Principii de publicare

În atenţia colaboratorilor

writing pen Revista Forumul Judecătorilor reprezintă o iniţiativă a judecătorilor din România, având ca scop promovarea valorilor legate de profesia de judecător, a ideilor şi opiniilor privind starea justiţiei şi reforma sistemului judiciar, a studiilor juridice bazate pe experienţa acumulată în activitatea desfăşurată.

Faţă de acest deziderat, oferta de publicare se adresează în primul rând judecătorilor, însă vor fi acceptate spre publicare toate articolele care se vor încadra în standardele revistei.

Revista Forumul Judecătorilor reprezintă o publicaţie serială înregistrată la Centrul Naţional ISSN cu codul ISSN 2065-8745, iar Editura Universitară este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.).

Lucrările se trimit în format electronic pe adresa de e-mail office.rfj@gmail.com ori la adresa: Editura Universitară, Bucureşti, Bd. N.Bălcescu nr. 27-33, Bloc Unic, sc. B, sector 1. Autorii vor menţiona numele şi prenumele, profesia (funcţia), domiciliul, locul de muncă, numărul de telefon, codul numeric personal şi codul IBAN.

Materialele vor fi predate revistei şi în format electronic, redactate în Microsoft Word, font Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, folosindu-se în mod obligatoriu diacritice.

Articolele de doctrină nu pot depăşi 25 de pagini, incluzând notele de subsol, şi vor fi structurate în mai multe părţi şi diviziuni, corespunzător complexităţii temei tratate.

În text pot fi folosite cuvinte scrise cu font normal sau italic şi în mod excepţional cu caractere bold, fiind exclusă folosirea MAJUSCULELOR.

Întrucât revista va fi transmisă pe suport electronic asociaţiilor judecătorilor din străinătate cu care colaborează redacţia, fiecare articol va fi însoţit de un rezumat redactat în mod obligatoriu în limba engleză şi/sau franceză, de maximum 25 de rânduri, în funcţie de dimensiunea articolului şi de complexitatea temei tratate. Rezumatul va conţine esenţa articolului şi concluziile autorului asupra problemei analizate.

Sursele bibliografice vor fi citate complet şi vor indica toate elementele de identificare: iniţiala prenumelui şi numele autorului (fără caractere îngroşate), titlul complet al articolului (în italic şi fără ghilimele), publicaţia, număr/an, editura, oraşul, anul publicării şi pagina de trimitere. Dacă sunt mai mulţi autori ai unei lucrări, vor fi enumeraţi toţi, folosind virgula, fără conjuncţia „şi”. Dacă există mai mult de cinci autori, se va menţiona numai numele primului sau al coordonatorului, după care se va trece „ş.a.”.

Se vor utiliza doar abrevierile menţionate în lista de abrevieri.

Abrevierile uzuale utilizate în citarea actelor normative române sunt: C.civ., C.pr.civ., C.pen., C.pr.pen., C.com., C.fisc., C.pr.fisc., H.G. nr., O.G. nr., O.U.G. nr., art., par., alin., lit., pct. etc. Indicarea actelor normative se va face numai prin numărul şi anul apariţiei, fără data adoptării (ex. Legea nr. 303/2004), însă în nota de subsol va fi indicat numărul Monitorului Oficial.

Cu privire la materialele care se publică, conducerea revistei îşi rezervă dreptul să corecteze, după caz, să reformuleze ori stilizezeze unele formulări, fără a aduce atingere ideilor, opiniei şi argumentelor autorilor. Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

Materialele trimise redacţiei spre publicare nu pot fi oferite spre publicare către alte reviste decât după primirea unui refuz expres de publicare în Revista Forumul Judecătorilor din partea redacţiei sau după curgerea unui termen de 45 de zile de la înregistrare în care nu s-a primit niciun răspuns.

Cele de mai sus sunt clauze ale contractului de editare, în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Conform contractului, autorii cesionează cu titlu exclusiv dreptul de producere şi difuzare a operei lor (inclusiv pe suport electronic), prezumându-se că îşi însuşesc clauzele în momentul în care trimit lucrările spre a fi publicate.

