Simona, judecător, Judecătoria Segarcea 
 204. Oțel Daniel, judecător, Judecătoria Segarcea 
 205. Monica-Oana Zaharciuc, judecător, Judecătoria Alexandria
 206. Livia Brateş, judecător, Judecătoria Alexandria
 207. Anca-Maria Bănică, judecător, Judecătoria Videle
 208. Ruxandra Dincă, judecător, Judecătoria Turnu Măgurele
 209. Luciana Aydin, judecator, Tribunalul Giurgiu
 210. Monica Cornea, judecator, Tribunalul Giurgiu
 211. Achim Istratescu, judecator, Tribunalul Giurgiu

241.Florentina Raducu, judecator, Tribunalul Giurgiu

 1. Ion Nicula, judecator, Tribunalul Giurgiu
 2. Gherghita Popescu, judecator, Tribunalul Giurgiu

244.Camelia Cazacu, judecator, Tribunalul Giurgiu

 1. Zina Mirela Udrea, judecator, Tribunalul Giurgiu
 2. Gheorghe Tudorache, judecator, Tribunalul Giurgiu
 3. Ion Mares Cercel, judecator, Tribunalul Giurgiu

248.Marius Dragut, judecator, Tribunalul Giurgiu

 1. Macsinoiu Alexandru, judecator, Judecatoria Giurgiu
 2. Neghina Ionel, judecator, Judecatoria Giurgiu

251.Andreea Alexandra Sipos, judecator, Judecatoria Giurgiu

 1. Antonia Agneta Lazar, judecator, Judecatoria Giurgiu
 2. Dumitru Cristian, judecator, Judecatoria Giurgiu
 3. Craitoiu Genica, judecator, Judecatoria Giurgiu

255.Stefanescu Anca Elena, judecator Judecatoria Giurgiu

 1. Andreea Oprea, judecator Judecatoria Giurgiu
 2. Tuca Luiza Elena, judecator Judecatoria Giurgiu
 3. Delcea Sergiu, judecator Judecatoria Giurgiu
 4. Jelea Oana, judecator, Judecatoria Focșani
 5. Stefana Valentina Pascaru, judecator, Judecatoria Iasi
 6. Mariela Dibus, judecator,Tribunalul Vrancea
 7. Elena Blidaru Mateescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 8. Codruta Alb, judecator, Tribunalul Maramures

264.Mihaela Oltean, judecator, Tribunalul Brasov

 1. Vlad Marian, judecator, Tribunalul Bihor
 2. Roxana Zamfir, judecator, Tribunalul Bihor
 3. Corina Maria Florea, judecator, Judecatoria Oradea
 4. Alina Loredana Popescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 5. Cristina Ardeleanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 6. Meceanu Cristi, judecator, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
 7. Lucian Manoloiu, judecator, Judecatoria Slatina
 8. Monica Sortan, judecator, Curtea de Apel Cluj
 9. Rares Serban, judecator, Tribunalul Bihor
 10. Risantea Găgescu, judecator, Curtea de Apel Bucureşti
 11. Grecescu Cristian-Marius, judecator, Tribunalul Dolj
 12. Mihai Ghica, judecator, Judecătoria Cluj-Napoca
 13. Burlacu Adriana, judecator, Judecatoria Buzau
 14. Pîrlog Bogdan-Ciprian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6, București
 15. Irina Dumitru, judecator, Tribunalul Specializat Mures
 16. Cristina Dicu, judecator, Tribunalul Galati
 17. Razvan Dicu, judecator, Tribunalul Galati
 18. Pavelescu Alina, judecator, Judecatoria Curtea de Argeș
 19. Purice Ciprian Cristian, judecator, Judecatoria Slobozia
 20. Carmen-Simona Noja, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
 21. Calina Crisan, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
 22. Iustina Jora-Boerosu, judecator, Judecatoria Bacau
 23. Loor Vlad-Alexandru, judecator, Judecătoria Turda
 24. Claudia Toma, judecator, Judecătoria Tg.-Mureș
 25. Maria Verdes, judecator Judecatoria Oradea
 26. Ovidiu Ciuma, judecator, Judecatoria Oradea
 27. Dîrzeanu Iulian, judecator, Tribunalul Bucuresti
 28. Larisa Munteanu, judecator, Tribunalul Ialomita
 29. Sapariuc Irinel, judecator, Judecatoria Botosani
 30. Daniela Mihaela Telescu, judecator, Judecatoria Vaslui
 31. Ioan Octavian Ovac, judecator, Judecătoria Vaslui
 32. Florina Puscasu, judecator, Judecatoria Faget
 33. Apostol Marina, judecator,Tribunalul Vaslui
 34. Cepes Mihai, judecator, Judecatoria Timisoara
 35. Cristian Nicolae Iliescu, judecator, Preşedinte- Judecatoria Balş
 36. Oana-Maria Matei, judecator, Judecatoria Alexandria
 37. Cosmin-Gabriel Pîrjol, judecator, Judecătoria Alexandria
 38. Ana-Maria Chirila, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
 39. Anca Duica, judecător, Tribunalul Prahova
 40. Adrian Gogan, judecator, Judecatoria Brasov
 41. Flavia Florenta, judecator, Curtea de Apel Timisoara
 42. Mara George, judecator, Judecatoria Alba Iulia
 43. Miron Simona Elena, judecator, Judecatoria Liesti
 44. Dumitrache Costela, judecator, Judecatoria Liesti
 45. Alexandra Manescu, judecator, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
 46. Beşu Ionel Laurenţiu, judecator, Judecătoria Giurgiu
 47. Gabi Ungureanu, judecator, Judecatoria Dr.Tr.Severin
 48. Lavinia Magdalena Bulgaru, judecator, Tribunalul Bucuresti
 49. Anamaria Cristina Hambetiu, judecator, Presedinte – Judecatoria Ludus
 50. Victor Vaduva, judecator, Judecatoria Constanta
 51. Pop Anghel Marian, judecator, Tribunalul Salaj
 52. Şiman Corina Mihaela, judecator, Tribunalul Salaj
 53. Alinel Bodnar, judecator, Judecătoria Satu Mare
 54. Petrescu-Galetuse Bianca-Florina, judecator, Judecătoria Drobeta Turnu Severin
 55. Visinescu Ionuț-Gabriel, judecator, Judecătoria Sectorului 4 București
 56. Ciulei Raluca Andreea, judecator, Judecătoria Sectorului 4 București
 57. Dobre Corina Teodora, judecator, Judecătoria Târgu Cărbunești
 58. Szoke Andrea, judecator, Judecătoria Baia Mare
 59. Marin Liana-Georgiana, judecator, Judecătoria Vălenii de Munte
 60. Tabacu Ioana, judecator, Judecătoria Vânju Mare
 61. Bara Ana Melinda, judecator, Judecătoria Bolintin Vale.
 62. Draghici Oprean Florența, judecator, Judecătoria Orșova
 63. Volintiru Alexandru Nicolae, judecator, Judecătoria Bolintin Vale
 64. Borta-Iacob Livia Nicoleta, judecator, Judecătoria Sighetu Marmației
 65. Graur Matei Ciprian, judecator, Judecătoria Ineu.
 66. Tiliciu Alexandru, judecator, Judecătoria Petroșani
 67. Cataranciuc Codruța, judecator, Judecătoria Petroșani
 68. Deac Bogdana, judecator, Judecătoria Huedin
 69. Gabor Cristina, judecator, Judecătoria Brăila.
 70. Tira Livia Adriana, judecator, Judecătoria Bistrița
 71. Leas Alin Ionuț, judecator, Judecătoria Oradea
 72. Sarmasan-Radu Alina Rodica, judecator, Judecătoria Tulcea
 73. Branzaru Ioana Alexandra, judecator, Judecătoria Galați
 74. Ionescu Irina, judecator, Judecătoria Galați
 75. Ciocoiu Adrian Ovidiu, judecator, Judecătoria Târgu Jiu
 76. Tiu Alexandra, judecator, Judecătoria Focșani
 77. Georgescu Georgia Gabriela, judecator, Judecătoria Călărași
 78. Graur Ioana Roxana, judecator, Judecătoria Ineu
 79. Vorniciasa Cristian, judecator, Judecătoria Fălticeni
 80. Costras Ana-Maria, judecator,Judecătoria Fălticeni
 81. Matei Christian, judecator, Judecătoria Câmpeni
 82. Zene Flavius, judecator, Judecătoria Zalău
 83. Telescu Iuliana Gabriela, judecator, Judecătoria Vatra Dornei
 84. Crihana Anca, judecator, Judecătoria Galați
 85. Ungureanu Ancuța Georgeta, judecator, Judecătoria Ploiești
 86. Georgescu Diana, judecator, Judecătoria Corabia
 87. Sauciuc Andrei, judecator, Judecătoria Dorohoi
 88. Miclescu Camelia, judecator, Judecătoria Constanța
 89. Opriș Elisabeta, judecator, Judecătoria Alba Iulia
 90. Biculescu Lotee Maria, judecator, Judecătoria Craiova
 91. Docuz Mariana Isabela,judecator,Judecătoria sector 3 București
 92. Vintu Ana Maria, judecator, Judecătoria Năsăud
 93. Tarhon Diana Raluca, judecator, Judecătoria Onești
 94. Ioana Nora Boiciuc, judecator, Tribunalul Cluj
 95. Sebastian Olteanu, judecator, Tribunalul Prahova
 96. Sirbu Ioana-Adriana, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 97. Ianos Vrgil Constantin, judecator, Judecatoria Buzau
 98. Mihaila Adriana, judecator, Judecatoria Buzau
 99. Păun Felicia Nicoleta, judecator, Judecatoria Buzau
 100. Margarit Simona, judecator, Judecatoria Buzau
 101. Enache Iulia, judecator, Judecatoria Bacau
 102. Enache Catalin, judecator, Judecatoria Bacau
 103. Lupascu Sergiu, judecator, Judecatoria Bacau
 104. Agafitei Stefan, judecator, Judecatoria Bacau
 105. Jercan Petronela, judecator, Judecatoria Bacau
 106. Nedelcu Giulio-Costel, judecator, Judecătoria Galați
 107. Virginia Pop, judecator, Tribunalul Maramureș
 108. Roxana Petrariu, judecator,Tribunalul Maramureș
 109. Diana Ștef, judecator, Judecătoria Baia Mare
 110. Cristina Stan, judecator, Judecătoria Baia Mare
 111. Ilie Eugenia Ramona, judecator, Judecatoria Videle
 112. Sofia Crisan, judecator, Tribunalul Bucuresti
 113. Gabriela Ciontu, judecator, Tribunalul Dolj
 114. Cristiana Tudor Olteanu, judecator, Tribunalul Dolj
 115. Alexandroiu Gabriela, judecator, Tribunalul Dolj
 116. Ramona Zglimbea, judecator, Tribunalul Dolj
 117. Nicola Maria, judecator, Tribunalul Dolj
 118. Gabriela Filimon, judecator, Tribunalul Dolj
 119. Lelia Marusciac, judecator, Tribunalul Dolj
 120. Elvis Florea, judecator, Tribunalul Dolj
 121. Gabriela Nicula, judecator, Tribunalul Prahova
 122. Cristina Putere, judecator, Tribunalul Prahova
 123. Draica Laura Maria, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 124. Ganii Rodica, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 125. Ghica Alexandra Nicoleta, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 126. Sandu Ioana, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 127. Sorin Ivanciuc Vasile, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 128. Valentin Badita, judecator, Tribunalul Bucuresti
 129. Vasile Cristea Mirela Simona, judecator, Tribunalul Bucuresti
 130. Munteanu Raluca, judecator, Tribunalul Bucuresti
 131. Dragomir Luisa Emanuela, judecător,Tribunalul București
 132. Trofin Monica, judecator, Tribunalul Cluj
 133. Bujor Francesca, judecator, Tribunalul Cluj

