Număr curent

Cuprins

Nr.1/2016

INTERVIURIDreptul Uniunii Europene şi tribunalele constituţionale ale statelor membre.

Interviuri cu Kristīne Krūma, Gertrude Lübbe-Wolff, Bertrand Mathieu, Rostane Mehdi, François-Xavier Millet

ATITUDINI

Ruth Dapper – Un judecător cu orice alt nume? Greşita titulatură a magistratului judecător din Statele Unite [articol în lb. engleză]

Terry Maroney Judecătorul inteligent emoţional: Un nou (şi realist) ideal [articol în lb. engleză]

Carla D. Pratt – Judging Identity [articol în lb. engleză]

Chad M. Oldfather – Despre Judecători, Lege şi Râu: Cunoaşterea tacită şi rolul judiciar [articol în lb. engleză]

Taylor Simpson-Wood – Înălţarea şi căderea Judecătorului Rău: Doamna Justiţia nu este o femeie frivolă [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Cristinel Ghigheci Excepții prealabile ridicate în cauzele împotriva României la CEDO privind dreptul la un proces echitabil

Cristinel Ghigheci Garanțiile unui proces echitabil conferite de art. 6 par. 1 din Convenție, în cauzele împotriva României (I)

Cristinel Ghigheci – Garanția prezumției de nevinovăție, conferită de art. 6 par.2 din Convenție, în cauzele împotriva României

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Neîncălcarea dreptului la viaţă privată şi corespondenţă în cazul accesării şi verificării de angajator a contului profesional Yahoo Messenger utilizat de un angajat al său.

(prezentare și notă de Vasile Bozeșan)

2. Eliberarea din funcţie ca urmare a declanşării unei proceduri penale. Lipsa de claritate a prevederilor legale şi a unor garanţii jurisdicţionale suficiente împotriva arbitrariului. Încălcarea art. 6 şi art. 8 din Convenția – Hotărârea în cauza Milojević şi alţii c. Serbiei

(prezentare și notă de Răzvan Anghel)

3. Decizia de inadmisibilitate în cauza Corneliu Bîrsan şi Gabriela Victoria Bîrsan c. României

(prezentare de Dragoș Călin, Claudiu Drăgușin, Vasile Bozeșan)

4. Decizia de inadmisibilitate în cauza Radi şi Gherghina c. României. Activitate desfășurată de un asistent personal, angajat în baza Legii nr. 448/2006

(prezentare și notă de Răzvan Anghel)

5. Hotărârea pronunţată în cauza Letinčić c. Croaţiei. Drepturi de asigurări sociale acordate în considerarea stării de sănătate. Posibilitatea de a contesta raportul de expertiză medicală. Existenţa unui cadru legal în care se atribuie competenţa exclusivă de a efectua expertize medicale în domeniu unei instituţii publice desemnate de ministerul pârât în cauză. Compatibilitatea cu exigenţele art.6 par.1 din Convenţie. Condiţii

(prezentare și notă de Răzvan Anghel)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Libera circulaţie a persoanelor. Lucrători. Articolele 45 TFUE şi 48 TFUE. Prestaţii pentru limită de vârstă. Diferenţă de tratament pe motive de vârstă

2. Standarde pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională. Directiva 2008/115/CE. Şedere legală. Directiva 2013/32/UE. Art.9. Dreptul de a rămâne într‑un stat membru. Directiva 2013/33/UE. Art.8 alin.(3) primul paragraf litera (e). Plasare în detenţie. Protecţia securităţii naţionale sau a ordinii publice. Validitate. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Art. 6 şi 52. Restrângere. Proporţionalitate.

Libera circulaţie a persoanelor. Cetăţenia Uniunii. Egalitate de tratament. Directiva 2004/38/CE. Art.24 alin.(2). Prestaţii de asistenţă socială. Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Art. 4 şi 70. Prestaţii speciale în numerar de tip necontributiv. Excluderea resortisanţilor unui stat membru în primele trei luni de şedere în statul membru gazdă.

Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală. Decizia‑cadru 2002/584/JAI. Mandat european de arestare. Motive de refuz al executării. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Art.4. Interzicerea tratamentelor inumane sau degradante. Condiţii de detenţie în statul membru emitent.

(selecţii de Anamaria Groza)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților

1. Diurna, reprezentând indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în altă localitate, în interes de serviciu, se acordă exclusiv pentru timpul efectiv lucrat, chiar și în cazul membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii.

2. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 71/2015 s-a creat posibilitatea legală ca personalul încadrat în instituţiile şi autorităţile publice, care avea un nivel al salariului de bază şi al sporurilor mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, să fie salarizat la acest nivel maxim, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, eliminându-se astfel și diferenţele salariale dintre magistrați.

