Cuprins

EDITORIAL

Nicolae Bazilescu – Punte peste secole – Legiuitorul la bara justiţiei [republicare din Ziarul Curierul Judiciar nr. 13 din 16 februarie 1912, Editura Ziarului Curierul Judiciar, Bucureşti]

Gabriel Caian – Despre activism în justiţie

ATITUDINI

Mihai Şandru – Despre traducerile hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO): paradoxul accesibilităţii

Gabriel Caian – Practicile judiciare privite din perspectiva unei istorii a adevărului

Desmond Manderson – Judgment in Law and the Humanities [articol în lb. engleză]

Leandra Lederman What do Courts Have to do with it?: The Judiciary’s Role in Making Federal Tax Law [articol în lb. engleză]

Neal K. Katyal Foreword: Academic Influence on the Court [articol în lb. engleză]

Vasile Bozeşan, Dragoş Călin, Ionuţ Militaru Judecător al Curţii Supreme exclus din corpul magistraţilor printr-o procedură disciplinară nelegală. Lipsa de independenţă şi imparţialitate a Consiliului Superior de Justiţie şi a instanţei de control judiciar – încălcarea art. 6 şi 8 din Convenţie – cauza Oleksandr Volkov c. Ucrainei

STUDII JURIDICE

Victor Horia Dimitrie Constantinescu – Asistenţa juridică a făptuitorului în cadrul actelor premergătoare din perspectiva CEDO. Reglementarea noului Cod de procedură penală.

Anamaria Groza – Opinie cu privire la transpunerea cauzei de la o secţie la alta, în contextul Noului Cod de procedură civilă

Dan Manea – Scurte consideraţii cu privire la interpretarea art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

Vasile Bozeşan – Obligarea jurnaliştilor la despăgubiri pentru atingeri aduse prin presă reputaţiei, onoarei, imaginii şi vieţii private a altora. Criterii relevante pentru instanţele naţionale din perspectiva C.E.D.O.

Gabriela-Aura Fodor – Sancţionarea vrăjitoriei ca înşelăciune în lumina prevederilor articolului 9 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

JURISPRUDENŢĂ

Din jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Respingerea ca vădit neîntemeiată a cererii formulate de Mugur Cristian Ciuvică în faţa CEDO cu privire la pretinsa încălcare a art. 10 din Convenţie (cu notă de Gabriel Caian)

2. Neexecutarea sau executarea cu întârziere a unor hotărâri judecătoreşti, justificată de circumstanţele particulare ale cauzei – cauza Albert şi alţi 361 reclamanţi împotriva României, decizia de inadmisibilitate din data de 8 ianuarie 2013 (cu notă de Cristina Bunea)

3. Lipsa unei divergenţe „profunde şi persistente” a practicii judiciare a instanţelor naţionale – decizia de inadmisibilitate în cauza Brînduşa Cimbru şi alţi 413 reclamanţi c. României (cu notă de Dragoş Călin)

4. Reforma sistemului de pensii. Naţionalizarea activelor fondurilor de pensii private. Opţiunea cotizanţilor unui fond privat între redirecţionarea automată către sistemul pensiilor publice sau rămânerea ca membri ai fondurilor private. Decizia de inadmisibilitate din cauza E.B. (nr. 2) c. Ungariei (cu notă de Dragoş Călin)

5. Aplicarea unei amenzi penale de 30 EUR, cu suspendare, pentru infracţiunea de ofensă adusă Preşedintelui Franţei, prin expunerea unei pancarte cu mesajul „casse toi pov’con!” (în traducere eufemistică – „dispari, nenorocitule!”), nu constituie o măsură necesară într-o societate democratică – încălcarea art. 10 din Convenţie în cauza Eon c. Franţei (cu notă de Vasile Bozeşan)

Din jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

1. Înțelegerea prin care se urmărește eliminarea unui concurent este contrară normelor de concurență chiar dacă acesta operează pe piață în mod nelegal

2. Pasagerii unui zbor cu legătură directă trebuie să fie despăgubiți în cazul în care zborul lor ajunge la destinația finală cu o întârziere egală sau mai mare de trei ore

