Număr curent

RFJ nr.2/2017

 

Cuprins

INTERVIURI – Despre justiție și judecători

Interviu cu domnul António Henriques Gaspar, Președintele Tribunalului Suprem din Portugalia

 

ATITUDINI

Dragoș Călin, Ionuț Militaru, Claudiu Drăgușin – Vulnerabilităţi actuale în funcţionarea sistemului judiciar român [articol în lb. engleză]

Robert W. Emerson – Judecătorii ca îngeri păzitori: Practica germană a indiciilor şi a feedbackului [articol în lb. engleză]

Yuichiro Tsuji – Independenţa justiţiei şi a judecătorilor în Japonia [articol în lb. engleză]

Robert V. Percival – Judecătorul care escalada munţii [articol în lb. engleză]

László Ravasz, Péter Szepesházi, Gabor Ivan, Gabor Szekely – Starea sistemului judiciar şi a justiţiei în Ungaria – 2017 [articol în lb. engleză]

 

STUDII JURIDICE

Voicu Puşcaşu – Unele probleme privind aplicarea principiului nemijlocirii în cazul modificării compunerii completului în materie penală

Sietske Dijkstra – Libertatea de expresie a judecătorului în privinţa opiniilor personale şi a convingerilor în lumina CEDO [articol în lb. engleză]

Javier André Murillo Chávez – Dreptul de autor al judecătorului. Cum ar fi dacă am dovedi că dreptul de autor ar putea îmbunătăți – într-un anumit sens – justiția? [articol în lb. spaniolă]

 

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

 1. Cauza Antović și Mirković c. Muntenegrului. Încălcarea art.8 din Convenție ca urmare a supravegherii video ilegale a amfiteatrelor universitare

(prezentare de Dragoș Călin)

 

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

 1. Transporturi aeriene. Regulamentul (UE) nr. 1178/2011. Limita de vârstă de 65 de ani prevăzută de dreptul Uniunii Europene pentru piloții din transportul aerian comercial de pasageri, de marfă sau de poștă este validă. (Hotărârea CJ din cauza C-190/16, Fries, EU:C:2017:513)

 

 1. Transport. Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Compensația datorată pasagerilor în cazul anulării sau al întârzierii prelungite a unui zbor cu legătură directă trebuie calculată în funcție de distanța în linie dreaptă dintre aeroporturile de plecare și de sosire. (Hotărârea CJ din cauza C-559/16, Bossen și alții, EU:C:2017:644)

 

 1. Protecția consumatorilor. Directiva 93/13/CEE. Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale. În cazul în care o instituție financiară acordă un împrumut încheiat în monedă străină, aceasta trebuie să furnizeze împrumutatului informații suficiente pentru a-i permite să adopte o decizie prudentă și în cunoștință de cauză. (Hotărârea CJ din cauza C-186/16, Andriciuc și alții, EU:C:2017:703)

 

 1. Protecția securității și a sănătății lucrătorilor. Directiva 2003/88/CE. Repausul săptămânal al lucrătorilor nu trebuie acordat în mod necesar în ziua următoare unei perioade de șase zile consecutive de muncă. (Hotărârea CJ din cauza C-306/16, Maio Marques da Rosa, EU:C:2017:844)

 (selecţii de Dragoș Călin)

 

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților

 1. Reglementările constituționale referitoare la autoritatea judecătorească, Curtea de Conturi sau Curtea Constituțională nu se opun ca, spre exemplu, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul-general al României, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Curții de Conturi, președintele Curții Constituționale să ia parte la lucrările comisiei de anchetă parlamentare. Însă, aceleași reglementări se opun participării persoanelor care compun aceste autorități în fața comisiilor de anchetă în legătură cu activitatea lor jurisdicțională, judiciară, de urmărire penală sau de audit, după caz.

