Număr curent

Cuprins

Nr. 2/2016

INTERVIURI – Dreptul Uniunii Europene şi tribunalele constituţionale ale statelor membre

Interviuri cu Oliver Dörr, Francisco Pereira Coutinho, Janne Salminen

ATITUDINI

Cristinel Ghigheci – În ce constă imparțialitatea judecătorului?

Donald P. Judges – Who do They Think They Are? [articol în lb. engleză]

Rebecca D. Gill, Rafael Oganesyan – The Ideal Judge: How Implicit Bias Shapes Assessment of State Judges [articol în lb. engleză]

Asociația Forumul Judecătorilor din România – White Paper – Necesitatea eliminării din legislație a categoriei personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor

Asociația Forumul Judecătorilor din România – White Paper – Diurnele încasate în sistemul judiciar. Necesitate sau risipă bugetară?

Chestionar privind statutul magistraţilor – detaşarea la alte instituţii, promovarea, reglementarea remunerării, aplicarea unui cod deontologic şi răspunderea (Finlanda, Suedia, Germania, Letonia, Polonia, Ungaria, Croația, Estonia, Cipru, Portugalia, Marea Britanie)

STUDII JURIDICE 

Enric Fossas Espadaler – Legislador y derecho fundamental al juez legal [articol în lb. spaniolă]

Cristinel Ghigheci – Garanțiile unui proces echitabil conferite de art. 6 par. 1 din Convenție, în cauzele împotriva României (II)

Cristinel Ghigheci – Garanțiile conferite suspectului sau inculpatului de art. 6 par. 3 din Convenție, în cauzele împotriva României

JURISPRUDENŢĂ 

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Cauza Schipani şi alții c. Italiei. Obligația instanței de a analiza și de a-și motiva refuzul de a efectua o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenție (prezentare de Dragoș Călin)

2. Eliberarea din funcție ca urmare a refuzului acordării autorizației de acces la informații clasificate. Imposibilitatea contestării în fața unei instanțe a acestui refuz. Încălcarea art. 6 din Convenție. Hotărârea CEDO în cauza Miryana Petrova c. Bulgariei  (prezentare și notă de Răzvan Anghel)

3. Limitele imunității de jurisdicție a statelor în materia conflictelor de muncă. Încălcarea dreptului de acces la o instanță prin recunoașterea necondiționată a acestei imunități. Hotărârea pronunțată de CEDO în cauza Radunović și alții c. Muntenegrului (prezentare și notă de Răzvan Anghel)

4. Decizia de inadmisibilitate pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 8 noiembrie 2016 în cauza Zeynep Mercan c. Turciei (prezentare și notă de Dragoș Călin)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Mandat european de arestare. Computarea detenției executate în statul membru de executare. Noțiunea de “detenţie” din cuprinsul articolului 26 alineatul (1) din Decizia cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre

2. Extrădare către un stat terţ a unui resortisant al unui alt stat membru care şi-a exercitat dreptul la liberă circulaţie. Restricţie privind libera circulaţie a cetățenilor europeni. Justificare a restricției întemeiată pe prevenirea impunităţii. Proporţionalitate și măsuri alternative

3. Acţiune în anularea căsătoriei introdusă de un terţ după decesul unuia dintre soţi. Competenţa instanţelor din statul membru pe teritoriul căruia se află reşedinţa ”reclamantului”

4. Art. 17 din Decizia-cadru 2008/909/JAI. Interpretarea unei norme naţionale din statul de executare care prevede o reducere a pedepsei privative de libertate ca urmare a muncii prestate de persoana condamnată în cursul detenţiei sale în statul emitent, reducere care nu este permisă de dreptul statului emitent (selecţii de Anamaria Groza)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților

1. Punct de vedere emis de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la „compatibilitatea funcţiei de judecător cu cea de investitor la bursă”, comunicat Ministerului Justiţiei, ca organ cu iniţiativă legislativă. Lipsa naturii juridice a unui act administrativ.

2. Deși, din considerente de oportunitate, poate fi refuzată acordarea concediului de odihnă pe perioada vacanței judecătoreşti, dreptul judecătorului la concediu nu poate fi atins în substanţa sa, ceea ce înseamnă că exercitarea acestuia ar urma să se facă în alte perioade, în cursul anului judecătoresc, fapt de natură să atragă perturbarea semnificativă a activităţii instanţei.

3. Concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Proba interviului. Instanța de judecată nu se poate substitui unei comisii de examen sau de concurs în dreptul său de apreciere consacrat prin lege sau regulament, neputând proceda la acordarea unui alt punctaj decât cel stabilit de comisia de concurs, în speță, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

4. Respectarea şi realizarea dreptului recunoscut de lege în favoarea contestatorului de a-şi continua activitatea de procuror în condiţiile art.51 alin.(1) din Legea nr.303/2004, la data încetării mandatului funcţiei de conducere.

5. Menţionarea în anumite evidenţe informatice (ECRIS) a redactărilor pe numele judecătorului preşedinte de complet în loc de menţionarea în dreptul asistentului judiciar care a redactat hotărârea, explicată de împrejurarea că programul informatic nu a permis o vreme o altfel de evidenţă (limitare a tehnicii), nu este de natură a crea o situaţie discriminatorie, cât timp din analiza întregii evidenţe (scriptice) a instanţei respective rezultă care a fost în realitate activitatea reclamantei

6. Dispozițiile art.54 alin.(1) teza întâi din Legea nr.317/2004 sunt constituționale în măsura în care persoana aleasă pentru ocuparea unui loc vacant își exercită calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pentru restul de mandat rămas până la expirarea termenului de 6 ani.

7. Refuzul Consiliului Superior al Magistraturii de a propune eliberarea unui judecător din funcție. Controlul de legalitate al deciziilor de pensionare se exercită după o procedură specială, refuzul fiind nelegal, câtă vreme s-a formulat în pofida unui act valabil prin care judecătorul a fost pensionat.

8. Legiuitorul nu a reglementat ca, la înscrierea la un concurs/examen pentru ocuparea unei funcţii de conducere, de procuror militar, candidatul la funcţia respectivă trebuie să aibă calitatea de militar/ofiţer activ la data înscrierii.

9. Atât timp cât nu există o soluţie definitivă cu privire la încălcarea Codului deontologic pe aspectele încheiate, depunctarea unui magistrat la evaluarea activităţii profesionale la acest criteriu este nelegală. Comisia de evaluare nu se poate substitui competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii în aprecierea încălcării Codului deontologic.

10. Gestionarea resurselor umane în sistemul judiciar, prin ocuparea posturilor vacante raportat la raţiunile şi necesităţile sistemului judiciar, reprezintă atributul exclusiv al intimatului Consiliul Superior al Magistraturii. Instanţa de judecată nu are abilitarea legală de a dispune, în mod direct, la cererea unui magistrat, transferul acestuia de la o instanţă sau parchet la o altă instanţă/parchet.

11. Activitatea magistratului nu poate fi privită rigid ca fiind aferentă timpului de muncă efectiv lucrat. A accepta o astfel de interpretare echivalează cu negarea însăși a statutului și specificului funcției de magistrat. Judecătorii nu beneficiază de plata orelor suplimentare, în condițiile în care programul invocat, de opt ore, este deseori depășit, fie din pricina volumului de muncă, fie activității specifice în diverse materii, în special în cea penală. (selecții de Dragoș Călin și Paula-Andrada Coțovanu)

PREZENTĂRI

Volumul ”Grefa veselă” – Supliment al Revistei Forumul Judecătorilor, Editura Universitară București, 2016, ISBN 978-606-28-0268-4

GREFA VESELĂ

Opinie separată în versuri a judecătorului Jed S. Rakoff, U.S.D.J., în cauza Shylock v. Antonio

 

 

 

 

Contents

INTERVIEWSEuropean Union law and constitutional courts of the Member States

Interviews with Oliver Dörr, Francisco Pereira Coutinho, Janne Salminen

ATTITUDES

Cristinel Ghigheci – The judge’s impartiality, what is it constituted of?

Donald P. Judges – Who do They Think They Are? [Article in English]

Rebecca D. Gill, Rafael Oganesyan – The Ideal Judge: How Implicit Bias Shapes Assessment of State Judges [Article in English]

Romanian Judges Forum Association – White Paper The need to eliminate the category of specialized personnel assimilated to judges and prosecutors, from the positive legislation

Romanian Judges Forum Association – White Paper Per diem collected by the judiciary. Need or budget waste ?