Colaboratorii vor respecta legislaţia privind drepturile de autor pentru a evita orice formă de plagiat, revenindu-le în caz contrar întreaga răspundere juridică sau deontologică. Redacţia revistei nu îşi asumă nicio răspundere din acest punct de vedere.

Contractul de editare se reziliază de drept dacă survin până la data corecturii finale a numărului de revistă modificări legislative importante ce influenţează în mod hotărâtor conţinutul articolului.

Parcursul complet al unui articol / studiu

de la redactare până la tipărire în Revista Forumul Judecătorilor

 1. Articolul / studiul este redactat conform indicaţiilor afişate pe site-ul revistei: http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/principii-de-publicare.
 2. Articolul / studiul este trimis în variantă electronică, pe adresa de e-mail office.rfj@gmail.com ori la sediul Editurii Universitare.
 3. Articolul / studiul primit este prezentat de îndată colegiului de redacţie.
 4. Redactorii stabilesc în cadrul şedinţei de redacţie dacă materialul respectiv întruneşte condiţiile de formă minime pentru publicare şi, apoi, două persoane desemnate prin consultare cu membrii Colegiului Ştiinţific (specialişti în domeniu sau într-un domeniu apropiat celui în care este scris materialul) vor realiza recenzia. Identitatea recenzorilor poate fi comunicată autorului, la cerere şi justificat, după consultarea Colegiului Ştiinţific.
 5. Un coordonator (directorul editorial, redactorul-şef sau redactorul-şef adjunct) va transmite articolul / studiul în format electronic recenzorilor.
 6. Recenzorii, după evaluarea în mod separat a articolului / studiului, îl înapoiază însoţit de recenzie.
 7. Dacă în urma evaluării făcute de recenzori, aceştia propun articolul / studiul spre publicare, lucrarea se va transmite în format electronic către un corector. Dacă există divergenţă de opinii, va fi desemnat un al treilea recenzor.
 8. În cazul în care este respins definitiv, un coordonator va transmite refuzul de publicare autorului, în cel mai scurt timp posibil.
 9. În cazul în care articolul / studiul este declarat eligibil, însă necesită completări conform sugestiilor recenzorilor, un coordonator va transmite autorului, în cel mai scurt timp posibil, toate informaţiile necesare şi va stabili un termen pentru retransmiterea lucrării finale, care reia etapele 5-8.
 10. În urma acceptării spre publicare, un redactor operează pentru fiecare articol / studiu corectura în format digital, verifică rezumatele în limba română şi engleză sau franceză, precum şi cuvintele cheie în limba engleză (le alcătuieşte şi introduce în cazul în care acestea lipsesc).
 11. După efectuarea şi introducerea corecturii, redactorii transmit lucrările directorului editorial, redactorului-şef sau redactorului-şef adjunct.
 12. Toate articolele şi studiile corectate sunt adunate într-un singur document Word şi vor fi înaintate tehnoredactorului de către directorul editorial.
 13. Tehnoredactorul paginează toate textele în formatul revistei folosind aplicaţia PageMaker şi întocmeşte coperta, după care transmite fişierele în format electronic corectorului din cadrul Redacţiei.
 14. Tehnoredactorul deţine un standard al Revistei, respectiv macheta generală cu modul de aşezare în pagină, siglele rubricilor şi stilurile folosite, pe care o particularizează pentru fiecare număr, începând cu primele pagini.
 15. Corectorul operează corectura şi efectuează eventualele modificări pe varianta electronică, împreună cu tehnoredactorul.
 16. Tehnoredactorul finalizează în format electronic numărul de revistă respectiv, după care îl tipăreşte şi îl transmite unui corector din cadrul Editurii pentru revizuirea finală.
 17. Tehnoredactorul, după introducerea ultimelor corecturi, primind bunul de tipar, transmite textul în format PDF şi coperta numărului respectiv către Tipografia Editurii.
 18. Tipografia Editurii tipăreşte numărul de revistă.