 

 1. Independența financiară a justiției nu poate fi afectată de faptul că gestionarea alocațiilor bugetare se face de Ministerul Justiției sau de Înalta Curte de Casație și Justiție, întrucât independența financiară nu este determinată de existența unui anume titular însărcinat cu gestionarea bugetelor, ci de existența în sine a unor alocații bugetare suficiente pentru a se asigura buna funcționare a instanțelor.

 

 1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate să dispună sancţionarea, cu reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată, a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluţionare a contestaţiilor, care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte, din rea-credinţă sau gravă neglijenţă. Aplicarea sancţiunii poate fi realizată doar dacă se stabileşte răspunderea persoanei şi numai în caz că aceasta a acţionat cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, simpla admitere a unor contestaţii la barem neputând fi apreciată ca atrăgând ope legis aplicarea sancţiunii constând în reducerea drepturilor băneşti cuvenite membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.

 

 1. Scoaterea unor posturi la promovare pe loc pentru gradul profesional de parchet de pe lângă ÎCCJ, dar nu şi pentru judecători la promovarea pe loc pentru gradul corespunzător, anume judecător la ÎCCJ, nu reprezintă discriminare, cele două categorii de magistrați nefiind într-o situaţie similară. Deşi procurorii pot dobândi gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin concursul de promovare în funcţii de execuţie, în timp ce judecătorii pot obţine prin acelaşi concurs cel mult gradul de curte de apel, pentru promovarea la instanţa supremă aceleaşi condiţii şi acelaşi concurs sunt aplicabile tuturor magistraţilor.

 

 1. Dispoziţiile reparatorii prevăzute în cuprinsul art. 1 alin.5 indice 1 din OUG nr.83/2014 se aplică judecătorilor aflaţi în situaţia prevăzută de ipoteza normei legale, respectiv beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, acesta fiind unicul înţeles al normei legale care se desprinde din interpretarea coroborată a prevederilor Legii nr.71/2015 cu cele ale OUG nr.83/2014. Prin urmare, textul de lege are în vedere doar diferențele salariale între judecătorii aflați în aceeași treaptă de vechime și gradație, diferențe rezultate din calculul diferit al vechimii în raport de fluctuațiile legislative intervenite, iar nu la diferențele între categorii diferite de personal, respectiv judecători și procurori.

 

 1. Lăsând la latitudinea Consiliului Superior al Magistraturii stabilirea, prin acte cu forță juridică infralegală, a unor elemente esenţiale ale raportului de muncă şi, implicit, ale statutului magistraților, legea imprimă un caracter relativ, nepermis, procedurii şi cazurilor de încetare a detașării acestora. Aceste norme trebuie să respecte anumite exigenţe de stabilitate, previzibilitate şi claritate, iar emiterea unor acte administrative cu caracter normativ, de rang infralegal, în această materie, determină o stare de incertitudine juridică.

 

 1. În contextul practicii administrative, atât în ceea ce privește activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, cât și referitor la cea a Agenției Naționale de Integritate, activitatea didactică desfășurată în cadrul programelor de formare și perfecționare profesională a altor profesii juridice nu încalcă regimul juridic al incompatibilităților, ca urmare a deținerii simultane a calității de magistrat și de formator.

 

 1. Lipsa dezbaterii publice a proiectului de modificare a ”legilor justiției” propus de Ministrul Justiției. Respectarea drepturilor minimale reglementate de art. 7 din Legea nr. 52/2003 reprezintă o obligaţie imperativă în sarcina autorităţilor publice şi, implicit, o obligaţie esenţială pentru o societate democratică. În mod corelativ, raportat la imperativul acestei obligaţii al administraţiei publice, dreptul corelativ al societăţii civile de a participa la acest proces decizional este un drept esenţial, a cărui viciere face necesară şi obligatorie intervenţia instanţei de contencios administrativ.

