EDITORIAL

Gabriel Caian – Deznădejdea ca excepţie procesuală – peremptorie sau dilatorie?

ATITUDINI

Narcis Violin Stoica – Posibilitatea de implicare a corpului magistraţilor în adoptarea unei legislaţii coerente. Cadrul legal existent. Propunerile de lege ferenda şi rolul asociaţiilor profesionale. Experienţa  Asociaţiei Magistraţilor din Iaşi (A.M.I.).

Dana Gîrbovan – Serviciul Independent de Protecție și Anticorupție. O poveste despre justiție și servicii secrete

Dana Cigan, Horațius Dumbravă,  Dragoș Călin Lustration in Romania

Vito Monetti – Nelegalităţi ale autorităţilor publice. Răspunsurile instituţionale în experienţa italiană

Antonio Cluny – Justiția în Portugalia: angajarea ideologică şi cuceririle democratice

Stavros Mantakiozidis Democraţie în lanţuri. Experienţa recentă a Greciei

Eric Alt – Calitatea hotărârilor judecătoreşti

Miguel Carmona Ruano, José Mouraz Lopez, Maria Giuliana Civinini – Angajamentul privind formarea magistraţilor

Cristi Danileţ – Conduita etică şi deontologia profesională în justiţie

Sergiu-Leon RusNatura juridică şi efectele termenului de exercitare a acţiunii disciplinare împotriva magistraţilor

Cristi Danileţ – Rolul magistraților în promovarea și susținerea medierii

STUDII JURIDICE

Dragoş Călin –  Efectele unei decizii recente a Curţii Constituţionale

Andreea Vasile, Ionuț Militaru – Acţiunea în evacuare întemeiată pe O.U.G. nr. 40/1999 din prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Interpretarea şi aplicarea art. 6 din O.U.G. nr. 40/1999

Cristina Ben Ezra – Câteva aspecte privind formularea de către România a unei declaraţii de acceptare a jurisdicţiei CJCE de a pronunţa hotărâri preliminare în conformitate cu art. 35 alin. 3 TUE

Eric Alt – Echilibrul dintre drepturile economice şi sociale în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

Alexandra Carmen Lăncrănjan – Încalcărea prezumției de nevinovăție prin declarații oficiale ale reprezentanților statului

Lucian Cosmin Manoloiu – Notă critică la Decizia în interesul legii nr. 9/2009 a Î.C.C.J.- Secţiile Unite

Dana Cigan – Une proposition concernant la théorie générale des droits réels principaux constitués sur les biens d’un autre

Evangelia Palaiologou – Imigraţia feminină în Grecia

Karima Zouaoui – Situaţia din Franţa în ce priveşte discriminările etnice şi religioase: un exemplu tipic al paradoxului francez al conceptelor de lege şi drepturi

JURISPRUDENȚĂ

Mattel INC vs. MCA Records Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 296 F.3d 894, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, July 24, 2002, Opinion Alex Kozinski, Circuit Judge: If this were a sci-fi melodrama, it might be called Speech-Zilla meets Trademark Kong

Act administrativ cu caracter normativ de înfiinţare a unei baze de date cu încălcările Codului deontologic al magistraţilor. Nelegalitate. Depăşirea atribuţiilor constituţionale ale Consiliului Superior al Magistraturii.

Dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor în funcţie, precum şi ale foştilor judecători şi procurori. Sfera informaţiilor de interes public. Datele cu privire la evoluţia profesională, calificativele acordate în urma evaluărilor profesionale şi sancţiunile disciplinare.

Specializarea judecătorului. Criteriile avute în vedere pentru stabilirea judecătorilor din cadrul secţiilor judecătoriei. Act administrativ. Anularea hotărârii colegiului de conducere

PREZENTĂRI

Mehmet Ruşen Gültekin – Organizarea sistemului judiciar şi a instanţelor judecătoreşti din Turcia. Introducere în activitatea YARSAV

Daniel-Mihail Șandru – Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

RECENZII

Gilles Charbonnier, Orla SheehyPanorama des systèmes judiciaires dans l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2008, recenzie de Ionuț Militaru

GREFA VESELĂ

2007 February 26 Sentencing Memorandum by Judge Gregory R. Todd, in the Case of Montana v. Andrew McCormack

Din ciornele juraților americani…

CONTENTS ISSUE 2/2009

 

EDITORIAL

Gabriel Caian – Dispair as a Procedural Exception – a Dilatory or a Peremptory exception?