3. Reglementarea spaniolă este contrară dreptului Uniunii întrucât împiedică instanța competentă să constate caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract de împrumut cu garanție imobiliară să suspende procedura de executare ipotecară începută la altă instanță

4. Publicul trebuie să aibă acces la o decizie de urbanism privind construirea unei instalaţii având consecinţe importante asupra mediului. Protecţia secretului comercial nu poate fi invocată pentru a refuza acest acces

5. O clauză atributivă de competenţă inserată într-un contract de vânzare-cumpărare al unui bun dintre un fabricant şi un cumpărător nu poate fi opusă subdobânditorului bunului decât dacă acesta şi-a exprimat consimţământul privind respectiva clauză

6. Principiul „non bis in idem” consacrat de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene nu se opune ca un stat membru să sancţioneze aceleaşi fapte de fraudă fiscală atât fiscal, cât şi penal, atât timp cât sancţiunea fiscală nu îmbracă un caracter penal

(selecţii și note de Anamaria Groza şi Dragoş Călin)

Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Existenţa unor bănuieli privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală. Suspendarea din funcţie a unui procuror, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Procedura de verificare şi constatare a îndeplinirii condiţiei de bună reputaţie. Percepţia observatorului obiectiv cu privire la comportamentul magistratului

2. Judecător cu grad profesional de tribunal, fost judecător financiar, ce beneficiază, de la data numirii, de salarizarea aferentă judecătorilor de curte de apel, fără însă a dobândi şi gradul de judecător de curte de apel. Concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor. Respingerea cererii de înscriere la concursul pentru funcţiei de preşedinte al Curţii de Apel Bacău

3. Concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor. Neîndeplinirea condiţiilor legale pentru ca urmare a faptului că magistratul în cauză a desfăşurat activitate de colaborare cu serviciile de informaţii înainte de anul 1990. Depăşirea competenţelor de Secţia pentru judecători a C.S.M. în analiza condiţiilor prevăzute de art. 48 alin. (10) din Legea nr. 303/2004, republicată

4. Participarea la şedinţele de judecată ale Î.C.C.J., în calitate de judecător, a unui procuror, al cărui decret de numire în funcţia de judecător nu fusese încă publicat în Monitorul Oficial. Rezoluţia Comisiei de disciplină pentru judecători. Imposibilitatea de a mai fi efectuată cercetarea disciplinară în calitatea de procuror, ca urmare a eliberării din funcţie, şi imposibilitatea angajării răspunderii disciplinare ca judecător, dat fiind că, la data săvârşirii faptelor, magistratul avea calitatea de procuror.

5. Plângere prealabilă formulată împotriva rezoluţiei emise de Comisia de disciplină pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, sub titlul „îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul rezoluţiei”. Lipsa de acurateţe a termenilor nu poate să aibă vreo consecinţă juridică, sub aspectul îndeplinirii condiţiei cerute pentru sesizarea instanţei, de prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

6. Percheziţia domiciliului unui judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului. Lipsa vreunei calităţi procesuale în procesul penal. Acces la justiţie. Posibilitatea de a se plânge de vătămarea suferită în cursul unei proceduri penale care nu îl vizează, în faţa unei instanţe naţionale. Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei

7. Repartizarea sectoarelor de activitate în parchet. Act administrativ. Trecerea, pentru bunul mers al unităţii, a unui procuror în sectorul judiciar, unde actele procesuale şi procedurale întocmite nu necesită o verificare a legalităţii şi temeiniciei

8. Blocarea posturilor în condiţiile art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009. Demersuri ale Curţii de Apel Bucureşti pentru finanţarea posturilor vacante şi deblocarea celor existente, dimensionarea schemei de personal şi stabilirea volumului optim de activitate. Acţiune în instanţă împotriva refuzului exprimat în acest sens de Guvernul României, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei. Lipsa unui exces de putere

(selecţii de Paula-Andrada Coţovanu şi Dragoş Călin)

PREZENTĂRI

Conferinţa Condamnările suferite de România la CEDO în anul 2012. Analize şi perspective, Bucureşti, 24 aprilie 2013

GREFA VESELĂ

Plângere penală împotriva unor preoți pentru înșelăciune, distrugere și vătămare corporală gravă, pe motiv că ar fi făcut vrăji care au afectat sănătatea și bunurile părților vătămate, fiind acuzați că sunt vampiri de suflete, că din momentul în care au fost în domiciliul părților vătămate „vin 3 ciori la fereastră şi le bat în geam, transformatorul electric le-a luat foc, toate lucrurile din casă trosnesc”.

