Current issue

Numărul 1/2018

Cuprins:

ÎN LOC DE EDITORIAL

Rezoluția magistraţilor români pentru apărarea statului de drept, București, Palatul de Justiție, 19 mai 2018

ATITUDINI

William Baude – Originalitatea ca o constrângere pentru judecători [articol în lb. engleză]

Alec Webley – Judecătorii sunt politicieni (sau nu?): Williams-Yulee v. Baroul din Florida și Legea constituțională care reconfigurează districtele pentru alegerile judiciare [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Ioana Marinescu – Sunt judecătorii sensibili la condițiile economice? Mărturii din tribunalele de dreptul muncii din Regatul Unit [articol în lb. engleză]

Wojciech Sadurski – Cum este înfrântă democrația (în Polonia): Studiu de caz cu privire la regresul populist an anti-constituțional [articol în lb. engleză]

Voicu Puşcaşu – Câteva considerații critice referitoare la Legea privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

Cauza Baydar c. Olandei. Limitele obligației instanței de a-și motiva refuzul de a efectua o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție
(prezentare de Dragoș Călin)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Dialogul jurisdicțional dintre instanțele române și Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Raport privind anul 2017
(prezentare de Daniel-Mihail Șandru)

2. Noțiunea de “consumator” în dreptul Uniunii Europene și aportul hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțată în cauza Schrems împotriva Facebook Ireland Limited (cauza C-498/16, hotărârea din 25 ianuarie 2018)

3. Interzicerea discriminării pe motiv de religie sau convingeri, în domeniul încadrării în muncă și ocupării forței de muncă. Activități profesionale ale bisericilor sau ale altor organizații a căror etică este bazată pe religie sau convingeri. Impunerea cerințelor legate de religie sau convingeri, la încadrarea în muncă. Cerință profesională esențială, legitimă și justificată în privința eticii organizației. Criteriile de aplicare. Control jurisdicțional efectiv (Hotărârea CJUE – Marea Cameră din 17 aprilie 2018, în cauza Egenberger).

4. Valențe ale dreptului la liberă circulație și ședere: dreptul la o viață de familie normală (hotărârea Coman) și protecția sporită împotriva expulzării (hotărârea B și Secretary of State for the Home Department)
(selecţii și comentarii de Anamaria Groza)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților

1. Hotărârea Plenului CSM prin care s-a propus eliberarea din funcție a contestatoarei judecător pentru incapacitate profesională nu putea fi emisă în mod legal anterior definitivării hotărârii aceleiași autorități privind aprobarea cursurilor ce se finalizează cu susținerea examenului a cărui nepromovare atrage eliberarea din funcție pentru incapacitate profesională.

2. Concursul de promovare al judecătorilor în funcții de execuție. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are un drept de apreciere discreţionar în domeniul sau pe disciplina sa de specialitate, astfel încât instanţa de control judiciar nu poate interveni în activitatea sa, pentru a stabili răspunsul corect, dispoziţiile Regulamentului conferind această prerogativă exclusiv comisiei/comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la baremele de evaluare şi notare.

3. Suspendarea soluţionării cererii de acordare a pensiei de serviciu operează în cazul punerii în mişcare a acţiunii penale pentru una dintre infracţiunile menţionate la alin. 1 al art. 832 alin. 2 din Legea nr.303/2004. Dacă în situaţia săvârşirii unei infracţiuni suspendarea soluţionării cererii magistratului de acordare a pensiei de serviciu se produce doar în ipoteza punerii în mişcare a acţiunii penale, nu există nicio raţiune pentru care o simplă sesizare cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare să aibă în mod automat acelaşi efect suspensiv.

4. Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor. Experienţa profesională superioară a membrilor comisiei de evaluare de la parchetul ierarhic superior şi principiul subordonării ierarhice nu au relevanţă, atât timp cât voinţa legiuitorului a fost ca, în componenţa comisiei de evaluare, să se regăsească şi conducătorul parchetului în care funcţionează persoana evaluată, acesta fiind în măsură să cunoască cel mai bine eficienţa şi calitatea activităţii acesteia.

