Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 9 martie 2021 din cauza Eminağaoğlu c. Turciei (cererea nr.76521/12): ”Aspectele referitoare la funcționarea justiției sunt de interes public. Teama aplicării unei sancțiuni are un efect disuasiv asupra exercitării dreptului la libertatea de exprimare, în special în ceea ce privește alți judecători sau procurori care doresc să participe la dezbaterea publică privind aspecte legate de administrarea justiției și de sistemul judiciar. Președinții asociațiilor profesionale ale magistraților acționează în apărarea intereselor membrilor corpului magistraților și a principiului statului de drept, iar atunci când o organizație nonguvernamentală atrage atenția publicului asupra chestiunilor de interes public, acesta joacă un rol de observator public similar cu cel al presei și poate fi, prin urmare, descris ca un câine de pază al societății, o funcție care justifică faptul că se bucură de o protecție similară celei acordate presei. Președinții asociațiilor profesionale ale magistraților au nu numai dreptul, ci și obligația de a formula puncte de vedere cu privire la chestiuni legate de funcționarea justiției. Chiar dacă o întrebare care dă naștere dezbaterii are implicații politice, acest fapt nu este suficient în sine pentru a împiedica un judecător să facă o declarație cu privire la această temă. ”

”123. În același timp, Curtea a subliniat, de asemenea, în cauzele în care sunt implicați judecători care se află într-o situație comparabilă cu cea a reclamantului în prezenta cauză, că, în special având în vedere importanța tot mai mare acordată separării puterilor și necesității de a menține independența sistemului judiciar, Curtea trebuie să analizeze cu atenție orice ingerință în exercitarea libertății de exprimare a unui judecător într-o astfel de situație. În plus, trebuie reamintit că aspectele referitoare la funcționarea justiției sunt de interes public. Or, dezbaterile privind chestiuni de interes general beneficiază, în general, de un nivel ridicat de protecție în temeiul articolului 10 din Convenție. Chiar dacă o întrebare care dă naștere dezbaterii are implicații politice, acest fapt nu este suficient în sine pentru a împiedica un judecător să facă o declarație cu privire la această temă. Într-o societate democratică, chestiunile legate de separația puterilor se pot referi la subiecte foarte importante despre care publicul are un interes legitim de a fi informat și care fac obiectul unei dezbateri politice (Baka c. Ungariei, par.165).

124. Pe de altă parte, Curtea amintește că teama aplicării unei sancțiuni are un „efect disuasiv” asupra exercitării dreptului la libertatea de exprimare, în special în ceea ce privește alți judecători care doresc să participe la dezbaterea publică privind aspecte legate de administrarea justiției și de sistemul judiciar (Koudeshkina c. Rusiei, nr. 29492/05, par.99-100, 26 februarie 2009). Acest efect, care dăunează societății în ansamblu, este, de asemenea, un factor care trebuie luat în considerare la evaluarea proporționalității sancțiunii sau măsurii represive impuse (ibidem, par.99).

125. Astfel cum s-a menționat mai sus (punctele 36 și 76), aceste considerații se pot aplica, de asemenea, mutatis mutandis, procurorilor din Turcia, întrucât sistemul judiciar turc nu face nicio distincție fundamentală între statutul judecătorilor și cel al procurorilor.