Contents

EDITORIAL

Nicolae Bazilescu – Bridge over the centuries – Legislature at the bar of justice [republication from Judicial Courier no. 13 of February 16, 1912, Judicial Courier Newspaper Publishing, Bucharest]

Gabriel Caian – About judicial activism

ATTITUDES

Mihai Şandru – About translations of decisions of the European Court of Human Rights (ECHR): The paradox of accessibility

Gabriel Caian – Judicial practices from the perspective of the history of truth

Desmond Manderson – Judgment in Law and the Humanities [article in English]

Leandra Lederman What do Courts Have to do with it? The Judiciary’s Role in Making Federal Tax Law [article in English]

Neal K. Katyal Foreword: Academic Influence on the Court [article in English]

Kenneth D. Chestek Competing Stories: A Case Study of the Role of Narrative Reasoning in Judicial Decisions [article in English]

Vasile Bozeşan, Dragoş Călin, Ionuţ Militaru Judge of the Supreme Court illegally excluded from the judiciary through disciplinary proceedings. The lack of independence and impartiality of the Supreme Council of Justice and the judicial court – violation of Articles 6 and 8 of the Convention – Case of Oleksandr Volkov v. Ukraine

LEGAL STUDIES

Victor Horia Dimitrie Constantinescu – Legal aid of the perpetrator in preliminary acts in the light of the ECHR. The regulation of the new Code of Criminal Procedure

Anamaria Groza – Opinion on the assigning of a case from one section to another in the framework of new Code of Civil Procedure

Dan Manea – Brief comments on the interpretation of Article 50(3) of Law no. 136/1995 on insurance and reinsurance in Romania

Vasile Bozeşan Forcing journalists to compensation for harm reputation, honor, image and privacy of others caused through the press. Relevant criteria for national courts in the light of the ECHR

Gabriela-Aura Fodor – Punishing Witchcraft as Fraud in the Light of Article 9 of the European Convention of Human Rights

CASE-LAW

Recent case law of the European Court of Human Rights:

1. Rejection as manifestly unfounded the application made by Mugur Cristian Ciuvică before the ECHR concerning the alleged violation of Article 10 of the Convention (with note by Gabriel Caian)

2. Failure or delayed execution of judgments, justified by the particular circumstances of the case – Case of Albert and 361 other plaintiffs v. Romania, inadmissibility decision of 8 January 2013 (with note by Cristina Bunea)

3. Lack of „deep and persistent” divergence of judicial practice of national courts – the decision of inadmissibility in case of Brînduşa Cimbru and other 413 applicants v. Romania (with note by Dragos Calin)

4. Pension system reform. The nationalization of private pension fund assets. The contributors option of a private fund between automatic redirection to the public pension system or remaining as members of private funds. The decision of inadmissibility in case of E.B. (nr. 2) v. Hungary (with note by Dragos Calin)

5. Applying a criminal fine of EUR 30 with suspension for the crime of offending the President of France by exposing a placards with the message „casse toi pov’con!” (in the euphemistic translation – „Get lost, asshole!”) is not a necessary measure in a democratic society – violation of Article 10 of the Convention in case of Eon v. France (with note by Vasile Bozeşan)

Recent case law of the Court of Justice of the European Union:

1. Agreement which aims to eliminate a competitor is contrary to competition rules even if the market operates unlawfully

2. Passengers flying with a direct link must be compensated if their flight reaches its final destination with a delay equal to or greater than three hours

