Număr curent

Numărul 2/2018

Cuprins

EDITORIAL
Dragoș Călin – Revista Forumul Judecătorilor la ceas aniversar

INTERVIU
À la recherche du temps perdu. Interviu cu domnul Yavuz Aydin, judecător din Turcia, în prezent refugiat în Uniunea Europeană

ATITUDINI

Dragoș Călin, Anca Codreanu – Situation Regarding the Romanian Judicial System at the end of 2018 [articol în lb. engleză]

Simone Gaboriau – Il n’y a plus de justice en Turquie [articol în lb. franceză]

Steven Baicker-McKee – Reconceptualizing Managerial Judges [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Michael Sevel – How Judges are Free to Decide Cases [articol în lb. engleză]

Lénárd Sándor – The Principle of ‘lex mitior’ in the Case-law of the Hungarian Constitutional Court [articol în lb. engleză]

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Cauza Thiam c. Franței. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție. Faptul că Președintele Republicii, care era parte în litigiu, deținea calitatea de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, la data la care judecătorii s-au pronunțat în cauza reclamantului, nu era suficientă pentru a se constata lipsa de independență a instanțelor judecătorești.
(prezentare de Dragoș Călin)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Aplicarea unui termen prevăzut în dreptul statului membru solicitat pentru executarea unei ordonanțe de instituire sechestru asigurător, obținută în alt stat membru și declarată executorie în statul membru solicitat.

2. Clauze abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori. Contract de împrumut încheiat în monedă străină între un profesionist și un consumator. Domeniul de aplicare al Directivei 93/13/CEE. Acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii. Noțiunea «clauză contractuală care nu s a negociat individual». Clauză inclusă în contract după încheierea acestuia ca urmare a unei intervenții a legiuitorului național.

3. Mandat european de arestare. Proceduri de predare între statele membre. Condiții de executare. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 47.Dreptul de acces la o instanță judecătorească independentă și imparțială.
(selecţii și comentarii de Anamaria Groza)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților

1. Magistrații și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor reprezintă categorii socio-profesionale distincte, ceea ce justifică stabilirea unor proceduri diferite de promovare în funcții de execuție. Dimensionarea activității de promovare pe loc, în funcție de numărul de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii, se realizează prin respectarea unor cerințe specifice în domeniu, iar acest acces nu exclude, ci, dimpotrivă, implică stabilirea unor limite de exercitare a dreptului legal reglementat, legiuitorul având libertatea să impună reguli de disciplină financiară.

2. Dreptul judecătorului Curţii Constituţionale de a formula opinie separată sau concurentă este recunoscut de lege, fără a se prevedea vreo limitare a acestui drept, sub aspectul modului de redactare a acestei opinii. Totodată, ataşarea acestei opinii deciziei şi publicarea în Monitorul Oficial este stabilită în mod imperativ.

3. În cazul judecătorilor şi procurorilor, finanţarea posturilor scoase la concursul de promovare efectivă sau pe loc în funcţii de execuţie este atributul ordonatorilor principali de credite, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public, care pot comunica Consiliului Superior al Magistraturii un număr limitat de locuri pentru concurs, din raţiuni bugetare, în timp ce, în privinţa promovării personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor, ordonatorii de credite sunt distincţi, fiecare apreciind în funcţie de bugetul propriu oportunitatea organizării unui astfel de examen.

4. Legea nu instituie o ordine de preferință a criteriilor ce trebuie avute în vedere la soluționarea cererilor de numire din funcția de procuror în funcția de judecător și invers și nici nu acordă acestor criterii o pondere anume, fiind în competența exclusivă a Consiliului Superior al Magistraturii gestionarea resurselor umane în sistemul judiciar, cu singura limitare ca exercitarea prerogativei să se îndeplinească în temeiul și cu respectarea legii.

5. Posibilitatea participării unui judecător la concursul de promovare în funcții de execuție ca urmare a efectului suspensiv „ope legis” conferit contestaţiei formulate împotriva soluţiei prin care s-a constatat neîndeplinirea condiţiilor impuse de art. 44 alin. (8) din Legea nr. 303/2004, nu poate echivala cu validarea rezultatului obţinut, în lipsa îndeplinirii tuturor cerinţelor legale, printre care se numără şi aceea a inexistenţei unei sancţiuni disciplinare.

