NR. 3/2009

Cuprins nr. 3/2009 

EDITORIAL 

Roxana Maria Lăcătuşu – Criza din justiţia română a anului 2009. Demnitatea magistraţilor

Demnitate prin reformă în sistemul judiciar, în beneficiul cetăţenilor                       

Interviu cu d-na Olga Kudeshkina – judecătoare din Rusia exclusă din magistratură pentru exprimarea opiniei în legătură cu starea sistemului judiciar 

ATITUDINI 

Ionuţ Militaru, Dragos Călin – Libertatea de exprimare a magistraţilor. Limite şi vulnerabilităţi 

Eric Alt – Organizarea sistemului judiciar: o problemă europeană 

Agnès Galajda –  Independenţa justiţiei şi corupţia în sistemul judiciar – experienţa sistemului judiciar ungar 

Alexandru Ştefan Predescu – Activitatea de implementare a proiectelor cu finanţare europeană la nivelul Ministerului Public 

Joaquín Bayo-Delgado – Autoguvernarea instanţelor – modelul ierarhic (pe verticală) vs. modelul democratic (pe orizontală). Modelul spaniol 

James E. McMillan, Carolyn E. Temin – Determinarea gradului de complexitate a cauzelor – folosirea datelor deţinute în vederea administrării instanţelor 

STUDII JURIDICE 

Ana-Maria Lucia Zaharia – Clauzele abuzive în contractele încheiate de consumatori 

Florin Mihăiţă –  Drept contravenţional. Aspecte privind măsura complementară a confiscării mijlocului de transport prevăzută de O.U.G nr. 12/2006 

Tamara Laliashvili – Negocierea pedepsei în procesul penal german 

Lon L. Fuller – Cea mai controversată hotărâre judecătorească a tuturor timpurilor. Cazul exploratorilor speologi

Gerald N. Rosenberg – Romancing the Court

Dragoş Călin – Tragicomic în aplicarea dreptului comunitar în România

Evangelia Palaiologou – Imigraţia feminină în Grecia


JURISPRUDENŢĂ

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în cauza  Kudeshkina c. Rusiei în data de 26 februarie 2009

 Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în cauza Albayrak c. Turciei în data de 31 ianuarie 2008

 Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii – Calderon vs. Thompson, 9 decembrie 1997

PREZENTĂRI

Manjola Bejleri – Personalitatea juridică şi obiectivele Asociaţiei Judecătorilor Albanezi

GREFA VESELĂ

Ordonanţa Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a patra) din 6 iulie 2009 în cauza T‑181/09, Cornelia Oprea c. Comisiei Comunităților Europene

Ordonanţa Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a șasea) din 22 iulie 2009 în cauza T‑234/09, Constantin Hârsulescu c. României

RECENZII

David Pannick – I Have to Move my Car. Tales of Unpersuasive Advocates and Injudicious Judges, 31 octombrie 2008, Hart Pub, Oxford and Portland, Oregon

Sommaire  

EDITORIAL
Roxana Maria Lăcătuşu – La crise judiciaire roumaine de l’année 2009. La dignité des magistrats.

Dignité par réforme dans le système judiciaire, au profit des citoyens

Entretien avec Mme Olga Kudeshkina – juge russe exclue de la magistrature pour avoir exprimé son opinion sur l’état du system judiciaire

ATTITUDES

Ionuţ Militaru, Dragoş Călin – La liberté d’expression des magistrats. Des limitations et des vulnérabilités

Eric Alt – L’organisation du système judiciaire: un problème européen

Agnès Galajda – L’indépendance du pouvoir judiciaire et la corruption dans la magistrature – l`expérience judiciaire hongroise

Alexandru Ştefan Predescu – Activités d`implémenter les projets avec financement communautaire au niveau du Ministère Publique

James E. McMillan, Carolyn E. Temin – Détermination de la complexité des causes – l’utilisation des données détenues afin d`administrer des tribunaux

Joaquín Bayo Delgado – Gouvernement propre des instances – le modèle hiérarchique (sur la ligne verticale) c. le modèle démocratique (sur ligne horizontale). Le modéle espagnol. 

