Interviu cu doamna Ewa Wojtaszek-Mik, profesor la Institutul de drept civil din cadrul Universității din Varșovia

INTERVIURI – Despre justiție și judecători

Interviu cu doamna Ewa Wojtaszek-Mik, profesor la Institutul de drept civil din cadrul Universității din Varșovia

Doamna Ewa Wojtaszek-Mik este profesor la Institutul de drept civil din cadrul Universității din Varșovia și asistent la Biroul de studii și analize (Secția europeană) din cadrul Curții Supreme din Polonia. A studiat la Institutul Universitar European din Florența. Este autoare a numeroase studii în domeniul legislației poloneze și a Uniunii Europene privind concurența și protecția consumatorilor.

1. Ce măsuri considerați oportune pentru consolidarea independenței justiției și câștigarea încrederii cetățenilor ? Ar trebui ca judecătorii și procurorii să aibă consilii judiciare diferite?

Independența sistemului judiciar reprezintă unul dintre fundamentele democrației și condiția încrederii sociale în sistemul judiciar. În primul rând, această independență trebuie să aibă temeiuri legale solide. În Polonia este garantată de prevederile Constituției și de legi. Constituția prevede că sistemul de guvernământ al Republicii Polone se va baza pe separarea și echilibrul dintre puterile legislativă, executivă și judecătorească. Judecătorii, în exercitarea funcției lor, sunt independenți și se supun doar Constituției și statutului. Judecătorilor trebuie să li se ofere condiții adecvate de muncă și remunerații în conformitate cu demnitatea mandatului lor și cu obiectul îndatoririlor lor. Constituția garantează că judecătorii sunt inamovibili și stabilește că demiterea judecătorului din funcție, suspendarea din funcție, transferul la altă instanță sau în altă poziție împotriva voinței sale pot avea loc numai în temeiul unei hotărâri judecătorești și numai în acele instanțe prevăzute în statut. Un judecător nu poate, fără consimțământul prealabil acordat de o instanță specificată prin lege, să fie condamnat penal și lipsit de libertate.

Aplicarea regulilor de mai sus reprezintă o garanție a exercitării dreptului cetățeanului la un proces echitabil. Constituția poloneză prevede că orice persoană are dreptul la o examinare echitabilă și publică a cauzei sale, într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe competente, imparțiale și independente. Construirea încrederii în justiție și în judecători are la bază un efort serios. Se compune din atitudinea oricărui judecător în timpul exercitării funcțiilor sale și în afara lor. Este important să se stimuleze justele atitudini deja din timpul studiilor universitare și de la pregătirea juridică a viitorilor avocați.

În opinia societății, o judecată nedreaptă, în special comentată de mass-media, are o influență mai mare asupra imaginii justiției decât sute de hotărâri judecătorești corecte pronunțate în fiecare zi. Conform studiilor efectuate anul trecut, pentru poporul polonez, una dintre principalele surse de informare despre sistemul judiciar este mass-media. În 2015, Consiliul Național Judiciar din Polonia a adoptat rezoluția adresată instanțelor, purtătorilor de cuvânt ai acestora și judecătorilor “Comunicarea și imaginea sistemului judiciar. Colectarea bunelor practici pentru instanțe”. Scopul său este acela de a spori conștiința juridică și nivelul de încredere al societății, precum și imaginea obiectivă a sistemului judiciar prin intermediul activităților de informare și educare. Documentul a fost elaborat având în vedere recomandările Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare “Justiție, Societate și Mass Media. Raport 2011-2012, RECJ 2012”. În Curtea Supremă, comunicarea cu mass-media este realizată de purtătorul de cuvânt numit de președintele Curții Supreme.

În Polonia, un judecător nu poate fi membru al unui partid politic, al unui sindicat și nu poate desfășura activități publice incompatibile cu principiile independenței instanțelor și judecătorilor. În același timp, judecătorii pot fi membri ai asociațiilor profesionale. Prima asociație de judecători din Polonia a fost Asociația Judecătorilor Polonezi “Iustitia”, înregistrată în 1990.

Un organism statal extrem de important, având în compunere, printre alții, și judecători, este Consiliul Național Judiciar, creat în anul 1989. Unii dintre membrii săi sunt aleși de judecători. Conform Constituției, Consiliul Național al Judiciar protejează independența instanțelor judecătorești și a judecătorilor. Președintele Republicii Polone numește judecătorii la propunerea Consiliului Național Judiciar. Consiliul emite avize referitoare la proiectele de legi privind sistemul judiciar. Acesta asigură respectarea regulilor de etică ale judecătorilor și are anumite competențe în cadrul procedurilor disciplinare privindu-i pe judecători. O condiție a unui bun exercițiu al funcțiilor sale este dată de independența Consiliului Național Judiciar,  fapt care reprezintă motivul unei reacții foarte puternice a judecătorilor, provocată de ultimele inițiative de schimbare a mecanismului numirii membrilor săi.

2. Care ar trebui să fie rolul unui ministru al justiției, membru al guvernului (și solidar cu deciziile luate de guvern)?