3. Spanish legislation is contrary to EU law since it prevents the competent court to declare the unfairness of a clause in a loan agreement with mortgage and to suspend the enforcement proceedings initiated in another court

4. The public should have access to an urban planning decision on the construction of an installation with significant environmental consequences. Trade secret protection may not be invoked to deny such access

5. A clause conferring jurisdiction inserted in a contract of sale of a good between a manufacturer and a buyer can not be opposed to the subacquirer of the good unless he also expressed consent to that clause

6. The „non bis in idem” principle consecrated in the Charter of Fundamental Rights of the European Union shall not prohibit a Member State from punishing the same facts of tax fraud as fiscal evasion and also criminal, as long as the tax penalties do not have a criminal nature

(selections by Anamaria Groza and Dragoş Călin)

Recent case law in the field of the judiciary and magistrates status:

1. The existence of doubts of having committed offences under criminal law. Suspension from office of a prosecutor, member of the Superior Council of Magistracy. The procedure for checking and finding to the condition of good reputation. Objective observer’s perception on the behavior of magistrate

2. Judge with professional degree of county court, former financial judge who benefits from the date of appointment of a salary of judge from the court of appeal, without acquiring the degree of this class of judges. Examination or contest for appointment to management positions of judges and prosecutors. Refusal of the application in the contest for the position of President of the Court of Appeal Bacău

3. Examination or contest for appointment to management positions of judges and prosecutors. Failure to meet legal requirements due to the cooperation with intelligence services before 1990 by the concerned magistrate. Exceeding powers by the section for judges of Superior Council of Magistracy in analyzing the provisions of Article 48(10) of Law no. 303/2004, republished

4. Participation of a prosecutor in the proceedings of Î.CCJ as a judge, whose appointing decree as a judge had not yet been published in the Official Journal. Resolution of the Disciplinary Board for judges. Impossibility to be conducted the disciplinary investigation of a prosecutor, due to the dismissal and impossibility to be conducted the disciplinary investigation against the judge, given that at the time of the conduct, the magistrate was prosecutor

5. Preliminary complaint filed against the resolution issued by the Disciplinary Commission for prosecutors within the Superior Council of Magistracy, under the title „corrigenda of material error in the resolution”. The lack of accuracy of the terms may not have any legal effects in terms of meeting the requirements for notification of the court provided by Article 7(1) of Law no. 554/2004

6. Residence search of a European Court of Human Rights judge. Lack of any procedural position in the criminal trial. Access to justice. Opportunity to complain about the damage suffered in the course of criminal proceedings which do not concerns him, before a national court. General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe

7. Fields of activity allocation of the prosecutors. Administrative act. Moving a prosecutor in the Judiciary for the smooth running of the unit, where procedural documents drawn up do not require verification of the legality and merits

8. Blocking positions under Article 22 of Emergency Government Ordinance no. 34/2009. Court of Appeal approaches for the financing of existing vacant positions and allowing unlocking, sizing the staff and establishing optimal workload. Legal action against the refusal expressed in this regard by the Government, the Superior Council of Magistracy, Ministry of Finance and Ministry of Justice. The lack of excess power

(selections by Paula-Andrada Coţovanu and Dragoş Călin)

PRESENTATIONS

Conference „ECHR convictions of Romania in 2012. Analysis and perspectives”, Bucharest, April 24, 2013

HAPPY REGISTRY

Criminal complaint against priests on fraud, destruction and grievous bodily harm, on the ground that would have made spells that affected the injured parties health and property and being accused of being vampires of souls that the moment they entered the injured parties property „three crows came at the window and stick them on the window, the electric transformer caught fire and all the things in house crackle „.