407.Claudia Stingă, judecator, Judecătoria Pogoanele

 1. Georgeana Viorel, judecator, Tribunalul Bucuresti
 2. Enescu George, procuror, Parchetul de pe lângă Judecatoria Cornetu
 3. Cristian-Nicolae Luca, judecator, Judecătoria Bicaz
 4. Mihaela Iuliana Savu, judecator, Tribunalul Olt
 5. Iulia Gabriela Lulciuc, judecator, Curtea de Apel Suceava
 6. Solomon Marian, judecator, Judecatoria Buzau
 7. Petre Alexandra, judecator, Judecatoria Timisoara
 8. Abutăriței Andreea – Ionela, judecator, Judecatoria Zarnesti
 9. Oana Codina, judecator, Tribunalul Vaslui
 10. Tomozei Adrian, judecator, Judecatoria Onesti
 11. Ionuț Borlan, judecator, Judecătoria Dej
 12. Nicoleta Bătrânu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 13. Elena Ciulin, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1
 14. Ionut Calina, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova
 15. Craciun Andreea, judecator, Judecatoria Craiova
 16. Iancu Traian Laurentiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Galati
 17. Anca Mihaela Trofin, judecator, Judecatoria Focsani
 18. Profir Mihaela, judecator, Judecătoria Târgu Jiu
 19. Bojin George-Bogdan, procuror stagiar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei
 20. Barbu Lavinia-Elena, judecator, Judecatoria Targoviste
 21. Baron Alina-Gabriela, judecator, Judecătoria Buzău
 22. Chiutu Diana, judecator, Judecătoria Brăila
 23. Ștefan Roxana, judecator, Judecătoria Calafat
 24. Balutoiu Andreea Corina, judecator, Judecătoria Sectorului 1 București
 25. Albescu Andrada, judecator, Judecătoria Novaci
 26. Mărgineanu Anca, judecator, Judecătoria Sectorului 1 București
 27. Andrei Simona Maria, judecator, Judecătoria Reșița.
 28. Darlea Delia Adina, judecator, Judecătoria Sectorului 3 București
 29. Toma Andreea Alina, judecator, Judecătoria Drobeta Turnu Severin
 30. Mihai Andreea Roxana, judecator, Judecătoria Motru
 31. Bogdan Voinescu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 32. Carmen Voinescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 33. Dan Lixandru, judecator, Judecatoria Slatina
 34. Ana-Maria Lixandru, judecator, Judecatoria Slatina
 35. Nicoleta Soare, judecator, Judecatoria Slatina
 36. Chircuşi Nicolae Cătălin, judecator, Judecatoria Slatina
 37. Arabelea Fănel Gabriel, judecator, Judecatoria Slatina
 38. Ciobanu Melania Elena, judecator, Judecatoria Slatina
 39. Oltean Camelia, judecator, Judecatoria Slatina
 40. Stamatoiu Petronela, judecator, Judecatoria Slatina
 41. Văduva Maria Valentina, judecator, Judecatoria Slatina
 42. Iancu Claudia, judecator, Judecatoria Slatina
 43. Riza Livia Constanta, judecator, Judecatoria Bailesti
 44. Popescu Dumitru, judecator, Curtea de Apel Timisoara
 45. Popescu Stefania Emanuela, judecator, Curtea de Apel Timisoara
 46. Camelia Iova, judecător, Judecătoria Oradea
 47. Georgiu Ioana Liliana, judecator, Judecatoria Gherla
 48. Anca Duica, judecător, Tribunalul Prahova
 49. Georgiu Ioan, judecator, Judecatoria Gherla
 50. Marusca Bogdana, judecator, Judecatoria Brasov
 51. Ruxandra Grecu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 52. Anca Maria Rad, judecator, Judecatoria Brașov
 53. Tanasescu Irina, judecator, Tribunalul Hunedoara
 54. Grozavescu Anuta, judecator, Tribunalul Hunedoara
 55. Mugescu Viorica, judecator, Tribunalul Hunedoara
 56. Timisan Mihaela, judecator, Tribunalul Hunedoara
 57. Serbanut Irina Victoria, judecator, Judecatoria Focsani
 58. Robert Cristian Burlacu, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 59. Raluca Perianu, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 60. Maria Timoaşcă, judecator, Judecătoria Constanţa
 61. Carmen Duţă, judecator, Judecătoria Constanţa
 62. Loredana Mesrobian, judecator, Judecătoria Constanţa
 63. Ştefania Pirlogea, judecator, Judecătoria Constanţa

471.Elisabeta Crihană, judecator, Tribunalul Constanţa

 1. Florentina Chiriac, judecator, Judecatoria Buzau
 2. Dordea Alina Maria, judecator, Judecatoria Blaj
 3. Anca Elena Dobre, judecator, Judecătoria Buzău
 4. Laura Opariuc-Dan, judecator, Tribunalul Constanța
 5. Radu Ionescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
 6. Suciu Sorana, judecator, Judecătoria Beclean
 7. Carmen Layet, judecator, Judecatoria Buftea
 8. Liviu Draganescu, procuror, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
 9. Madalina Vartopeanu, judecator, Judecatoria Timisoara
 10. Valentina Petrescu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 11. Tatiana Bîrţă, judecator, Judecătoria Craiova
 12. Achim Ana Maria, judecator, Judecatoria Ploiesti
 13. Lica Mihaela Cristina, judecator, Judecatoria Ploiesti
 14. Popa Irina, judecator, Judecatoria Ploiesti
 15. Tilvescu Antoaneta Lotica, judecator, Tribunalul Gorj
 16. Pena Cristina, judecator, Tribunalul Gorj
 17. Bolovan Dana, judecator, Tribunalul Gorj
 18. Pulbere Laura, judecator, Judecatoria Tg-Jiu
 19. Calin Tatar, judecator, Judecătoria Huiedin
 20. Irina Cioponea, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
 21. Ioana Fodor, judecator, Judecatoria Brasov
 22. Ocneanu Ilona Silvia, judecător, Judecătoria Craiova
 23. Soare Bianca Cătălina, judecător, Judecătoria Satu Mare
 24. Lavinia Tomuletiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Deva
 25. Orza Raluca Ioana, judecator, Judecatoria Targu-Mures
 26. Monica Florentina Giol, judecator, Judecătoria Macin
 27. Adrian Domniteanu, judecator, Judecătoria Macin
 28. Voinea Georgiana Cecilia, judecator, Judecatoria Ploiesti
 29. Cristina Moisa, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 30. Nicoleta Curtman, judecator, Tribunalul Bucuresti
 31. Alina Diaconu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
 32. Bianca Elena Iliescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
 33. Georgeta Coman, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
 34. Stela Stoicescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
 35. Mihnea Stoicescu, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 36. Vladu Crevon Madalina Elena, judecator, Tribunalul Gorj
 37. Andreea Maria Dumbrăveanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 38. Voinea Ion, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
 39. Sacerdoteanu Corina, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
 40. Alexandru Marian Stătescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 41. Andrei Paun, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 42. Poeana Iuliana Madalina, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
 43. Goloiu Ionut, judecator, Judecatoria Ploiesti
 44. Delia Elena Holbocianu, judecator, Tribunalul Suceava
 45. Liliana Dorina Răducu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
 46. Grig Emilian Lupulescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
 47. Daniela Androhovici, judecator, Curtea de Apel Suceava
 48. Ana Savu, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 49. Ancuța Duca, judecator, Judecatoria Reghin
 50. Vlăducu Marinela Cornelia, judecator, Tribunalul Gorj
 51. Aurelia Schnepf, judecator, Curtea de Apel Timisoara