 

(selecții de Dragoș Călin și Paula-Andrada Coțovanu)

 

PREZENTĂRI

Broșura ”Magistrații români se opun proiectului de modificare a ”legilor justiției” propus de Ministerul Justiției: august-octombrie 2017”

 

GREFA VESELĂ

Hotărâre judecătorească din SUA sub forma unei scrisori către părţi. Re A (Letter to a Young Person) [2017] EWFC 48 (Family Court, Peter Jackson J, 26 July 2017)

 

 

Content

 

INTERVIEWS – On justice and judges

Interview with Mr. António Henriques Gaspar, President of the Portuguese Supreme Court

 

ATITUDES

Dragoş Călin, Ionuţ Militaru, Claudiu Drăguşin – Current vulnerabilities in the functioning of the Romanian judicial system (article in English]

Robert W. Emerson – Judges as guardian angels: German practice of clues and feedback [article in English]

Yuichiro Tsuji – Independence of Justice and Judges in Japan [article in English]

Robert V. Percival – The Judge who climbed the Mountains [article in English]

László Ravasz, Péter Szepesházi, Gabor Ivan, Gabor Szekely – State of the Judiciary and Justice in Hungary – 2017 [article in lb. English]

 

LEGAL STUDIES

Voicu Puşcaşu – Some Issues Concerning the Application of the Principle of direct administration of Proofs before the judge in Cases where Composition of the Criminal Tribunal changes

Sietske Dijkstra – Judge’s Freedom of Expression of Personal Opinions and Beliefs in the Light of the ECHR [article in English]

Javier André Murillo Chávez – The judge’s copyright. What if we were to prove that copyright could improve justice in some sense? [article in Spanish]

 

CASE LAW

From the recent case law of the European Court of Human Rights

 

 1. The case of Antović and Mirković v. Montenegro. Infringement of Article 8 of the Convention as a result of illegal video surveillance of university amphitheatres

(presentation by Dragoş Călin)

 

Recent jurisprudence of the Court of Justice of the European Union

 

 1. Air transport. Regulation (EU) No. 1178/2011. The age limit of 65 years imposed by European Union law for commercial air transport of passengers, cargo or mail pilots is valid. (Judgment of the Court of Justice in Case C-190/16, Fries, EU: C: 2017: 513)

 

 1. Transport. Council Regulation (EC) 261/2004. Compensation due to passengers in the event of cancelling or delaying a direct flight shall be calculated on the basis of the straight line distance between departure and arrival airports. (Judgment of the Court of Justice in Case C-559/16, Bossen and Others, EU: C: 2017: 644)

 

 1. Consumer protection. Directive 93/13 / EEC. Assessment of the abuse in contractual clauses. If a financial institution grants a loan in foreign currency, it must provide the borrower with sufficient information to enable him to make a prudent and informed decision. (Case C-186/16, Andriciuc and Others, CJ: 2017: 703)

 

 1. Protection of the safety and health of workers. Directive 2003/88 / EC. Weekly rest for workers does not necessarily have to be granted on the day following a six consecutive working day. (CJ judgment C-306/16, Maio Marques da Rosa, EU: C: 2017: 844)

 

(selections by Dragoş Călin)

 

 

Recent case law on judicial organization and status of magistrates

 

 1. The constitutional regulations concerning the judicial authority, the Court of Accounts or the Constitutional Court do not preclude, for example, the President of the High Court of Cassation and Justice, the General Prosecutor of Romania, the President of the Superior Council of Magistracy, the President of the Court of Accounts, the President of the Constitutional Court to take part in the work of the parliamentary inquiry commission. However, the same rules oppose the participation of the persons who work within these authorities before the inquiry commissions in connection with their jurisdictional, judicial, and criminal or audit activity, as the case may be.

 

 1. The financial independence of the judiciary cannot be affected by the fact that the administration of budgetary allocations is made by the Ministry of Justice or the High Court of Cassation and Justice, since financial independence is not determined by the existence of a certain person responsible for managing the budgets, but by the existence of sufficient budget allocations to ensure the proper functioning of the courts.