126. Pentru a evalua justificarea unei măsuri contestate, trebuie amintit că echitatea procedurii și garanțiile procedurale sunt elemente care trebuie luate în considerare la evaluarea proporționalității ingeriniei în exercitarea libertății de exprimare garantate de articolul 10 (a se vedea, mutatis mutandis,,Castells c. Spaniei, 23 aprilie 1992, Sec. 47-48, Association Ekin c. Franței, nr.39288/98, par.61, Colombani și alții c. Franței, nr.51279/99, par.66, Steel și Morris c. Regatului Unit, nr. 68416/01, par.95, Kyprianou c. Ciprului [MC], nr.73797/01, Mamère c. Franței, nr.12697/03, par.23-24, Koudeshkina, precitat, par.83, și Morice c. Franței [MC], nr.29369/10, par.155). Curtea a statuat deja că absența unui control jurisdicțional efectiv ar putea justifica constatarea unei încălcări a articolului 10 (a se vedea în special Lombardi Vallauri c. Italiei, nr.39128/05, par.45-56, 20 octombrie 2009). Într-adevăr, astfel cum a afirmat anterior în contextul acestui articol, „calitatea controlului jurisdicțional (…) al necesității măsurii (…) are o importanță deosebită în acest sens, inclusiv în ceea ce privește aplicarea marjei de apreciere relevante” (Animal Defenders International c. Regatului Unit [MC], nr. 48876/08, par.108). (…)

134. Pe de altă parte, trebuie amintit că, la momentul faptelor, reclamantul era, de asemenea, președintele asociației judecătorilor și procurorilor YARSAV, acționând în apărarea intereselor membrilor corpului magistraților și a principiului statului de drept. Trebuie subliniat că, în fața Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor din Turcia, reclamantul a afirmat că a făcut declarațiile în cauză în calitate de președinte al acestei asociații. În această privință, Curtea a recunoscut că, atunci când o organizație nonguvernamentală atrage atenția publicului asupra chestiunilor de interes public, acesta joacă un rol de observator public similar cu cel al presei (Animal Defenders Internationalsupra, par.103) și poate fi, prin urmare, descris ca un „câine de pază” social, o funcție care justifică faptul că se bucură de o protecție similară celei acordate presei (ibidem,  și Magyar Helsinki Bizottság c. Ungariei [MC], nr.18030/11, par.166, 8 noiembrie 2016). Curtea a recunoscut contribuția importantă a societății civile la dezbaterea privind afacerile publice (a se vedea, de exemplu, Steel and Morrissupra, par.89, și Magyar Helsinki Bizottság, citată anterior, par.166). În consecință, reclamantul avea nu numai dreptul, ci și obligația, în calitate de președinte al acestei asociații profesionale a judecătorilor și procurorilor, care a continuat să își desfășoare în mod liber activitățile, de a formula un punct de vedere cu privire la chestiuni legate de funcționarea justiției. După cum s-a menționat mai sus (punctul 123 de mai sus), chiar dacă aceste aspecte au implicații politice, acest fapt nu este în sine suficient pentru a împiedica un magistrat să facă o declarație pe această temă (Baka, supra, par.165).

135. Prin urmare, Curtea arată că, pe de o parte, reclamantul era obligat să respecte obligația de rezervă inerentă funcției sale de magistrat și că, pe de altă parte, în calitate de președinte al unei asociații de judecători și procurori, își asuma rolul de actor în societatea civilă. Astfel, reclamantul a avut rolul și datoria de a-și exprima opinia cu privire la reformele legislative care ar putea avea un impact asupra instanțelor judecătorești și asupra independenței sistemului judiciar. În acest sens, Curtea face trimitere la instrumentele Consiliului Europei, care recunosc că este de competența fiecărui magistrat să promoveze și să mențină independența sistemului judiciar și că este oportun să se consulte și să se implice judecătorii și instanțele judecătorești în elaborarea dispozițiilor legislative privind statutul acestora și, în general, funcționarea sistemului judiciar (a se vedea punctul 45 de mai sus și, în ceea ce privește textele internaționale relevante, Baka, citată mai sus, par.72-73 și 82-86). (…)