ATTITUDES

Narcis Violin Stoica – Possibility of Magistrates Professional Body to Involve in Issuing a Coherent Legislation. The Role of Professional Associations. Iaşi Magistrates Association’ s (A.M.I’s) Experience

Dana Gîrbovan – The Protection and Anticorruption Independent Serivce. A Story about Justice and Secret Services.

Vito Monetti – Public Authorities’ Illegalities. Institutional Answers of Italian Experience

Antonio Cluny – Justice in Portugal: Ideological Commitment and Democratic Conquest

Stavros Mantakiozidis Enchained Democracy. The Recent Experience of Greece

Eric Alt – The Judgement’s Quality

Miguel Carmona Ruano, José Mouraz Lopez, Maria Giuliana Civinini – Pledge Regarding Magistrates Formation

Cristi Danileţ – The Ethic and Deontological Professional Conduct in Justice

Sergiu-Leon RusThe Legal Nature and the Effects of the Term of Filing the Disciplinary Action against Magistrates

JURIDICAL STUDIES

Dragoş Călin –  The Effects of a Recent Decision of the Constitutional Court

Andreea Vasile, Ionuţ Militaru – The Petition of Ejectment Based on OUG no. 40/1999 in the Highlights of the European Court of Human Rights’ Case-Law

Cristina Ben Ezra – A Few Allegations Regarding Romania’s Statement of Acceptance of CJEC’s (The Court of Justice of the European Communities) Jurisdiction of Refrences for Preliminary Rulings based on article 35 parag. 3 of European Union Treaty

Eric Alt – The Balance between Economic and Social Rights in the Court of Justice of the European Communities’ Case-Law

Alexandra Carmen Lăncrănjan – Violation of the Presumption of Innocence in Official Statements of the State’s Representatives

Lucian Cosmin Manoloiu – Critical View on Decision no. 9⁄2009 of the High Court of Cassation and Justice – Reunited in Joint Sections Regarding an Appeal in the Interest of Law

Dana Cigan –  A Suggestion Regarding the General Theory of Property Rights over Other Person’s Assets

Karima Zouaoui – The Situation in France regarding Ethnical and Religious Discrimination: a Typical Example of the French Paradox of Notions of Law and Rights

Cristinel Ghigheci – Do Prostitution and Incest Prevent Progress?

CASE-LAW

Mattel INC vs. MCA Records Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 296 F.3d 894, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, July 24, 2002, Opinion Alex Kozinski, Circuit Judge: If this were a sci-fi melodrama, it might be called Speech-Zilla meets Trademark Kong

Administrative Decision of Founding a Data-Base Regarding the Magistrates’ Violations of the Deontological Code. Illegality. Excelling of the Constitutional Attributions  of the High Council of Magistracy.

The Professional Files of Judges and Prosecutors in function, and of Former Judges and Prosecutors. The Extent of Information of Public Interest. Information Regarding Professional Evolution, Marks Granted in View of Professional Evaluation and Disciplinary Sanctions.

Specialized Judges. The Criterion Taken into Account in order to Select Judges between Courts’ Sections. Administrative Act. Annulment of the Steering Committee Decision.

PRESENTATIONS

Mehmet Ruşen Gültekin – Brief Information on YARSAV. A Few Allegations Concerning the Structure of the Judicial System and the Courts of Turkey

Daniel-Mihail Şandru – The Centre of European Law Studies (CELS)

REVIEWS

Gilles Charbonnier, Orla Sheehy – The panorama of the Judicial Systems in European Union, Bruylant, Bruxelles, 2008, reviewed by Ionuţ Militaru

FUNNY REGISTRY

2007 February 26 Sentencing Memorandum by Judge Gregory R. Todd, in the Case of Montana v. Andrew McCormack

From the Drafts of the American Jurors…

 

SOMMAIRE No 2/2009

EDITORIAL

Gabriel Caian – Le désespoir comme exception processuelle – péremptoire ou dilatoire ?

