Statut

CAP. I : DENUMIRE, SEDIUL, DURATA

Art. 1 Asociația “Forumul Judecătorilor din România” (numită în continuare Asociația) se constituie la data de 11.04.2007 ca persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală și apolitică. “Forumul Judecătorilor din România” este organizația profesională a judecătorilor din România, înființată în temeiul dispozițiilor art.40 din Constituția României și art.11 alin.3 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată.
Art. 2 Denumirea Asociației este “Forumul Judecătorilor din România”.
Sediul Asociației este în Slatina, B-dul A.I. Cuza nr. 29, bl. S14, sc. C, et. 3, ap. 8, jud. Olt. Corespondența Asociației va putea fi primită și la orice altă adresă va hotărî Consiliul Director.
Art. 3 Asociația se constituie pe durată nedeterminată și va funcționa de la data înscrierii hotărârii judecătorești în registrul persoanelor juridice de la sediul instanței competente.

CAP.II : SCOPUL ASOCIAȚIEI ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4 (1) Asociația are ca scop progresul societății prin realizarea unei justiții independente, imparțiale și performante, afirmarea si apărarea independenței puterii judecătorești față de celelalte puteri ale statului, prin inițierea, organizarea, sprijinirea, coordonarea și realizarea de proiecte privind îmbunătățirea, modernizarea și reformarea sistemului de administrare a justiției. Asociația își propune să asigure respectarea drepturilor judecătorilor, a independenței acestora în exercitarea atribuțiilor și funcțiilor ce le revin, în conformitate cu principiile fundamentale privind independența puterii judecătorești, în raporturile cu celelalte subiecte de drept pe plan intern, al Uniunii Europene si internațional, promovarea libertății și a demnității profesiei, apărarea statutului judecătorilor în statul de drept și a independenței justiției față de celelalte puteri ale statului. Scopul asociației este reprezentat, de asemenea, de satisfacerea interesului public reprezentat de independența justiției, înțeleasă atât autonom, drept premisă a statului de drept și garanție a unui proces echitabil, cât și prin raportare la valorile conexe, proprii statului de drept. Asociația va contribui, prin acțiunile sale, la promovarea și respectarea unui cadru legal care să afirme, în toate formele sale, independența sistemului judiciar. În întreaga activitate, Forumul Judecătorilor din România va respecta Constituția și toate legile țării, va milita pentru protejarea valorilor fundamentale ale democrației, ale statului de drept și ale respectării drepturilor omului.

(2) Acțiunile asociației vor avea în vedere:

 1. Evaluarea, protecția și stimularea independenței judecătorilor, supunerea acestora numai legii, înlăturarea oricăror ingerințe în activitatea instanțelor;
 2. Apărarea libertății, demnității și statutului profesional al judecătorilor.
 3. Efectuarea și publicarea de lucrări științifice, îmbunătățirea educației juridice, dezvoltarea cercetării juridice, ridicarea nivelului general al doctrinei și jurisprudenței, creșterea gradului de pregătire profesională a judecătorilor.
 4. Organizarea profesiei de judecător pentru a răspunde interesului public de realizare a justiției față de cetățean, cu profesionalism si eficiență;
 5. Dezvoltarea culturii și a elitelor juridice;
 6. Organizarea și participarea la seminarii, reuniuni științifice, în țară și străinătate, specializări și alte forme de pregătire profesională;
 7. Dezvoltarea și îmbogățirea vieții culturale și sociale a judecătorilor;
 8. Proiecte de promovare a drepturilor omului și ale cetățeanului;
 9. Îmbunătățirea relației dintre justiție, societatea civilă, mass-media și opinia publică;
 10. Dezbateri privind teoriile și politicile moderne privind justiția;
 11. Revizuirea sistematică a legislației și urmărirea interacțiunii dintre norme si societate;
 12. Elaborarea și promovarea de studii și politici juridice;
 13. Creșterea încrederii cetățeanului în actul de justiție;
 14. Reprezentarea judecătorilor din România, membri ai asociației, în fața altor asociații similare din Romania si din străinătate, cooperarea cu alte asociații, naționale și internaționale care urmăresc același scop.

