NR. 1/2010

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători 

Interviuri cu domnii Neagu Djuvara, Virgil Nemoianu, Matei Vișniec, Valerius M. Ciucă și Florin Streteanu

 

ATITUDINI

Éric Battistoni, Marco Bouchard – Medierea şi concilierea: norme europene şi naţionale

Aleš Zalar – Ce pot face guvernele pentru a dezvolta medierea?

Béatrice Brenneur – Când medierea transformă judecătorii şi justiţia 

Louise Otis – Medierea judiciară și transformarea justiţiei 

Jaime Octavio Cardona Ferreira – Medierea şi importanţa judecătorilor de pace portughezi

Alessandro Bruni – Medierea în Italia 

Christophe Strecker – Medierea familială în cadrul cooperării internaţionale judiciare

Evgheni Georgiev – Entuziasm – este oare suficient pentru a promova medierea?

Robert M. Levy – Medierea în Statele Unite ale Americii  

Sanda Lungu – Medierea în România

Elena Highton Nolasco – Medierea în Argentina

Gabriela Calbureanu – From local tribes and elders councils to global villages and savage judges: Avoiding Babylon

 

STUDII JURIDICE

Iolanda Agafiţei – Măsurile de protecţie a minorilor din prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

Claudia Prilogan, Dan Manea Aspecte privind participarea Fondului de protecţie a victimelor străzii la procesul penal

Roxana Maria Lăcătuşu – Critici asupra admisibilităţii constatării vacanţei succesorale de către instanţe

Ionuţ Militaru – Măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar aplicată în baza O.U.G. nr.195/2002. Competenţa soluţionării contestaţiei

Dragoş Călin – E-justice în Uniunea Europeană

JURISPRUDENȚĂ

Agent/colaborator al securităţii ca poliţie politică. Cererea de reexaminare a unei soluţii pronunţate, rămasă definitivă, este admisibilă numai dacă cererea de reexaminare ar avea la bază probe noi care să nu fi fost analizate cu ocazia admiterii primei soluţii

Răspunderea Statului Român pentru prejudiciul moral şi material provocat reclamantului, ca urmare a încălcării dreptului acestuia la un proces echitabil, în sensul art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, sub aspectul duratei procedurii. Caracterul obiectiv al răspunderii statului

PREZENTĂRI

Conferinţa „Normarea muncii în instanţe. Necesitate, reglementare, consecinţe”. Relatare

GEMME – Grupul European al Magistraţilor pentru Mediere

Forumul Internaţional de Mediere pentru Justiție

 

GREFA VESELĂ

Decizie a instanţei americane din New Orleans privind stabilirea unui alt termen pentru audieri cu ocazia victoriei istorice a echipei de fotbal american New Orleans Saints

 

Sommaire no 1/2010  

INTERVIEWS – Sur la justice et les juges

Interviews avec Messieurs Neagu Djuvara, Virgil Nemoianu, Matei Visniec, Valerius M. Ciuca et Florin Streteanu

 

ATTITUDES

Éric Battistoni, Marco Bouchard – Médiation et conciliation: les règles européennes et nationales

Ales Zalar – Que peuvent faire les gouvernements pour développer la médiation ?

Béatrice Brenneur – Lorsque la médiation change les juges et la justice

Louise Otis – La médiation judiciaire et le changement de la justice

Jaime Octavio Cardona Ferreira – La médiation et l’importance des juges de la paix portugais

Alessandro Bruni – La médiation en Italie

Christopher Strecker – La médiation familiale dans le cadre de la coopération judiciaire internationale

Yevgeny Georgiev – L’Enthousiasme – serait-il suffisant pour promouvoir la médiation?

Robert M. Levy – La médiation dans les États-Unis d’Amérique

Sanda Lungu – La médiation en Roumanie

Elena Highton Nolasco – La médiation en Argentine

Gabriela Calbureanu – Des tribus locaux et conseils des aînés aux villages globaux et juges sauvages: comment éviter le Babylone

 

ÉTUDES JURIDIQUES

Iolanda Agafiţei – Mesures pour la protection des mineurs du point de vue de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de L’Homme

Claudia Prilogan, Dan Manea – Des aspects sur la participation du Fond de Protection des Victimes de la rue au procès pénal

Roxana Maria Lacatusu – Des critiques sur la recevabilité du constat des tribunaux sur les congés successoraux

Ionuţ Militaru – La mesure technique-administrative de la fourrière des véhicules incorrectement garés appliquée selon l’O.U.G. n°195/2002. La compétence d`examiner la contestation.