3. Numirea în funcţia de procuror şef al structurii teritoriale judeţene a DIICOT şi respectiv DNA nu determină dobândirea gradului profesional corespunzător al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

4. Chemarea în judecată, de un tribunal, doar a unor judecători, în scopul anulării unor menţiuni din adeverinţele eliberate în vederea pensionării, nu se circumscrie definiţiei, respectiv vreuneia dintre formele de manifestare a discriminării, neconcordând nici literei şi nici spiritului dispoziţiilor O.G. nr. 137/2000.

5. Interesul procesual al unei asociații profesionale a magistraților într-o contestație formulată împotriva unei hotărâri CSM de detașare a unui magistrat. Situaţii în care interesul judiciar subzistă şi sub forma unui interes colectiv.

6. Plata indemnizaţiilor de pensionare egale cu 7 indemnizaţii de încadrare brute lunare. Drept născut la data publicării decretului de eliberare din funcţia de judecător în Monitorul Oficial al României. Succesiune de legi anuale în baza cărora nu se acordă ajutoarele sau după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie. Suspendarea legală a obligaţiei de plată a acestor drepturi.

(selecții de Dragoș Călin și Paula-Andrada Coțovanu)

PREZENTĂRI

1. Volumul ”Dreptul Uniunii Europene şi tribunalele constituţionale ale statelor membre. Interviuri”, Editura Universitară, București, 2015, ISBN 978-606-28-0335-3.

2. Volumul ”Directiva – act de dreptul Uniunii Europene şi dreptul român”, Editura Universitară, Bucureşti, 2016, ISBN 978-606-28-0209-7.

GREFA VESELĂ

Roe vs. Wade – Neconstituţionalitatea dispoziţiilor din Texas cu privire la incriminarea avortului.

Contents

INTERVIEWS – European Union law and constitutional courts of the Member States

Interviews with Kristīne Krūma, Gertrude Lübbe-Wolff, Bertrand Mathieu, Rostane Mehdi, François-Xavier Millet

ATTITUDES

Ruth Dapper – A Judge by Any Other Name? Mistitling of the United States Magistrate Judge [Article in English]

Terry Maroney The Emotionally Intelligent Judge: A New (and Realistic) Ideal [Article in English]

Carla D. Pratt – Judging Identity [Article in English]

Chad M. Oldfather – Of Judges, Law, and the River: Tacit Knowledge and the Judicial Role [Article in English]

Taylor Simpson-Wood – The Rise and Fall of Bad Judge: Lady Justice Is No Tramp [Article in English]

LEGAL STUDIES

Cristinel Ghigheci Exceptions raised in cases against Romania prior to the ECHR concerning the right to a fair trial

Cristinel Ghigheci Fair trial guarantees conferred by art. 6 par. 1 of the Convention in cases against Romania (I)

Cristinel Ghigheci The guarantee of the presumption of innocence conferred by art. 6 par.2 of the Convention in cases against Romania

JURISPRUDENCE

Of recent case law of the European Court of Human Rights

1. No violation of the right to privacy and correspondence when accessing and verifying professional employer Yahoo Messenger account used by an employee of his. (with presentation and note of Vasile Bozeșan)

2. Dismissal following the opening of an criminal investigation. Lack of clarity of legal provisions and enough judicial safeguards against arbitrary. Violation of art. 6 and art. 8 of the Convention – Judgment in Case Milojević and Others v. Serbia. (with presentation and note of Răzvan Anghel)

3. The decision of inadmissibility in Case of Corneliu Birsan and Gabriela Victoria Bîrsan v. Romania. (with presentation of Dragoș Călin, Claudiu Drăgușin, Vasile Bozeșan)

4. The decision of inadmissibility in Case of of Radi and Gherghina v. Romania. Activity carried out by a personal assistant employed under Law no. 448/2006. (with presentation and note of Răzvan Anghel)

5. Judgment in Case of Letinčić v. Croatia. Social security rights granted in consideration of health. The possibility of challenging the medical report. The existence of a legal framework to assign exclusive jurisdiction to conduct medical examination in a public area designated by the respondent ministry concerned. Par.1 compatibility with article 6 of the Convention requirements. Conditions. (with presentation and note of Răzvan Anghel)

Of recent case law of the Court of Justice of the European Union

1. Free movement of persons. Workers. Articles 45 TFEU and 48 TFEU. Retirement benefits. Difference of treatment on grounds of age.

2. Standards for reception of applicants for international protection. Directive 2008/115 / EC. Legal residence. Directive 2013/32 / EU. Article 9. Right to remain in a Member State. Directive 2013/33 / EU. Art. 8 (3) point (s). Placement in detention. Protection of national security or public order. Validity. Charter of Fundamental Rights of the European Union. Art. 6 and 52. Restriction. Proportionality.