6. Concurs de promovare a procurorilor în funcții de execuție. Concluzia suverană şi motivată a comisiei de soluționare a contestațiilor potrivit căreia problema de drept este una controversată, astfel că se impune anularea grilei, se circumscrie prescripţiilor art. 20 alin. (7) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, în sensul punctării tuturor variantelor de răspuns.

7. Concurs de promovare a judecătorilor în funcții de execuție. Împrejurarea că la unele materii au fost alocate mai multe locuri pentru promovarea pe loc, la altele mai puține, iar la alte materii nu au fost alocate locuri deloc, ține de marja de apreciere a Consiliului Superior al Magistraturii, în aplicarea criteriului necesității sistemului, criteriu evaluat pe considerente statistice, ce nu au legătură cu exercitarea abuzivă a competențelor sale.

8. Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Nulitatea hotărârii pronunțate cu votul a 4 din cei 9 membri prezenți, în condițiile în care ceilalați 5 membri prezenți au declarat că nu participă la dezbateri și nici la vot, în considerarea situației de conflict de interese.

9. Reglementările legale privind răspunderea judecătorilor nu pot fi utilizate abuziv pentru a exercita presiuni asupra judecătorilor atunci când aceștia examinează cauzele și, prin urmare, pentru a submina independența și imparțialitatea acestora.

(selecții de Dragoș Călin)

PREZENTĂRI
Asociația Forumul Judecătorilor din România – White Paper – Protocoalele de cooperare dintre Serviciul Român de Informații și diverse autorităţi judiciare cu competenţă în materie penală [material în lb. română şi lb. engleză]

New basis for judgments – Reform of value judgment (author: Csaba Figler) [material în lb. engleză]

RECENZII
”Democracy falling apart. Role and Function of Judicial Independence, Separation of Powers and the Rule of Law in a Constitutional Democracy – The Turkish Judiciary in 2018” (coord. Thomas Stadelmann)
(recenzie de Dragoș Călin)

GREFA VESELĂ
1. Caricaturi publicate în presa bulgară pe tema luptei împotriva corupției în Bulgaria și România

2. Cerere de chemare în judecată privind recunoașterea tribunalelor de arbitraj ca făcând parte din sistemul autorității judecătorești, recunoașterea calității de judecător în privința arbitrilor judiciari care funcționează în cadrul tribunalelor de arbitraj instituționale județene, cu grad de judecător de tribunal, precum și recunoașterea echivalenței funcțiilor de președinte/vicepreședinte de tribunal arbitral instituțional cu funcțiile de președinte/vicepreședinte de tribunal

Content

EDITORIAL
Dragoş Călin – Judges’ Forum Review on anniversary day

INTERVIEWS
À la recherche du temps perdu. Interview with Judge Yavuz Aydin

ATTITUDES
Dragoș Călin, Anca Codreanu – Situation Regarding the Romanian Judicial System at the end of 2018 [article in English]

Simone Gaboriau – There is no justice in Turkey [article in French]

Steven Baicker-McKee – Reconceptualizing Managerial Judges [article in English]

LEGAL STUDIES

Michael Sevel – How Judges are Free to Decide Cases [article in English]

Lénárd Sándor – The Principle of ‘lex mitior’ in the Case-law of the Hungarian Constitutional Court [article in English]

JURISPRUDENCE

Recent jurisprudence of the European Court of Human Rights

1.Case Thiam vs. France. No violation of Article 6 paragraph 1 of the Convention. The fact that the President of the Republic, which was party to the dispute, had the position of president of the Superior Council of Magistracy on the date on which judges have ruled in the applicant’s case it was not sufficient to find a lack of independence of the courts.
(presentation by Dragoş Călin)

Recent case law of the Court of Justice of the European Union

1. Recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. Applying a time limit stipulated in the law of the requested Member State in order to execute a levy order obtained in another Member State and declared enforceable in the State addressed.

2. Unfair terms in contracts concluded between professionals and consumers. Credit agreement concluded in foreign currency between a professional and a consumer. The scope of Directive 93/13/EEC. Regulatory provision or mandatory statutory. Concept of ”contractual term which has not been individually negotiated”. Clause included the contract after its conclusion following the intervention of the national legislature.