528.Carmen Fit, judecator, Curtea de Apel Alba Iulia

 1. Marin Ana Corina, judecator, Judecatoria Vălenii de Munte

530.Constantin Manoliu, judecator, Tribunalul Bihor

 1. Patrascu- Duma Diana, judecator, Curtea de Apel Timisoara
 2. Florea Nela Adelia, judecător, Curtea de Apel Timișoara
 3. Sarcina Laura, judecator, Tribunalul Gorj
 4. Morie Carina, judecator, Tribunalul Gorj
 5. Titerlea Andreea, judecator, Tribunalul Gorj
 6. Puianu Minodora, judecator, Judecatoria Tg.-Jiu
 7. Cornescu Daniel, judecator, Judecatoria Tg.-Jiu
 8. Roxana Elena Stanciu, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
 9. Simona Taus, judecator, Judecătoria Zărnești
 10. Irina Olivia Calinescu, judecator, Tribunalul Dolj
 11. Liviu Mihai Urziceanu, judecator, Judecatoria Arad
 12. Anamaria Tranca, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 13. Balaban Costica, judecator, Judecatoria Buzau
 14. Dogariu Nicoleta, judecator, Tribunalul Bucuresti
 15. Roman April Mihaela, judecator, ‎Judecătoria Oradea
 16. Mărgineanu Ioan Alexandru, judecator, Judecătoria Alba Iulia
 17. Ciobanu Tudor Cristian, judecator, Judecătoria Podu Turcului
 18. Cristina Pop, judecator, Judecatoria Turda
 19. Dogaru Alina, judecator, Tribunalul Bacau
 20. Asanica Andra Monica, judecător, Tribunalul București
 21. Delia Gherasim, judecator, Judecatoria Constanta
 22. Stoica Marian Bogdan, judecator,Judecatoria Brad
 23. Sas Remus Vasile, judecător, Curtea de Apel Suceava
 24. Ivascu Teodora Loredana, judecător, Judecatoria Cluj-Napoca
 25. Necula Radu – Mihai, judecator, Tribunalul Prahova
 26. Necula Carmen – Andreea, judecator, Tribunalul Prahova
 27. Bic Iustin, procuror, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia
 28. Keresztes Maria, judecator, Curtea de Apel Alba Iulia
 29. Alina Mitroi, judecator, Tribunalul Prahova
 30. Cristina Vlad, judecator, Judecatoria Buzau
 31. Constantina-Monica Turcu, judecător, Judecătoria Constanţa
 32. Harlambie Daniel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia
 33. Salar Felix Lucian, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 34. Veronica Gavriș Todincă, judecator, Judecătoria Dragomirești
 35. Chitu Victor, judecator, Curtea Militara de Apel Bucuresti
 36. Macovei Adina – Eugenia, judecator, Judecatoria Lehliu –Gara
 37. Joga Mihaela – Daniela, judecator, Judecatoria Lehliu –Gara
 38. Chelcea Constantin, judecator, Tribunalul Dambovita
 39. Patrascu Marius, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
 40. Deaconeasa Maria Mirabela, judecator, Judecatoria Horezu
 41. Adrian-Tiberiu Virgolici, judecator,Tribunalul Brasov
 42. Anca-Anamaria Mihai, judecator, Judecatoria Strehaia
 43. Ioana Dragusanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 44. Bobeică Chiriță Dorina Georgiana, judecator, Judecatoria Răcari
 45. Ene Alin – Vasile, judecator, Judecătoria Ploieşti.
 46. Austrianu Alina, judecator, Judecatoria Campulung
 47. Nicolescu Violeta, judecator, Judecatoria Campulung
 48. Roibu Georgeta, judecator, Judecatoria Campulung
 49. Popescu Iuliana, judecator, Judecatoria Campulung
 50. Vișoiu Otilia, judecator, Judecatoria Campulung
 51. Codreanu Alexandru, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov
 52. Bic Denisa-Maria, judecator, Tribunalul Bihor
 53. Sanda Diaconescu, judecator, Judecatoria Campulung
 54. Marinas Sorina, judecator, Curtea de Apel Craiova
 55. Zavalaşi Doina, judecator, Tribunalul Olt
 56. Ilenuta Badiceanu, judecator,Tribunalul Arges
 57. Verciuc Florin, judecător, Tribunalul Suceava
 58. Basamac Loredana, judecator, Judecătoria Sectorului 5 București
 59. Voinea Sebastian, judecator, Judecatoria Targu Mures
 60. Radu Florea, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Turda
 61. Iulian Topalea, judecator, Judecatoria Suceava
 62. Sersea Oana-Georgiana, judecator, Judecatoria Costesti
 63. Dinicu Andreia Georgiana, judecator, Judecatoria Ploiesti
 64. Ungureanu Cristian, judecator, Judecătoria Vatra Dornei
 65. Roxana Stoenescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
 66. Patru Razvan, judecator, Curtea de Apel Timisoara
 67. Carstea Adrian Mihai, judecator, Judecatoria Buzău
 68. Barbura-Turcu George, judecator, Tribunalul Salaj
 69. Maria Adriana Caimac, judecator, Tribunalul Dolj
 70. Rodica Guzu, judecator, Tribunalul Cluj
 71. Oana Stoenescu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 72. Sonia Vâga, judecător, Tribunalul Harghita
 73. Tertiş Liliana Maria, judecător, Judecătoria Bistriţa
 74. Candale Laura Camelia, judecator, Judecatoria Bistrita
 75. Birău Vladimir, judecator, Judecatoria Bistrita
 76. Mitrofan Iuliana Floarea, judecator, Judecatoria Bistrita
 77. Jîrghiuţă Anamaria, judecator, Judecatoria Bistrita
 78. Boţu Mugurel Arin, judecator, Judecatoria Bistrita
 79. Vrânceanu Voichiţa, judecator, Judecatoria Bistrita
 80. Moldovan Nicoleta Laura, judecator, Judecatoria Bistrita
 81. Brumă Oana, judecator, Judecatoria Bistrita
 82. Lari Maricica, judecator, Judecatoria Bistrita
 83. Moldovan Liana Cristina, judecator, Judecatoria Bistrita
 84. Stana Anca Cristina, judecator, Judecatoria Bistrita
 85. Laslea Petruţa Diana, judecator, Judecatoria Bistrita
 86. Mihai Elena Mihaela, judecator, Judecatoria Bistrita
 87. Nemet Doina Monica, judecator, Judecatoria Bistrita
 88. Luciu Mariana Nicoleta, judecator, Judecătoria Ineu
 89. Bogdan Cozgarea, judecator, Judecătoria Târgu Mureș
 90. Cristina Mihail, judecator, Judecătoria Deva
 91. Iulian Minaev, judecător, Judecătoria Constanţa
 92. Gabriel Neacşu, judecător, Judecătoria Constanţa
 93. Andreea-Georgiana Baltag, judecător, Judecătoria Constanţa
 94. Cristian Lungu, judecător, Judecătoria Constanţa
 95. Doina Dumitru, judecător, Judecătoria Constanţa
 96. Monica Vieru, judecător, Judecătoria Constanţa
 97. Octavia-Isabela Lupaşcu, judecător, Judecătoria Constanţa
 98. Ana Ilieş, judecător, judecator, Judecătoria Iaşi
 99. Monica Popovici, judecator, Judecatoria Oradea
 100. Bozga Marian, judecator, Judecătoria Marghita
 101. Buboi Dana-Florica, judecator, Judecătoria Marghita
 102. Gal Ioan, judecator, Judecătoria Marghita
 103. Oniţă Delia Anca, judecator, Judecătoria Marghita
 104. Sălăjan Mădălina, judecator, Judecătoria Marghita
 105. Oana Elena Rugină, judecator, Judecătoria Oradea
 106. Daniela Tiriteu, judecator, Judecatoria Arad
 107. Iulia Lacramioara Manea, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 108. Ani Teodorescu, judecator, Judecatoria Alba Iulia
 109. Luminita Vasile, judecator, Judecatoria Alba Iulia
 110. Marilena Neacsu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 111. Daniela Calinescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 112. Nistor Andrei, judecator, Judecatoria Sibiu
 113. Elena Diana Dumitru, judecator, Judecatoria Costești
 114. Dumitru Cristian Bogdan, judecator, Judecatoria Costeşti
 115. Ionela Claudia Gurau, judecator, Tribunalul Bucuresti
 116. Ghindar Daniela, judecator, Tribunalul Bucuresti
 117. Gabriela Nicoleta Chihaia, judecator, Judecătoria Ploieşti
 118. Ogrean Virgil, judecator, Tribunalul Mureș
 119. Mihaela-Aurelia Conta, judecator, Tribunalul Hunedoara
 120. Ionela Văleanu, judecator, Judecătoria Brașov
 121. Dorin-George Preduţ, judecător, Judecătoria Constanţa
 122. Anca-Ramona Pârleţeanu, judecător, Judecătoria Constanţa
 123. Marius Nastasia, judecător, Judecătoria Constanţa
 124. Claudia Bojin, judecător, Judecătoria Constanţa
 125. Raluca Lupu, judecător, Judecătoria Constanţa
 126. Geta Lilioara Mihalciuc, judecator, Curtea de Apel Suceava
 127. Schiopu Florica, judecator, Tribunalul Alba
 128. Ciobanu Radu, judecator, Judecătoria Luduș
 129. Orzata Maria Manuela, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 130. Rus Alin Marinel, judecator, Judecătoria Târnăveni
 131. Tănase Valentin, judecatoria, Judecătoria Târnăveni
 132. Joiţa Marius Iulian, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 133. Fesan Paula-Cristina, judecator, Tribunalul Bacau
 134. Fesan Cătălina-Loredana, judecator, Tribunalul Bacau
 135. Rusu-Donighievici Dana, judecator, Tribunalul Bacau
 136. Pruteanu Cristina, judecator, Tribunalul Bacau
 137. Dănăilă Cornelia, judecator, Tribunalul Bacau
 138. Velescu Aurica, judecator, Tribunalul Bacau
 139. Dorneanu Geanina-Carmen, judecator, Tribunalul Bacau
 140. Maftei Smaranda, judecator, Tribunalul Bacau
 141. Budeanu Sorin, judecator, Tribunalul Bacau
 142. Dănilă Codrina, judecator, Tribunalul Bacau
 143. Aurelia Snepf, judecator, Curtea de Apel Timișoara
 144. Dascălu Cornelia Maria, judecator, Curtea de Apel Timișoara
 145. Mihaela-Ramona Creţu, judecator, Curtea de Apel Tg. Mureş
 146. Alina Camelia Topan, judecator, Tribunalul Cluj
 147. Ramona Mornaila, judecator, Tribunalul Cluj
 148. Luminița Maria Firicel, judecator, Tribunalul Cluj
 149. Simona Trestian, judecator, Tribunalul Cluj
 150. Ramona Corina Vasile, judecator, Tribunalul Cluj
 151. Liana Anisoara Cocis, judecator, Tribunalul Cluj
 152. Iolanda Bejenaru, judecator, Tribunalul Vrancea
 153. Elena Sandu, judecator, Tribunalul Vrancea
 154. Gina Ignat, judecator, Curtea de Apel Galaţi
 155. Mariana Bădulescu, judecator, Curtea de Apel Constanţa
 156. Raluca Nechifor, judecator, Tribunalul Galati
 157. Daniel – George Nechifor, judecator, Tribunalul Galati
 158. Adrian Păcurar, judecator, Tribunalul București
 159. Mangu Florin, judecator, Judecătoria Luduș
 160. Mirlogeanu Mariana, judecator, Judecatoria Giurgiu
 161. Miklós Erzsébet, judecator, Tribunalul Covasna
 162. Andrei Camelia, judecator, Tribunalul Covasna
 163. Irina Ghiduc, judecator, Judecătoria Fălticeni
 164. Mariana Pascariu, judecator, Judecatoria Fălticeni
 165. Nicolae Sepelea, judecator, Judecatoria Fălticeni
 166. Maria Rusu, judecator, Judecatoria Fălticeni
 167. Ileana Apopi, judecator, Judecătoria Fălticeni
 168. Coralia Constantina Iacob, judecator, Tribunalul Bucuresti
 169. Stăiculescu Costinel, judecator, Judecătoria Slatina
 170. Anghel Monica, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
 171. Jica Antonela Alis, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
 172. Dinu Bianca, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
 173. Balan Danut Cristian, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
 174. Voinea Traian, judecator, Judecatoria Valenii de Munte
 175. Dorica Aghescu, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
 176. Codruța Strîmb, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 177. Cojocariu Marius Florentin, judecator, Judecătoria Făurei
 178. Pădurean Verginica Angela, judecator, Judecătoria Făurei
 179. Bunea Catalin, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 180. Voiculescu Gabriela, judecator, Judecatoria Giurgiu
 181. Niculina Corduneanu, judecator, Judecatoria Hunedoara
 182. Loredana Costantea, judecator, Judecatoria Hunedoara
 183. Banica Tudor Adrian, judecator, Judecătoria Zimnicea
 184. Catalina Croitoriu, judecator, Tribunalul Dolj
 185. Verginica Stanila, judecator, Tribunalul Dolj
 186. Popa Petrică Marius, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 187. Doina Segarceanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 188. Munteanu Adina Dumitrita, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