Competențele ministrului justiției în calitate de autoritate a puterii executive ar trebui să fie indicate de lege și să fie exercitate în conformitate cu principiul separației celor trei puteri. Ministrul nu trebuie să intervină în jurisdicția exercitată de instanțe. Rolul său ar trebui să fie acela de organizare eficientă a instanțelor și îngrijire pentru  condiții adecvate legte de activitatea judecătorilor. În Polonia, ministrul justiției are în prezent o influență din ce în ce mai mare asupra sistemului judiciar.

3. Care ar fi măsurile adecvate care trebuie luate pentru o „definitivă” separație între puterile politice și judiciare? Este o utopie?

În sistemul democratic puterea politică este inconstantă și, de multe ori, are propria sa idee despre organizarea autorităților statului, inclusiv referitor la instanțele judecătorești. Dar puterea judecătorească trebuie să fie elementul care stabilizează statul și trebuie să asigure respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor. Rolul judecătorilor este acela de a aplica legea și de a proteja respectarea legii. Apoi, garanțiile independenței sistemului judiciar ar trebui precizate la nivel constituțional. Supravegherea administrativă asupra instanțelor ar trebui exercitată de președintele Curții Supreme.

4. Sunteți de acord cu ideea de a filma și difuza procesele judiciare?

Toate rapoartele publice privind procesele judiciare realizate de mass-media trebuie să respecte normele privind natura publică a procesului și limitările legale. O reglementare adecvată a acestei chestiuni este cuprinsă în Codul penal al Poloniei. Instanța permite reprezentanților mijloacelor de informare să realizeze, cu ajutorul echipamentelor, înregistrări video și audio în cursul procesului. Instanța poate stabili condițiile de participare a reprezentanților mass-media la proces. Dacă, din motive tehnice și organizatorice, prezența acestora împiedică procesul, instanța poate limita numărul reprezentanților mass-media. În cazurile excepționale, dacă prezența reprezentanților mijloacelor de informare poate intimida un martor, judecătorul poate dispune ca acestea să se îndepărteze din sala de judecată în timpul audierii.

5. În opinia dumneavoastră, judecătorul ideal există deja sau poate exista?

Acest tip de întrebare presupune posibilitatea de a indica doar cel mai bun judecător, unul sigur, iar acest lucru este extrem de dificil. A fi judecător nu înseamn să participi la un concurs sau la un plebiscit. În Polonia există mai mult de 10.000 de judecători. Despre un număr foarte mare dintre ei putem vorbi doar la superlativ. Judecătorul este o profesie dificilă, dar este și o misiune care necesită determinarea și efortul permanent. Este un serviciu pentru stat și pentru societate.

Criteriile pentru aprecierea unui bun judecător nu sunt date numai de cunoștințele sale excelente despre drept, ci și prevederile legale și regulile etice. Conform legii poloneze, profesia de judecător este rezervată numai persoanelor cu integritate. Un judecător va urma jurământul dreptății. El trebuie să păstreze valorile legate de exercitarea puterii judecătorești și să evite orice aspecte care ar putea aduce atingere demnității funcției sau care ar submina încrederea în independența sa. Conform Principiilor de la Bangalore privind conduita judiciară, adoptate în anul 2003, de Comisia Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, aceste reguli sunt: ​proprietatea, independența, integritatea, imparțialitatea, egalitatea, competența și diligența, răspunderea. Acestea rezultă, de asemenea, din Carta europeană privind statutul judecătorilor din 1998 și din Carta magna a judecătorilor, adoptată la Strasbourg în 2010, de Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni din cadrul Consiliul Europei.

În Polonia, Consiliul Național Judiciar a adoptat în anul 2003 rezoluția privind “Setul de principii ale eticii profesionale a judecătorilor”, care prevede că judecătorul trebuie să urmeze întotdeauna regulile integrității, demnității, onoarei, simțului datoriei și să aplice întotdeauna cele mai bune practici. Judecătorul nu trebuie să profite de statutul său și de poziția de prestigiu în interes propriu sau în interesul altor persoane. În special, judecătorul nu trebuie să abuzeze de statutul de imunitate acordat lui. Judecătorul trebuie să vegheze la autoritatea funcției sale, de binele instanței pentru care lucrează, de binele administrării justiției și de poziția autorității judecătorești. Judecătorul nu trebuie să se supună influențelor care îi pun în pericol independența, indiferent de originea și rațiunea lor. În cazul unor împrejurări care pot pune în pericol independența acestei funcții, judecătorul îl notifică imediat pe președintele instanțeo. Judecătorul nu trebuie să acționeze într-un mod care să submineze încrederea în independența și imparțialitatea sa.

Prin urmare, calea către titlul de “cel mai bun judecător” este clar indicată și deschisă pentru toți cei care vor accepta provocarea. Cealaltă întrebare poate câștiga în diferite sondaje, spre exemplu pentru alegerea celui mai bun judecător care aplică dreptul Uniunii Europene.

Interviu realizat de

Dragoș Călin,

judecător, Curtea de Apel București

No related posts.

Leave a comment


nine − = 5