3. European Arrest Warrant. Surrender procedures between Member States. Conditions for execution. Charter of Fundamental Rights of the European Union. Article 47. The right of access to an independent and impartial court.

(selections and comments by Anamaria Groza)

Recent jurisprudence in matters of judicial organization and status of magistrates

1. Magistrates and judicial specialized personnel assimilated to judges and prosecutors represent different socio-professional categories, thereby it is justified a different procedure for promotion in execution position. Dimensioning the promotion activity on the place, depending on number of places approved annually by the Superior Council of Magistracy, is achieved by fulfilling specific requirements in the field, and this access does not exclude, but rather involves setting limits for exercising the legal regulated right, legislature being free to impose rules on financial discipline.

2. The right of the Constitutional Court judge to formulate dissenting or concurring opinion is recognized by law, without providing any limitation of this right in terms of drafting this opinion. However, attaching this opinion to Decision and publishing in the Official Gazette are established imperatively.

3. For judges and prosecutors, funding vacant offices for effective promotion or for promotion on the place in execution positions is an attribute of the principal authorising officer, Ministry of Justice and the Public Ministry, which can communicate to the Superior Council of Magistracy a limited number of places for the competition, for budgetary reasons. Regarding the promoting of specialized personnel assimilated to magistrates, authorizing officers are distinct, each one estimating the opportunity of organizing such an examination depending on each budget.

4. The law does not establish an order of preference for criteria to be considered when examining applications for appointment of a prosecutor in the office of judge or vice versa, nor gives to these criteria a specific weight, being within the exclusive jurisdiction of the Superior Council of Magistracy the human resource management of the judiciary, with the only limitation that the exercise of this power to perform under and in compliance with law.

5. The participation of a judge in the contest for promotion in an executive position following the suspensive effect ope legis granted to the appeal against the solution which found the failure of conditions imposed by Article 44 par. (8) of Law no. 303/2004, can not justify the validation of the result obtained in the absence of compliance with all legal requirements, including the lack of a disciplinary sanction.

6. The promotion contest for prosecutors in execution positions. The sovereign and motivated conclusion of the committee for reviewing the challenges according to which a legal issue is controversial, so that the grid must be annulled, falls within the requirements of Art. 20 paragraph (7) of the Regulation on organization of promotion contest for judges and prosecutors, meaning the scoring all response options.

7. The promotion contest for judges in execution positions. The fact that for some fields were assigned several places for the promotion on place, for others less, and for other materials have not allocated any places, depends on the margin of judgment of the Superior Council of Magistracy, according with the system’s necessity criterion, evaluated on statistical reasons, and not related to abusive exercise of its powers.

8. The Managing Body of the High Court of Cassation and Justice. The nullity of the decision taken by a vote of four of the nine members present, while the other five members present said that they did not participate in the discussions or vote in light of the situation of conflict of interest.

9. Legal regulations on liability of judges should not be misused in order to exert pressure on judges in dealing with the cases and therefore to undermine their independence and impartiality.
(selections by Dragoş Călin)

PRESENTATIONS
Romanian Judges Forum Association – White Paper – Protocols of cooperation between the Romanian Intelligence Service and various judicial authority with jurisdiction in criminal matters [article in Romanian and English]

New basis for judgments – Reform of value judgment (author: Csaba Figler) [article in English]

REVIEWS
”Democracy falling apart. Role and Function of Judicial Independence, Separation of Powers and the Rule of Law in a Constitutional Democracy – The Turkish Judiciary in 2018” (ed. Thomas Stadelmann)
(by Dragoș Călin)

MERRY REGISTRY
1. Comics published in Bulgarian media on the fight against corruption in Bulgaria and Romania

2. Lawsuit on the recognition of arbitral tribunals as part of the judicial system as judicial authority, on recognition as a county court judge of the arbitrators operating within county arbitration tribunals and on the recognition of the equivalence of the position of Chairman / Vicepresident in arbitration tribunal with the position of president / vicepresident in the county court.

Sommaire
ÉDITORIAL
Dragoș Călin – La revue Forumul Judecătorilor à l’anniversaire

ENTRETIEN
À la recherche du temps perdu. Entretien avec Monsieur Yavuz Aydin, juge de Turquie, actuellement réfugié dans l’Union européenne.