5. Înregistrările în baza de date a Inspecţiei Judiciare au doar un caracter provizoriu, fiind consemnate abaterile de la Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor la momentul constatării acestora prin hotărârea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii adoptată potrivit art. 36 indice 2 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii.

6. Atitudinea amuzantă, precum și susținerea unui dialog judecător – avocat – părți civile, fără relevanță juridică, ci doar cu intenția de a șicana și de a evidenția eventualele greșeli de drept material sau procesual ale acestora, făcând aprecieri nepotrivite cu privire la calitatea și conținutul memoriilor depuse la acel termen de părți, sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară a unui judecător pentru fapta prevăzută de dispozițiile art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004.

(selecții de Dragoș Călin)

PREZENTĂRI

Asociația Forumul Judecătorilor din România – White Paper – Modificările aduse „Legilor justiției” din România – Potențial colaps al magistraturii române [articol în lb. engleză]

GREFA VESELĂ

Curtea de Apel a Circuitului al Șaptelea din Statele Unite ale Americii – CHARLENE EIKE și alții vs. ALLERGAN, INC. și alții – Acțiunea împotriva a șase companii farmaceutice din cauza faptului că picăturile pentru ochi pe care le produc sunt inutil de mari

Sommaire
AU LIEU DE L`EDITORIAL

La Résolution des magistrats roumains pour la défense de l’état de droit, Bucarest, Palais de justice, 19 mai 2018

ATTITUDES

William Baude – L’originalité comme contrainte sur les juges [article en Anglais]

Alec Webley – Les juges (ne) sont (pas?) des politiciens: Williams-Yulee v. Le Barreau de la Floride et la Loi constitutionnelle de reconfiguration des circonscriptions électorales des districts judiciaires [article en Anglais]

ETUDES JURIDIQUES

Ioana Marinescu – Les juges sont-ils sensibles aux conditions économiques? Témoignages provenant des tribunaux du travail britanniques [article en Anglais]

Wojciech Sadurski – Vers le décès de la démocratie (en Pologne): étude de cas de la régression populiste anti-constitutionnelle [article en Anglais]

Voicu Puşcaşu – Quelques considérations critiques concernant la Loi sur les mesures de substitution à l’exécution des peines privatives de liberté

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

L’affaire Baydar c. Pays-Bas. Les limites de l’obligation des tribunaux de motiver le refus de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne pour prononcer une décision préjudicielle. Aucune violation de l’art. 6 par. 1 de la Convention
(présentation par Dragoș Călin)

La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:

1. Le dialogue judiciaire entre les juridictions roumaines et la Cour de Justice de l’Union Européenne. Rapport sur 2017
(présentation par Daniel-Mihail Șandru)

2. La notion de “consommateur” dans le droit de l’Union Européenne et la contribution de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire Schrems c. Facebook Ireland Limited (no. C-498/16, arrêt du 25 janvier 2018)
3. Interdiction de la discrimination fondée sur la religion ou les convictions dans le domaine de l’emploi et de la profession. Activités professionnelles d’églises ou d’autres organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou des convictions. Imposition dans l’emploi d’exigences religieuses ou des convictions. Exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée pour l’éthique de l’organisation. Critères d’application. Contrôle juridictionnel effectif (CJUE – Grande Chambre, 17 avril 2018, affaire Egenberger).
4. Valences du droit à la libre circulation et à la résidence: droit à une vie familiale normale (arrêt Coman) et protection accrue contre l’expulsion (arrêt B. et Secrétaire d’État au Ministère de l’Intérieur)
(sélections et commentaires par Anamaria Groza)

La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:

1. La décision du Plénum du CSM qui proposait la révocation du juge pour incapacité professionnelle ne pouvait être légalement prononcée avant la décision de la même autorité approuvant les cours qui se finissent avec l’examen sur la capacité professionnelle.

