Forumul Judecătorilor din România cu privire la modificările propuse concursurilor pentru promovarea magistraților în funcții de execuție

Referitor la această propunere a Ministrului Justiției de revizuire a ”legilor justiției”, rapoartele MCV care au apreciat evoluția magistraturii au oferit indiciul sigur că o modalitate de promovare meritocratică constituie baza asigurării unui corp judiciar independent și liber de orice fel de influențe, atât din interior, cât și din exterior. Revenirea la promovarea pe criterii subiective, lipsite de orice control obiectiv din partea magistraților, de orice posibilitate de contestare și previzibilitate, va lipsi sistemul judiciar de această bază.

Instituirea unei probe pentru promovare a analizării actelor întocmite de magistrați ar putea conduce la situații, spre exemplu, în care un magistrat care a fost detașat și a întocmit doar acte de natură administrativă (propuneri administrative aprobate de ministru / președintele CSM / directorul INM etc.) să primească un calificativ maxim, pentru că notele administrative au fost perfect întocmite, în timp ce un judecător de scaun, cu sute de hotărâri pronunțate anual, să aibă ghinionul să îi fie analizate hotărâri pronunțate în cauze repetitive, cu o analiză succintă, criticabile cel puțin pentru „lipsa de imaginație” în motivare. Acest din urmă judecător nu va promova, în timp ce judecătorul detașat va putea, fără probleme, să revendice un scaun la instanța superioară. Textul asumă o procedură de promovare efectivă profund subiectivă și permite alegerea neriguroasă, selectarea pe criterii extrem de subiective, netransparente, a celor care vor avea acces la palierele superioare ale instanțelor și parchetelor. Altfel spus, se instituie o procedură de alegere a judecătorilor / procurorilor extrem de netransparentă, soluția fiind de natură a interzice, pentru motive extrem de neclare, traiectul profesional al magistraților care nu se află în grațiile evaluatorilor. Această modalitate de promovare propusă afectează grav independența justiției din perspectiva procedurii de selectare a magistraților pentru instanțele superioare, în baza unor criterii în afara celor strict profesionale și de meritocrație. Posibilitatea de a reglementa procedura de promovare în sine prin legislație secundară este nu doar extrem de criticabilă sub aspectul oportunității, ci și discutabilă din perspectiva constituționalității, atât timp cât art. 125 alin. (2) din Constituție impune regula ca promovarea judecătorilor să fie de resortul CSM, în condițiile stabilite de legea organică.

Prin urmare, promovarea la palierele superioare ale magistraturii se va face printr-o procedură extrem de netransparentă, subiectivă (evaluarea unor acte întocmite înseamnă, în realitate, părerea unor persoane despre acele acte, părerea individuală neputând avea, prin definiție, caracter obiectiv) și volatilă (putând fi reglementată după bunul plac și orientată în funcție de interese de moment – în condițiile în care procedura în sine se va stabili prin Regulament CSM), împrejurare care va avea ca efect exclusiv afectarea calității magistraturii, prin creșterea gradului de nemulțumire și neîncredere, în interiorul sistemului în primul rând, față de corectitudinea și obiectivitatea procedurii de promovare. Caracterul contestabil al procedurii de promovare în interiorul sistemului nu va putea fi păstrat intra-profesional, iar exportul său înspre presă și societate va conduce inclusiv la diminuarea încrederii în actul de justiție (cetățeanul / jurnalistul nu vor avea niciun motiv să aibă încredere într-un magistrat ajuns la instanțele superioare în urma unui proces de selecție contestat în interiorul profesiei).

Revenirea la promovarea pe criterii subiective, lipsite de orice control obiectiv din partea magistraților, de orice posibilitate de contestare și previzibilitate, va lipsi sistemul judiciar de această bază. Atragem atenția că modificările dorite privitoare la promovare au fost respinse de Adunările Generale ale judecătorilor și procurorilor cu peste 600 de voturi împotrivă în luna septembrie 2015.