ATTITUDES
Dragoș Călin, Anca Codreanu – La situation du système judiciaire roumain à la fin de 2018 [article en anglais]
Simone Gaboriau – Il n’y a plus de justice en Turquie [article en français]
Steven Baicker-McKee – La réconceptualisation des juges gestionnaires [article en anglais]

ÉTUDES JURIDIQUES
Michael Sevel – Comment les juges sont libres de rendre des décisions. [article en anglais]
Lénárd Sándor – Le principe „mitior lex” dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle hongroise [article en anglais]

JURISPRUDENCE
La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:
1. L’affaire Thiam c. France. Non-violation de l’art. 6 par. 1 de la Convention. Le fait que le Président de la République, qui était partie dans le procès, avait aussi la qualité de président du Conseil Supérieur de la Magistrature à la date de la décision judiciaire, n’était pas suffisant pour constater que les juges n’étaient pas indépendants.
(présentation par Dragoş Călin)

La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:
1. La reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. L’application d’un délai fixé par le droit national de l’État membre requis pour exécuter une ordonnance de saisie conservatoire rendu dans un autre État membre et déclarée exécutoire dans l’État membre requis.
2. Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Contrat de crédit en devise étrangère entre un professionnel et un consommateur. Le champ d’application de la directive 93/13/CEE. Dispositions législatives ou réglementaires impératives. Notion de “clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle”. Clause intégrée dans le contrat après sa conclusion à la suite d’une intervention du législateur national.
3. Mandat d’arrêt européen. Procédures de remise entre États membres. Conditions d’exécution. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Article 47 Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial.
(sélections et commentaires par Anamaria Groza)

La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:
1. Les magistrats et le personnel assimilé au juges et procureurs sont catégories socioprofessionnelles distinctes, ce qui justifie des procédures distinctes pour la promotion des juges dans les postes d’exécution. Le dimensionnement de l’activité de promotion sur place, par rapport au nombre des lieux approuvés annuellement par le Conseil Supérieur de la Magistrature, se fait parmi le respect des exigences spécifiques et cet accès n’exclue pas, mais au contraire, implique l’établissement des limites de l’exercice du droit réglementé, le législateur ayant la liberté d’imposer règles de discipline financière.
2. Le droit du juge de la Cour Constitutionnelle de formuler une opinion dissidente ou concordante est reconnu par la loi, sans aucune limitation concernant la manière de rédaction. Également, l’adjonction de cette opinion et sa publication dans le Moniteur Officiel sont prévus de manière impérative.
3. Dans le cas de juges et de procureurs, le financement des postes affectés pour le concours de promotion effective ou sur place des juges est l’attribut du ordonnateurs principaux, le Ministère de la Justice et le Ministère Public, qui peuvent communiquer au Conseil Supérieur de la Magistrature un nombre limité de postes pour le concours justifié pour raisons budgétaires, alors que, dans le cas de promotion du personnel assimilé au juges et procureurs, les ordonnateurs sont distincts, chacun estimant par rapport au propre budget l’opportunité d’un tel examen.
4. La loi ne prévoit pas une ordre de préférence des critères qui doivent être pris en considération pour solutionner les demandes de nomination d’un procureur dans le poste de juge, ou l’inverse, et n’offre pas une classification des critères selon leur importance. La gestion des ressources humaines du système judiciaire relève de la compétence exclusive du Conseil Supérieur de la Magistrature, avec la seule limitation d’exercer cette prérogative en vertu et avec le respect de la loi.
5. La possibilité d’un juge de participer au concours de promotion dans postes d’exécution à la suite du effet suspensif „ope legis” de la une plainte en réexamen contre la solution de constatation que les conditions prévues par l’art. 44 par. (8) de la Loi nr. 303/2004 n’étaient pas remplies, n’est pas équivalente à la validation du résultat final, en absence du respect de toutes conditions légales, y compris celle de l’inexistence d’une sanction disciplinaire.
6. Concours de promotion des procureurs dans postes d’exécution.
La conclusion souveraine et motivé de la commission de réclamations, selon laquelle le problème de droit est controversé, ainsi que s’impose l’annulation de la demande, relève du domaine visé à l’article art. 20 par. (7) du Règlement concernant l’organisation et le déroulement du concours de promotion de juges et procureurs, en ce sens que, toutes les variantes de réponse doivent être notées.
7. Concours de promotion des juges dans postes d’exécution. La circonstance que, un nombre supérieur de postes a été affecté pour certaines matières, un nombre inférieur pour autres et aucun poste pour autres, relève de la marge d’appréciation du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans l’application du critère de la nécessité du système, critère évalué sur des considérants statistiques, qui ne sont pas liés à l’exercice abusif de ses compétences.
8. Le Collège directeur de la Haute Cour de Cassation et Justice. La nullité de l’arrêt rendu avec le vote du 4 dès 9 membres présents, lorsque les autres 5 membres présents ont déclaré qu’ils ne participaient pas aux débats et au vote, compte tenu de la situation de conflit d’intérêts.
9. Les dispositions légales concernant la responsabilité des juges ne peuvent pas être utilisées abusivement pour exercer des pressions sur les juges quand ils solutionnent des litiges et pour compromettre leur indépendance et impartialité.
(sélections par Dragoș Călin)