2. Concours pour la promotion des juges dans les postes d’exécution. La Commission de règlement des différends sur le barème jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans son domaine ou dans sa discipline spécialisée, de sorte que le tribunal de contrôle judiciaire ne peut pas intervenir dans ses travaux pour établir la réponse correcte, car les dispositions du Règlement confèrent cette prérogative uniquement aux commissions de règlement des contestations aux échelles d’évaluation et de notation.

3. La suspension du règlement de la demande d’octroi de la pension de service est effectuée en cas d’ouverture de l’action pénale pour l’une des infractions visées au paragraphe 1 de l’art. 832 de la Loi n° 303/2004. Si, en cas de délit, la suspension de la demande du magistrat pour l’indemnité de service intervient uniquement lorsque l’action pénale est engagée, il n’ya aucune raison pour qu’une simple saisine d’une infraction disciplinaire ait automatiquement le même effet suspensif.

4. Le Règlement sur l’évaluation de l’activité professionnelle des juges et des procureurs. L’expérience professionnelle supérieure des membres de la commission d’évaluation du parquet supérieur hiérarchique et le principe de subordination hiérarchique sont sans importance, tant que l’intention du législateur était que, dans la composition de la commission d’évaluation se trouve le chef du parquet dans lequel fonctionne la personne évaluée, qui est capable de mieux connaître l’efficacité et la qualité de son travail.

5. Les enregistrements dans la base de données de l’inspection judiciaire ne sont que provisoires et ne sont consignées que les violations du Code de déontologie des juges et des procureurs au moment de leur constatation par la décision de la section correspondante du Conseil Supérieur de la Magistrature adoptée conformément à l’art. 362 par. (4) du Règlement sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

6. L’attitude drôle et le soutien d’un dialogue judiciaire – avocat – parties civiles, sans pertinence juridique, mais uniquement dans le but de stigmatiser et de mettre en évidence leur fautes de droit matériel ou procédural, en faisant des jugements inappropriés sur la qualité et le contenu des actes de procédure déposés à ce moment par les parties est de nature à engager la responsabilité disciplinaire d’un juge pour la violation des dispositions de l’art. 99 lit. c) de la Loi no. 303/2004.

(sélections par Dragoș Călin)

PRÉSENTATIONS

L`Association le Forum des Juges de Roumanie – Livre blanc – La modification de la législation roumaine – Potentiel effondrement de la magistrature roumaine

LE GREFFE JOYEUX

La Cour d’Appel des États-Unis pour le Septième Circuit – CHARLENE EIKE et al. vs. ALLERGAN, INC., et al. – L’action en justice contre six sociétés pharmaceutiques parce que la taille d’une goutte pour les yeux qu’elles produisent est inutilement large

SUMMARY

INSTEAD OF AN EDITORIAL

The Resolution of Romanian Judges and Prosecutors for Upholding the Rule of Law, Bucharest, Palace of Justice, 19th May 2018

ATTITUDES

William Baude – Originalism as a Constraint on Judges [article in English]

Alec Webley – Judges are (not?) Politicians: Williams-Yulee v. The Florida Bar and the Constitutional Law of Redistricting of Judicial Election Districts [article in English]

LEGAL STUDIES

Ioana Marinescu – Are Judges Sensitive to Economic Conditions? Evidence from UK Employment Tribunals [article in English]

Wojciech Sadurski – How Democracy Dies (in Poland): A Case Study of Anti-Constitutional Populist Backsliding [article in English]

Voicu Puşcaşu – Some critical considerations related to the Law on alternative measures of execution of sentence in detention

JURISPRUDENCE

Recent case-law of the European Court of Human Rights

Case Baydar c. Netherlands. Limits of the court obligation to give arguments for refusing to make a reference to the European Union Court of Justice. Non-infringement of art. 6 par. 1 of the Convention (presentation by Dragoș Călin)