Questionnaire on the status of magistrates – secondment to other institutions, career advancement, remuneration regulation, implementation of a code of ethics and legal responsibility  (Finland, Sweeden, Germany, Latvia, Poland, Hungary, Croatia, Estonia, Cyprus, Portugal, UK)

LEGAL STUDIES

Enric Fossas Espadaler – Legislador y derecho fundamental al juez legal [Article in Spanish]

Cristinel Ghigheci – Guarantees of a fair trial conferred by art. 6 par. 1 of the Convention in cases against Romania (II)

Cristinel Ghigheci – Guarantees conferred by art. 6 par. 3 of the Convention to suspects or defendants in cases against Romania

CASE LAW

Recent case law of the European Court of Human Rights

1. The case Schipani and Others v. Italy. The obligation of the court to analyse and give reasons for refusing to ask the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling. Violation of art. 6 par. 1 of the Convention (presentation by Dragos Calin)

2. Dismissal due to the refusal of the competent authority to grant the employee an authorization of access to classified information. Impossibility to challenge the refusal before a court. Violation of art. 6 of the Convention. ECHR judgment in Case Miryana Petrova v. Bulgaria (Presentation and note by Razvan Anghel)

3. The limits of immunities of jurisdiction of States in matters of labour disputes. Violation of right of access to a court by unconditional recognition of such immunity. Judgment of the ECtHR in Case Radunović and Others v. Montenegro (Presentation and note by Razvan Anghel)

4. Decision of inadmissibility rendered by the European Court of Human Rights on 8 November 2016 in case of Zeynep Mercan v. Turkey (Presentation and note by Dragos Calin)

Recent case law of the Court of Justice of the European Union

1. European arrest warrant. Computation of detention served in the Member State where the sentence was rendered. The notion of ‘detention’ in Article 26 (1) of the Council Framework Decision 2002/584 / JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States

2. Extradition to a third-country State of a third-country nationals of another Member State who has exercised his right to free movement. Restriction of the free movement of European citizens. Justification of the restriction based on preventing impunity. Proportionality and alternative measures

3. Action for marriage annulment brought before the court by a third party after the death of a spouse. Jurisdiction of the courts of the Member State in which the “applicant” resides

4. Art. 17 of the Framework Decision 2008/909 / JHA. Interpretation of a national law clause of the executing Member State which allows the reduction of detention established by a prison sentence as a result of work performed by the convicted person during his detention in the issuing Member State, the reduction not being allowed under the law of the issuing State (Selections by Anamaria Groza)

Of recent case law in the field of the judiciary and the status of Magistrates

1. Point of view issued by the Superior Council of Magistracy on the “compatibility with the office of judges who are stock market investors”, communicated to the Ministry of Justice, as an institution with legislative initiative. Lack of legal nature of an administrative act

2. Although, for reasons of opportunity, it may be allowed to refuse to grant the leave during the judicial recess, the judge’s right to leave cannot be prejudiced in its substance, which means that the leave will be granted in different periods of the judicial year, when it is unlikely to attract significant disturbance of the activity of the court.

3. Competition procedures for career advancement as judge at High Court of Cassation and Justice. Interview procedure. The court cannot substitute the competition commission, in its right of discretionary analysis established by law or regulation and may not change the scoring granted by the competition commission, in casu, the Superior Council of Magistracy.

4. Compliance and realization of the right recognized by law in favour of the appellant to continue the work of the prosecutor under Article 51. (1) of Law no.303 / 2004, the date of termination of office management tool.

5. Mentioning in some computer records (ECRIS) of the name of the president of the panel of judges as editor of the judicial decision rendered, instead of mentioning the name of the judicial assistant who actually edited the judgment, with the argument that the software did not allow for a period of time such a record (technical limitation), it is not likely to create a discriminatory situation, since by analysing the entire hard copy records of the court, the real activity of the applicant may be established

6. The provisions of article 54 para. (1) first sentence of Law no.317 / 2004 is constitutional insofar as the person chosen to fill a vacancy shall exercise membership of the Superior Council of Magistracy for the remaining term left until the expiration of the six years mandate.

7. Refusal of the Superior Council of Magistracy to allow the decision of a judge to retire. Review of the legality of retirement decisions is done according to a special procedure, the refusal of the Superior Council of Magistracy being unlawful as long as it was issued despite a valid act of retirement of the judge.

8. The legislature had not impose the condition that, for a registration to participate in a contest / examination for occupying a management position in the ranking of military prosecutors, the candidate needs to be an active officer at the time of registration.

9. As long as a final solution regarding the violation of the Code of Ethics was not rendered, downgrading a magistrate in the procedure of professional evaluation by using such a criterion is unlawful. The evaluation commission is not a substitute for the Superior Council of Magistracy and cannot analyse the Code of Ethics violations.