(3) Pentru realizarea acestui scop, Asociația își propune (sau va apela la următoarele mijloace):

 1. realizarea unui site de internet propriu unde vor fi postate toate hotărârile, publicațiile și dezbaterile membrilor Asociației, inclusiv cele ale organelor de conducere.
 2. conceperea și derularea de proiecte de dezvoltare si susținere a reformei sistemului juridic, cu finanțare proprie ori finanțări publice sau private, interne sau externe; organizarea de simpozioane, dezbateri publice, cursuri de perfecționare, specializare, mese rotunde, ateliere de studiu, cu participare internă și externă, pe teme specifice reformei sistemului de administrare a justiției;
 3. editarea si distribuția de publicații de specialitate de orice tip [reviste, periodice, reviste în format electronic etc.] în legătură cu domeniul de activitate a Asociației;
 4. inițierea sau participarea la parteneriate cu alte asociații profesionale ale judecătorilor sau alți parteneri interesați de proiectele de reformă a sistemului de administrare a justiției;
 5. identificarea problemelor privind procesul de reformă și formularea de propuneri pentru îmbunătățirea și dezvoltarea acestuia în toate compartimentele sistemului judiciar;
 6. încurajarea comunicării între judecători și societatea civilă;
 7. elaborarea și promovarea de studii și politici juridice care să susțină cu expertiză specifică proiecte ale instituțiilor și organizațiilor publice sau private, precum și parteneriate cu societatea civilă;
 8. inițierea și dezvoltarea colaborării naționale și internaționale cu asociații similare;
 9. apărarea și promovarea drepturilor membrilor săi, în special cele legate de participarea publică la procesul de reformare a sistemului judiciar, dar și a drepturilor profesionale ale membrilor și a statutului profesional izvorând din actele normative existente, inclusiv prin exercitarea de acțiuni judiciare în vederea apărării acestora (respectiv contestarea regulamentelor și ale altor acte administrative emise de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, PÎCCJ, INM, Inspecția Judiciară și orice alte autorități publice, în special cele care afectează interesele actuale și viitoare ale membrilor asociației);
 10. sensibilizarea și educarea opiniei publice cu privire la problematica înfăptuirii justiției, prin elaborarea de studii, analize, efectuarea de sondaje de opinie, informări publice sau orice materiale pe suport audio-video destinate publicului specializat ori nespecializat;
 11. participarea activă la dialogul social și la punerea în valoare a experienței, cunoștințelor și informațiilor acumulate, care sa faciliteze elaborarea deciziilor și a actelor normative ce interesează sistemul judiciar;
 12. formularea de acțiuni în contencios administrativ împotriva actelor administrative cu caracter normativ și individual, precum și împotriva ordonanțelor guvernului, al căror conținut afectează drepturile și interesele legitime, prezente sau viitoare, ale asociației ca persoana juridică, ale membrilor asociației sau ale corpului magistraților, care afectează procedurile de soluționare a cererilor de orice fel formulate de către Asociație sau membrii săi, soluționate de autorități administrative sau de instanțe judecătorești;
 13. formularea de acțiuni judiciare pentru protecția independenței membrilor asociației sau a oricărui magistrat învestit cu soluționarea unei cereri, folosirea oricăror mijloace juridice de apărare în acest scop (inclusiv prin intermediul excepțiilor de neconstituționalitate sau al excepțiilor de nelegalitate);
 14. contestarea numirii, detașării sau delegării în funcții de execuție sau de conducere a magistraților, respectiv a alegerii în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, realizate cu încălcarea normelor legale, dacă funcțiile ocupate conferă persoanei numite / delegate / alese atribuții în orice proces decizional care implică evaluarea, promovarea, transferul, detașarea, delegarea, cercetarea disciplinară și orice altă măsură cu implicații asupra carierei unui magistrat, indiferent dacă este membru al asociației, magistrat învestit cu soluționarea unei cereri a asociației sau a unui membru al asociației etc.;
 15. efectuarea de orice alte acțiuni ori activități prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, inclusiv cele care privesc satisfacerea interesului public al independenței puterii judecătorești, atât pentru apărarea intereselor profesionale ale membrilor sistemului judiciar, cât și pentru asigurarea apărării libertăților și principiilor democratice.