 189. Isopescu Melania Carmen, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
 190. Tentiuc Ellzica, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
 191. Mormoe Cătălin, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
 192. Chitaş Vasile, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
 193. Vasiliu Claudia, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
 194. Dumitriu Cristina, judecator, Judecatoria Piatra Neamţ
 195. Ionescu Florina, judecator, Jud. Piatra Neamţ
 196. Rotea Teodora Elena, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
 197. Carp Dimitrie-Gheorghe, judecator, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
 198. Manuela Filip, judecator, Curtea de Apel Brasov
 199. Lorenta Butnaru, judecator, Curtea de Apel Brasov
 200. Nicoleta Grigorescu, judecator, Curtea de Apel Brasov
 201. Simona Gavrila, judecator, judecator, Curtea de Apel Brasov
 202. Muresan Cardonel Felix, judecator, Tribunalul Satu Mare
 203. Iuliana Lucăcel, judecator, Curtea de Apel Ploieşti
 204. Franguloiu Simona, judecator, Curtea de Apel Brasov
 205. Dicu Răzvan, judecator, Curtea de Apel Brasov
 206. Şerban Mirela, judecator, Curtea de Apel Brasov
 207. Ghigheci Costel Cristinel, judecator, Curtea de Apel Brasov
 208. Duta Silva Gabriela, judecator, Tribunalul Vrancea
 209. Popescu Octavian Adrian, judecator, Judecatoria Pucioasa
 210. Muraru Georgiana, judecator, Judecatoria Pucioasa
 211. Munteanu Oana Octavia, judecator, Judecatoria Pucioasa
 212. Neaţu Viorica-Ştefania, judecator, Judecătoria Strehaia
 213. Dorina Zeca, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 214. Florentina Timofte, judecator, Tribunalul Vrancea
 215. Lacramioara Axinte, judecator, Tribunalul Botosani
 216. Angela Tod, judecator, Tribunalul Bihor
 217. Duţă Cristina Ramona, judecator, Tribunalul Constanţa
 218. Enache Chiratica, judecator, Tribunalul Constanţa
 219. Mădălina Farcaş, judecator, Judecătoria Baia Mare
 220. Cristina Simona Mihalca, judecator, Judecătoria Baia Mare
 221. Anca Platon, judecator, Judecătoria Baia Mare
 222. Virginia Ungureanu, judecator, Judecătoria Baia Mare
 223. Oana Mărincaş, judecator, Judecătoria Baia Mare
 224. Antoniu Simon, judecator, Curtea de Apel Cluj
 225. Adriana Abraham, judecator, Tribunalul Maramureş
 226. Ligia Simon, judecator, Tribunalul Maramureş
 227. Gabriela Pop, judecator, Tribunalul Maramureş
 228. Dorin Danci, judecator, Tribunalul Maramureş
 229. Oresia Gondor, judecator, Tribunalul Maramureş
 230. Lucian Jalbă, judecator , Judecatoria Mangalia
 231. Bogdan Dobriţoiu, judecator, Judecatoria Brasov
 232. Iuliana Dobriţoiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sf. Gheorghe
 233. Cristina Dobriţoiu, judecator, Judecatoria Tg. Mures
 234. Brânzac Lucian Ionuţ, judecator, Tribunalul Botoşani
 235. Todireanu Cristina, judecator, Tribunalul Botoşani
 236. Popa-Badea Dan Sebastian, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti
 237. Ardeleanu Vlad Andrei, judecator, Judecatoria Constanta
 238. Munteanu Oana Cristina, judecator, Judecătoria Constanța
 239. Cristiana Ciobăniţă, judecător, Judecătoria Găeşti
 240. Ciocoiu Anişoara, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
 241. Florea Mirela, judecator, Judecătoria Turnu Măgurele
 242. Virgil-Marius Ungureanu, judecator, Judecatoria Medgidia
 243. Caplan Adriana, judecator, Judecatoria Campulung
 244. Stancu Dana Iuliana, judecator, Judecătoria Piteşti
 245. Stancu Costin Andrei, judecator, Tribunalul Specializat Argeş
 246. Camelia Pop, judecator, Judecătoria Satu Mare
 247. Portik Imre, judecator, Judecatoria Gheorgheni
 248. Portik ( Aciobanitei) Maria Silvia, judecator, Judecatoria Gheorgheni
 249. Focsa Ioana, judecator, Judecatoria Focsani
 250. Pericle Briceag, judecator, Judecatoria Sibiu
 251. Ion Anca-Mihaela, judecator, Judecătoria Satu Mare
 252. Pojoga Valerian Adrian, judecator, Judecătoria Satu Mare
 253. Petre Anamaria, judecator, Judecătoria Satu Mare
 254. Soponar Adriana, judecator, Judecătoria Satu Mare
 255. Pop Camelia, judecator, Judecătoria Satu Mare
 256. Cojocariu Dana, judecator, Judecătoria Satu Mare
 257. Coste Palincas Simona, judecator, Judecătoria Satu Mare
 258. Roman Cornel, judecator, Judecătoria Satu Mare
 259. Surd Grigore, judecator, Tribunalul Satu Mare
 260. Mihai Andreea Cecilia, judecator, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti
 261. Surduleac Valeria Maria, judecător, Judecatoria Ploiești
 262. Cristina Grecu, judecator, Tribunalul Ilfov
 263. Vali Ileana-Nita, judecator, Tribunalul Dolj
 264. Camelia Macamete, judecator, Tribunalul Dolj
 265. Denis Ghervase, judecator, Tribunalul Dolj
 266. Veronica Tiugan, judecator, Tribunalul Dolj
 267. Maria Nicola, judecator, Tribunalul Dolj
 268. Cirlanaru China Raluca Ioana, judecator, Judecatoria Satu Mare
 269. Husar Elena Loredana, judecator, Judecatoria Satu Mare
 270. Moraru Cristian, judecator, Tribunalul Satu Mare
 271. Tanasa Alina Elena, judecator, Tribunalul Brasov
 272. Alexandru Felix, judecator, Tribunalul Buzau
 273. Negrea Drucan Petronela, judecator, Judecatoria Deva
 274. Negrea Drucan Gh.Daniel, judecator, Tribunalul Hunedoara
 275. Boancă Ivan Marlena, judecator, Curtea de Apel Târgu-Mureş
 276. Adrian Murariu, judecator, Judecătoria Botoşani
 277. Neagu Radu Ionut, judecator, Judecatoria Buzau
 278. Cosmin Sterea-Grossu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
 279. Andreea Manuela Popovici, judecator, Tribunalul Bacau
 280. Sabina Daniela Adomnitei, judecator, Judecatoria Iasi
 281. Irina Ionita, judecator, Judecatoria Iasi
 282. Andreea Ionescu, judecator, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti
 283. Sorin-Alexandru Vernea, judecator, Judecătoria Slobozia
 284. Andreea Oanea, judecator, Judecătoria Sectorului 1 București
 285. Doina Maria Niculescu, judecator, Judecatoria Giurgiu
 286. Dana Ioana Rusu, judecator, Judecătoria Gherla
 287. Andreea Alexandra Pintea, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 288. Anton Elena, judecator, Tribunalul Arges
 289. Duta Aneta, judecator, Tribunalul Arges
 290. Mosneanu Comaneci Emanuela, judecator, Tribunalul Arges
 291. Anton Adrian, procurer, Parchetul de pe langa Tribunalul Arges
 292. Lucica Băcioiu, judecator, Judecatoria Brasov
 293. Laura Achten, judecator, Judecatoria Brasov
 294. Nicoleta Călin, judecator, Judecătoria Brașov
 295. Ursa Gabriel-Cristian, judecator, Tribunalul Mureș
 296. Cojocariu Florina-Daniela, judecator, Judecatoria Târgu-Mureș
 297. Binder Csilla Noemi, judecator, Judecătoria Târgu-Mureș
 298. Traistaru Nicolae, judecator, Tribunalul Teleorman
 299. Cercel Anamaria Cristina, judecator,Curtea de Apel Craiova
 300. Scridon Ana Maria, judecator, Judecatoria Satu Mare
 301. Fitigau Oana Lavinia, judecator, Judecatoria Gherla
 302. Claudia Coman, judecator, Judecatoria Bolintin Vale
 303. Olaru Andrei, judecator, Judecătoria Ploieşti
 304. Toma Diana, judecator, Judecatoria Ploiesti
 305. Râpan Alexandra, judecator, Judecatoria Ploiesti
 306. Popescu Lorena, judecator, Judecatoria Ploiesti
 307. Belean Emil, judecator, Tribunalul Cluj
 308. Farcas-Hîngan Georgiana-Rodica, judecator, Tribunalul Cluj
 309. Lupea Marius, judecator, Tribunalul Cluj
 310. Ilieş Ariana, judecator, Tribunalul Cluj
 311. Tatu Dorin, judecator, Tribunalul Cluj
 312. Tatu Oana, judecator, Tribunalul Cluj
 313. Taşcă Dan, judecator, Tribunalul Cluj
 314. Botiş Vasile, judecator, Tribunalul Cluj
 315. Doica Alin, judecator, Tribunalul Cluj
 316. Sorina Seleşiu, judecator, Tribunalul Cluj
 317. Budişan Anca, judecator, Tribunalul Cluj
 318. Onică-Sanislav Marcela, judecator, Tribunalul Cluj
 319. Ghişoiu Oana, judecator, Tribunalul Cluj
 320. Balint Camelia, judecator, Tribunalul Cluj
 321. Luca Emese, judecator, Tribunalul Cluj
 322. Emanuela Dulgheru, judecator, Tribunalul Bucureşti
 323. Grozav Adriana, judecator, Tribunalul Alba
 324. Rusu Laura, judecător, Tribunalul Alba
 325. Mihail Dafina, judecător, Tribunalul Militar Bucureşti
 326. Lucian Buta, judecator, Judecatoria Cluj Napoca
 327. Dalia Balaceanu, judecator, Judecatoria Ramnicu – Valcea
 328. Camelia Dina, judecator, Judecatoria Ramnicu – Valcea
 329. Carmen Dina, judecator, Judecatoria Ramnicu – Valcea
 330. Mariana Marcu, judecător, Judecătoria Deva
 331. Șipețan Adela-Elisabeta, judecator, Judecatoria Timisoara
 332. Șipețan Ionuț, judecator, Judecatoria Timisoara
 333. Stăicuț Irina-Andreea, judecator, Judecatoria Timisoara
 334. Remus Marotineanu, judecator, Judecatoria Deva
 335. Maria-Nicoleta Timofte, judecator, Judecatoria Deva
 336. Măgureanu Emanuela Doina, judecator, Judecătoria Vaslui
 337. Rares Petru Stan, procuror, DIICOT
 338. Mitric Laura Iuliana, judecator, Tribunalul Suceava
 339. Madalina Hira, procurer, DIICOT – Serviciul Teritorial Constanta
 340. Francisc Nemeth, judecator, Tribunalul Constanta
 341. Adriana Tascan, judecator, Judecatoria Buftea
 342. Florin Pomană, judecator, Tribunalul Sibiu
 343. Maricica Mititelu, judecator, Curtea de Apel Iaşi
 344. Radu Harja, judecator, Tribunalul Bihor
 345. Selaru Maria Diana, judecator, Judecătoria Târgoviște
 346. Simona Jeni Matei, judecator, Judecătoria Huedin
 347. Raileanu Ionel, judecator, Judecătoria Râmnicu Sarat
 348. Topalea Kalinca, judecator, Curtea de Apel Suceava
 349. Ciorascu Florinita, judecator, Curtea de Apel Pitesti
 350. Pincu-Iftim Corina, judecator, Curtea de Apel Pitesti
 351. Firca Cristian Eugen, judecator, Judecătoria Arad
 352. Ionela-Diana Pătraşc-Bălan, judecator, Curtea de Apel Bacău
 353. Tudosie Marina, judecator, Judecatoria Orastie
 354. Veta Nechifor, judecator, Curtea de Apel Suceava
 355. Laura Udrea, judecator, Tribunalul Dolj
 356. Firu Marga, judecator, Tribunalul Dolj
 357. Spiridon Doina, judecator, Tribunalul Dolj
 358. Adina Lupea Aghiniță, judecator, Curtea de Apel Cluj
 359. Corina Corovei, judecator, Judecatoria Turda
 360. Focsa Raluca, judecator, Tribunalul Bucuresti
 361. Daniel Zaharia, judecator, Curtea de Apel Timisoara
 362. Pătru Lavinia-Gabriela, judecator, Judecătoria Brăila
 363. Ciprian Butnaru, judecator, Judecătoria Brăila
 364. Adrian Vank, judecator, Judecătoria Brăila
 365. Ana-Maria Tănăsescu, judecator, Judecatoria Braila
 366. Ecaterina Ivanov, judecator, Judecatoria Braila
 367. Stoica Daniela-Marilena, judecator, Judecatoria Braila
 368. Teodorescu Daniela, judecator, Judecatoria Braila
 369. Virgil Şerban, judecator, Judecatoria Braila
 370. Elisabeta Gherasim, judecator, Curtea de Apel Ploieşti
 371. Petrosina Mădălina Graure, judecator, Curtea de Apel Ploieşti
 372. Firiceanu Geanina Maria, judecator, Curtea de Apel Ploiesti
 373. Simona Tarasov, judecator, Judecatoria Campina
 374. Roxana Iuliana Vasile, judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 375. Balint Camelia, judecator, Tribunalul Maramureş
 376. Carmen Firoiu, judecator, Tribunalul Mures
 377. Suciu Daniela Ioana, judecator, Judecatoria Mediaș
 378. Adriana Bianca Bradosu, judecator, Judecatoria Blaj
 379. Diana Oniga, judecator, Judecatoria Blaj