 

 1. The Plenum of the Superior Council of Magistracy may sanction members of the commissions for test drafting in promotion exams or for the settlement of the contestations, who are responsible for annulment of some of the tests, when acted in bad faith or serious negligence, with the reduction of pecuniary rights due for the performed activity. Implementation of the sanction can only be achieved if the person is held liable and only if he has acted in bad faith or serious negligence, and the mere granting of complaints on the way the test was elaborated would not be regarded ope legis as attracting the application of the sanction consisting in the reduction of pecuniary rights due to members of the test drafting commissions.

 

 1. The availability of exam positions for promotion in order to gain a superior professional rank while keeping the current office, only for the Prosecutor’s Office of the High Court of Cassation and Justice, but not for the judges, namely a professional level of judge of the High Court of Cassation and Justice, does not qualify as discrimination, the two categories of magistrates not being in a similar situation. Although by such a promotion system prosecutors may acquire the professional rank of Prosecutor’s Office of the High Court of Cassation and Justice, while the judges can obtain by the same exam at most the rank of court of appeal judge, in order to obtain a promotion and an actual office at the High Court of Cassation and Justice, same conditions and same exam apply to all magistrates.

 

 1. The compensatory provisions provided by art. 1 paragraph 5 ind. 1 of OUG no.83/2014 do apply to judges being in the situation provided by the legal norm hypothesis, namely those who have a basic salary amount and bonuses lower than other salary and bonuses fixed at maximum level within the same institution or public authority for each function/grade/level and gradation, this being the only meaning of the legal norm that stems from the corroborated interpretation of the provisions of Law no.71/2015 with those of the EGO no.83/2014. Therefore, the law deals only with the salary and bonus differences between judges having the same period of office and same gradation, differences resulting from different ways of salary and bonus calculation in relation to periods of office and fluctuation of legal norms, and deals not with differences between different categories of magistrates, namely judges and prosecutors.

 

 1. Allowing the Superior Council of Magistracy to establish the essential elements of the employment relationship and, implicitly, of the statute of the magistrates, by means of infra-legal legal norms, the law provides a relativistic and forbidden attachment to the procedure and to the cases of termination of secondment. These rules must comply with certain requirements of stability, predictability and clarity, and the issuance of administrative acts of a regulatory nature, of an infra-legal level, in this matter, causes a state of legal uncertainty.

 

 1. In the context of administrative practice, both in terms of the activity of the Superior Council of Magistracy and that of the National Integrity Agency, the teaching activity carried out within the programs of training and professional development of other legal professions does not violate the legal regime of incompatibilities, as a result of being magistrate and trainer at the same time.

 

 1. Lack of public debate on the draft for amendment of the “laws of justice” proposed by the Minister of Justice. Compliance with the minimum rights covered by Art. 7 of the Law no. 52/2003 is an imperative obligation for public authorities and, implicitly, an essential duty in a democratic society. Correlatively, in relation to the imperative of this obligation of the public administration, the right of the civil society to participate in this decision-making process is an essential right whose violation renders necessary and obligatory the intervention of the administrative contentious court.

 

(selections by Dragoş Călin and Paula-Andrada Coţovanu)

 

PRESENTATIONS

Brochure “Romanian magistrates oppose the draft amendment to the “laws of justice” proposed by the Ministry of Justice: August-October 2017″

 

HAPPY REGISTRY

US judgment in the form of a letter to the parties. Re A (Letter to a Young Person) [2017] EWFC 48 (Family Court, Peter Jackson J, 26 July 2017)

 

Sommaire

INTERVIEWS – Sur la justice et les juges

Interviews avec M. António Henriques Gaspar, Président de la Cour Suprême du Portugal

 

ATTITUDES

Dragoș Călin, Ionuț Militaru, Claudiu Drăgușin – Vulnérabilités actuelles dans le fonctionnement du système judiciaire roumain [article en Anglais]