(4) În activitatea sa, Asociația va promova valorile civice, ale democrației și ale statului de drept, principiile recunoscute internațional în materie juridică, precum si valorile și tradițiile universale ale profesiilor juridice.

CAP. III : MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 5 Asociația poate avea două categorii de membri :

 1. membri activi
 2. membri de onoare
Art. 6 Membrii activi

 1. Membrii activi ai Asociației pot fi judecători, în special din țară, dar și din străinătate (dacă au origine română), care, cunoscând statutul și regulamentele interioare ale acesteia, sunt de acord cu prevederile lor și înțeleg ca prin propria activitate să contribuie și să sprijine realizarea scopurilor Asociației.
  Judecătorul care își manifestă expres intenția de a deveni membru al asociației va depune o cerere de aderare în care va arăta care sunt acțiunile concrete pe care înțelege sa le realizeze pentru a sprijini scopurile și activitățile asociației.
  Cererea va fi formulată în scris și va putea fi adresată și folosind mijloace electronice de comunicare [fax, internet]. Ea va fi însoțită de informații privind experiența profesională și de informații de contact – adresă de e-mail, telefon și adresa poștală la care poate primi direct comunicările scrise.
 2. Aprobarea înscrierii în Asociație a membrilor activi se va face periodic de Consiliul Director. Membrii fondatori sunt de drept membri activi ai Asociației.
 3. Informațiile privind datele de identificare și de contact ale membrilor Asociației persoanele fizice și juridice sunt confidențiale, cu excepția cazului în care aceștia sunt de acord cu divulgarea lor publică.
Art. 7 Membrii de onoare

 1. Adunarea Generală a Asociației poate acorda calitatea de membru de onoare al Asociației persoanelor fizice și/sau juridice care aduc, prin acțiuni proprii sau contribuții directe, servicii deosebite Asociației sau sistemului judiciar din România.
 2. Un Comitet de onoare se poate constitui din personalitățile reprezentative în domeniile ce fac obiectul de activitate al Asociației, la propunerea Consiliului Director și cu aprobarea Adunării Generale a Asociației.
Art. 8 Membrii activi ai Asociației au următoarele drepturi :

 1. să participe la acțiunile organizate de Asociație și să facă propuneri Adunării Generale;
 2. să fie aleși în Consiliul Director al Asociației, conform prevederilor prezentului Statut;
 3. să propună, să ceară și/sau să inițieze realizarea de acțiuni și proiecte conforme cu scopul și obiectivele Asociației, cu aprobarea și susținerea Adunării Generale;
 4. să fie membri ai grupurilor de comunicare electronică dezvoltate de Asociație.
Art. 9 Membrii activi ai Asociației au următoarele obligații :
să respecte prevederile Statutului și ale regulamentelor interne ale Asociației;
să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza direct sau indirect scopurile sau interesele Asociației.
Art. 10 Calitatea de membru al Asociației încetează :

 1. la cerere;
 2. prin excludere, în următoarele cazuri :
  • producerea de prejudicii morale și/sau materiale Asociației;
  • angajarea în activități ce contravin Statutului, regulamentelor interne și hotărârilor organelor de conducere ale Asociației, sau care sunt contrare legii și ordinii de drept;
 3. Excluderea se hotărăște de Adunarea Generală, la cererea motivată a oricăruia dintre membrii activi ai Asociației.
 4. prin deces, în cazul persoanelor fizice;
 5. în cazul în care nu mai îndeplinesc funcția de judecător, cu excepția situației pensionării.

