NR. 4/2009

 

EDITORIAL

Dragoş Călin – Magistratura română. Quo vadis?

 

INTERVIU 

Interviuri cu doamnele judecătoare Gracieuse Lacoste şi Irena Piotrowska și domnul judecător Miguel Carmona Ruano 

Interviu cu domnul Claudiu Ilisei, fost procuror român, avocat în Noua Zeelandă 

 

ATITUDINI 

Ciprian Coadă – Preocupări recente în domeniul normării muncii magistraţilor şi dimensionării corespunzătoare a schemelor de personal 

Roxana Maria Lăcătuşu – Chestionar privind statutul magistraţilor – detaşarea la alte instituţii, reglementarea remunerării, aplicarea unui cod deontologic şi răspunderea magistraţilor 

Véronique Malbec – Inspecţia generală a serviciilor judiciare în Franţa: organizare şi misiune 

Vincent Vigneau – Rolul Curții Franceze de Casație 

John Lande – Procese de deliberare ale judecătorilor şi de luare a hotărârilor în litigii 

Edward K. Cheng – Mitul judecătorului generalist 

Denis Salas – Justiţia între memorie şi istorie 

Alex Kozinski – Reflectând asupra morţii 

 

STUDII JURIDICE 

Vlad Ţari – Studiu comparat între convenţia de arvună şi clauza penală  

Lucian Cosmin Manoloiu – Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie în concepţia legii procedurale penale române prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a jurisprudenţei europene şi naţionale. Interceptările şi înregistrările audio sau video 

Amalia Cecilia Moleanu – Utilizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice obţinute în baza unui mandat de siguranţă naţională în procesul penal  

Dan Manea, Vlad Ţari – Opinii în legătură cu efectele deciziei Curţii Constituţionale asupra abrogării art. 205 şi 206 C.pen. 

 

 

 

 

JURISPRUDENŢĂ 

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în cauza Olujić c. Croaţiei în data de 05.02.2009 

Amalia Cecilia Moleanu – Arestare preventivă. Luare de mită. Flagrant. Provocare.  Mijloace de probă obţinute în mod ilegal  

Refuzul de plată a sumelor solicitate pentru plata salariilor personalului Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. Ministerul Finanţelor Publice, precum şi orice altă autoritate, nu au competenţa de a cenzura modul de compunere al remunerației magistraţilor şi personalului asimilat – Î.C.C.J. – Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal, decizia nr. 3821/19.08.2009 

Promovarea la curţile de apel. Fiecare candidat poate formula o singură opţiune cu privire la felul promovării, instanţa ori parchetul la care solicită promovarea, respectiv, secţia pentru care optează – Î.C.C.J.- Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal, decizia nr. 2455/08.05.2009

Participarea la concursul de promovare la instanţele şi parchetele superioare. Lipsa evaluării profesionale – Î.C.C.J. – Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal, decizia nr. 52/09.01.2009 

Curtea Supremă a Statelor Unite, van de Kamp şi alţii v. Goldstein, audiere la Curtea de Apel a Statelor Unite ale Americii pentru cea de-a noua circumscripţie  

Curtea Supremă a Statelor Unite, John van de Kamp şi alţii, reclamanţi v. Thomas Lee Goldstein, ordinul de audiere la Curtea de Apel a Statelor Unite ale Americii pentru cea de-a noua circumscripţie  

PREZENTĂRI  

Conferinţa ”Libertatea de exprimare a magistraţilor. Limite şi vulnerabilităţi” – Scurtă relatare 

Asociația Magistraților din Uniunea Europeană   

GREFA VESELĂ 

Ordonanța președintelui Tribunalului de Prima Instanţă din 11 septembrie 2009, „Asistență judiciară” în cauza T‑334/09 AJ, Alexandru Roman împotriva României 

Curtea Constituţională, hotărârea nr. 12 din 26 octombrie 2009 referitoare la contestaţia privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Nicolae Toteanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009  

 

CONTENTS No 4/2009

 

EDITORIAL

Dragos Calin  – The Romanian Magistracy. Quo vadis? 