Sommaire

EDITORIAL

Nicolae Bazilescu – A la recherche du temps perdu – Le législateur à la barre de la justice [réédition du quotidien „Curierul Judiciar” no 13 du 16 février 1912]

Gabriel Caian – À propos de l’activisme judiciaire

ATTITUDES

Mihai Şandru – À propos des traductions des arrȇts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH): le paradoxe de l’accessibilité

Gabriel Caian – Les pratiques judiciaires du point de vue de l’histoire de la vérité

Desmond Manderson – Jugement en droit et les sciences humaines [article en Anglais]

Leandra Lederman Qu’est-ce que les tribunaux ont à faire avec ça?: le rôle du pouvoir judiciaire dans la réalisation de la législation fiscale fédérale [article en Anglais]

Neal K. Katyal Avant-propos: L`Influence académique sur les tribunaux [article en Anglais]

Vasile Bozeşan, Dragoş Călin, Ionuţ Militaru Juge de la Cour suprême exclu du corps de la magistrature dans une procédure disciplinaire illégale. Le manque d’indépendance et d’impartialité du Conseil supérieur de la magistrature et de l`instance de contrôle judiciaire – violation de l’art. 6 et 8 de la Convention – affaire Oleksandr Volkov v. Ukraine

ETUDES JURIDIQUES

Victor Horia Dimitrie Constantinescu – L’assistance juridique du faiteur pendant l`enquȇte préalable à la lumière de la jurisprudence CEDH. La réglementation du nouveau Code de procédure pénale

Anamaria Groza – Avis sur la transposition de l’affaire d’une section à une autre, dans la réglementation du nouveau Code de procédure civile

Dan Manea – Brèves observations sur l’interprétation de l’art. 50 alinéa 3 la Loi n° 136/1995 sur l’assurance et la réassurance en Roumanie

Vasile Bozeşan La condamnation des journalistes à la réparation des dommages produits dans la presse à la réputation, l’honneur, l’image et la vie privée des autres. Critères pertinents pour les tribunaux nationaux à la lumière de la CEDH

Gabriela-Aura Fodor – La punition de la sorcellerie comme tromperie à la lumière de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

1. Rejet de la requȇte de M. Mugur Cristian Ciuvică devant la CEDH comme manifestement mal fondée en ce qui concerne la violation alléguée de l’art. 10 de la Convention (note par Gabriel Caian)

2. Le défaut ou retard dans l’exécution des jugements, justifiés par les circonstances particulières de l’affaire – l’affaire Albert et 361 autres requérants v. Roumanie, la décision d’irrecevabilité du 8 Janvier 2013 (note par Cristina Bunea)

3. Le manque dùne divergence „profonde et persistante» dans la jurisprudence des juridictions nationales – la décision d’irrecevabilité dans l’affaire Brînduşa Cimbru et autres 413 requérants v. Roumanie (note par Dragoş Călin)

4. La réforme du système de retraites. La nationalisation des actifs des fonds de pensions privés. L`option des contributeurs d’un fonds privé entre la redirection automatique vers le système public de retraite et la continuation en tant que membres des fonds privés. Décision d’irrecevabilité dans l’affaire E.B. (n ° 2) v. Hongrie (note par Dragoş Călin)

5. L’application d’une amende pénale de 30 EUR avec surcis, pour le crime d’offenser le Président de la France, en exposant une pancarte avec le message „casse toi pov’con!”, n’est pas une mesure nécessaire dans une société démocratique – la violation de l’art. 10 de la Convention dans l’affaire Eon v. France (note par Vasile Bozeşan)

La jurisprudence récentede la Cour de Justice de l’Union Européenne:

1. L’accord qui vise à éliminer un concurrent est contraire aux règles de concurrence, même s’il opère illégalement sur le marché

2. Les passagers qui voyagent avec un lien direct doivent être indemnisés si leur vol atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus

3. La législation espagnole est contraire au droit communautaire, en empêchant le tribunal, compétent pour déclarer le caractère abusif d’une clause dans un contrat de prêt avec hypothèque, de suspendre la procédure d’exécution hypothécaire engagée dans un autre tribunal

4. Le public doit avoir accès à une décision d’urbanisme sur la construction d’une installation avec des conséquences importantes sur l’environnement. La protection du secret commercial ne peut être invoquée pour refuser cet accès

5. Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente d’un bien entre un producteur et un acheteur ne peut pas être opposé au sous-acquéreur du bien sauf s’il ait exprimé son consentement à la clause