CAP. IV : ORGANELE DE DIRECȚIE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

Art. 11 Adunarea Generală

 1. Adunarea Generală se reunește obligatoriu anual și ori de câte ori este necesar, în timpul anului, precum și la cererea Consiliului Director sau a cel puțin 25% din numărul membrilor. Datele de întrunire ale Adunării Generale vor fi anunțate prin decizie a Consiliului Director.
 2. Adunarea Generală este valabil constituită în prezența a 1/2 din numărul membrilor săi și ia hotărâri cu votul majorității simple a membrilor prezenți.
 3. Se consideră constituire statutară a Adunării Generale orice modalitate colectivă de comunicare în mediul electronic între toți membrii acesteia, cu următoarele condiții:
  1. va fi folosit un sistem care va permite distribuirea și confirmarea primirii informației în format electronic simultan către adresele de e-mail indicate de membrii Asociației în cererea de aderare ori a cărei schimbare a fost indicată ulterior.
  2. va fi avută în vedere o perioadă de 3 zile între data distribuirii informației și data la care se vor număra voturile privind propunerile de hotărâri adresate Adunării Generale. Propunerile vor fi făcute în formă afirmativă conform prevederilor punctului f. de mai jos. Orice vot negativ va conține o argumentare succintă, indiferent de conținutul acesteia. Perioada de 3 zile poate fi redusă la propunerea Consiliului Director doar în situații excepționale ce trebuie motivate de Consiliul Director și transmise prin mediul electronic odată cu distribuirea informației.
  3. cât timp se poate dovedi că propunerea de hotărâre a fost trimisă și recepționată electronic de un membru al Asociației, se consideră aprobată tacit orice propunere care nu a primit un vot negativ în intervalul stabilit conform punctelor anterioare.
  4. obligația coordonării dezbaterilor și comunicărilor colective revine Consiliului Director, care poate propune extinderea termenului în funcție de problematica dezbaterii, dar nu mai mult de 10 zile.
  5. o hotărâre va fi considerată aprobată după trecerea termenului stabilit. Se vor număra voturile negative, abținerile, voturile exprimate pentru adoptarea propunerilor și cele tacite în condițiile punctului c. de mai sus.
  6. orice membru poate face propuneri Adunării Generale cu minimum 3 zile înainte de data organizării adunării. Pentru a fi validată ca propunere, Consiliul Director se va pronunța argumentat asupra acceptării sau respingerii acesteia.
 4. Orice hotărâre a Adunării Generale, pentru a fi valabilă, trebuie postată pe internet într-un domeniu la care au acces toți membrii Asociației sau trebuie comunicată fiecăruia din membri folosind o modalitate colectivă de comunicare electronică. Pentru a certifica în scris o hotărâre a Adunării Generale, unul dintre Co-Președinții Asociației va semna pentru conformitate data hotărârii, textul acesteia și numărul de voturi cu care aceasta a fost adoptată, precum și modalitatea de validare a sa.
 5. Orice mențiune despre „hotărâri ale Adunării Generale” cuprinsă în prezentul Statut înseamnă că acestea vor fi luate conform procedurii menționate anterior, dacă nu se prevede expres o altă modalitate.
 6. Adunarea Generală are următoarele atribuții:
  1. aprobă bilanțul contabil și contul de profit și cheltuieli ale Asociației;
  2. aprobă Programul Anual de Activitate al Asociației;
  3. aprobă bugetul Asociației;
  4. alege și revocă Consiliul Director al Asociației; alege și numește Comisia de cenzori a Asociației;
  5. numește membrii de onoare ai Asociației;
  6. aprobă raportul anual al Consiliului Director și îi dă descărcare;
  7. aprobă raportul anual al Comisiei de cenzori și îi dă descărcare;
  8. hotărăște deschiderea de filiale și de sucursale, în țară și în străinătate;
  9. hotărăște asupra oricărei modificări a prezentului statut;
  10. hotărăște în unanimitate încetarea Asociației, dizolvarea și lichidarea ei, în condițiile legii;
  11. aprobă orice alte hotărâri necesare funcționării asociației și îndeplinirii scopurilor și acțiunilor acesteia, inclusiv departamente de lucru.
Art. 12 Consiliul Director

