Cuprins nr. 1/2011

EDITORIAL

Silviu Gabriel Barbu – Cuvinte neînsemnate despre români și despre justiție

 

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu domnul Jacques Barrot, doamna Mihaela Aamos şi domnul Răzvan E. Miuțescu

ATITUDINI

Alex Kozinski, Robert Johnson – Despre camere video şi săli de judecată [articol în lb. engleză]

Richard Nobles, David Schiff De ce vorbesc judecătorii în felul lor? [articol în lb. engleză]

Nelly Madanska – Rolul inspectoratului de pe lângă Ministerul Justiţiei în ce priveşte interacţiunea dintre puterea judiciară şi cea executivă [articol în lb. franceză]

Fabrizio Amato – Chestionarul Consiliului Superior cu privire la condiţia femeii în magistratura italiană: idei pentru analiză, expunerea criticilor, direcţii pentru o egalitate de gen efectivă [articol în lb. italiană]

Roberto Contreras Olivares – Realităţile penitenciarelor şi provocări culturale [articol în lb. spaniolă]

Anamaria Groza – Observaţii cu privire la sistemul judiciar luxemburghez [articol în lb. franceză]

STUDII JURIDICE

Lucreţia Albertina Postelnicu – Efectele simulaţiei în ceea ce-i priveşte pe creditorii chirografari în actuala şi viitoarea reglementare a Codului civil

Dragoș Călin – Reglementări ale dreptului Uniunii Europene în domeniul dreptului asigurărilor sociale. Experiența românească

Roxana Lăcătușu – Calitatea procesuală activă a terțului în anularea certificatului de moștenitor  

 

JURISPRUDENȚĂ

Contencios administrativ. Recurs formulat de asociaţii profesionale ale magistraţilor împotriva Hotărârii Plenului C.S.M. prin care s-a dispus promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Lipsă de interes.

Recunoaştere grad profesional. Consiliul Superior al Magistraturii nu poate fi obligat să recunoască gradul profesional superior, ca urmare a unui examen organizat de altă autoritate şi ale cărui rezultate nu au fost valorificate în termenul legal.

Auditori de justiţie. Solicitarea unui auditor de justiţie, care nu a promovat sesiunea de absolvire a I.N.M., de a fi obligată instituţia la organizarea unei noi sesiuni de absolvire, precum şi la plata în continuare a bursei este lipsită de temei legal.

Magistraţi asistenţi. Interpretarea dispoziţiilor Legii nr. 92/1992 şi ale Legii nr. 56/1993 în vigoare la data numirii în funcţia de magistrat asistent în sensul că, prin simpla îndeplinire a condiţiei de vechime, reclamanţilor ar trebui să le fi conferit de drept gradul profesional de judecător de Curte de Apel, contravine dispoziţiilor legale care reglementează promovarea judecătorilor şi procurorilor.

 

PREZENTĂRI

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

 

RECENZII

GEMME – Secțiunea română – Medierea în Uniunea Europeană. Stadiu și perspective

 

GREFA VESELĂ

Decizia Curții Constituționale nr. 1197 din 30 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147 alin. 2 şi ale art. 255 alin. 1 din Codul penal

Ordonanța Tribunalului Uniunii Europene (Camera întâi) din 11 martie 2011 în cauza T-73/11 – Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere « Alexandru Ioan Cuza » – Filiala 5 Bucureşti împotriva României.

 

 

 

Contents no 1/2011   

EDITORIAL 

Silviu Gabriel Barbu – Meek Words on Romanians and on Justice

 

INTERVIEWS – About Justice and Judges 

Interviews with Mr Jacques Barrot, Ms Mihaela Aamos, and Mr Răzvan E. Miuțescu 

ATTITUDES

Alex Kozinski and Robert Johnson – Of Cameras and Courtrooms 

Richard Nobles and David Schiff Why do judges talk the way they do? 

Nelly Madanska – The Role of the Minister of Justice Inspection concerning the Relationship between the Judiciary and the Executive 

Fabrizio Amato – The Superior Council Questionnaire on the Women Status in the Italian Magistracy: Ideas for Analysis, Characterization on Criticism, Roadmap on Effectiveness of the Gender Equality  

Roberto Contreras Olivares – Prison Realities and Cultural Challenges 

Anamaria Groza – Insights on the Luxembourg Judiciary

JURIDICAL STUDIES

Lucreţia Albertina Postelnicu – Effects of the Intentional Deception concerning the Unsecured Creditors under the Current and Future Framework of the Civil Code

Dragoș Călin – Provisions of the European Union Law in the Field of Social Security Systems. The Romanian Experience 

Roxana Lăcătușu – Legal Standing of a Third Party to Bring an Action for Annulment against the Certificate of Succession 