 

 1. Luciana Fătu, judecător, Judecătoria Constanţa
 2. Cristina Mihaela Grădinariu, judecător la Judecătoria Constanţa
 3. Alexandru Bleoanca, judecator, Curtea de Apel Galati
 4. Grigore Ureche, judecator, Tribunalul Giurgiu
 5. Raluca Szilagy, judecator, Judecatoria Harsova
 6. Chetrone Lucian, judecator, Curtea de Apel Galati
 7. Maracineanu Doranda, judecator, Curtea de Apel Galati
 8. Duţă Camelia – Tatiana, judecator, Tribunalul Ialomiţa
 9. Capitanescu Sorina, judecator, Tribunalul Mehedinti
 10. Vasile Viorel, judecator, Tribunalul Braila
 11. Tataru Marin, judecator, Tribunalul Braila
 12. Dumitru Florin, judecator, Tribunalul Braila
 13. Ştefan Irina, judecator, Tribunalul Braila
 14. Vicol Daniela, judecator, Tribunalul Braila
 15. Roman Catalina, judecator, Tribunalul Braila
 16. Spita Mioara, judecator, Tribunalul Braila
 17. Teodorescu Cristian, judecator, Tribunalul Braila
 18. Teodorescu Anamaria, judecator, Tribunalul Braila
 19. Radu Dorobantu, judecator, Judecatoria Bacau
 20. Mihaela Vasiescu, judecator, Curtea de Apel Tg.-Mures
 21. Alexe George, judecator, Judecatoria Ploiesti
 22. Lilea Marian, judecator, Judecatoria Ploiesti
 23. Chelaru Cristina, judecator, Judecatoria Ploiesti
 24. Radu Cristina, judecator, Judecatoria Ploiesti
 25. Iliescu Anca, judecator, Judecatoria Ploiesti
 26. Teodorescu Oana, judecator, Judecatoria Ploiesti
 27. Cimpeanu Elisa, judecator, Judecatoria Ploiesti
 28. Buceac Cristina, judecator, Judecatoria Ploiesti
 29. Voinea Cecilia, judecator, Judecatoria Ploiesti
 30. Lungu Alexandra Andreea, judecator, Judecatoria Ploiesti
 31. Craciun Catalin Constantin, judecător, Judecătoria Focşani
 32. Marcel Mocanu, judecator, Curtea de Apel Iaşi
 33. Gabriel Constantin Tarlion, judecator, Curtea de Apel Iaşi
 34. Adrian Chiriac, judecator, Curtea de Apel Iaşi
 35. Cretescu Elena, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucresti
 36. Popescu Ioana Andreea, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 37. Alina Marcela Uncheselu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 38. Toma Florin Ciorgodă, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 39. Mariana Constanta Varsescu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 40. Florina Rizescu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 41. Mihaela Dorina Ivan, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 42. Ecaterina Florea, judecător, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 43. Roxana Reli Mitroi, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 44. Bădescu Marius Corneliu, judecator, Judecatoria Mangalia
 45. Toader Doru Cătălin, judecator, Judecatoria Mangalia
 46. Berevoescu Carmen Claudia, judecator, Judecatoria Mangalia
 47. Nadia Dana Botea, judecător, Curtea de Apel Oradea
 48. Sanda Frunză, judecător, Curtea de Apel Suceava
 49. Codau Mina Nadia, judecator, Tribunalul Suceava
 50. Popescu Crina Mihaela, judecator, Tribunalul Constanța
 51. Tudor Veronica, judecator, Tribunalul Constanta
 52. Mănăilescu Ştefan, judecator, Judecatoria Pătârlagele
 53. Constantinescu Cristian, judecator, Judecatoria Pătârlagele
 54. Radu Gheorghe Daniel, judecator, Tribunalul Gorj
 55. Constantinescu Gheorghe, judecator, Tribunalul Gorj
 56. Diaconescu-Macarenco Speranţa, judecator, Judecătoria Brăila
 57. Cazac Anca, judecator, Judecatoria Zarnesti
 58. Asmarandei Alexandru, judecator, Judecatoria Zarnesti
 59. Roxana Dan, judecator, Judecatoria Tg. Mureş
 60. Soare Luminita, judecator, Judecatoria Focsani
 61. Mihalache Frasina, judecator, Judecatoria Focsani
 62. Jurjuţ-Lazăr Daniela-Mihaela, judecator, Tribunalul Bihor
 63. Ionescu Oana, judecator, Judecatoria Calarasi
 64. Dinca Ionel, judecator, Judecatoria Calarasi
 65. Marin Cornel, judecator, Judecatoria Calarasi
 66. Adina Radu, judecator, Curtea de Apel Bucureşti
 67. Elena Daniela Bogatu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 68. Monica Sălăgean, judecator, Judecatoria Satu Mare
 69. Irina Carastoian, judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 70. Crina-Cristina Capota, judecator, Judecătoria Satu Mare
 71. Bogdan Popescu, judecator, Judecatoria Tg Jiu
 72. Costea Angelica, judecator, Tribunalul Bacau
 73. Maria Oborocianu, judecator, Tribunalul Bacau
 74. Neagu Claudia, judecator, Judecatoria Brăila
 75. Anca Irimia, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Medias
 76. Capitan Corneliu Lucian, judecator, Judecatoria Satu Mare
 77. Stana Florentina, judecator, Tribunalul Olt
 78. Zuleanu Mihaela Gabriela, judecator, Tribunalul Olt
 79. Georgescu Marinela, judecator, Tribunalul Olt
 80. Flavius Motu, judecator, Tribunalul Specializat Cluj
 81. Dinescu Adrian-Gabriel, judecator, Judecătoria Sectorului 1 București
 82. Daniel Marcu, judecator, Judecatoria Timisoara
 83. Ivan Enescu Anda Irina, judecator, Judecatoria Buzau
 84. Camelia Rusu, judecator, Curtea de Apel Tg Mures
 85. Alexandru Alexa, judecator, Judecatoria Targu-Mures
 86. Iancu Mioara, judecător, Tribunalul Ialomiţa
 87. Ion Aurelian, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Urziceni
 88. Pată Daniel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Urziceni
 89. Frigea Larisa, judecator, Judecătoria Buzău
 90. Alexandru Liliana Alina, judecator, Judecătoria Buzău
 91. Dumitru Paraschiva, judecator, Judecatoria Buzau
 92. Gurita-Manole Daniel, judecator, Judecatoria Braila
 93. Mihai-Gabriel Duţă, judecator, Judecătoria Alexandria
 94. Muşat Tăncuţa, judecator, Tribunalul Ialomiţa
 95. Ciurea Georgel, judecator, Tribunalul Ialomiţa
 96. Muşat Viorica, judecator, Tribunalul Ialomiţa
 97. Burlacu Mariana, judecator, Tribunalul Ialomiţa
 98. Tudor Ionela, judecator, Tribunalul Ialomiţa
 99. Ivănică Mariana Raluca, judecator, Tribunalul Ialomiţa
 100. Marcu Alis Gabriela, judecator, Tribunalul Ialomiţa
 101. Laura Ioana Pecheanu, judecător, Judecătoria Constanţa
 102. Vacariu Bogdan Constantin, judecator, Tribunalul Vaslui
 103. Angelica Ulianov, judecator, Judecatoria Constanta
 104. Harabor Lenuta, judecator, Judecatoria Focsani
 105. Ionel-Iulian Paun, judecator, Judecatoria Focsani
 106. Monica Nedelcu, procuror, Prachetul de pe langa Tribunalul Calarasi
 107. Liviu-Petronel Nedelcu, judecator, Judecatoria Calarasi
 108. Munteanu Maria, judecator, Tribunalul Bacau
 109. Grancea Luminita, judecator, Tribunalul Bacau
 110. Grancea Gabriel, judecator, Tribunalul Bacau
 111. Spridon Cristina Camelia, judecator, Tribunalul Bacau
 112. Niminet Brandusa, judecator, Tribunalul Bacau
 113. Niminet Catalin, judecator, Tribunalul Bacau
 114. Ionescu Camelia, judecator, Tribunalul Bacau
 115. Daniela Boricean, judecator, Tribunalul Brasov
 116. Preda Liliana-Elisabeta, judecator, Tribunalului Bistriţa-Năsăud
 117. Petrişor Alexandru-Dorin, judecator, Tribunalului Bistriţa-Năsăud
 118. Lazar Mariana-Violeta, judecator, Tribunalului Bistriţa-Năsăud
 119. Găurean Adina, judecator, Tribunalului Bistriţa-Năsăud
 120. Carmen Iuliana Pavăl, judecător, Tribunalul Bucureşti
 121. Pandrea Monica Garofița, judecator, Judecatoria Fagaraş
 122. Debu Livia, judecator, Judecatoria Fagaraş
 123. Boghiu Dumitru, judecator, Judecatoria Fagaraş
 124. Boștean Olariu Maria Laura, judecator, Judecatoria Fagaraş
 125. Mușinoi Cristina Grațiela, judecator, Judecatoria Fagaraş
 126. Timofte Mihaela, judecator, Judecatoria Fagaraş
 127. Dejenariu Adinela, judecator, Judecatoria Fagaraş
 128. Boeriu Mircea, judecator, Judecatoria Fagaraş
 129. Boeriu Georgeta, judecator, Judecatoria Fagaraş
 130. Anca Parvulescu, judecator, Curtea de Apel Brasov
 131. Trandafir Gabriela, judecator, Judecatoria Hunedoara
 132. Durbacă Nicolae, judecător, Curtea de Apel Alba Iulia
 133. Pop Elena, judecator, Judecătoria Buzău
 134. Cabulea Oana Bianca, judecator, Judecatoria Alba Iulia
 135. Marius Lazar, judecator, Judecatoria Mizil
 136. Dinu Madalina Gerogeta, judecator, Judecatoria Mizil
 137. Cezar Ştefănescu, judecator, Curtea de Apel Bacău
 138. Radu Stancu, judecator, Curtea Militară de Apel Bucureşti
 139. Constantin Udrea, judecător, Curtea Militară de Apel Bucureşti
 140. Arseni Bogdan Constantin, judecator, Judecătoria Roman
 141. Bivolaru Stefania Irinel, judecator, Tribunalul Bucuresti
 142. Leontică Paul-Teodor, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 143. Iordachescu Elisabeta, judecator, Judecatoria Buftea
 144. Codreanu Melinda Dalma, judecator, Tribunalul Covasna
 145. Halil Adinan, judecator, Judecatoria Galati
 146. Hanzer Luminiţa, judecator, Curtea de Apel Cluj