10. Human resource management in the judiciary by filling vacancies based on reasons and needs of the judiciary, is the exclusive attribute of the respondent Superior Council of Magistracy. The court has no legal empowerment to dispose, directly, at the request of the magistrate, its transfer from one court to another court or from one prosecutor’s office to another prosecutor’s office.

11. Activity of the magistrate cannot be regarded rigidly as related to measuring the actual time spent working. To accept such an interpretation is to deny the very status and specifics of the magistrate. Judges do not have overtime pay, as their working hours often exceed normal legal program of eight hours, either due to excessive workload or due to specific activity in various subjects, particularly in criminal investigation.

PRESENTATIONS

Volume “Happy Registry”, University Publishing House, Bucharest, 2016, ISBN 978-606-28-0268-4.

HAPPY REGISTRY

Shylock v. Antonio on Appeal “Opinion” by Jed S. Rakoff, U.S.D.J.

Sommaire

INTERVIEWS – Droit de l’Union Européenne et les cours constitutionnelles des États membres

Interviews avec Oliver Dörr, Francisco Pereira Coutinho, Janne Salminen

ATTITUDES

Cristinel Ghigheci – Qu’est ce c`est l’impartialité du juge?

 Donald P. Judges – Qui pensent-ils qu’ils sont? [article en Anglais]

Rebecca D. Gill, Rafael Oganesyan – The Ideal Judge: How Implicit Bias Shapes Assessment of State Judges [article en Anglais]

L`Association «Le Forum des juges de Roumanie» – Livre blanc – La nécessité d’une législation visant à éliminer la catégorie de personnel spécialisé assimilé aux juges et procureurs

L`Association «Le Forum des juges de Roumanie» – Livre blancLes indemnités journalières recueillies dans le système judiciaire. Besoin ou gaspillage de budget?

Questionnaire sur le statut des magistrats – détachement auprès d’autres institutions, la promotion, la réglementation de la rémunération, la mise en œuvre d’un Code déontologique et la responsabilité (Finlande, Suède, Allemagne, Lettonie, Pologne, Hongrie, Croatie, Estonie, Chypre, Portugal, Royaume-Uni)

ETUDES JURIDIQUES

Enric Fossas Espadaler – Législateur et droit fondamental pour le juge légal [article en Espagnole]

Cristinel Ghigheci – Les garanties d’un procès équitable conférés par l’article 6 par. 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans les affaires contre la Roumanie (II)

Cristinel Ghigheci – Les garanties accordées au suspect ou à l`inculpé par l’article 6 par. 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans les affaires contre la Roumanie

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

1. L’affaire Schipani et autres c. Italie. L’obligation de l`instance d’analyser et de donner des raisons pour refuser de porter un renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne. Violation de l’art. 6 par. 1 de la Convention (présentation par Dragos Calin)

2. Licenciement en raison du refus d’accorder l’autorisation d’accéder à des informations classifiées. L`impossibilité de contester le refus devant un tribunal. Violation de l’art. 6 de la Convention. L`arrêt de la CEDH dans l’affaire Miryana Petrova c. Bulgarie (présentation et note par Razvan Anghel)

3. Les limites des immunités juridictionnelles des États en matière de conflits de travail. Violation du droit d’accès à un tribunal par la reconnaissance inconditionnelle de cette immunité. L`arrêt de la CEDH dans l’affaire Radunović et autres c. Monténégro (présentation et note par Razvan Anghel)

4. La décision d’irrecevabilité rendue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 8 Novembre 2016 dans l’affaire Zeynep Mercan c. Turquie (présentation et note par Dragos Calin)

La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:

1. Le mandat d’arrêt européen. La computation de la détention dans l’État membre d’exécution. La notion de «détention» de l’article 26 (1) de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 Juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

2. L’extradition vers un pays tiers d’un ressortissant d’un autre État membre qui a exercé son droit à la libre circulation. Restriction à la libre circulation des citoyens européens. Justification de la restriction basée sur la prévention de l’impunité. Proportionnalité et mesures alternatives

3. Recours en annulation du mariage exercé par un tiers après la mort d’un conjoint. Compétence des juridictions de l’État membre dans lequel le “demandeur” a sa résidence

4. L`art. 17 de la Décision-cadre 2008/909/JAI. Interprétation d’une norme juridique nationale de l’État d’exécution qui prévoit une réductio de la peine de prison en raison du travail effectué par le condamné pendant sa détention dans l’État d’émission, réductio qui n`est pas autorisée par la loi de l’État d’émission (sélections par Anamaria Groza)

La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:

1. Point de vue publié par le Conseil Supérieur de la Magistrature sur la „compatibilité avec la fonction de juge de l’investisseur du marché boursier”, communiqué au Ministère de la Justice, en tant qu’organe avec initiative législative. Manque de nature juridique d’un acte administratif.

