NR. 3/2010

Cuprins nr. 3/2010

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu domnii Valeriu Stoica, Călin Andrei Zamfirescu, Călin Andrei Mihăilescu și Constantin Sperneac-Wolfer

ATITUDINI

Andra Asănică – Răspunderea civilă a judecătorilor. Drept intern şi drept comparat

Blake Denton Criza salarială a sistemului judiciar federal american

Hrachik Sargsyan, Vahe Yengibaryan Dezvoltarea conceptuală a sistemului judiciar al Republicii Armenia

STUDII JURIDICE

Dragoş Călin – Aplicarea şi interpretarea dreptului Uniunii Europene de Curtea Constituţională

Vasile Rotaru, Igor Dolea, Ion Crețu – Studiu privind analiza complexă a cauzelor legislativ-instituţionale de condamnare a Republicii Moldova de Curtea Europeană a Drepturilor Omului

JURISPRUDENȚĂ

Interdicţia pentru magistraţii italieni de a participa, în mod continuu şi organizat, la activitatea unui partid politic, este prevăzută ca abatere disciplinară şi în cazurile în care exercită alte atribuţii decât cele judiciare

Îndeplinirea condiţiilor legale pentru a ocupa funcţia de judecător. Buna reputaţie. Rezoluţie de scoatere de sub urmărire penală în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de furt  

Consiliul Superior al Magistraturii are atât atribuţia de a adopta Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, cât şi pe aceea de a soluţiona sesizările privind încălcarea acestuia

Competenţă materială. Actele juridice de natură administrativă adoptate în legătură cu alegerea organelor de conducere ale C.S.M. nu reprezintă pentru un magistrat evenimente legate de carieră şi drepturile sale

PREZENTĂRI

Conferinţa «Hotărârile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile. Aplicarea procedurii hotărârilor pilot pentru disfuncţionalităţi sistemice», Bucureşti, 21 Octombrie 2010

Conferinţa «Identificarea autorităţilor responsabile pentru condamnările suferite de Republica Moldova şi România la CEDO. Răspunderea magistraţilor», Chişinău, 22-23 Octombrie 2010

Prezentare Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) şi Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului”

GREFA VESELĂ

Ordonanța Tribunalului Uniunii Europene din 14 octombrie 2010, în cauza T‑296/10, Gheorghe V. Varga și Niculae Haliu împotriva Consiliului Uniunii Europene

 

Sommaire no 3/2010  

 INTERVIEWS – Sur la justice et les juges

Interviews avec Messieurs Valeriu Stoica, Călin Andrei Zamfirescu, Călin Andrei Mihăilescu et Constantin Sperneac-Wolfer

ATTITUDES

Andra Asănică La responsabilité civile des juges. Droit interne et droit comparé

Blake Denton La crise salariale du système judiciaire fédéral américain

Hrachik Sargsyan, Vahe Yengibaryan – Le développement conceptuel du système judiciaire de la République d’Arménie

ETUDES JURIDIQUES

Dragoş Călin – La mise en place et l’interprétation du droit de l’Union Européenne par la Cour Constitutionnelle

Vasile Rotaru, Igor Dolea, Ion Crețu – Étude sur l’analyse complexe des causes législatif-institutionnelles de condamnation de la République de Moldova par la Cour Européenne des Droits de l’Homme

JURISPRUDENCE

L’interdiction pour les magistrats italiens de participer, de manière continue et organisée, à l’activité d’un parti politique, est prévue comme un écart disciplinaire et dans les cas où ceux-ci accomplissent d’autres attributions que celles judiciaires

La réalisation des conditions légales pour occuper la fonction de juge. Bonne réputation. Résolution d`abandon des poursuites pénales en ce qui concerne l’infraction de vol  

 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a l’attribution d’adopter le Code déontologique des juges et des procureurs, ainsi que celle de régler les intimations en relation avec la violation de celui-ci

Compétence matérielle. Les actes juridiques de nature administrative adoptés en relation avec le choix des organes de direction du C.S.M. ne représentent pas des événements liés à la carrière d’un magistrat et à ses droits

PRÉSENTATIONS

La Conférence «Les arrêts rendus par la Cour Européenne des Droits de l`Homme. Analyse, conséquences, autorités potentielles responsables. L`application des arrêts-pilot pour des disfunctionalités systémiques», Bucarest, le 21 Octobre 2010

La Conférence «L`identification des autorités responsables pour les condamnations subies par la République de Moldova et la Roumanie à la CEDH. La responsabilité des magistrats», Chisinau, le 22-23 Octobre 2010

Présentation de l`Institut pour les Droits de l`Homme de Moldova (IDOM) et de l`Association “Les Juristes pour les Droits de l`Homme

LE GREFFE DRÔLE

L’ordonnance du Tribunal de l’Union Européenne du 14 octobre 2010, dans la cause T‑296/10, Gheorghe V. Varga et Niculae Haliu contre le Conseil de l’Union Européenne

 

Contents no 3/2010   

 INTERVIEWSAbout Justice and Judges

Interviews held with Mr. Valeriu Stoica, Mr. Călin Andrei Zamfirescu, Mr. Călin Andrei Mihăilescu and Mr. Constantin Sperneac-Wolfer

ATTITUDES

Andra Asănică – Judges’ Civil Liability. National Law and Comparative Law

Blake Denton The Federal Judicial Salary Crisis

Hrachik Sargsyan, Vahe Yengibaryan Conceptual Development of the Judiciary in the Republic of Armenia

JURIDICAL STUDIES

Dragoş Călin – The Application and Interpretation of European Union Law by the Constitutional Court

Vasile Rotaru, Igor Dolea, Ion Crețu – Study on the Complex Analysis of Legislative and Institutional Causes leading to Conviction of the Republic of Moldova by the European Court of Human Rights

CASE-LAW

Prohibition of the Italian Magistrates to Take Part in a Continuous and Organised Manner in a Political Party Is Provided as a Case of Misconduct even in Cases when they Carry other Activities than the Judicial Activities

Fulfilling the Legal Requirements to Hold a Position of Judge. Good Reputation. Resolution to Remove from Criminal Prosecution concerning an Offence of Theft

 

The Superior Council of the Magistracy Has both the Power to Enact the Code of Conduct for Judges and Prosecutors and to Address Complaints concerning its Infringement

Substantive Competence. Administrative Legal Acts Adopted in Relation with the Election of Management Bodies of the Superior Council of the Magistracy Do not Qualify as Events Connected to the Career or Rights

PRESENTATIONS

The Conference “The judgements given by the European Court of Human Rights in cases concerning Romania. Analyse, consequences, potentially responsible authorities. Applying the pilot-judgment procedure for systemic dysfunctionalities”, Bucharest, 21 October 2010

The Conference “Establishing the authorities responsible for convictions concerning the Republic of Moldova and Romania to the ECHR. The Magistrates responsibility”, Chişinău, 22-23 October 2010

Presentation of the Institute for Human Rights in Moldova (IDOM) and the Public Interest Association “Lawyers for Human Rights

FUNNY REGISTRY

Order of the General Court of 14 October 2010, Case T‑296/10, Gheorghe V. Varga and Niculae Haliu v. the Council of the European Union