 147. Agachi Daniel Ciprian, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 148. Andrei Mihaela Camelia, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 149. Apostoliceanu Ecaterina Carmen, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 150. Carstea Adela, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 151. Cozma Mihaela Roxana, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 152. Dragomir Marian Ionut, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 153. Dumitrescu Cristina Sorana, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 154. Fleser Adina Mariana, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 155. Grigore Delia Cristina, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 156. Grosu Dana Ionela, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 157. Iga Monica Maria, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 158. Luchian Rebeca Silvia, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 159. Moise Cristina Laura, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 160. Murgoci Luca Aurelian Marian, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 161. Niculescu Ionut Alexandru, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 162. Pandelescu Mariela Cornelia, judeactor, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 163. Roseanu Oana Stela, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 164. Sandu Andreea, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 165. Slujitoru Iulia, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 166. Stoica Daniela Delia, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 167. Tanase Mihnea Adrian, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 168. Traila Victoria Alina, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 169. Ursan Iulia, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 170. Vasilescu Elena Gina, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 171. Vlase Antoaneta Madalina, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 172. Alexandra Manole, judecator, Judecatoria Bacau
 173. Radu Andrei Ciocan, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 174. Stroia Ilie Darian, judecator, Judecatoria Alba Iulia
 175. Iacob Victorina, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
 176. Mariana Popescu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 177. Ruginosu Mihaela, procurer, Parchetul de pe langa Judecatoria Medias
 178. Georgiana Ignat, judeator, Curtea de Apel București
 179. Maria Hrudei, judecator, Curtea de Apel Cluj
 180. Manuela Eros, judecator, Tribunalul Arges
 181. Chivu Cosmin Constantin, judecator, Judecatoria Moreni
 182. Slate Aida Iolanda, judecator, Judecătoria Medgidia
 183. Stănescu Isabela-Alina, judecator, Judecătoria Medgidia
 184. Vamvu Angelica-Vali, judecator, Judecătoria Medgidia
 185. Sidor Mihaela, judecator, Tribunalul Iaşi
 186. Dascălu Carmen, judecator, Tribunalul Iaşi
 187. Alexandru Ionel, judecator, Judecatoria Oltenita
 188. Bodîrlău Aurica, judecator, Judecatoria Oltenita
 189. Deloreanu Laurenţiu, judecator, Judecatoria Oltenita
 190. Grecu Ciprian Octavian, judecator, Judecatoria Oltenita
 191. Mardare Angela, judecator, Judecatoria Oltenita
 192. Ţenescu Mărioara, judecator, Judecatoria Oltenita
 193. Costea Anca, judecator, Tribunalul Iași
 194. Calin Mihalas, judecator, Judecatoria Arad
 195. Ramona Mihalas, judecator, Tribunalul Arad
 196. Cuzic Maricica- Daniela, judecator, Judecătoria Iaşi
 197. Hurjui Oana Cristina, judecator, Judecătoria Iaşi
 198. Valentina Trifanescu, judecator, Curtea de Apel Craiova
 199. Marcela Antofie, judecator, Judecatoria Buftea
 200. Livia Mercan, judecator, Judecatoria Pitesti, detasat DAG
 201. Vasile Coman, judecator, Judecatoria Pucioasa
 202. Ioana-Luciana Hanganu, judecator, Judecătoria Piatra Neamț
 203. Marilena Mihai, judecator, Judecatoria Bals, delegat Tribunalul Dolj
 204. Daniela Grigorascu, judecator, Tribunalul Dolj
 205. Luminita Barbu, judecator, Curtea de Apel Craiova
 206. Andreea Nicolai, judecator, Judecatoria Pitesti
 207. Rusu Melania Cristina, judecator, Judecatotia Pitesti
 208. Reghina-Ioana Berari, judecător, Tribunalul Bistrita-Năsăud
 209. Cosmin Leanca, judecator, Judecatoria Slobozia
 210. Ioana Violeta Fulea, judecător, Tribunalului Bucureşti
 211. Danut Mitra, judecator, Tribunalul Valcea
 212. Codreanu Maria Roxana, judecator, Judecatoria Saveni
 213. Criste Anca Adriana, judecator, Judecătoria Simleu Silvaniei
 214. Vasile Eugenia Stefania, judecator, Judecatoria Motru
 215. Stanciulescu Bogdan, judecator, Judecatoria Medgidia
 216. Mirauta Daniel, judecator, Tribunalul Iasi
 217. Radu Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni
 218. Cristea Laura, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
 219. Ungur Danut Cornel, judecator, Tribunalul Arad
 220. Mihaela Grozescu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 221. Traistaru Alexandra, judecator, Judecatoria Bolintin Vale
 222. Adam Constantina Veronica, judecator, Tribunalul Bucureşti
 223. Câțu Lilişor, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov
 224. Câțu Codruța Romana Maria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov
 225. Grama Maria Magdalena, judecator, Judecătoria Tg.-Mureș
 226. Sirghi Diana –Elena, judecator, Tribunalul Vaslui
 227. Gavrilă Ancuţa Florina, judecator, Judecatoria Beiuş
 228. Miclo Ioana Florentina, judecător, Judecatoria Beiuş
 229. Marta Cristina Dana, judecător, Judecatoria Beiuş
 230. Merce Anamaria, judecator, Judecatoria Beiuş
 231. Casandrescu Gheorghe, judecator, Tribunalul Dâmboviţa
 232. Roxana Sultana, judecator, Tribunalul Dâmboviţa
 233. Manuel Remi Sultana, judecator, Judecatoria Racari
 234. Cotolan Maria, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
 235. Aldea Corina Titiana, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
 236. Vasilovici Stiuj Viviana, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
 237. Deteşan Daniela, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
 238. Vegeş Ana Teodora, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
 239. Roiescu Claudia, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
 240. Bârsescu Robert, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
 241. Beg Simona, judecator, Tribunalul Caraş-Severin
 242. Mihaela Diaconescu, judecator, Tribunalul Dâmboviţa
 243. Andra Georgeta Benchea, judecator, Judecatoria Sebes
 244. ​Corina Ioana Mureșan, judecator, de la Curtea de Apel Tîrgu Mureș
 245. Flavius Mureșan, de la Tribunalul Specializat Mureș
 246. Ifrim Daniela Valentina, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
 247. Maximilian Dogaru Cornelia Luminiţa, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
 248. Lincă Florin Dănuţ, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
 249. Dinu Nicoleta Felicia, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
 250. Bara Ana Melinda, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
 251. Siclitaru Diana Gica, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
 252. Ciorsac Silviu Alexandru, judecator, Judecătoria Roşiorii de Vede
 253. Violeta Elena Georgescu Ashemimry, judecator, Judecatoria Ploiesti
 254. Cazacu Anca, judecator, Tribunalul Suceava
 255. Ana-Maria Manole, judecator, Judecatoria Sectorului 3, Bucuresti
 256. Cristina Bugnar, judecator, Judecatoria Bolintin Vale
 257. Alexandra Buruleanu, judecator, Judecatoria Bolintin Vale
 258. Lucica Lupascu, judecator, Judecatoria Bolintin Vale
 259. Raluca Elena Cozan, judecător, Tribunalul Bucureşti
 260. Catalina Dan, judecator, Judecatoria Pitesti
 261. Simon Oana Raluca, judecator, Judecătoria Sectorului 4 București
 262. Ionescu Liana Marcela, judecator, Tribunalul Bihor
 263. Pop Patricia Sorana Florina, judecator, Tribunalul Bihor
 264. Rodica Andrieș, judecator, Judecătoria Bicaz
 265. Burle Mircea, judecator, Judecatoria Oradea
 266. Chiriac Sorin, judecator, Judecatoria Oradea
 267. Crăciun Crenguța, judecator, Judecatoria Oradea
 268. Froicu Diana, judecator, Judecatoria Oradea
 269. Gruescu Maria, judecator, Judecatoria Oradea
 270. Gavra Corina Marilena, judecator, Judecatoria Oradea
 271. Gligor Laura, judecator, Judecatoria Oradea
 272. Hulea Radu, judecator, Judecatoria Oradea
 273. Hambaraș Ciprian, judecator, Judecatoria Oradea
 274. Ivanovics Eniko, judecator, Judecatoria Oradea
 275. Kegyes Monika, judecator, Judecatoria Oradea
 276. Miron Carmen Gabriela, judecator, Judecatoria Oradea
 277. Pașcu Maria Elena, judecator, Judecatoria Oradea
 278. Popa Florin Viorel, judecator, Judecatoria Oradea
 279. Racolța Marian, judecator, Judecatoria Oradea
 280. Secară Mariana, judecator, Judecatoria Oradea
 281. Stamatiu Oreste, judecator, Judecatoria Oradea
 282. Udroiu Lucian Delia, judecator, Judecatoria Oradea
 283. Timiș Ioan, judecator, Judecatoria Oradea
 284. Teaha Marcela Daniela, judecator, Judecatoria Oradea
 285. Ursu Laura Cornelia, judecator, Judecatoria Oradea
 286. Camelia Badescu, judecator, Tribunalul Gorj
 287. Simina Staicu, judecator, Tribunalul Gorj
 288. Simona Tataroiu, judecator, Tribunalul Gorj
 289. Carmen Budan, judecator, Tribunalul Gorj
 290. Amalia Belu, judecator, Tribunalul Gorj
 291. Luminita Berculescu, judecator, Tribunalul Gorj
 292. Luminita Radoi, judecator, Tribunalul Gorj
 293. Otilia Popescu, judecator, Tribunalul Gorj
 294. Dana Erdei, judecator, Tribunalul Bihor
 295. Darie Catalina, judecator, Judecatoria Vaslui

