NR. 1/2009

 

EDITORIAL

Dragoş Călin –  Vremea faptelor   

Lavinia Lefterache – Scurte observaţii privind impactul codurilor de procedură asupra sistemului judiciar

Adrian Neacşu – 2009, anul sindicalizării judecătorilor?

ATITUDINI

Ionuţ Militaru – Adevăr sau provocare: respectarea independenţei justiţiei

Ciprian Coadă – Priorităţi actuale ale sistemului judiciar în contextul strategiei de reformă

Adrian Neacşu – Îmbunătăţirea transparenţei activităţii Consiliului Superior al Magistraturii. Soluţia societăţii civile şi a mediului profesional

Cristi Danileţ – Consiliul Superior al Magistraturii – competenţe nelegale în domeniul deontologiei magistraţilor

Adrian Neacşu  – Publicarea integrală a hotărârilor judecătoreşti

Adrian Neacşu – Jurindex – indexul jurisprudenţei naţionale

Paula-Andrada Coţovanu, Cristi Danileţ – Remunerarea magistraţilor – conditie a independenţei justiţiei

Roxana Lăcătuşu, Ionuţ Militaru – Practica neunitară în interpretarea dispoziţiilor legale privind remunerarea magistraţilor stagiari

Roxana Lăcătuşu, Angelica Cruceanu – Recrutarea magistraţilor – garanţie principală a independenţei acestora

Horaţius Dumbravă, Dragoş Călin Detaşarea judecătorilor şi procurorilor la alte autorităţi publice decât instanţele sau la instituţii publice

Antoanela Florescu, Dragoş Călin – Exercitarea funcţiei de judecător în România si în alt stat din Uniunea Europeană. Compatibilitate

Lord Justice Thomas – Perspective asupra consiliilor magistraturii

Gabriel Caian – Nivelul şi evoluţia corupţiei din România reflectate în rapoarte oficiale şi independente

Horaţius Dumbravă, Dragoş Călin The Evolution of the Judicial System in Romania during the past 60 years

Marius Bulancea – Independence of magistrates as a guarantee to reduce political corruption. Specific case of prosecutors in Romania

Dragoş Călin – Indépendance de la magistrature et lutte contre la corruption

Dana CiganLa place et le role des juges et des procureurs dans un état démocratique

Adina Daria Lupea – U.S. Judicial System

Dragoş Călin, Sergiu-Leon Rus – Discriminarea generată de jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materia gradului profesional al procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

STUDII JURIDICE

Dragoş Călin, Horaţius Dumbravă – Discuţii asupra constituţionalităţii art. 55 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 304/2004

Amalia-Cecilia MoleanuProbatiunea în materia infracţiunilor de corupţie. Provocarea. Martorul “denunţător”

Cristi Danileţ, Dragoş Călin – Confuzii judiciare între Consiliul Europei şi Uniunea Europeană

Simona KovácsDreptul cetăţenilor străini la reconstituirea proprietăţii asupra terenurilor în calitate de moştenitori ai autorului lor

Dragoş Călin, Alina Manuela Tăruş – Încheiere premergătoare. Inadmisibilitatea căilor de atac

Cristi Danileţ – Cazul „Gorbunov” – întreruperea executării pedepsei

Laura Curcio – Discriminări determinate de diferenţe de  rasă şi  origine etnică

RECENZII

Mihai Selegean – Dragoş Bogdan, Arestarea preventivă şi detenţia în jurisprudenţa CEDO, Editura Hamangiu, Bucureşti, noiembrie 2008

PREZENTĂRI

Asociaţia profesională Uniunea Naţională a Judecătorilor din România

Asociaţia profesională “Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL)”

Asociaţia profesională “Forumul judecătorilor din Oltenia”

 

CONTENTS ISSUE 1/2009

 

EDITORIAL

Dragoş Călin – Time to Act

Lavinia Lefterache – Brief Comments Regarding the Impact of the Criminal Proceeding Law on the Judiciary System

Adrian Neacşu – 2009, the Year of Judges’ Unionisation?

ATTITUDES

Ionuţ Militaru – Truth or Challenge: Respecting the Independence of Justice

Ciprian Coadă – Current Priorities of the Judiciary System in the Context of the Reform Strategy

Adrian Neacşu – Improving the Transparency in the High Council of Magistracy Activities. The Solution of the Civil Society and of the Professional Environment

Cristi Danileţ – The High Council of Magistracy – Illegal Prerogatives Concerning the Magistrates’ Ethics

Adrian Neacşu – Full Publishment of the Judgements

Adrian Neacşu – Jurindex – the Index of the National Caselaw

Paula-Andrada Coţovanu, Cristi Danileţ – Magistrates’ Remuneration – a Condition for the Independence of Justice

Dragoş Călin, Sergiu-Leon Rus – The Discrimination Caused by the Caselaw of the High Court of Cassation and Justice Concerning the Professional Rank of the Prosecutors of the National Anticorruption Directorate and the Directorate for Investigation of Organised Crimes and Terrorism Activities

Roxana Lăcătuşu, Ionuţ Militaru – Contradictory Caselaw in Interpreting the Legal Stipulations Concerning the Probation Magistrates’ Remuneration

Roxana Lăcătuşu, Angelica Cruceanu – Magistrates’ Recruitment – a Condition of their Independence

Horaţius Dumbravă, Dragoş Călin – The Transfer of Judges and Prosecutors to other Public Authorities than the Courts and to Public Institutions

Antoanela Florescu, Dragoş Călin – Carrying the Same Position of Judge in another Member State of the European Union. Compatibility