138. Curtea observă că primul set de declarații a constat mai degrabă în criticarea anumitor măsuri luate în cursul urmăririi penale efectuate împotriva organizației denumite Ergenekon. Din declarațiile în cauză rezultă că reclamantul a pus sub semnul întrebării, printre altele, modul în care au fost aplicate aceste măsuri. În timpul unui interviu dat unui cotidian, el a criticat, de asemenea, modul în care au fost colectate mărturiile unui jurnalist care lucra acolo. (…) În remarcile sale din timpul unei emisiuni de televiziune, el a reamintit condițiile legale de detenție, citând cazul unei persoane în vârstă de nouăzeci și unu, și a criticat declarațiile făcute de politicieni cu privire la un caz în curs de desfășurare. Același lucru este valabil și pentru declarațiile reclamantului din 23 martie 2008: el nu numai că a criticat reținerea de poliție, în mijlocul nopții, a unui jurnalist care, potrivit lui, era în vârstă și bolnav, dar a denunțat de asemenea presiunile pe care le-a afirmat că le exercită politicienii asupra unui caz în curs de desfășurare. În cele din urmă, în ceea ce privește două declarații făcute de persoana în cauză în timpul unei demonstrații și unei mese rotunde, aceasta a fost mai degrabă un avertisment adresat ramurii executive și o apărare a independenței sistemului judiciar.

139. Curtea observă de la început că aceste critici ale reclamantului au fost îndreptate în primul rând împotriva măsurilor preventive luate în cursul urmăririi penale desfășurate într-o cauză extrem de mediatizată, și nu împotriva procedurilor penale ca atare. Realitatea măsurilor criticate de reclamant nu a fost contestată de guvern. Prin urmare, aceste critici au avut o bază de fapt și, prin urmare, ar trebui să fie considerate drept constatări de fapt care, în contextul dat, erau inseparabile de opiniile exprimate de persoana în cauză în declarațiile sale. Este adevărat că a fost membru al Procuraturii Generale a Curții de Casație și procuror. Având în vedere faptul că reclamantul era în acel moment un magistrat de rang înalt, Curtea trebuie să țină seama de faptul că, atunci când libertatea de exprimare a persoanelor care dețin o astfel de poziție este în joc, „drepturile și responsabilitățile” menționate la articolul 10 alineatul (2) din Convenție au o importanță deosebită; într-adevăr, este corect să ne așteptăm ca funcționarii sistemului judiciar să-și folosească libertatea de exprimare cu reținere ori de câte ori este posibil ca autoritatea și imparțialitatea sistemului judiciar să fie contestate (Wille c. Liechtenstein [MC], nr.28396/95, par.64). Curtea amintește că obligația de apreciere a judecătorilor impune ca difuzarea informațiilor, chiar și exacte, să fie efectuată cu moderație și corectare (Guja, citată anterior, par. 75 și Wille, citate anterior, par. 64 și 67). Prin urmare, ar trebui să se examineze dacă opiniile exprimate de reclamant pe bază de fapt au fost totuși excesive în ceea ce privește statutul său de magistrat.

140. Curtea constată că reclamantul a criticat public o cauză penală extrem de mediatizată și aflată pe rol. Desigur, în declarațiile sale, persoana în cauză s-a referit la o situație îngrijorătoare în ceea ce privește punerea în aplicare a anumitor măsuri ale anchetei. În plus, el a susținut că sistemul judiciar se află sub presiune din partea guvernului (a se compara cu Kayasusupra, par.101). Aceasta era, fără îndoială, o chestiune de interes public foarte importantă, care a trebuit să fie deschisă dezbaterilor libere într-o societate democratică (a se compara cu Koudeshkinasupra, par.94).(…) Prin urmare, se poate accepta faptul că reclamantul a fost motivat de intențiile indicate de acesta și că a acționat cu bună credință. Cu toate acestea, chiar dacă Curtea consideră că este important ca reclamantul să nu aibă nicio funcție în desfășurarea anchetei sau a acțiunii penale în cauză, trebuie amintit că observațiile sale se refereau și la critici referitoare la tratamentul jurisdicțional al unei cauze în curs de desfășurare. Având în vedere acest lucru și luând în considerare principiile referitoare la obligația de rezervă a judecătorilor (punctele 120-121 de mai sus), aceasta acordă, de asemenea, importanță motivelor invocate de guvern pentru a justifica încălcarea dreptului reclamantului la libertatea de exprimare, care poate fi considerat relevant pentru această serie de declarații. (…)