 

 1. Cailean Danut Ioan, judecator, Judecatoria Vaslui
 2. Olimpia Cunice, judecator, Judecatoria Orsova
 3. Onut Cojan, judecator, Tribunalul Vaslui
 4. Rares Ciausu, procurer, DIICOT ST Cluj
 5. Airinei Vasile, procurer, DIICOT
 6. Cristian Tomoiu, procurer, Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara
 7. BORDIANU DRAGOS, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 8. MITRICA LUCIAN MIHAI, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 9. MINTARI MIHAELA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 10. PATRAS ALEXANDRA MARIA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 11. PLESCA ANISOARA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 12. BUTNARU ANDREEA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 13. COCA ALIN DANIEL, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 14. COJOCARU OANA IRINA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 15. ROTARU DANA ALEXANDR, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 16. APALAGHIA CLAUDIA MONICA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 17. MANDACHE NARCIS IONUT, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 18. MANTU MIHAELA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 19. JAŞCANU ELENA CĂTĂLINA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 20. PAMFIL MIHAELA LAURA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 21. BARNA ALINAI, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 22. STRATE DANIEL, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 23. TOCU RADU CATALIN, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 24. ROMAN ALEXANDRU, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 25. FILIP CRISTINA RAMONA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi

1229 SICA AGLAIA IRINA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi

 1. CIURCĂ ROZNOVĂŢ ROXANA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 2. IFTODI ALEXANDRU IULIAN, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 3. ALBU NADIA ADRIANA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 4. PAVEL VLAD, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 5. PAVEL ALEXANDRU procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 6. POPA MIHAI CATALIN, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 7. TAPLIUC CRISTINA, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 8. NEAGU SILVIU, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi
 9. Slavulete Anda Ramona, judecator, Judecătoria Strehaia
 10. Dari Bogdan Alexandru, judecator, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti
 11. Anca Ionela Zamfiroi, judecator, Tribunalul Vaslui
 12. Gabriela Vintanu, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
 13. Laura Paraschiv, judecător, Judecătoria Dej
 14. Oana Niculescu, judecător, Judecătoria Caransebeș
 15. Croitoru Corina Ionela, judecator, Tribunalul Galati
 16. Dediu Geanina Elena, judecator, Tribunalul Galati
 17. Mircea Pîrvu, judecator, Judecătoria Băilești
 18. Diana Maria Sima, judecator, Tribunalul Alba
 19. Boja Mihaela Anca, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman
 20. Popa Luminita, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman
 21. Radoi Daniela, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman
 22. Mihaela Roibu, judecator, Tribunalul Timis
 23. Mihai Marin, judecator, Judecătoria Craiova
 24. Todea Rosina-Valentina, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
 25. Daradics Oana-Maria, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
 26. Ceucă Sofia Otilia, judecator, Judecatoria Huedin
 27. Marius Liviu Pop, judecător, Tribunalul Militar Cluj
 28. Dan Condrea, judecător, Tribunalul Militar Iaşi
 29. Constantin Meuţă, judecător, Tribunalul Militar Timişoara
 30. Cătălin Mihai Chiriţă, judecător, Tribunalul Militar Iaşi
 31. Cristurean Ciprian Gabriel, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca
 32. Tescu Iuliana, judecator, Judecatoria Pascani
 33. Alecxandru Petronel Iulian, judecator, Tribunalul Călăraşi
 34. Alexandru Ileana, judecator, Tribunalul Călăraşi
 35. Stoian Sevastiţa, judecator, Tribunalul Călăraşi
 36. Ghiţă Cristiana, judecator, Tribunalul Călăraşi
 37. Hodel Aurica, judecator, Tribunalul Călăraşi
 38. Stoian Gheorghe judecator, Tribunalul Călăraşi
 39. Traian Enache, juddecator, Tribunalul Călăraşi
 40. Popa Mircea, judecator, Tribunalul Călăraşi
 41. Iordache Cornelia, judecator, Tribunalul Călăraşi
 42. Costache Nicolae Constantin, judecator, Tribunalul Călăraşi
 43. Iliescu Carmen, judecator, Tribunalul Bucuresti
 44. Scumpieriu Alina, judecator, Tribunalul Dolj
 45. Ivănuș Monica, judecator, Tribunalul Dolj
 46. Eduard Smîntînă, judecator, Tribunalul Timiş
 47. Cristian Pup judecator, Curtea de Apel Timisoara
 48. Luca Ramona, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Iaşi
 49. Pleşa Diana Elisabeth, judecator, Judecătoria Alba Iulia
 50. Sîrbu Ana Daniela, judecator, Judecătoria Alba Iulia
 51. Iana Ovidiu, judecator, Tribunalul Buzau
 52. Cimpeanu Iuliana, judecator, Tribunalul Buzau
 53. Iana Nicoleta Cecilia, procurer, Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau
 54. Monica Nicoară, judecător, Judecătoria Gherla
 55. Horia Ovidiu Tocan, judecător, Judecătoria Gherla
 56. Roxana Cristina Barailă, judecator, Tribunalul Specializat Argeş
 57. Simona Oltean, judecator, Tribunalul Olt
 58. Bolbos Ibolya Szende, judecator la Tribunalul Bistrita – Nasaud
 59. Raul Adrian Bărăşneanu, judecător, Tribunalul Militar Timişoara
 60. Emil Lukacs, judecator, Tribunalul Militar Cluj
 61. George-Marcel Spătariu, judecator, Tribunalul Militar Cluj
 62. Simiona Verginia Avram, judecător, Tribunalul Militar Cluj
 63. Vasile Prata, procurer, DIICOT – Structura Centrala
 64. Alina Mihaela Palancanu, judecator, Tribunalul Neamț
 65. Stegaru Anca Elena, judecator, Tribunalul Gorj
 66. Lupulescu Petrişor Constantin, judecator, Tribunalul Gorj
 67. Ulmet Stelian, judecator, Tribunalul Gorj
 68. Tomescu Lucia, judecator, Tribunalul Gorj
 69. Eftenoiu Gheorghiţa, judecator, Tribunalul Gorj
 70. Tufan Ramona Bianca, judecator, Tribunalul Gorj
 71. Surdoiu Daniel, judecator, Tribunalul Gorj
 72. Surdoiu Mihaela judecator, Tribunalul Gorj
 73. Semenescu Octavian Cosmin, judecator, Tribunalul Gorj
 74. Moţa Tinela, judecator, Tribunalul Gorj
 75. Stănulescu Ion, judecator, Tribunalul Gorj
 76. Săvulescu Doina Florentina, judecator, Tribunalul Gorj
 77. Nanu Ionela Luisa, judecator, Tribunalul Gorj
 78. Păcuraru Mihaela, judecator, Tribunalul Gorj
 79. Dogaru Geanina, judecator, Tribunalul Gorj
 80. Ionescu Remus, judecator, Tribunalul Gorj
 81. Vatavu Maria judecator, Tribunalul Gorj
 82. Cârstescu Damian, judecator, Tribunalul Gorj
 83. Dogaru Mihai, judecător, Judecătoria Tg.Jiu
 84. Păsărin Dumitru, judecator, Tribunalul Gorj
 85. Dasca Adrian Nicolae, procurer, Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani
 86. Trache Nicolae Petre,, judecator, Tribunalul Prahova
 87. Bejan Claudia, judecator, Judecatoria Iasi
 88. Curca Lorena, judecator, Judecatoria Iasi
 89. Chitic Ionela, judecator, Judecatoria Iasi
 90. Pop Mihai-Bogdan, judecător, Tribunalul Maramureș
 91. Botnaru Irina, judecator, Tribunalul Prahova
 92. Simion Mirela Claudia, judecator, Tribunalul Gorj
 93. Gabriela Ursu, judecator, Judecatoria Deva
 94. Shannak Teodora Andreea, judecator, Judecatoria Iasi
 95. Alina Mateescu, judecator, Tribunalul Argeş
 96. Diana Gabriela Năstase, judecator, Tribunalul Argeş
 97. Ruxandra Vişinoiu, judecator, Tribunalul Argeş
 98. Daniel Dumitru Argeşanu, judecator, Tribunalul Argeş
 99. Banyai Eniko, judector, Tribunalul Harghita
 100. Szikszai Eniko, judecator, Tribunalul Harghita
 101. Mitrea Ibolya, judecator, Tribunalul Harghita
 102. Vlad Neagoe, judecator, Tribunalul Harghita
 103. Cristian Mihai Cojocaru, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 104. Monica Mirabela Stoica, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 105. Mariana Popescu, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 106. Moța Emil, procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 107. Corina Unguraș, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea
 108. Popescu Elena, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 109. Bucică Anişoara, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 110. Stoian Alexandra judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 111. Retezanu Alina, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 112. Tabacu Angela Elena, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 113. Tudorescu Mihaela, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 114. Catrinoiu Paraschiva, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 115. Ivănişi Dorina, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 116. Popescu Janeta, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 117. Duţescu Pantelimon, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 118. Mărgulescu Claudiu, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 119. Niţu Nicoleta, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 120. Militaru Laurenţiu, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 121. Stegăroiu Gabriela, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 122. Oproiu Lavinia, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 123. Stoian Emilia, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 124. Popescu Bejat Lucian judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 125. Pătrulescu Sorin, judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 126. Preda Raluca judecator, Judecatoria Tg.Jiu
 127. Fărcăşanu Cristina, judecator, Tribunalul Gorj
 128. Rotea Nicolae, judecator, Judecatoria Balş
 129. Bălan Aurora Loredana, judecator, Judecatoria Balş
 130. Păun Liviu Daniel, judecator, Judecatoria Balş
 131. Ignat Cristian, judecator, Judecatoria Balş
 132. Leonte Daniela, judecator, Judecatoria Balş
 133. Harega Cornelia, judecator, Judecatoria Balş
 134. Magdalena Nicolae-Catalin, judecator, Tribunalul Bucuresti
 135. Miheţ Daria Isabela, judecator, Tribunalul Bucuresti
 136. Gargale Anastasia, judecator, Tribunalul Bucuresti
 137. Stegaru Mitu, judecator, Tribunalul Bucuresti
 138. Vasilateanu Florentina, judecator, Tribunalul Bucuresti
 139. Zgondea Gheorghe Tudorel, judecator, Tribunalul Bucuresti
 140. Aurel Dumbravă, judecător, Curtea Militară de Apel București
 141. Gabriel Gunescu, judecator, Tribunalul Militar București
 142. Gabriel Tănăsescu, judecator, Tribunalul Militar București
 143. Mihai Hondor, judecator, Tribunalul Militar București
 144. Dăianu Ion, judecator, Judecatoria Novaci
 145. Dafinescu Elena, judecator, Judecatoria Novaci
 146. Anastasiu Ileana, judecator, Judecatoria Novaci
 147. Dan Luminita, judecator, Tribunalul Constanţa
 148. Trifanov Camelia, judecator, Tribunalul Constanţa
 149. Ulici Loredana Gabriela, judecator, Judecătoria Sighetu Marmaţiei
 150. Borta Iacob Livia Nicoleta, judecator, Judecătoria Sighetu Marmaţiei
 151. Ardelean Liana Mihaela, judecator, Judecătoria Sighetu Marmaţiei
 152. Riza Florentin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 153. Șortan Delia Mihaela, judecator, Judecătoria Deva
 154. Bogdan Ana Elena, judecator, Tribunalul Sibiu
 155. Daniela Manole, judecator, Tribunalul Vaslui
 156. Ailioaie Andreea-Alexandra, procuror, Parchetului de pe langa Tribunalul Braila
 157. Mihai Adrian, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Braila
 158. Denisa Menchiu, judecator, Judecătoria Alba Iulia
 159. Marius Menchiu, judecator, Tribunalul Alba
 160. Iulian Panait, judecator, Tribunalul Bucuresti
 161. Voicu Sandina, judecator, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
 162. Adriana Soponar, judecator, Judecătoria Satu Mare
 163. Laurentiu Modoran, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti
 164. Babii Vasile, judecator, Tribunalul Vaslui
 165. Cosmin Adomnitei, judecator, Judecatoria Carei
 166. Cocor Magdalena, judecator, Tribunalul Arad
 167. Nazarie Mihaela, judecator, Tribunalul Buzău
 168. Bosoc Samir, judecator, Judecătoria Saveni
 169. Pruteanu Lică, judecator, Tribunalul Botosani
 170. Teodoru Carmen, judecator, Tribunalul Botosani
 171. Hrusca Irina, judecator, Tribunalul Botosani
 172. Petrovici Ioana, judecator, Tribunalul Botosani 
 173. Condurache Mihai, judecator, Tribunalul Botosani
 174. Merfu-Aron Daniela, judecator, Judecătoria Zalău
 175. Badea Cristina, judecator, Judecătoria Zalău
 176. Marian Dorina, judecator, Judecătoria Zalău
 177. Lar Daniela, judecator, Judecătoria Zalău
 178. Chiş Adrian Dan, judecator, Judecătoria Zalău
 179. Cotîrlă Mihaela Mirela, judecator, Judecătoria Zalău
 180. More Gabriela, judecator, Judecătoria Zalău
 181. Săvescu Gabriela, judecător, Judecătoria Zalău
 182. Isacu Veronica, judecător, Judecătoria Zalău
 183. Varvara Corina, judecător, Judecătoria Iasi