 
INTERVIEW 

Interviews with judges Gracieuse Lacoste, Miguel Carmona Ruano and Irena Piotrowski

Interview with Mr. Claudiu Ilisei, former Romanian prosecutor, lawyer in New Zealand

ATTITUDES

Ciprian Coadă – Recent Interests Concerning the Evaluation Standards of the Work of Magistrates and the Appropriate Sizing of Personnel Schemes  

Roxana Maria Lăcătuşu – Questionnaire on the Status of Judges – the Secondment to Other Institutions, the Regulation of the Remuneration, the Application of a Code of Ethics and Magistrates’ Liability
Véronique Malbec
– The General Inspection of the Judicial Service in France: Organization and Mission  

Vincent Vigneau – The Role of the French Court of Cassation 

John Lande – Processes of Deliberation by the Judges and of Making Decisions in Disputes

Edward K. Cheng – The Myth of the Generalist Judge  

Denis Salas – Justice Between Memory and History  

Alex Kozinski – Reflecting on Death 

 

JURIDICAL STUDIES  

Vlad Ţari – A Compared Study Between the Agreement of Deposit and the Penalty Clause  

Lucian Cosmin Manoloiu – The Right to Privacy and Family Life in the Romanian Criminal Procedural Law in the Light of the European Convention on Human Rights and the European and National Jurisprudence. The Wire Tappings and the Audio or Video Recordings

Amalia Cecilia Moleanu – The Use of the Interceptions and the Recording of Telephone Conversations Obtained Under a Warrant on Means for National Security in the Criminal Trial 

Dan Manea, Vlad Tari – Opinions about the effects of the decision of the Constitutional Court to repeal art. 205 and 206 from the Criminal Code

CASE LAW

The Judgement of the European Court of Human Rights in the Case of Olujić v. Croatia on 05/02/2009  

Amalia Cecilia Moleanu – The Preventive Arrest. Corruption. Flagrant. Challenge. Evidence illegally obtained 

The Refusal to Pay the Amounts Required for the Payment of Staff Salaries of the National Institute of Magistracy and the National School of Law Clerks. The Ministry of Public Finance and any Other Authority, Have no Power to Censor the Way to Determine the Remuneration of Magistrates and of the Assimilated Personnel 

Promoting at the Court of Appeal. Each Applicant may Submit Only One Option about the Kind of Promotion, the Court or Prosecutor’s Office where They Seek Promotion, respectively, the Department They are Opting for The  High Court of Cassation and Justice – The Chamber of Administrative and Fiscal Contentious, Decision no. 2455/08.05.2009, file no. 10154/1/2008 

The Participation in the Contest for Promotion to Higher Courts and Prosecution Offices. The Lack of Professional Evaluation – The High Court of Cassation and Justice – The Chamber of Administrative and Fiscal Contentious, Decision no. 52/09.01.2009, file no. 8514/1/2008  

United States Supreme Court, van de Kamp and plaintiffs v. Goldstein, hearing at the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit  

United States Supreme Court, John van de Kamp and plaintiffs v. Thomas Lee Goldstein, The Order of Hearing at the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit

 

FUNNY REGISTRY 

The Ordinance of the President of the Court of First Instance of 11th September 2009, “Legal aid” in Case T 334/09 AJ, Alexander Roman against Romania 

Constitutional Court Case no. 12 of October 26th, 2009 about the Litigation Concerning the Rejection of the Registration of Mr. N. Toteanu’s Application in the elections of the Romanian President in 2009

 

PRESENTATIONS  

Conference on The Freedom of Expression of the magistrates. Limitations and vulnerabilities. Short report 

EU Magistrates` Association  

 

SOMMAIRE No 4/2009

EDITORIAL  

Dragos Calin – Les magistrats roumains. Quo vadis?