PRÉSENTATIONS
L‘Association le Forum des Juges de Roumanie– Livre blanc – Les protocoles de coopération entre le Service Roumain d’Informations et diverses autorités judiciaires compétentes en matière pénale [article en roumain et en anglais]
New basis for judgments – Reform of value judgment (auteur: Csaba Figler) [article en anglais]
RECENSIONS
”Democracy falling apart. Role and Function of Judicial Independence, Separation of Powers and the Rule of Law in a Constitutional Democracy – The Turkish Judiciary in 2018” (coord. Thomas Stadelmann)
(recension par Dragoș Călin)

LE GREFFE JOYEUX
1. Caricatures publiées dans la presse belge sur la lutte contre la corruption en Bulgarie et Roumanie
2. Action en justice concernant la reconnaissance des tribunaux arbitraux comme parties du système de l’autorité judiciaire, la reconnaissance de la qualité de juges de tribunaux des arbitres judiciaires qui fonctionnent dans les tribunaux arbitraux, aussi que la reconnaissance de l’équivalence des fonctions de président/vice-président de tribunal arbitral institutionnel avec les fonctions de président/vice-président de tribunal.

Wojciech Sadurski – How Democracy Dies (in Poland): A Case Study of Anti-Constitutional Populist Backsliding [article in English]

Voicu Puşcaşu – Some critical considerations related to the Law on alternative measures of execution of sentence in detention

JURISPRUDENCE

Recent case-law of the European Court of Human Rights

Case Baydar c. Netherlands. Limits of the court obligation to give arguments for refusing to make a reference to the European Union Court of Justice. Non-infringement of art. 6 par. 1 of the Convention (presentation by Dragoș Călin)

Recent case-law of the Court of Justice of the European Union

1. Jurisdictional dialogue between Romanian Courts and the European Union Court of Justice. Report on 2017 (presentation by Daniel-Mihail Șandru)

2. The notion of „consumer” in European Union law and the contribution of the European Union Court decision in Case Schrems against Facebook Ireland Limited (case C-498/16, Decision, January 25, 2018)

3. Prohibition of discrimination on grounds of religion or belief in the field of employment and labour force. Professional activities of churches or other entities whose ethos is based on religion or belief. Imposing requirements of religion or belief for being employed. Occupational requirement, legitimate and justified on the organization’s ethos. Application criteria. Effective judicial review (EUCJ Decision – Grand Chamber, April 17, 2018, case Egenberger).

4. Facets of the right to free movement and residence, the right to a family life (Coman Decision) and enhanced protection against expulsion (case B și Secretary of State for the Home Department).
Selections and comments by Anamaria Groza

Recent case law on judicial organization and status of magistrates

1. SCM Plenum Decision which proposed the dismissal of a judge for professional incapacity could not legally be issued prior to finalizing the same authority decision approving courses that end with passing an exam whose failure draws dismissal for professional incapacity.

2. Contest for judges’ promotion in execution office. Commission for examining the candidate’s objections has an absolute right to assess them in its field or in special area of competence, so the court for judicial review cannot interfere in its work to establish the correct answer, the provisions of the Regulation conferring this power exclusively to the committee/committees that are competent to solve the objections to the scales of assessment and scoring.