Lord Justice Thomas – Perspectives on the Councils for the Judiciary

Gabriel Caian – The Level and the Evolution of Corruption in Romania Reflected in Official and Independent Reports

Horaţius Dumbravă, Dragoş Călin The Evolution of the Judicial System in Romania during the Past 60 Years

Marius Bulancea – Independence of Magistrates as a Guarantee to Reduce Political Corruption. Specific Case of Prosecutors in Romania

Dragoş Călin – The Independence of the Magistracy and the Fight Against Corruption

Dana Cigan – The Place and the Role of Judges and Prosecutors in a Democratic State

Adina Daria Lupea – U.S. Judicial System

JURIDICAL STUDIES

Dragoş Călin, Horaţius Dumbravă Discussions about the Constitutionality of art. 55 paragraph 1 and 2, Law 304/2004

Amalia-Cecilia Moleanu – The Evidence Concerning the Crimes of Corruption. The Challenge. The “Denouncing” Witness

Cristi Danileţ, Dragoş Călin – Judicial Confusions between the Council of Europe and the European Union

Simona Kovács – Foreign Citizens’ Right to Obtain the Property of the Lands by Means of the Legal Reconstitution in their Capacity of Successors of the Former Owner

Dragoş Călin, Alina Manuela Tăruş – Preliminary Order. The Inadmissibility of the Appeal

Cristi Danileţ – The “Gobrunov” Case – the Suspension of Imprisonment Enforcement

Laura Curcio – Discriminations Caused by the Differences of Race and Ethnic Origin

REVIEWS

Mihai Selegean – Dragoş Bogdan, The Preventive Detention and the Imprisonment in ECHR Caselaw

PRESENTATIONS

The National Union Of the Romanian Judges

European Magistrates for Democracy and Liberties

The Forum of Judges from Oltenia

 

SOMMAIRE No 1/2009

EDITORIAL
Dragoş Călin – Temps d’action

Lavinia Lefterache – De brefs commentaires sur les codes de procédure en ce qui concerne le système judiciaire 

Adrian Neacşu – 2009 l’année de la syndicalisation des juges?
ATTITUDES

Ionuţ Militaru –  Vérité ou provocation: le respect de l’indépendance de la justice
Ciprian Coadă – Les priorités actuelles du système judiciaire dans le cadre de la stratégie de réforme

Adrian Neacşu – L’amélioration de la transparence du Conseil Supérieur de la Magistrature. La solution de la société civile et du milieu professionnel
Cristi Danileţ – Le Conseil Supérieur de la Magistrature – compétences illégales dans le domaine de l’éthique des magistrats

Adrian Neacşu – La publication intégrale des jugements

Adrian Neacşu – Jurindex – L’index de la jurisprudence interne

Paula-Coţovanu Andrada, Cristi Danileţ – L’indemnisation des magistrats – condition de l’indépendance de la magistrature

Dragoş Călin, Sergiu-Leon Rus – La discrimination générée par la jurisprudence de la Chambre administrative et fiscale de la Haute Cour de Cassation et de la Justice en matière du degré professionnel des procureurs et de la Direction Nationale Anticorruption et de la Direction d’investigation des infractions de criminalité organisée et le terrorisme

Roxana Lăcătuşu, Ionuţ Militaru – La jurisprudence non uniforme dans l’interprétation des dispositions légales en ce qui concerne la rémunération des magistrats stagiaires

Roxana Lăcătuşu, Angelica Cruceanu – Le recrutement des magistrats – garantie principale de leur indépendance

Horaţius Dumbravă, Dragoş Călin – Le transfert des juges et des procureurs dans les autres institutions que les autorités publics

Antoanela Florescu, Dragoş Călin – L’exercice de la fonction de juge en Roumanie et d’autres pays de l’Union Européenne. Compatibilité.

Lord Justice Thomas – Perspectives sur les conseils de la magistrature

Gabriel Caian – Le niveau et les tendances de la corruption en Roumanie dans les rapports officiels et indépendants

Horaţius Dumbravă, Dragoş Călin – L’évolution du système judiciaire en Roumanie au cours des 60 dernières années

Marius Bulancea – L’indépendance des magistrats, comme une garantie de réduction de la corruption politique. Des cas de procureurs en Roumanie

Dragoş Călin – Indépendance de la magistrature et la lutte contre la corruption

Dana Cigan – La place et le rôle des juges et des procureurs dans un état démocratique

Adina Daria Lupea – Le système judiciaire dans les Etats Unies

ETUDES JURIDIQUES

Amalia- Cecilia Moleanu – La probation en matière de criminalité et la corruption. Provocation. Témoin “en cachette”

Dragoş Călin, Horaţius Dumbravă – Discussions sur la constitutionnalité de l’art. 55 al. 1 et 2 de la loi no. 304/2004

Cristi Danileţ, Dragoş Călin – Des confusions judiciaires entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne

Simona Kovacs – Le droit des citoyens étrangers a la reconstitution de droit de propriété de la terre comme les héritiers de leur auteur

Dragoş Călin, Alina Manuela Tăruş – Arrêt préliminaire. Exclusion de recours

Cristi Danileţ – L’affaire “Gorbunov” – la suspension d’exécution de la peine

Laura Curcio – La discrimination déterminée par des différences de race et d’ethnicité

RECENSIONS

Mihai Selegean – Dragoş Bogdan, la détention préventive et l’emprisonnement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
PRÉSENTATIONS

L’Union nationale des Juges de la Roumanie

Magistrats Européens pour la Démocratie et les libertés (MEDEL)

Le Forum des juges d’Olténie