 

 1. Denisa Colibaba, judecător, Judecătoria Iasi

 

 1. Cristian Crainiceanu, judecător, Judecătoria Iasi

 

 1. Lungu Cristina, judecător, Tribunalul Valcea

 

 1. Rodica Micu, judecător, Curtea de Apel Tg Mures

 

 1. Adela Vintila, judecător, Curtea de Apel Tg Mures

 

 1. Cristina Beatrix Bogdan, judecător, Curtea de Apel Tg Mures

 

 1. Mona Baciu, judecător, Curtea de Apel Tg Mures

 

 1. Tanko Attila, judecător, Curtea de Apel Tg Mures

 

 1. Androne Carmen,  judecător, Judecătoria Buzău

 

 1. Filip Luminiţa Maria,  judecător, Judecătoria Aiud
 2. Burlacu Georgică, judecător, Tribunalul Botoșani
 3. Ţînţu Sonia Ionela, judecător, Tribunalul Argeş
 4. Apostu Adina, judecător, Judecătoria Paşcani

 

 1. Bilan Paul, judecător, Judecătoria Iasi

 

 1. Cristina Roncioiu, judecător, Judecatoria Deva

 

 1. Lungu Tranole Olguţa, judecător, Curtea de Apel Bacău

 

 1. Arosculesei Maria, judecător, Tribunalul Botosani

 

 1. Tautu Geanina, judecător, Tribunalul Botosani

 

 1. Dascalu Crina, judecător, Judecătoria Iaşi

 

 1. Dimitriu Denis, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Medias

 

 1. Salontai Gabriel, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Medias

 

 1. Oltean Gabriel, judecator, Judecatoria Medias

 

 1. Vlase Gheorghe, judecator, Judecatoria Hunedoara

 

 1. Ionas Petru, judecator, Judecatoria Hunedoara

 

 1. Viorica Mitrica, judecator, Judecatoria Aiud

 

 1. Adriana Elena Filimon, judecator, Judecatoria Aiud

 

 1. Mihai Roman, judecator, Judecatoria Aiud

 

 1. Marcu Liviu, judecator, Tribunalul Hunedoara

 

 1. Cristina Buzdugeanu, judecator, Tribunalul Hunedoara

 

 1. Corega Adrian, judecator, Tribunalul Hunedoara

 

 1. Creţu Andrea, judecator, Tribunalul Hunedoara

 

 1. Draia Violina Călăraşu Cristina, judecator, Tribunalul Hunedoara

 

 1. Drăgan Ioan, judecator, Tribunalul Hunedoara
 2. Negrea Drucan Gheorghe, judecator, Tribunalul Hunedoara

 

 1. Dragoi Corina, judecator, Judecătoria Craiova

 

 1. Bivolaru Simona, judecator, Judecătoria Craiova

 

 1. Măriuță  Claudia, judecator, Judecătoria Craiova

 

 1. Dinu Gigi, judecator, Judecătoria Craiova

 

 1. Putere Leontina, judecator, Judecătoria Craiova

 

 1. Marin Cosmin, judecator, Judecătoria Craiova

 

 1. Crînguşi Dan, judecator, Judecătoria Craiova

 

 1. Caramaliu Camelia, judecator, Judecătoria Craiova

 

 1. Secure Alina, judecator, Judecătoria Craiova

 

 1. Mihai Marin, judecator, Judecătoria Craiova

 

 1. Lilea Valentin, judecator, Judecătoria Craiova

 

 1. Palaghia Marius Catalin, judecator, Judecătoria Pascani

 

 1. Casuneanu Constantin, judecator, Judecătoria Pascani

 

 1. Stavarache Andreia Irina, judecator, Judecătoria Pascani

 

 1. Chisca Iulian, judecator, Judecătoria Pascani

 

 1. Dragan Mihai, judecator, Judecatoria Gaesti

 

 1. Alexandru Nicolae Ceslea, Tribunalul București

 

 1. Grapini Florina Flavia, judecător, Tribunalul Suceava

 

 1. Grapini Carmen Maria, judecător, Curtea de Apel Suceava

 

 1. Pop Anca Adriana, judecător, Curtea de Apel Cluj

 

 1. Cont Carmen Maria, judecător, Curtea de Apel Cluj

 

 1. Ioana Gaga, judecător, Judecătoria Cluj Napoca

 

 1. Ioana Păsculeț, judecător, Judecătoria Cluj Napoca

 

 1. Tamazlacaru Crina, judecător, Judecătoria Gurahonț

 

 1. Sorin Corneliu Petrean, judecător, Tribunalul Militar București

 

 1. Sîrghe Anca Alexandra, judecător, Judecătoria Constanța

 

 1. Murariu Aura Florentina, judecător, Tribunalul Suceava

 

 1. Adela Dragoș, judecător, Tribunalul Satu Mare

 

 1. Lucia Dobrin, judecător, Tribunalul Timis

 

 1. Andrea Annamaria Chis, judecător, Curtea de Apel Cluj
 1. Raileanu Toma Catalin, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

 

 1. Mihaita Florin, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

 

 1. Popa Iuliu, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

 

 1. Popescu Lucian Dumitru, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

 

 1. Bradu Andreea, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

 

 1. Creteanu Ana-Maria, judecător, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

 

 1. Nicoleta Bădiță, judecător, Tribunalul Gorj

 

 1. Cruceru Liliana Maria, judecător, Tribunalul Gorj

 

 1. Ponea Adina, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Viziru Gabriel, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Chimoiu Laura, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Albu Adela Iliana, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Bădulescu Ștefana, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Balaci Liana, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Bălteanu Emilia, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Barbu Lavinia, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Barbu Luminiţa Larisa, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Berceanu Manuela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Bunea Lucian, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Bunoiu Carmen Tamara, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Cadea Stelian Aurelian, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Carmen Ilie, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Carneluti Gabriela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Cercel Anamaria, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Chionea Daniela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Ciobanu George, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Ciolofan Alina, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Ciurezu Gherghe Mirela Carmen, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Cojocaru Florenţa, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Comănescu Gabriel, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Cotora Mihaela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Covei Marin, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Drăguţ Nela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Dumitru Andreea Mona, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Enăşoiu Irina, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Epure Ligia, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Fănuţă Maria Magdalena, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Gherghina Claudiu Angelo, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Gherghină Lotus Manuela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Ghiţă Oana Catalina, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Gorgăneanu Cornelia Nicoleta, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Grigorie Ionel, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Ionescu Gabriela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Iriza Constantin, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Lăutaru Aurora Claudia, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Lungu Marian, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Lungu Sanda Elena, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Lupea Doina, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Marica Alexandrina, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Marinaş Sorina Iolanda, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Mateucă Radu, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Meleacă Mirtha, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Mitroi Valerica, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Mihai Zamfir Lucian Cătălin, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Mitrache Andrei Cosmin, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Mitrache Roxana, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Mitranca Mihaela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Moţ Sofia-Mariana, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Moţătăianu Ioana, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Moțîrlichie Costinel, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Mudava Ionuţ, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Mudava Mariana, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Ochea Nela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Panduru Marian, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Pascu Mariana, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Pascu Sorin, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Paun Paula, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Petria Mitran Sorina Lucia, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Plugărescu Marius, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Popa Cristian, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Popescu Carmen, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Popescu Constantin, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Preda – Popescu Manuela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Radulescu Angela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Rădulescu Tatiana, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Răescu Mariana Alina, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Raicea Cristina, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Samil Aurora, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Stîngă Emilia Denisa, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Şelea Mircea Mugurel, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Spânu Dan, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Spiridon Ana Maria, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Stan Elena, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Ţăpurin Tania, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Ţârlea Mirela-Cristina, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Tomescu Carmen Marioara, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Trifănescu Valentina, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Vişan Ilie Silviu, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Vîlculescu Ionela, judecător, Curtea de Apel Craiova

 

 1. Nicoleta Florea, judecător, Judecatoria Mizil
 2. Camellia Pirvu, Judecatoria Pitesti
 3. Anca Radulescu, Judecatoria Pitesti
 4. Gabriela Apostol, Judecatoria Pitesti
 5. George Vioreanu, Judecatoria Pitesti
 6. Ancuta Zvoristeanu, Judecatoria Pitesti
 7. Alis Gradinariu, Judecatoria Pitesti
 8. Florina Mitrofan, Judecatoria Pitesti
 9. Ana Ruta, Judecatoria Pitesti
 10. Alina Corbescu, Judecatoria Pitesti
 11. Gabriela Iordache, Judecatoria Pitesti
 12. Andreea Ciurea, Judecatoria Pitesti
 13. Cornelia Ene, Judecatoria Pitesti
 14. Elena Barbulescu, Judecatoria Pitesti
 15. Livia Popescu, Judecatoria Pitesti
 16. Luiza Mogosanu, Judecatoria Pitesti
 17. Mirela Niculescu, Judecatoria Pitesti
 18. Olteanu Elena Cornelia, Judecatoria Costesti
 19. Bogdan Dumitru, Judecatoria Costesti
 20. Diana Dumitru, Judecatoria Costesti
 21. Robert Filionescu, Judecatoria Costesti
 22. Oana Sersea, Judecatoria Costesti
 23. Cristina Grigore, Judecatoria Costesti 
 24. Lucia Zaharia, judecător, Curtea de Apel București
 25. Dumitru Raluca Cristina, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni
 26. Radu Adrian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni
 27. Daniela Aionesei, judecător, Tribunalul Botosani
 28. Cristina Aniculaesei, judecător, Tribunalul Botosani
 29. Mihaela Racnea, judecător, Tribunalul Botoșani
 30. Mircea Stan, judecător, Judecătoria Pitesti
 31. Murgoi Anda, procuror, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia
 32. Paraschiv Diana Nicoleta, judecător, Judecătoria Ploiești
 33. Zăpodeanu Laurenţiu, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui
 34. Deciu Liliana, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui
 35. Tătaru Cristian, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui
 36. Burcea Andreea-Laura, judecător, Judecătoria Buftea
 37. Roxana Axinte, judecător, Judecătoria Buftea
 38. Dimofte Tatiana, judecător, Judecătoria Buftea
 39. Roman Lavinia, judecător, Judecătoria Buftea
 40. Martin Andreia, judecător, Judecătoria Buftea
 41. Bălan Cristian, judecător, Judecătoria Buftea
 42. Ghihaniş Alina, judecător, Judecătoria Buftea
 43. Morcov Cristiana, judecător, Judecătoria Buftea
 44. Radu Vlad Alexandru, judecător, Tribunalul Ilfov

Mariana Adam, Judecătoria Rupea

[1]           A se vedea Opinia nr. 2/2001 a CCJE, par. 11, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp [consultată ultima dată la 20.08.2016].