Robert W. Emerson – Les juges comme Guardian Angels: la pratique allemande des indices et des feedbacks [article en Anglais]

Yuichiro Tsuji – Indépendance du pouvoir judiciaire et des juges au Japon [article en Anglais]

Robert V. Percival – Le juge qui a escaladé les montagnes [article en Anglais]

László Ravasz, Péter Szepesházi, Gabor Ivan, Gabor Szekely – La situation du pouvoir judiciaire et de la justice en Hongrie – 2017 [article en Anglais]

 

ETUDES JURIDIQUES

Voicu Puşcaşu – Quelques problèmes concernant l’application du principe de l`immédiateté en cas de changement dans la composition du panel en matière pénale

Sietske Dijkstra – La liberté du juge d’exprimer ses idées et opinions personnelles en vertu de la CEDH [article en Anglais]

Javier André Murillo Chávez – Le copyright du juge. Et si nous prouvons que le droit d’auteur pourrait améliorer – dans un certain sens – la justice? [article en Espagnol]

 

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

 

 1. L’affaire Antović et Mirković c. Monténégro. Violation de l’article 8 de la Convention à la suite de la surveillance vidéo illégale d’amphithéâtres universitaires

(présentation par Dragoș Călin)

 

La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:

 1. Transport aérien. Règlement (UE) 1178/2011. La limite d’âge de 65 ans prévue par la législation de l’Union européenne pour les pilotes dans le transport aérien commercial de passagers, de fret ou de courrier est valable. (Affaire C-190/16, Fries, EU:C:2017:513)

 

 1. Transport. Règlement du Conseil (CE) 261/2004. Les indemnités dues aux passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol direct sont calculées sur la base de la distance en ligne droite entre les aéroports de départ et d’arrivée (Arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire C-559/16, Bossen et autres, EU: C: 2017: 644)

 

 1. Protection du consommateur. Directive 93/13/CEE. Évaluation de l’iniquité des clauses contractuelles. Si une institution financière accorde un prêt en monnaie étrangère, elle doit fournir suffisamment d’informations à l’emprunteur pour lui permettre de prendre une décision prudente et éclairée (Affaire C-186/16, Andriciuc et autres, CJ: 2017:703)

 

 1. Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Directive 2003/88/CE. Le repos hebdomadaire des travailleurs hebdomadaires ne doit pas nécessairement être accordé le lendemain d’une journée de travail de six jours consécutifs. (CJ-C-306/16, Maio Marques da Rosa, EU: C: 2017: 844)

 

(sélections par Dragoș Călin)

 

La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:

 

 1. Les règles constitutionnelles concernant l’autorité judiciaire, la Cour des Comptes ou la Cour Constitutionnelle n’interdisent pas, par exemple, que le Président de la Haute Cour de Cassation et de Justice, le Procureur Général de Roumanie, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Affaires constitutionnelles participent aux travaux de la commission d’enquête parlementaire. Toutefois, les mêmes règles s’opposent à la participation aux commissions d’enquête de ceux qui composent ces autorités dans le cadre de leur activité juridictionnelle, judiciaire, pénale ou d’audit, selon le cas.

 

 1. L’indépendance financière du pouvoir judiciaire ne peut être affectée par le fait que la gestion des dotations budgétaires relève du ministère de la Justice ou de la Haute Cour de cassation et de justice, l’indépendance financière n’étant pas déterminée par l’existence d’une personne responsable de la gestion des budgets, mais par les allocations budgétaires suffisantes pour assurer le bon fonctionnement des tribunaux.

 

 1. Le Plénum du Conseil Supérieur de la Magistrature peut ordonner aux membres des commissions pour l’élaboration des sujets ou pour le règlement des contestations, qui sont responsables d’avoir annulé certains sujets, de mauvaise foi ou de négligence grave, avec la réduction des droits monétaires dus pour l’activité réalisée. L’exécution de la sanction ne peut être réalisée que si la responsabilité de la personne est établie et si elle a agi de mauvaise foi ou de négligence grave, la simple admission de contestations à l’échelle ne peut être considérée comme un motif sufisant pour appliquer la sanction.