3. Suspension of settlement of the application for the pension service operates in the case of formal criminal action for one of the offences mentioned in paragraph 1 of art. 832 of law No. 303/2004. If in case of committing an offence suspension of the application for granting the service pension occurs only in the hypothesis of the formal criminal action, there is no reason for which a simple referral with respect to committing a disciplinary act to have automatically the same suspensive effect.

4. The regulation on the evaluation of professional activity of judges and prosecutors. Superior professional expertise of the members of the Evaluation Committee from the hierarchically superior prosecutor Office and hierarchical subordination principle are irrelevant, so long as the will of the legislature was that in the Evaluation Commission to be the Chief prosecutor of the prosecutor’s office where the person assessed is working, which is in a position to know best the efficiency and quality of his/her activity.

5. The recordings in the database of the Judicial Inspection are only temporary and they state about the deviations from the Code of Ethics for judges and prosecutors at the time of their establishment by the judgment of the Superior Council of Magistracy adopted according to art. 36 index 2 para. (4) of the Regulation of organization and functioning of the Superior Council of Magistracy.

6. A funny attitude, as well as supporting a dialogue lawyer-judge -civil parties without legal relevance, but only with the intention of teasing and highlighting any errors of substantive or procedural law, making inappropriate observations on the quality and content of the petitions submitted by the parties to that term, are likely to attract disciplinary liability of a judge for the deed provided by the article. 99 lit. c) of law no. 303/2004.
(selections by Dragoș Călin)

PRESENTATIONS

Romanian Judges’ Forum Association – White Paper – Changes to the Romanian „Justice Legislation” – Potential collapse of Romanian Magistracy [article in English]

HAPPY REGISTRY

United States Court of Appeals for the Seventh Circuit – CHARLENE EIKE and others vs. ALLERGAN, INC., and others – The claim against six pharmaceutical companies because the size of an eye drops they produce is unnecessarily large

Sommaire
ÉDITORIAL
Dragoș Călin – La revue Forumul Judecătorilor à l’anniversaire

ENTRETIEN
À la recherche du temps perdu. Entretien avec Monsieur Yavuz Aydin, juge de Turquie, actuellement réfugié dans l’Union européenne.

ATTITUDES
Dragoș Călin, Anca Codreanu – La situation du système judiciaire roumain à la fin de 2018 [article en anglais]
Simone Gaboriau – Il n’y a plus de justice en Turquie [article en français]
Steven Baicker-McKee – La réconceptualisation des juges gestionnaires [article en anglais]

ÉTUDES JURIDIQUES
Michael Sevel – Comment les juges sont libres de rendre des décisions. [article en anglais]
Lénárd Sándor – Le principe „mitior lex” dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle hongroise [article en anglais]

JURISPRUDENCE
La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:
1. L’affaire Thiam c. France. Non-violation de l’art. 6 par. 1 de la Convention. Le fait que le Président de la République, qui était partie dans le procès, avait aussi la qualité de président du Conseil Supérieur de la Magistrature à la date de la décision judiciaire, n’était pas suffisant pour constater que les juges n’étaient pas indépendants.
(présentation par Dragoş Călin)

La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:
1. La reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. L’application d’un délai fixé par le droit national de l’État membre requis pour exécuter une ordonnance de saisie conservatoire rendu dans un autre État membre et déclarée exécutoire dans l’État membre requis.
2. Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Contrat de crédit en devise étrangère entre un professionnel et un consommateur. Le champ d’application de la directive 93/13/CEE. Dispositions législatives ou réglementaires impératives. Notion de “clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle”. Clause intégrée dans le contrat après sa conclusion à la suite d’une intervention du législateur national.
3. Mandat d’arrêt européen. Procédures de remise entre États membres. Conditions d’exécution. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Article 47 Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial.
(sélections et commentaires par Anamaria Groza)