Free movement of persons. Union citizenship. Equal treatment. Directive 2004/38 / EC. Art.24 par. (2). Social assistance benefits. Regulation (EC) no. 883/2004. Art. 4 and 70. Special benefits in non-contributory cash. Exclusion of nationals of Member States in the first three months of residence in the host Member State.

Police and judicial cooperation in criminal matters. Framework Decision 2002/584 / JHA. European arrest warrant. Reasons for refusal of enforcement. Charter of Fundamental Rights of the European Union. Article 4. Prohibition of inhuman or degrading treatment. Detention conditions in the issuing Member State.

(selections of Anamaria Groza)

Of recent case law in the field of the judiciary and magistrates’ status

1. The compensation paid to an employee to cover travel expenses in another town for work, is granted only for actual time worked, even if the elected members of the Superior Council of Magistracy.

2. Upon the entry into force of Law no. 71/2015 has been created the legal possibility that staff employed in public institutions and authorities, which have a level of base salary and bonuses lower than the maximum level set at the same institution or public authority for each function / grade / step and gradation, to be remunerated at this maximum, if they operate under the same conditions, thus eliminating salary differences between magistrates.

3. Appointment as chief prosecutor of the DIICOT county and territorial structure and DNA that does not cause acquiring the appropriate professional degree Prosecution Office attached to High Court of Cassation and Justice.

4. The call to court, by a tribunal, of judges only for the purpose of cancellation of the endorsements mentioned on certificates issued for retirement, falls outside the definition, ie any of the forms of discrimination, neither the letter nor the spirit provisions of the O.G. no. 137/2000 being in accordance.

5. Procedural interests of a professional association of judges in an appeal against a decision of a magistrate of SCM detachment. Situations where judicial interest subsists as a collective interest.

6. Retirement payment equal to 7 gross monthly employment benefits. Right born as the publication of the decree of dismissal from the position of judge in the Official Gazette. Annual succession of laws under which aid is granted or not appropriate, compensation upon retirement. Suspension legal obligation to pay such rights.

(selections of Dragoș Călin and Paula-Andrada Coțovanu)

PRESENTATIONS

1. Volume “European Union law and constitutional courts of the Member States. Interviews”, University Publishing House, Bucharest, 2015, ISBN 978-606-28-0335-3.

2. Volume ”Directive – EU law and Romanian law act”, University Publishing House, Bucharest, 2016, ISBN ISBN 978-606-28-0209-7.

HAPPY REGISTRY

Roe vs. Wade – The unconstitutionality of the laws in Texas on the criminalization of abortion.

Sommaire

INTERVIEWS – Droit de l’Union Européenne et les cours constitutionnelles des États membres

Interviews avec Kristīne Krūma, Gertrude Lübbe-Wolff, Bertrand Mathieu, Rostane Mehdi, François-Xavier Millet

ATTITUDES

Ruth Dapper – Un juge avec n`importe quel autre nom? Le titre erroné du magistrat – juge des États-Unis [article en Anglais]

Terry Maroney – Le juge émotionnellement intelligent: Un nouveau (et réaliste) idéal [article en Anglais]

Carla D. Pratt – Judging Identity [article en Anglais]

Chad M. Oldfather – Sur les juges, le Droit et la Rivière: La connaissance tacite et le rôle judiciaire [article en Anglais]

Taylor Simpson-Wood – L’élévation et la chute du Juge Méchant: Madame la Justice n`est pas une femme frivole [article en Anglais]

ETUDES JURIDIQUES

Cristinel Ghigheci Exceptions préliminaires soulevées dans les affaires contre la Roumanie à la CEDH concernant le droit à un procès équitable

Cristinel Ghigheci Les garanties d’un procès équitable conférés par l’article 6 par. 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans les affaires contre la Roumanie (I)

Cristinel Ghigheci – La garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article 6 par. 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans les affaires contre la Roumanie

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

1. Non violation du droit à la vie privée et de la correspondance lors de l’accès et de la vérification par l`employeur du compte professionnel Yahoo Messenger utilisé par son employé (présentation et note par Vasile Bozeșan)

2. Licenciement suite à l’ouverture d’une enquête pénale. Le manque de clarté des dispositions légales et des garanties judiciaires contre l`arbitraire. Violation des articles 6 et 8 de la Convention – Arrêt dans l’affaire Milojević et autres c. Serbie (présentation et note par Răzvan Anghel)