 1. Conducerea executivă a Asociației este asigurată în primii patru ani de activitate de un Consiliu Director format din membrii fondatori. Numărul membrilor Consiliului Director poate fi modificat de Adunarea Generală, odată cu alegerile privind componența acestuia. În cazul în care, din orice motiv, oricare din membrii fondatori ai Consiliului Director nu mai funcționează în aceasta calitate, Adunarea Generală va hotărî asupra înlocuirii acestuia în prima ei ședință.
 2. Consiliul Director se reunește obligatoriu cel puțin o dată la două luni sau la cererea Președintelui Asociației, a oricăruia din membrii săi ori la cererea a cel puțin 25% numărul de membri ai Adunării Generale. În prima ședință a Consiliului Director de după data constituirii, acesta va putea hotărî, dacă este cazul, asupra numirii unor Vicepreședinți și asupra modalităților în care Asociația va putea fi reprezentată în mod public.
 3. Consiliul Director este ales pe perioadă de 3 ani. Cu minim 5 zile înainte de data alegerilor își poate depune candidatura în formă scrisă și/sau electronic orice membru activ al Asociației, cu condiția de a prezenta un program succint privind proiectele pe care le va pune în aplicare în interesul Asociației și a membrilor săi.
 4. Alegerile pentru Consiliul Director se vor desfășura, ca regulă, în perioada 1-7 aprilie a anului corespunzător. În funcție de necesități, Adunarea generală va putea propune orice alte date.
 5. Consiliul Director este valabil constituit în prezența a cel puțin 3/4 din membrii săi și ia decizii cu votul majorității simple a celor prezenți.
 6. Se consideră constituire statutară a Consiliului Director orice modalitate colectivă de comunicare în mediul electronic între toți membrii acestuia, cu următoarele condiții:
  1. va fi folosit un sistem care va permite distribuirea și confirmarea primirii informației în format electronic simultan către adresele de e-mail indicate de membrii Consiliului Director;
  2. va fi avută în vedere o perioadă de 3 zile între data distribuirii informației și data la care se vor număra voturile privind deciziile Consiliului Director. Propunerile vor fi făcute în formă afirmativă. Orice vot negativ va conține o argumentare succintă, indiferent de conținutul acesteia. Perioada de 3 zile poate fi redusă cu consensul membrilor Consiliului;
  3. cât timp se poate dovedi că propunerea de decizie a fost trimisă și recepționată electronic de un membru al asociației, se consideră aprobată tacit orice propunere care nu a primit un vot negativ în intervalul de 3 zile;
  4. obligația coordonării dezbaterilor și comunicărilor colective revine Co-Președinților Asociației, care pot propune extinderea termenului în funcție de problematica dezbaterii, dar nu mai mult de 5 zile;
  5. o decizie va fi considerată adoptată după trecerea termenului de 3 zile. Se vor număra voturile negative, abținerile, voturile exprimate pentru adoptarea propunerilor și cele tacite în condițiile punctului c de mai sus.
 7. Orice decizie a Consiliului Director, va fi postată pe internet într-un domeniu la care au acces toți membrii Asociației. Pentru a certifica în scris o hotărâre a Consiliului Director, unul dintre Co-Președinții Asociației va semna pentru conformitate dată hotărârii, textul acesteia și numărul de voturi cu care aceasta a fost adoptată precum și modalitatea de validare a sa.