145. În ceea ce privește al treilea set de declarații, Curtea a observat că există o chestiune de declarații privind anumite aspecte de actualitate. Mai precis, acestea din urmă au constat în critici cu privire la: atitudinea președintelui Republicii față de instituțiile internaționale; declarațiile reprezentantului cultelor religioase cu privire la hotărârile judecătorești referitoare la cursurile de religie obligatorii; reforma constituțională (în declarațiile sale, reclamantul a menționat numele magistraților uciși în exercitarea atribuțiilor lor); numirea fostului secretar al Departamentului de Justiție în calitate de ministru al justiției în perioada alegerilor. Aceste declarații au inclus, de asemenea, o declarație cu privire la purtarea vălului islamic de către soția președintelui Republicii, la importanța separării puterilor și a principiului secularismului, precum și la discursurile politicienilor adresate instanțelor judecătorești și sistemului judiciar în general.

146. Curtea constată că această serie de declarații a fost considerată incompatibilă nu numai cu profesia de magistrat, ci și cu scopul asociației al cărui președinte era reclamantul.

147. Curtea observă că unele dintre declarațiile în cauză – și anume critica declarațiilor reprezentantului cultelor religioase cu privire la hotărârile judecătorești referitoare la cursurile de religie obligatorii, critica reformei constituționale, numirea fostului secretar la Ministerul Justiției în calitate de ministru al justiției în perioada electorală, reamintirea importanței separării puterilor și a principiului secularismului, precum și poziția privind discursurile politicienilor în fața instanțelor judecătorești și a sistemului judiciar în general – vizau în mare măsură problemele sistemului judiciar. În această privință, Curtea nu poate decât să reitereze considerațiile exprimate mai sus, potrivit cărora aceste afirmații au fost în mod clar o chestiune de dezbatere cu privire la chestiuni de interes general și să solicite un nivel ridicat de protecție a libertății de exprimare a reclamantului.

148. Desigur, unele dintre aceste declarații au abordat aspecte de actualitate care nu erau direct relevante pentru problemele legate de sistemul judiciar. În acest sens, ar trebui subliniat faptul că este important ca, chiar dacă participarea lor la dezbaterea publică privind probleme sociale majore nu poate fi exclusă, membrii corpului magistraților să se abțină cel puțin de la a face declarații politice care le subminează independența și le subminează imaginea de imparțialitate. Cu toate acestea, în speță, Curtea arată că, în decizia sa privind fondul, Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilordin Turcia nu a făcut nicio distincție între declarațiile reclamantului referitoare direct la sistemul judiciar și cele care nu au legătură cu aspectele care îl privesc. În plus, Curtea consideră că ar fi trebuit să se țină seama de faptul că reclamantul a vorbit, de asemenea, în calitate de președinte al unei asociații de magistrați. Deși se pot face rezerve cu privire la declarațiile politice emise de membrii sistemului judiciar, trebuie remarcat faptul că, în decizia sa din 19 iulie 2011, Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilor  din Turcia nu a explicat modul în care declarațiile politice în cauză erau de natură să submineze „demnitatea și onoarea profesiei” și să determine aprecierea că reclamantul și-a pierdut „demnitatea și onoarea personală”. Într-adevăr, doar o mică parte a declarațiilor în cauză nu se referea în mod direct la sistemul judiciar, iar aceste declarații nu conțineau atacuri gratuite asupra politicienilor sau a altor membri ai sistemului judiciar. În decizia Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor din Turcia, Curtea nu găsește niciun motiv suficient pentru a justifica concluzia că, prin declarațiile sale, reclamantul ar fi încălcat demnitatea și onoarea profesiei de magistrat (a se vedea a contrario, Simic, par.35-36).

Curtea a constatat încălcarea articolului 10 din Convenție.

No related posts.

Lasă un comentariu


seven − = 4