CASE LAW

Administrative justice. Appeal by a professional association of the magistrates against a judgment of the plenary formation of the Superior Council of Magistracy that ordered a promotion as a judge to the High Court of Cassation and Justice. Lack of interest

Professional rank recognition. The Superior Council of Magistracy may not be ordered to recognise a superior professional rank following an examination held by another body and whose results were not used inside the legal period

Justice trainees. Lack of a legal basis for a request by a justice trainee, that was not promoted during a graduation session of the National Institute of Magistracy, to order the institution to hold a new graduation session and to resume the payment of a training grant

Assistant magistrates. Interpretation of provisions of the Act No. 92/1992 and of the Act No. 56/1993 in force on the date of appointment as assistant magistrate that held that by mere fulfilment of the length-of service condition the applicants should be given by law the professional degree as Court of Appeal judge runs counter to the legal framework that regulates the promotion of judges and prosecutors.

 

PRESENTATIONS

The Legal Resources Center of Moldova

 

REVIEWS

GEMME – Romanian Section – Mediation in the European Union. Evolution and perspective

 

FUNNY REGISTRY

Decision of the Constitutional Court No 1197 of 30 September 2010 on the preliminary ruling on the issue of constitutionality of the provisions of Articles 147(2) and 255(1) of the Criminal Code

Order of the General Court (First Chamber) of 11 March 2011 in Case T-73/11 Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere « Alexandru Ioan Cuza » – Filiala 5 Bucureşti împotriva României 

    

  

Sommaire no 1/2011  

EDITORIAL

 

Silviu Gabriel Barbu – Quelques paroles sur les roumains et la justice

 

INTERVIEWS – Sur la justice et les juges

Interviews avec M. Jacques Barrot, Mme Mihaela Aamos et M. Răzvan E. Miuţescu

ATTITUDES

Alex Kozinski, Robert Johnson – Les caméras et les tribunaux  

Richard Nobles, David Schiff Pourquoi les juges utilisent-ils un langage particulier?

Nelly Madanska – Le rôle de l’inspectorat auprès du ministre de la Justice en matière d’interaction entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif

Fabrizio Amato – Le questionnaire du Conseil Supérieur de la Magistrature sur la condition de la femme dans la magistrature italienne: repères d’analyse, aspects critiques, parcours pour une égalité effective des sexes

Roberto Contreras Olivares – La réalité de la prison et le défi culturel

Anamaria Groza – Aperçues du système judiciaire Luxembourgeois

ETUDES JURIDIQUES

Lucreţia Albertina Postelnicu – Les effets de la simulation en ce qui concerne les créditeurs chirographaires dans la réglementation actuelle et future du Code civil

Dragoş Călin – Des réglementations du droit de l’Union Européenne dans le domaine des assurances sociales. L’expérience roumaine.

Roxana Lăcătuşu – La qualité processuelle active du tiers dans l’action en annulation du certificat d’héritier   

 

JURISPRUDENCE

Contentieux administratif. Recours introduit par les magistrats contre une Décision du Plein du Conseil Supérieur de la Magistrature par laquelle celui-ci a disposé la promotion dans la fonction du juge à la Haute Court de Cassation et de Justice. Manque d’intérêt.

Reconnaissance du grade professionnel. Le Conseil Supérieur de la Magistrature ne peut pas être obligé de reconnaître le grade professionnel supérieur, comme conséquence d’un examen organisé par une autre autorité et dont les résultats n’ont pas été valorises dans le délai légal.

Auditeurs de justice. La sollicitation d’un auditeur de justice, qui n’a pas passé la session de promotion de l’Institut Supérieur de la Magistrature, que l’institution soit obligée d’organiser une nouvelle session d’examens et payer en continuation une bourse est sans base légale.

Les magistrats assistants. L’interprétation des dispositions de la Loi n. 92/1992 et de la Loi n. 56/1993 en vigueur à la date de la nomination en fonction des magistrats assistants dans le sens où, par le simple accomplissement de la condition d’ancienneté, les requérants auraient obtenu de plein droit le grade professionnel de juge de Court d’Appel contrevient aux dispositions légales qui réglementent la promotion des juges et des procureurs.

 

PRESENTATIONS

Le Centre de Ressources Juridiques de Moldavie

 

RECENSIONS

GEMME – Section roumaine – Médiation dans l’Union Européenne. Analyse et perspectives.

 

LE GREFFE DRÔLE

Décision de la Cour Constitutionnelle no 1197 de 30 septembre 2010 concernant l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 147 alinéa 2 et de l’art. 255 alinéa 1 du Code pénal

Ordonnance du Tribunal de l’Union Européenne (Chambre première) de 11 mars 2011 dans l’affaire T-73/11 – Association Nationale des Militaires en Reserve et en Retraite «Alexandru Ioan Cuza » – Filiale 5 Bucarest contre la Roumanie