6. Le principe „non bis in idem” consacré dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ne s’oppose pas à un État membre qui sanctionne les mêmes faits d`évasion à la fois en matière fiscale et, aussi, pénale, tant que les pénalités fiscales n’ont pas un caractère pénal

(sélections et notes par Anamaria Groza et Dragoș Călin)

La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:

1. L’existence de soupçons d`avoir commis des infractions. La suspension d’un procureur, membre du Conseil Supérieur de la Magistrature. La procédure de vérification et de constatation de la condition d`avoir une bonne réputation. La perception de l’observateur objectif en ce qui concerne le comportement du magistrat

2. Juge avec grade professionnel de tribunal, ancien juge financier, qui bénéficie dès sa nomination d`un salaire équivalent aux juges d’appel, sans avoir acquis le degré de juge d’appel. Concours ou examen pour la nomination dans les fonctions de direction des juges et des procureurs. Refus d’admission au concours à la fonction de président de la Cour d’Appel de Bacau

3. Concours pour la nomination dans les fonctions de direction des juges et des procureurs. Le non-respect des exigences légales en raison du fait que le magistrat concerné a procédé à la coopération avec les services de renseignement avant 1990. Écart des compétences de la section de juges du CSM pour analyser les dispositions de l’art. 48 par. 10 de la Loi n° 303/2004, republiée

4. La participation aux audiences publiques de la Haute Cour de Cassation, en tant que juge, d`un procureur dont le décret de nomination en tant que juge n’avait pas encore paru au Journal Officiel. Résolution de la Commission disciplinaire des juges. Impossibilité d`effectuer l`enquête disciplinaire en qualité de procureur, à cause du licenciement, et l`impossibilité d`engager sa responsabilité disciplinaire en qualité de juge, étant donné que, au moment des faits, le magistrat avait la qualité de procureur

5. Plainte prealable formée contre la résolution adoptée par la Commission disciplinaire des procureurs du Conseil Supérieur de la Magistrature, sous le titre «correction de l’erreur matérielle issue dans la résolution”. Le manque de précision des termes ne peut pas avoir des conséquences juridiques, en ce qui concerne le respect des exigences pour saisir la Cour, prévues par les dispositions de l’art. 7 paragraphe 1 de la Loi n° 554/2004 sur le contencieux administratif

6. La perquisition du domicile d’un juge de la Cour européenne des droits de l’homme. Manque de qualité dans la procédure pénale. Accès à la justice. Possibilité de se plaindre du préjudice subi dans le cadre d’une procédure pénale qui ne le visait pas, devant une juridiction nationale. L’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe

7. La distribution des secteurs d’activité dans le Parquet. Acte administratif. Le transfert, au bon fonctionnement de l’unité, d’un procureur dans le secteur judiciaire, où les actes de procédure accomplis ne nécessitent pas de vérification de la légalité et du mérite

8. Le blocage des postes conformément à l’art. 22 de O.U.G. no. 34/2009. Démarches de la Cour d’appel de Bucharest pour financer les postes vacants et le déblocage, le redimensionnement du schéma de personnel, et pour établir la charge de travail optimale. Recours contre le refus exprimé à cet égard par le Gouvernement, le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Ministère des Finances et le Ministère de la Justice. Absence d`un excès de puissance

(sélections par Paula-Andrada Coțovanu et Dragoș Călin)

PRÉSENTATIONS

La Conférence „Les condamnations de la Roumanie à la CEDH en 2012. Analyse et perspectives”, Bucarest, 24 avril 2013

LE GREFFE JOYEUX

Plainte pénale contre des prêtres accusés de tromperie, de destruction et de blessures graves sur motif qu`ils auraient pratiqué des ensorcellements qui affectent la santé et la propriété des personnes lésées; ils ont été accusés d’être des vampires des âmes, que depuis qu’ils sont allés au domicile des personnes lésées „3 corbeaux viennent à la fenêtre et frappent dans la vitre, le transformateur électrique a pris feu, toutes les choses claquètent”.

Lasă un comentariu


8 + = eleven