ATITUDES

Narcis Violin Stoica – La possibilité d`impliquer le corps des magistrats dans le procès d`adoption d`une législation cohérente. Le cadre légal existant. Les propositions de lege ferenda et le rôle des associations professionnelles. L`expérience de l`Association des Magistrats de Iassy (A.M.I.)

Dana Gîrbovan – Le Service Indépendant de Protection et Anticorruption. Une histoire sur la justice et les services secrets

Dana Cigan, Horațius Dumbravă,  Dragoș Călin La lustration en Roumanie

Vito Monetti – Illégalités découlant des pouvoirs publics. Les réponses institutionnelles dans l`expérience italienne

Antonio Cluny – La justice en Portugal: l`engagement idéologique et les conquêtes démocratiques

Stavros Mantakiozidis La démocratie enchaînée . L`expérience récente de la Grèce

Eric Alt – La qualité de la décision juridictionnelle

Miguel Carmona Ruano, José Mouraz Lopez, Maria Giuliana Civinini – L`engagement concernant la formation des magistrats

Cristi Danileţ – La conduite éthique et la déontologie professionnelle dans la justice

Sergiu-Leon RusLa nature juridique et les effets du terme d`exercice de l`action disciplinaire contre les magistrats

Cristi Danileţ – Le rôle des magistrats dans la promotion et la soutenance de le médiation

ETUDES JURIDIQUES

Dragoş Călin –  Les effets d`une décision récente de la Cour Constitutionnelle de Roumanie

Andreea Vasile, Ionuț Militaru – L`action en expulsion fondée sur l`Ordonnance d`urgence du Gouvernement no 40/1999 dans la lumière de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l`Homme. Intérpretation et aplication de l`article 6 de l`ordonnance.

Cristina Ben Ezra – Quelques aspects sur l`adoption par la Roumanie d`une déclaration d`acceptation de la jurisdiction de CJCE de prononcer des arrêts préliminaires en conformité avec l`article 35 par. 3 TUE

Eric Alt – L’équilibre entre droits économiques et sociaux dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes

 Alexandra Carmen Lăncrănjan – La violation de la présomption d`innocence à cause des déclarations officielles des représentants de l`État

Lucian Cosmin Manoloiu – Note critique sur la Décision à l`intérêt de la loi no 9/2009 de la Haute Cour de Justice et Cassation dans les Sections Unies

Dana Cigan – Une proposition concernant la théorie générale des droits réels principaux constitués sur les biens d’un autre

Evangelia Palaiologou – L`immigration féminine dans la Grèce

Karima Zouaoui – La situation des discriminations ethniques et religieuses en France: l`exemple du paradoxe français des concepts de „loi” et „droits”

JURISPRUDENCE

Mattel INC vs. MCA Records Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 296 F.3d 894, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, July 24, 2002, Opinion Alex Kozinski, Circuit Judge: If this were a sci-fi melodrama, it might be called Speech-Zilla meets Trademark Kong

Acte administratif à caractère normatif de création d`une base de données avec les violations du Code déontologique des magistrats. Illégalité. Le dépassement des atributions constitutionnelles du Conseil Supérieur de la Magistrature

Les dossiers professionnels des juges et des procureurs en fonction et des anciens juges et procureurs. La sphère des informations d`intérêt publique. Les données sur l`évolution professionnelle, les qualificatifs accordés après l`évaluation professionnelle et les sanctions disciplinaires

La spécialisation du juge. Les critères pour la désignation des juges dans les sections du tribunal. Acte administratif. Annulation de la décision du Colège de direction

PRESENTATIONS

Mehmet Ruşen Gültekin – L`organisation du système judiciaire et des tribunaux de Turquie. Introduction dans l`activité de YARSAV

Daniel-Mihail Șandru – Le Centre d`Etudes de Droit Européen (CSDE)

RECENSIONS

Gilles Charbonnier, Orla SheehyPanorama des systèmes judiciaires dans l’Union européenne, Bruxelles, Ed. Bruylant, 2008, recension par Ionuț Militaru

LE GREFFE JOYEUX

Sentencing Memorandum dressé le 26 février 2007 par Judge Gregory R. Todd, dans l`affaire l`Etat de Montana v. Andrew McCormack

Les brouillons des jurés américains