 

 

INTERVIEW

Entretiens avec les juges Gracieuse Lacoste, Miguel Carmona Ruano et Irena Piotrowski  

Entretien avec M. Claudiu Ilisei, un ancien procureur roumain, avocat en Nouvelle-Zélande  

 

ATTITUDES  

Ciprian Coadă – Préoccupations récentes dans le domain de la réglementation du travail des magistrats et le dimensionnement approprié aux régimes individuels 

Roxana Maria Lăcătuşu – Questionnaire sur le statut des juges – le détachement à d’autres institutions, la réglementation de la rémunération, l’application d’un Code de déontologie et la responsabilité des magistrats 

Véronique Malbec – L’inspection générale de la fonction judiciaire en France: l’organisation et la mission  

Vincent Vigneau – Le rôle de la Cour de Cassation française

John Lande – Les processus de délibération par les juges et la prise de décisions dans les litiges

Edward K. Cheng – Le mythe du juge général 

Denis Salas – La justice entre mémoire et histoire  

Alex Kozinski –  Réfléchissant sur la mort 

 

ÉTUDES JURIDIQUES  

Vlad Țari – Étude comparé entre la convention de caution et la clause de pénalité
Lucian Cosmin Manoloiu
– Le droit à la vie privée et la notion de famille dans le droit roumain de procédure pénale à la lumière de la Convention Européenne des Droits de L’homme et la jurisprudence européenne et nationale. L’interception et les enregistrements audio ou vidéo  

Amalia Cecilia Moleanu – L’utilisation de l’interception et de l’enregistrement des conversations téléphoniques obtenues en vertu d’un mandat pour la sécurité nationale, en matière pénale  

Dan Manea, Vlad Ţari – .Opinions sur les effets de la décision de la Cour Constitutionnelle d’abroger l’art. 205 et 206 du Code criminel 

JURISPRUDENCE  

L`arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendu le 05.02.2009 dans l’affaire Olujic contre la Croatie  

Amalia Cecilia Moleanu – L’arrestation préventive. Corruption. Flagrante. Provocation. Les preuves illégalement obtenues 

Refus de payer les montants requis pour le paiement des salaires du personnel de l’Institut National de la Magistrature et l’Ecole Nationale des Greffiers. Le Ministère des finances publiques et toute autre autorité, n’ont aucun pouvoir de censurer la voie de composition de la rémunération des magistrats et du personnel assimilé  

Promotion à la  Cour d’appel. Chaque demandeur peut présenter qu’une seule option sur la manière de promouvoir, en indiquant le tribunal ou le bureau du procureur où ils souhaitent obtenir une promotion, respectivement le Département de retrait – La Haute Cour de Cassation et de Justice – Section de contentieux administratif et fiscal, décision no 2455/08.05.2009, dossier no 10154/1/2008  

La participation au concours de promotion pour les tribunaux supérieurs et les parquets. La manque d’évaluation professionnelle – la Haute Cour de Cassation et de Justice – Section de contentieux administratif et fiscal, décision no 52/09.01.2009, dossier no 8514/1/2008  

United States Supreme Court, van de Kamp et al. c. Goldstein, audition à la Cour d’appel des États-Unis d’Amérique pour la nouvelle circonscription  

United States Supreme Court, John van de Kamp, et (autres) demandeurs c. Thomas Lee Goldstein, ordre d`audition à la Cour d’Appel des États-Unis d’Amérique pour la nouvelle circonscription  

 

LE GREFFE JOYEUX  

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance de 11 Septembre 2009, «Aide juridique» dans l’affaire T 334/09 AJ, Alexandru Roman contre la Roumanie  

Cour Constitutionnelle, arrêt no 12 de 26 Octobre 2009 au regard de l’appel sur le rejet de la demande d’enregistrement de M. Nicolae Toteanu pour l’élection du Président de la Roumanie en 2009  

 

PRESENTATIONS  

Conférence sur la liberté d’expression de la magistrature. Des limitations et des vulnérabilités – Court rapport 

Association des Magistrats de l’Union Européenne 

Leave a comment


+ 6 = fifteen