La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:
1. Les magistrats et le personnel assimilé au juges et procureurs sont catégories socioprofessionnelles distinctes, ce qui justifie des procédures distinctes pour la promotion des juges dans les postes d’exécution. Le dimensionnement de l’activité de promotion sur place, par rapport au nombre des lieux approuvés annuellement par le Conseil Supérieur de la Magistrature, se fait parmi le respect des exigences spécifiques et cet accès n’exclue pas, mais au contraire, implique l’établissement des limites de l’exercice du droit réglementé, le législateur ayant la liberté d’imposer règles de discipline financière.
2. Le droit du juge de la Cour Constitutionnelle de formuler une opinion dissidente ou concordante est reconnu par la loi, sans aucune limitation concernant la manière de rédaction. Également, l’adjonction de cette opinion et sa publication dans le Moniteur Officiel sont prévus de manière impérative.
3. Dans le cas de juges et de procureurs, le financement des postes affectés pour le concours de promotion effective ou sur place des juges est l’attribut du ordonnateurs principaux, le Ministère de la Justice et le Ministère Public, qui peuvent communiquer au Conseil Supérieur de la Magistrature un nombre limité de postes pour le concours justifié pour raisons budgétaires, alors que, dans le cas de promotion du personnel assimilé au juges et procureurs, les ordonnateurs sont distincts, chacun estimant par rapport au propre budget l’opportunité d’un tel examen.
4. La loi ne prévoit pas une ordre de préférence des critères qui doivent être pris en considération pour solutionner les demandes de nomination d’un procureur dans le poste de juge, ou l’inverse, et n’offre pas une classification des critères selon leur importance. La gestion des ressources humaines du système judiciaire relève de la compétence exclusive du Conseil Supérieur de la Magistrature, avec la seule limitation d’exercer cette prérogative en vertu et avec le respect de la loi.
5. La possibilité d’un juge de participer au concours de promotion dans postes d’exécution à la suite du effet suspensif „ope legis” de la une plainte en réexamen contre la solution de constatation que les conditions prévues par l’art. 44 par. (8) de la Loi nr. 303/2004 n’étaient pas remplies, n’est pas équivalente à la validation du résultat final, en absence du respect de toutes conditions légales, y compris celle de l’inexistence d’une sanction disciplinaire.
6. Concours de promotion des procureurs dans postes d’exécution.
La conclusion souveraine et motivé de la commission de réclamations, selon laquelle le problème de droit est controversé, ainsi que s’impose l’annulation de la demande, relève du domaine visé à l’article art. 20 par. (7) du Règlement concernant l’organisation et le déroulement du concours de promotion de juges et procureurs, en ce sens que, toutes les variantes de réponse doivent être notées.
7. Concours de promotion des juges dans postes d’exécution. La circonstance que, un nombre supérieur de postes a été affecté pour certaines matières, un nombre inférieur pour autres et aucun poste pour autres, relève de la marge d’appréciation du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans l’application du critère de la nécessité du système, critère évalué sur des considérants statistiques, qui ne sont pas liés à l’exercice abusif de ses compétences.
8. Le Collège directeur de la Haute Cour de Cassation et Justice. La nullité de l’arrêt rendu avec le vote du 4 dès 9 membres présents, lorsque les autres 5 membres présents ont déclaré qu’ils ne participaient pas aux débats et au vote, compte tenu de la situation de conflit d’intérêts.
9. Les dispositions légales concernant la responsabilité des juges ne peuvent pas être utilisées abusivement pour exercer des pressions sur les juges quand ils solutionnent des litiges et pour compromettre leur indépendance et impartialité.
(sélections par Dragoș Călin)

PRÉSENTATIONS
L‘Association le Forum des Juges de Roumanie– Livre blanc – Les protocoles de coopération entre le Service Roumain d’Informations et diverses autorités judiciaires compétentes en matière pénale [article en roumain et en anglais]
New basis for judgments – Reform of value judgment (auteur: Csaba Figler) [article en anglais]
RECENSIONS
”Democracy falling apart. Role and Function of Judicial Independence, Separation of Powers and the Rule of Law in a Constitutional Democracy – The Turkish Judiciary in 2018” (coord. Thomas Stadelmann)
(recension par Dragoș Călin)

LE GREFFE JOYEUX
1. Caricatures publiées dans la presse belge sur la lutte contre la corruption en Bulgarie et Roumanie
2. Action en justice concernant la reconnaissance des tribunaux arbitraux comme parties du système de l’autorité judiciaire, la reconnaissance de la qualité de juges de tribunaux des arbitres judiciaires qui fonctionnent dans les tribunaux arbitraux, aussi que la reconnaissance de l’équivalence des fonctions de président/vice-président de tribunal arbitral institutionnel avec les fonctions de président/vice-président de tribunal.