 

 1. L`établissement des postes de promotion sur place pour le niveau professionnel du parquet attaché à la Haute Cour de Cassation et de Justice, mais pas pour les juges à la HCCJ, n’est pas discriminatoire, les deux catégories de magistrats n’étant pas en situation similaire. Bien que les procureurs puissent acquérir le grade professionnel correspondant au Parquet auprès de la HCCJ, par la promotion à des postes d’exécution, alors que les juges peuvent obtenir par le même concours au maximum le niveau de la cour d’appel, pour la cour suprême s’appliquent et les mêmes conditions de concours à tous les magistrats.

 

 1. Les dispositions de réparation prévues à l’art. 1 alinéa 51 de l`OUG n° 83/2014 s’applique aux juges qui se trouvent dans la situation prévue par l’hypothèse de la norme juridique, respectivement ils bénéficient d’un salaire de base et de primes inférieures à celles fixées au niveau maximum au sein de la même institution; les autorités publiques pour chaque fonction / degré / échelon et gradation, ceci étant le seul sens de la norme juridique qui découle de l’interprétation corroborée des dispositions de la loi n ° 71/2015 avec celles de l’ OUG n° 83/2014. Par conséquent, la loi ne traite que des différences salariales entre juges du même âge et de la même gradation, différences résultant des différents calculs d’âge par rapport aux fluctuations légales et non des différences entre les différentes catégories de personnel, à savoir les juges et les procureurs.

 

 1. Par la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature d’établir les éléments essentiels du rapport de travail et, implicitement, le statut des magistrats au moyen d’actes juridiques infra-juridiques, la loi implique un caractère relatif, non autorisé, à la procédure et aux cas de cessation de leur détachement. Ces règles doivent répondre à certaines exigences de stabilité, de prévisibilité et de clarté, et la délivrance d’actes administratifs de nature réglementaire, de portée infra-légale, en l’espèce, crée un état d’insécurité juridique.

 

 1. Dans le cadre de la pratique administrative, tant par l’activité du Conseil Supérieur de la Magistrature que par celle de l’Agence Nationale d’Intégrité, l’activité didactique menée dans le cadre des programmes de formation et de développement professionnel des autres professions juridiques ne viole pas le régime juridique des incompatibilités, à la suite du cumul simultané des qualités de magistrat et de formateur.

 

 1. Absence de débat public sur le projet d’amendement aux «lois de la justice» proposé par le ministre de la Justice. Le respect des droits minimaux couverts par l’art. 7 de la Loi no. 52/2003 est une obligation impérative pour les autorités publiques et, implicitement, un devoir essentiel pour une société démocratique. Corrélativement, par rapport à l’impératif de ce devoir d’administration publique, le droit corrélatif de la société civile à participer à ce processus décisionnel est un droit essentiel, dont la violation rend nécessaire et obligatoire l’intervention de la juridiction contentieuse administrative.

 

(sélections par Dragoș Călin et Paula-Andrada Coțovanu)

 

PRÉSENTATIONS

La brochure «Les magistrats roumains s’opposent au projet d’amendement aux “lois de la justice” proposé par le Ministère de la Justice: août-octobre 2017»

 

LE GREFFE JOYEUX

Jugement américain sous la forme d’une lettre aux parties. Re A (Lettre à un jeune homme) [2017] EWFC 48 (Tribunal de la famille, Peter Jackson J, 26 Juillet 2017)

 

 


Publicatie semestriala a Editurii Universitare (acreditata CNCS)

 • SSRN

Parteneri

 • 1. Editura Universitară
 • 2. Centrul de Studii de Drept European
 • 3. JurisClasor CEDO
 • 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Newsletter

E-mail:

Subscribe
Unsubscribe

Accesări (pagini citite)