Recent case-law of the Court of Justice of the European Union

1. Jurisdictional dialogue between Romanian Courts and the European Union Court of Justice. Report on 2017 (presentation by Daniel-Mihail Șandru)

2. The notion of “consumer” in European Union law and the contribution of the European Union Court decision in Case Schrems against Facebook Ireland Limited (case C-498/16, Decision, January 25, 2018)

3. Prohibition of discrimination on grounds of religion or belief in the field of employment and labour force. Professional activities of churches or other entities whose ethos is based on religion or belief. Imposing requirements of religion or belief for being employed. Occupational requirement, legitimate and justified on the organization’s ethos. Application criteria. Effective judicial review (EUCJ Decision – Grand Chamber, April 17, 2018, case Egenberger).

4. Facets of the right to free movement and residence, the right to a family life (Coman Decision) and enhanced protection against expulsion (case B și Secretary of State for the Home Department).
Selections and comments by Anamaria Groza

Recent case law on judicial organization and status of magistrates

1. SCM Plenum Decision which proposed the dismissal of a judge for professional incapacity could not legally be issued prior to finalizing the same authority decision approving courses that end with passing an exam whose failure draws dismissal for professional incapacity.

2. Contest for judges’ promotion in execution office. Commission for examining the candidate’s objections has an absolute right to assess them in its field or in special area of competence, so the court for judicial review cannot interfere in its work to establish the correct answer, the provisions of the Regulation conferring this power exclusively to the committee/committees that are competent to solve the objections to the scales of assessment and scoring.

3. Suspension of settlement of the application for the pension service operates in the case of formal criminal action for one of the offences mentioned in paragraph 1 of art. 832 of law No. 303/2004. If in case of committing an offence suspension of the application for granting the service pension occurs only in the hypothesis of the formal criminal action, there is no reason for which a simple referral with respect to committing a disciplinary act to have automatically the same suspensive effect.

4. The regulation on the evaluation of professional activity of judges and prosecutors. Superior professional expertise of the members of the Evaluation Committee from the hierarchically superior prosecutor Office and hierarchical subordination principle are irrelevant, so long as the will of the legislature was that in the Evaluation Commission to be the Chief prosecutor of the prosecutor’s office where the person assessed is working, which is in a position to know best the efficiency and quality of his/her activity.

5. The recordings in the database of the Judicial Inspection are only temporary and they state about the deviations from the Code of Ethics for judges and prosecutors at the time of their establishment by the judgment of the Superior Council of Magistracy adopted according to art. 36 index 2 para. (4) of the Regulation of organization and functioning of the Superior Council of Magistracy.

6. A funny attitude, as well as supporting a dialogue lawyer-judge -civil parties without legal relevance, but only with the intention of teasing and highlighting any errors of substantive or procedural law, making inappropriate observations on the quality and content of the petitions submitted by the parties to that term, are likely to attract disciplinary liability of a judge for the deed provided by the article. 99 lit. c) of law no. 303/2004.
(selections by Dragoș Călin)

PRESENTATIONS

Romanian Judges’ Forum Association – White Paper – Changes to the Romanian „Justice Legislation” – Potential collapse of Romanian Magistracy [article in English]

HAPPY REGISTRY

United States Court of Appeals for the Seventh Circuit – CHARLENE EIKE and others vs. ALLERGAN, INC., and others – The claim against six pharmaceutical companies because the size of an eye drops they produce is unnecessarily large


Biannual Publication of the Universitara Publishing House (accredited by CNCS)

  • SSRN

Parteneri

  • 1. Editura Universitară
  • 2. Centrul de Studii de Drept European
  • 3. JurisClasor CEDO
  • 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Newsletter

E-mail:

Subscribe
Unsubscribe

Accesări (pagini citite)