3. La décision d’irrecevabilité dans l’affaire Corneliu Birsan et Gabriela Victoria Bîrsan c. Roumanie (présentation par Dragoș Călin, Claudiu Drăgușin, Vasile Bozeșan)

4. La décision d’irrecevabilité dans l’affaire Radi et Gherghina c. Roumanie. Activité réalisée par un assistant personnel employé aux termes de la Loi n°. 448/2006

(présentation et note par Răzvan Anghel)

5. Arrêt dans l’affaire Letinčić c. Croatie. Les droits de sécurité sociale accordées en tenant compte de l`état de santé. La possibilité de contester le rapport médical. L’existence d’un cadre juridique qui attribue une compétence exclusive pour procéder à un examen médical dans ce domaine à une institution publique désignée par le ministère défendeur en cause. La compatibilité avec les exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention. Conditions

(présentation et note par Răzvan Anghel)

La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:

1. Libre circulation des personnes. Travailleurs. Les articles 45 TFUE et 48 TFUE. Les prestations de retraite. Différence de traitement fondée sur l’âge
2. Standards pour l’accueil des demandeurs de protection internationale. La directive 2008/115/CE. La résidence légale. La directive 2013/32/UE. Article 9. Droit de séjour dans un État membre. La directive 2013/33/UE. Article 8 (3) point (e). Le placement en détention. Protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public. Validité. La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Articles 6 et 52. Restriction. Proportionnalité.
3. Libre circulation des personnes. Citoyenneté de l’Union. L’égalité de traitement. La directive 2004/38/CE. Article 24 par. (2). Prestations d’aide sociale. Le Règlement (CE) no. 883/2004. Articles 4 et 70. Les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif. Exclusion des ressortissants des États membres dans les trois premiers mois de séjour dans l’État membre d’accueil.
4. La coopération policière et judiciaire en matière pénale. Décision-cadre 2002/584/JAI. Mandat d’arrêt européen. Motifs de refus d’exécution. La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Article 4. Interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Les conditions de détention dans l’État membre d’émission.

(sélections par Anamaria Groza)

La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:

1. L’indemnité journalière, une rémunération versée à un employé pour les frais de déplacement dans une autre ville pour le travail, n`est accordée que pour le temps réel travaillé, même dans le cas des membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature.

2. Avec l’entrée en vigueur de la Loi no. 71/2015, on a créé la possibilité juridique que le personnel employé dans les institutions et les pouvoirs publics, qui avait un niveau du salaire de base et des primes inférieures au niveau maximal fixé à la même institution ou autorité publique pour chaque fonction / grade / étape et gradation, soit rémunéré à ce maximum, s`il opère dans les mêmes conditions, ce qui élimine les différences de salaire entre les magistrats.
3. La nomination du procureur en chef de la structure territoriale départamentale de la DIICOT et de la DNA ne détermine pas l’acquisition du grade professionnel du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice.

4. L’assignation en justice introduite par un tribunal seulement contre les juges afin d’annuler leurs certificats délivrés pour la retraite, ne relève pas de la définition, à savoir l’une des formes de discrimination, ni de la lettre, ni de l’esprit des dispositions de l`Ordonnance d’urgence no. 137/2000.
5. L`intérêt procésuel d’une association professionnelle de magistrats dans une contestation contre une décision du CSM de détachement d`un magistrat. Les situations où l’intérêt judiciaire subsiste sous la forme d`un intérêt collectif.
6. Le paiement des allocations de retraite égales à 7 indemnités d’emploi bruts mensuels. Droit issu dès la publication dans le Journal Officiel du décret de renvoi du poste de juge. Succession des lois annuelles en vertu desquelles n`est pas octroyée l’aide ou, le cas échéant, la rémunération à la retraite. Suspension de l`obligation légale de payer ces droits.

(sélections par Dragoș Călin et Paula-Andrada Coțovanu)

PRÉSENTATIONS

1. Le volume «Le droit de l’Union Européenne et des cours constitutionnelles des États membres. Interviews», Maison d’édition Universitaire, Bucarest, 2015, ISBN 978-606-28-0335-3.

2. Le volume «La directive – act de droit de L`Union européene et de droit roumain», Maison d’édition Universitaire, Bucarest, 2016 ISBN 978-606-28-0209-7.

LE GREFFE JOYEUX

Roe vs. Wade – L`inconstitutionnalité des dispositions de l`Etat de Texas relatives à la criminalisation de l’avortement.


Publicatie semestriala a Editurii Universitare (acreditata CNCS)

  • SSRN

Parteneri

  • 1. Editura Universitară
  • 2. Centrul de Studii de Drept European
  • 3. JurisClasor CEDO
  • 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Newsletter

E-mail:

Subscribe
Unsubscribe

Accesări (pagini citite)