 8. Orice mențiune despre „decizii sau hotărâri ale Consiliului Director” cuprinsă în prezentul Statut înseamnă că acestea vor fi luate conform procedurii menționate anterior, dacă nu se prevede expres o altă modalitate.
 9. Orice act sau decizie a Consiliului Director sau a Co-Președinților Asociației, care nu este dată în aplicarea unei hotărâri a Adunării Generale poate fi contestată in termen de 3 zile de la data postării sale în mediul electronic. Contestația va fi postată pe site-ul asociației și va fi supusă dezbaterii Adunării Generale pentru o perioadă de trei zile. Contestația trebuie însoțită de o argumentare minimă, iar voturile care o susțin vor trebui exprimate explicit, fără a se aplica principiul aprobării tacite stabilit la art.11.
 10. Consiliul Director are următoarele atribuții:
  1. administrează operațiunile curente ale Asociației;
  2. elaborează și aprobă Regulamentul intern de funcționare al Asociației; aprobă înființarea de centre de activitate ale Asociației (departamente) sau alte organisme, în conformitate cu scopul acesteia;
  3. aprobă înființarea de entități proprii sau în regim de asociere și colaborare;
  4. angajează personalul Asociației, conform prevederilor legale de drept al muncii; aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației;
  5. propune Adunării Generale atribuirea calității de membru de onoare;
  6. încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
  7. numește, dacă necesitățile Asociației o vor impune, un aparat executiv aflat în subordinea sa, ale cărei atribuții vor fi stabilite prin hotărârea de numire;
  8. acceptă expres donațiile și alte liberalități făcute Asociației;
  9. prezintă anual Adunării Generale un raport de activitate prin Co-Președinții Asociației;
  10. asigură conducerea eficientă a structurilor proprii (departamente) precum și a entităților proprii sau constituite prin asociere;
  11. prezintă anual Adunării Generale bugetul de venituri și cheltuieli și proiectul programului de activitate al Asociației;
  12. hotărăște în privința modificării adresei de internet sau domeniului/domeniilor internet utilizate de Asociație, precum și in privința modificării sediului Asociației.
  13. orice atribuții care nu sunt în sarcina Adunării Generale.
 11. Modalitatea de lucru a Consiliului Director va fi stabilită prin Regulamentul intern de funcționare a Asociației, elaborat de Consiliul Director.
 12. Consiliul Director este format din 5 membri și este condus de doi co-Președinți ai Asociației, lucrările fiind organizate și consemnate de Secretarul General al Asociației. Aceștia sunt aleși pentru o perioadă de 3 ani, prin hotărârea adunării generale.
 13. Co-președinții Asociației îndeplinesc rolul de administrator al acesteia între ședințele Consiliului Director, având atribuțiile de reprezentare și executare cu care vor fi fost mandatați de Consiliul Director prin decizie, prin mandat general sau special. Acestea pot unele sau toate atribuțiile prevăzute la art.12 pct.9) sau orice alte atribuții care nu sunt în sarcina Adunării Generale. Co-președinții vor reprezenta Asociația în relațiile cu alte organizații, vor fi deținătorii ștampilei Asociației și vor conduce ședințele Consiliului Director, în condițiile mandatului de reprezentare. Toate operațiunile și actele de reprezentare ale co-președinților vor fi postate periodic [în funcție de volumul de activitate și de importanța actelor] pe internet, într-un domeniu la care au acces toți membrii Asociației.
Art. 13 Comisia de cenzori