2. Bien que, pour des raisons d’opportunité, on peut refuser d`accorder le congé pendant les vacances judiciaires, le droit de juge au congé ne peut pas être atteint dans sa substance, ce qui signifie que son exercice serait fait dans d’autres périodes, au cours de l`année judiciaire, ce qui est susceptible d’attirer une perturbation importante du travail des tribunaux.

3. Concours de promotion en tant que juge à la Haute Cour de Cassation et de Justice. L`étape de l` interview. L`instance ne peut pas remplacer une commission de concours pour exercer son droit d`appréciation prévu par la loi ou le réglement et ne peut pas procéder à l’attribution d’une autre notation que celle établie par la commission de concours, c`est à dire le Conseil Supérieur de la Magistrature.

4. Le respect et la réalisation du droit reconnu par la loi en faveur du requérant à poursuivre son activité comme procureur en vertu de l’article 51 (1) de la Loi n° 303/2004, dès la cessation du mandat de la fonction de direction.

5. La mention en certains dossiers informatiques (ECRIS) du nom du juge-président en tant que rédacteur au lieu de mentionner l’assistant judiciaire qui a rédigé le jugement, expliquée par le fait que le logiciel n’a pas permis à un certain temps un autre enregistrement (limitation de la technique), ne crée pas une situation de discrimination, car, en analysant l`évidence entière (scriptée) du tribunal, on peut effectivement ètablir la charge de travail de la requérante

6. Les dispositions de l’article 54 par. (1), première thèse, de la Loi no. 317/2004 sont constitutionnelles dans la mesure où la personne choisie exerce le mandat de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature pour la durée restante jusqu’à l`expiration du terme de six ans.

7. Refus du Conseil Supérieur de la Magistrature de proposer l`élibération d’un juge de ses fonctions. Le contrȏle de légalité des décisions de retraite est exercé dans une procédure spéciale et le refus est illégal quand il est rendu malgré un acte valide par lequel le juge a pris sa retraite.

8. Le législateur n’a pas réglementé, pour l’inscription à un concours / examen pour occuper une fonction de direction de procureur militaire, que le candidat ait la qualité de militaire / officier actif au jour de l’inscription.

9. Tant qu’il n`y a pas une solution finale en ce qui concerne la violation du Code déontologique, le déclassement d’un magistrat pour ce critère d’évaluation professionnelle est illégal. La commission d’évaluation ne remplace pas la compétence d’évaluation du Conseil Supérieur de la Magistrature en ce qui concerne le Code déontologique.

10. La gestion des ressources humaines dans le système judiciaire, en remplissant les postes vacants, pour des raisons et des besoins de la magistrature, est l’attribut exclusif du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le tribunal n’a pas l`attribution juridique de disposer, directement, à la demande du magistrat, le transfert d’un tribunal / parquet à une / un autre.

11. L`activité du magistrat ne peut pas être vue d`une manière rigide, limitée au temps de travail effectivement travaillé. Accepter une telle interprétation c`est nier le statut même et les spécificités de la fonction de magistrat. Les juges ne bénéficient pas d`heures supplémentaires, bien que le programme invoqué, de huit heures, est souvent dépassé, soit à cause de la charge de travail ou d`une activité spécifique dans diverses matières, en particulier dans l’enquête pénale. (sélections par Dragoș Călin et Paula-Andrada Coțovanu)

PRÉSENTATIONS

Le volume „Le Greffe Joyeux” – Supplément de la Revue le Forum des Juges, Maison d’édition Universitaire, Bucarest, 2016, ISBN 978-606-28-0268-4

LE GREFFE JOYEUX

L`opinion dissidente du juge Jed S. Rakoff, U.S.D.J., écrite en vers, dans l’affaire Shylock v. Antonio


Publicatie semestriala a Editurii Universitare (acreditata CNCS)

  • SSRN

Parteneri

  • 1. Editura Universitară
  • 2. Centrul de Studii de Drept European
  • 3. JurisClasor CEDO
  • 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Newsletter

E-mail:

Subscribe
Unsubscribe

Accesări (pagini citite)