Contents in Romanian

Cuprins

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

A. Vlădescu – Despre datoriile și demnitatea magistratului [republicare din Gazetta Judiciară nr. 6 din 5 septembrie 1861]

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu doamna Zoe Petre și domnii Ion Vianu și Mircea Cornișteanu

ATITUDINI

Richard L. Hasen – Judecătorii ca factori de reglementare ai concurenței politice: dovezi și opinii pentru o modificare instituțională [articol în lb. engleză]

David S. Law – Independența judiciară [articol în lb. engleză și lb. română]

Robert Fischman, J. B. Ruhl – Management adaptativ în instanțe [articol în lb. engleză]

Gabriel Caian – Despre criza interpretării

Thomas Bustamante, Evanilda de Godoi Bustamante – Curțile Constituționale ca „legiuitori pozitivi/negativi”: Cazul Braziliei [articol în lb. engleză]

Tuan Samahon – Sunt judecătorii sindici neconstituționali? Provocarea clauzelor de numire în funcție [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Carla Alexandra Anghelescu, Delia Diaconu, Lorena Zidaru – Măsurile provizorii și dreptul la un proces echitabil [articol în lb. engleză]

Cristina Maria Florescu, Cristina Nicoleta Ghiţă – Inadmisibilitatea acţiunii în anulare (art. 263 TFUE) potrivit jurisprudenţei Curtii de Justiţie a Uniunii Europene

Delia Narcisa Theohari – Preluarea de datorie

Carla Alexandra Anghelescu – Regula unanimității în materia acțiunii în revendicare a unui bun aflat în coproprietate. Jurisprudența CEDO și reglementarea noului Cod civil

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Cauza Zelca și alți 414 reclamanți c. României, decizia de inadmisibilitate din 6 septembrie 2011 – Recursul în interesul legii reglementat de dispozițiile art. 329 C.pr.civ. reprezintă o cale eficientă de unificare a practicii judiciare naționale

2. Cauza Schneider c. Germaniei – Refuzul nejustificat în mod corespunzător de a recunoaște tatălui biologic legături personale cu copilul său

3. Cauza Erimescu c. României, decizia de inadmisibilitate din 18 ianuarie 2011 – Motivarea corespunzătoare a prelungirii sau menținerii arestării preventive

4. Cauza Florin Ionescu c. României, hotărârea din 24 mai 2011 – În cazul respingerii acțiunii civile formulate în cadrul procesului penal, poate exista o cale efectivă, pe cale separată, în fața instanței civile

5. Cauza Adrian Constantin c. României, hotărârea din 12 aprilie 2011 – Dreptul de a fi informat asupra acuzației în materie penală implică nu numai faptele materiale, ci și calificarea juridică

6. Cauza Andrei Iulian Roșca c. României, hotărârea din 3 mai 2011 Renunțarea inculpatului la cererea de ascultare a unor martori și înlăturarea motivată de către instanță a depoziției unor martori ce și-au schimbat declarațiile nu au încălcat dreptul la un proces echitabil

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Libertatea de stabilire. Impunerea condiţiei cetăţeniei pentru accesul în profesia de notar este contrară dreptului european.

2. Protecţia consumatorilor. Vânzătorul este obligat să asigure ridicarea bunului neconform şi instalarea bunului de înlocuire. Dacă costul aferent acestor operaţiuni este disproporţionat raportat la valoarea bunului şi însemnătatea neconformităţii, vânzătorul poate obţine o reduce din acest cost, corelativ cu dreptul cumpărătorului de a pretinde o reducere a preţului sau rezoluţiunea contractului.

3. Proprietate intelectuală. Statele membre care au instituit excepţia privind copia pentru uz personal, sunt obligate să garanteze că autorii percep în mod efectiv compensaţia echitabilă pentru prejudiciul creat ca urmare a legiferării acestei excepţii.

Din jurisprudența recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

1. Prin includerea unui post ce se va vacanta, într-un interval de timp necunoscut, în categoria posturilor susceptibile a fi ocupate prin concurs, se aduce atingere dispoziţiilor art.43 din Legea nr.303/2004 fiind afectate drepturile recunoscute de Consiliul Superior al Magistraturii tuturor celor care au dobândit un grad profesional care le-ar permite să ocupe, prin transfer, un post ce se va vacanta în viitor la instanţa superioară celei în care funcţionează.

2. Principiul legalităţii promovării. Salarizarea pentru o anumită funcţie asimilată magistraţilor, aceeaşi cu cea corespunzătoare funcţiei de judecător, nu presupune dobândirea, de către cel asimilat magistratului, a gradului profesional de judecător.

3. Legea nr.317/2004 nu conţine dispoziţii privitoare la împrejurarea în care mandatul unui membru C.S.M. încetează înainte de termen, Constituţia stabilind durata mandatului membrilor C.S.M. de 6 ani, indiferent dacă acesta a început odată cu al celorlalţi membri magistraţi sau anterior.

PREZENTĂRI

Conferinţa reforma în sistemul judiciar, Chişinău, Republica Moldova, 6-8 septembrie 2011

Lansare de carte cu sprijinul RFJ: Culegere de hotãrâri judecãtorești pronunțate în materia medierii

GREFA VESELĂ

Cerere reconvenționalã formulată de reclamant, prin avocat, deodată cu cererea de chemare în judecată

Leave a comment


seven − 5 =