Dragoş Călin – E-justice dans l’Union Européenne

 

JURISPRUDENCE

Agent/collaborateur de la sécurité en tant que police politique. La demande de réexaminer une solution prononcée, restée définitive, est admissible uniquement si la demande de réexamen aurait à la base de nouvelles preuves qui n’auraient pas été analysées à l’occasion de l’admission de la première solution.

La responsabilité de l’État Roumain pour le préjudice moral et matériel causé au réclamant, comme conséquence de la violation du droit de celui dernier à un procès équitable, dans le sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, sous l’aspect de la durée de la procédure. Le caractère objectif de la responsabilité de l’État.

PRÉSENTATIONS

La conférence „Normes du travail en tribunaux. Nécessité, réglementation, conséquences”. Compte-rendu.

GEMME – Le groupe Européen des Magistrats pour la Médiation.

Le Forum International de Médiation pour la Justice.

LE GREFFE JOYEUX

Décision du tribunal américain de la Nouvelle Orléans par rapport à l’établissement d’un autre terme pour les auditions à l’occasion de la victoire historique de l’équipe de football américain, New Orleans Saints.

 

 

Contents no 1/2010   

INTERVIEWS – About Justice and Judges

Interviews with Mr. Neagu Djuvara, Mr. Virgil Nemoianu, Mr. Matei Visniec, Mr. Valerius M. Ciuca and Mr. Florin Streteanu

 

ATTITUDES

Éric Battistoni, Marco Bouchard – Mediation and Conciliation: European and National Rules

Ales Zalar – What can Governments do to Develop Mediation?

Béatrice Brenneur – When Mediation Changes Judges and Justice

Louise Otis – Judicial Mediation and the Changes in Justice

Jaime Octavio Cardona Ferreira – Mediation and the Importance of Portuguese Peace Judges

Alessandro Bruni – Mediation in Italy

Christopher Strecker – Family Mediation in International Judicial Cooperation

Yevgeny Georgiev – Enthusiasm – Is it Enough to Promote Mediation?

Robert M. Levy – Mediation in the United States

Elena Highton Nolasco – Mediation in Argentina

Sanda Lungu – Mediation in Romania

Gabriela Calbureanu – From local tribes and elders councils to global villages and savage judges: Avoiding Babylon

 

JURIDICAL STUDIES

Iolanda Agafiţei – Child Protection Measures in Terms of European Court of Human Rights   

Claudia Prilogan, Dan Manea – Aspects Regarding the Participation of Street Victim Protection Fund in the Criminal Trial

Roxana Maria Lacatusu – Critics on the Admissibility of Establishing the Vacation of an Inheritance by the Courts

Ionut Militaru – The Technical-Administrative Measure of Lifting Vehicles Stationed Irregularly on the Strength of GPO nr. 195/2002. The Competence of Solving the Litigation

Dragos Calin – E-justice in the European Union

JURISPRUDENCE

Agent/Collaborator of the Security as Political Police. The request for the Reconsideration of a Given Solution, Which Became Final, is Admissible Only if the Request for Review is Based on New Evidence Which Was not Considered at the Admission of the First Solutions

Romanian State Liability for Material and Moral Damage Caused to the Applicant, as a Consequence of Tranching Upon his/her Rights to a Fair Trial Under Article 6 of the European Convention on Human Rights, in Terms of Procedure Duration. The Impartiality of State Liability

 

PRESENTATIONS

The conference ”The Standardization of Workloads in Court. Necessity, Regulation, Consequences “. Short report

GEMMA – The European Group of Magistrates for Mediation

International Forum for Justice Mediation

 

HAPPY REGISTRY

U.S. Court Decision in New Orleans on Setting Another Date for Hearings Due to the Historic Victory of the American Football Team New Orleans Saints

  

 

Leave a comment


+ six = 10