ÉTUDES

 Ana-Maria Lucia Zaharia – Les clauses abusives dans les contrats signées par les consommateurs

Florin Mihaiţă – Droit contraventionnel. Questions sur la mesure complémentaire de la confiscation des moyens de transport prévue par l’Ordonnance Gouvernementale d’Urgence no. 12/2006

Tamara Laliashvili – La négociation de la peine dans la procédure pénale allemande

Dragos Calin – Tragi-comique dans l’application du droit communautaire en Roumanie

Evangelia Palaiologou – L’immigration féminine en Grèce

JURISPRUDENCE

 Le jugement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Kudeshkina c. Russie le 26 Février, 2009

Le jugement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Albayrak c. Turquie le 31 Janvier, 2008

La Cour Suprême des États-Unis –  Calderon c. Thompson, Décembre 9, 1997

PRÉSENTATIONS

Manjola Bejleri – La personnalité juridique et les objectifs de l’Association des Juges Albanais

LE GREFFE JOYEUX

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 6 Juillet 2009 dans l’affaire T-181/09, Cornelia Oprea c. Commission Européenne

Ordonnance du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 22 Juillet 2009 dans l’affaire T 234/09, Constantin Hârsulescu c. Roumanie

Décision civile no. 923/02.06.2009 de la Cour d’appel de Timisoara, Département

RECENSION

David Pannick – Je dois déplacer ma voiture. Des histoires des avocats insolentes et des juges injustes, Octobre 31, 2008, Hart Pub, Oxford et Portland, Oregon

 

Contents  

 

EDITORIAL

Roxana Maria Lăcătuşu – Romanian Judicial Crisis of the Year 2009. The Dignity of the Magistrates 

Dignity Through Reform in the Judiciary in the Benefit of Citizens 

Interview with Mrs. Olga Kudeshkina – Russian Judge Excluded from the Magistracy for Expressing her Opinion Regarding the State of the Judiciary

ATTITUDES

Ionuţ Militaru, Dragoş Călin – Freedom of Expression of the Judiciary. Limitations and Vulnerabilities

Eric Alt – The Organization of the Judicial System: An European Problem

Agnès Galajda – Independence of the Judiciary and Corruption in the Judiciary – the Experience of the Hungarian Judiciary

Alexandru Ştefan Predescu – Implementation of EU Funding Projects at the Level of the Public Ministry

Joaquín Bayo-Delgado – Self-governation of Courts – Hierarchical Model (vertically) vs. Democratic Model (horizontally). The Spanish Model

James E. McMillan, Carolyn E. Temin – Determining the Complexity of the Cases – Using the Held Data for Court Administration

JUDICIAL STUDIES

Ana-Maria Lucia Zaharia – Unfair Terms in Consumer Contracts

Florin Mihăiţă- Contraventional Law. Issues Regarding the Complementary Measure of Seizing Vehicles Provided by E.O.G. no. 12/2006

Tamara Laliashvili – Negotiationg Punishment in the German Criminal Law

Gerald N. Rosenberg – Romancing the Court

Lon L. Fuller – The Most Controversial Judicial Decision of All Time. The Case of the Speluncean Explorers

Dragoş Călin – Tragicomedy in Applying Community Law in Romania

Evangelia Palaiologou – Female Immigration in Greece

CASE-LAW
European Court of Human Rights,  Case of Kudeshkina v. Russia, judgment of 26 February 2009

European Court of Human Rights, Case of  Albayrak v. Turkey, judgment of 31 January 2008

Supreme Court of the United States – Calderon v. Thompson, judgment  of 9 December  1997

PRESENTATIONS

 Manjola Bejleri – The Legal Personality and Goals of the  Albanian Judges Association

HAPPY REGISTRY

Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 6 July 2009 in Case T 181/09, Cornelia Oprea v. Commission of the European Communities

Order of the Court of First Instance (Sixth Chamber) of 22 July 2009 in Case T 234/09, Constantin Hârsulescu v. Romania

Civil Decision no. 923/02.06.2009 given by the Court of Appeals Timisoara, Department of Labor and Social Security Conflict

REVIEWS

David Pannick – I Have To Move My Car. Tales of Unpersuasive Advocates and Injudicious Judges, October 31, 2008, Hart Pub, Oxford and Portland, Oregon