 1. Controlul activității financiar-contabile a Asociației este exercitat de o Comisie de cenzori, compusă din trei membri, dintre care unul va fi contabil autorizat sau expert contabil, comisie numită de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 ani.
 2. Dintre membrii săi, Comisia alege un președinte.
 3. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
 4. Comisia de cenzori va prezenta anual un raport în fața Adunării Generale. Regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori sunt stabilite prin lege și regulamentul intern de funcționare al Asociației, care se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
Art. 131 Consiliul pentru aspecte de etică și disciplină

 1. Consiliul pentru aspecte de etică și disciplină asigură respectarea de membrii Asociației a valorilor și principiilor directoare ale acesteia și acordă consultanță membrilor săi și altor judecători care îi cer sprijinul cu privire la chestiuni de etică profesională și răspundere disciplinară.
 2. Consiliul pentru aspecte de etică și disciplină este compus din 5 membri aleși de Adunarea generală a Asociației pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit, și își fixează propriile reguli de organizare și funcționare.
 3. Consiliul pentru aspecte de etică și disciplină prezintă Adunării Generale un raport de activitate la încheierea mandatului membrilor săi.

CAP. V : PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 14 Patrimoniul inițial este constituit din aporturile membrilor fondatori, conform prevederilor Actului Constitutiv. O contribuție in numerar în valoare de 390 lei este vărsată la data prezentului statut in contul Asociației.
Art. 15 Patrimoniul Asociației poate fi completat cu donații, subvenții, contribuții, bunuri mobile și imobile, creanțe, acțiuni, fonduri obținute în țară și străinătate în moneda națională și valută de către persoane fizice și juridice, din activitățile proprii și prin orice alte mijloace oferite de lege. Toate donațiile se vor înscrie într-un registru de donații.
Art. 16 Pentru a realiza obiectivele prevăzute în statut și pentru mărirea patrimoniului, Asociația poate achiziționa sau înstrăina bunuri, drepturi de autor, know-how etc., asumându-și toate obligațiile și beneficiind de drepturile aferente acestor tranzacții, cu respectarea prevederilor art.18.
Art. 17 Veniturile Asociației provin din :

 1. dobânzi bancare pentru sumele ce constituie capital social, care se află în contul curent și/sau depozite bancare;
 2. donații ale membrilor sau terților, persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;
 3. vânzarea publicațiilor proprii;
 4. taxe pentru participare la cursuri, concursuri sau alte activități științifice sau de cercetare organizate de Asociație în cooperare cu terți, dacă e cazul;
 5. veniturile obținute de Asociație din activitățile proprii;
 6. alte venituri realizate în conformitate cu prevederile legale.
Art. 18 Toate tranzacțiile, contractele, transferurile de bani și valori precum și orice alte operațiuni financiare privind patrimoniul Asociației vor fi aprobate de Consiliul Director în conformitate cu prevederile prezentului statut. Pentru a fi valabile, informări despre aceste operațiuni vor fi postate pe adresa de internet a asociației cu cel puțin 24 de ore înainte de a fi efectuate. In cazuri excepționale și intempestive, a căror urgență este justificată de interesul Asociației, informările pot fi postate și în cel mult 12 ore după efectuarea operațiunilor.
Art. 19 Asociația poate refuza orice donație sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravine obiectivelor Asociației sau prevederilor prezentului statut.
Art. 20 Asociația poate deschide cont la orice bancă din țară sau în străinătate, cu respectarea legislației în vigoare. Orice membru al Consiliului Director poate deschide un astfel de cont cu respectarea prevederilor art. 18.

CAP. VI : DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 21 Asociația poate fi lichidată sau dizolvată prin hotărârea Adunării Generale, în conformitate cu dispozițiile legii. În cazul dizolvării Asociației, bunurile din patrimoniul acesteia rămase după lichidare vor avea destinația prevăzută de hotărârea de lichidare a Adunării Generale, cu respectarea dispozițiilor legale cu privire la asociații și fu

CAP. VII : DISPOZIȚII FINALE

Art. 22 Dispozițiile prezentului statut se vor interpreta numai în sensul în care asigură realizarea scopurilor Asociației.
Art. 23 Asociația colaborează și se poate afilia la organizații din țară și străinătate care au preocupări similare celor care formează scopul Asociației.
Art. 24 Prezentul statut este valabil pe toată durata existenței Asociației, modificarea sau completarea sa urmând a se face numai de către Adunarea Generală, conform procedurilor prevăzute de lege pentru adoptarea sa.
Art. 25 Asociația are siglă și sigiliu (ștampilă) proprii.
Art. 26 Membrii Asociației recunosc prin aderare prevederile prezentului statut.