În contextul în care și promovările magistraților în funcții de execuție, potrivit reglementării actuale, au creat de-a lungul anilor nemulțumiri ale candidaților legate de calitatea subiectelor, de modalitatea de soluționare a contestațiilor, de inechitățile în departajarea candidaților cu specializări diferite, neremediate nici în prezent, este inexplicabilă introducerea în media de promovare a unor variabile și mai subiective, total netransparente, precum: sute de comisii diferite de evaluare la nivel național, criterii subiective și imprevizibile, inexistența unei norme tranzitorii, valorificarea unei note obținute la evaluarea actelor întocmite într-o anumită specialitate la promovarea într-un post cu o altă specialitate, imposibilitatea stabilirii unei baze comune de evaluare pentru magistrații care funcționează efectiv în instanțe/parchete și cei detașați în CSM, INM, MJ etc., cu toate că vor putea candida pentru același post (experiența ultimilor ani dovedind că departajarea se face la nivelul sutimilor), iar lista problemelor rămâne deschisă.

Potrivit Principiilor Fundamentale privind Independența Judecătorilor, adoptate de Congresul al VII-lea al Națiunilor Unite, aprobate prin rezoluțiile Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite nr. 40/32 din 29 noiembrie 1985 și 40/146 din 13 decembrie 1985, „cei selectați pentru funcțiile de judecător vor fi persoane integre și competente, având pregătire adecvată sau calificare juridică. Orice metodă de selecție și de promovare a judecătorilor/procurorilor va fi elaborată astfel încât să nu permită numirile pe motive necorespunzătoare” (pct. 10). De asemenea, la pct. 13 se prevede că „promovarea judecătorilor, oriunde există un astfel de sistem, trebuie să aibă la bază factori obiectivi, în special calificarea profesională, integritatea și experiența.” Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a recomandat guvernelor statelor membre să adopte sau să consolideze toate măsurile necesare pentru promovarea rolului judecătorilor, în mod individual, dar și al magistraturii, în ansamblu, în vederea promovării independenței acestora, aplicând, în special, următoarele principii: (…) I.2.c. „orice decizie referitoare la cariera profesională a judecătorilor trebuie să se bazeze pe criterii obiective, selecția și promovarea judecătorilor trebuie să se facă după meritele și în funcție de pregătirea profesională, integritatea, competența și eficiența acestora”.

            Orice „criterii obiective” care caută să garanteze că selectarea și cariera judecătorilor se bazează pe merite, ținând cont de pregătirea profesională, integritate, capacitate și eficiență” nu pot fi definite decât în termeni generali. Se urmărește, în primul rând, conferirea unui conținut aspirațiilor generale spre „numirea pe baza de merit” și „obiectivism”, alinierea teoriei la realitate.

Standardele obiective se impun nu numai pentru a exclude influențele politice, și pentru a preveni riscul apariției favoritismului, conservatorismului și a „nepotismului”, care există în măsura în care numirile sunt făcute într-o maniera nestructurată. Deși experiența profesională corespunzătoare este o condiție importantă pentru promovare, vechimea în muncă, în lumea modernă, nu mai este general acceptată ca principiu dominant de determinare a promovării. Publicul manifestă un interes sporit nu numai față de independența, ci și față de calitatea sistemului judecătoresc și, mai ales în vremuri când se produc mari schimbări. Poate exista o eventuală sacrificare a dinamismului atunci când promovările se bazează în întregime pe vechimea în muncă, ce nu poate fi justificată printr-un câștig real în ceea ce privește independența.

Asociația Forumul Judecătorilor din România, persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală și apolitică, asociație profesională a judecătorilor, își propune să contribuie la progresul societății prin acțiuni ce au drept scop realizarea unei justiții independente, imparțiale și performante, afirmarea și apărarea independenței justiției față de celelalte puteri ale statului, precum și prin inițierea, organizarea, sprijinirea, coordonarea și realizarea de proiecte privind îmbunătățirea, modernizarea și reformarea sistemului de administrare a justiției. Contact: dragos.calin@just.ro, ionut.militaru@just.ro, www.forumuljudecatorilor.ro.

No related posts.

Leave a comment


+ two = 8