Nr.1/2014

Cuprins

EDITORIAL

Gabriel Caian – Justiţia de azi şi jocul adevărului

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu scriitorii Jorge Majfud și Alfonso Gumucio-Dagron

ATITUDINI

Stefaan Voet, Marcel Storme – Experienţa reformei judiciare instituţionale în Belgia: Noile organe care administrează sistemul judiciar

Wayne McCormack – Independența sistemului judiciar din SUA: victimă a „războiului declarat terorismului”

Paul Marcus – Judecătorii vorbind cu jurații în cauze penale: De ce judecătorii americani procedează atât de diferit față de toți ceilalți [articol în lb. engleză]

Brian Opeskin – Starea magistraturii: un profil statistic al instanțelor și judecătorilor australieni [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Anamaria Groza – Tipologia măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative privind libera circulaţie a mărfurilor în Uniunea Europeană

Ioana-Maria Cîmpean – Garanțiile diplomatice și protecția drepturilor omului

Adrian Boantă, Diana Chibulcutean, Iulia Diana David – Abilitatea Curții Europene a Drepturilor Omului de a asigura accesul efectiv al persoanelor cu dizabilități la procedurile desfășurate în fața sa [articol în lb. engleză]

Ivan Georgiev – Reglementarea internării în centrele de reeducare sau a executării pedepsei cu închisoarea aplicate minorilor sau delincvenților juvenili în legislația Republicii Bulgaria (câteva posibilități de aplicare a plasamentului ca măsură alternativă) [articol în lb. engleză]

JURISPRUDENŢĂ

Din jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Decizia de inadmisibilitate din cauza Lefter împotriva României. Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată prevăzută de Noul Cod de procedură civilă. Neîncălcarea art. 6 și 13 din Convenţie (cu prezentare de Roxana Călin)

2. Decizia de inadmisibilitate din cauza Sorin Ștefan Roșca Stănescu împotriva României. Lipsa unei ingerințe în libertatea de exprimare a unui ziarist în situația în care Ministrul Justiției i-a solicitat să nu se mai pronunțe asupra unor chestiuni legate de justiție, întrucât făcea obiectul unei proceduri judiciare penale (cu prezentare de Dragoş Călin)

3. Afirmaţii grave făcute prin presă la adresa unui procuror privind pretinse acte de corupţie şi falsificarea unor rechizitorii – încălcarea art.8 din Convenţie în cauza Lavric împotriva României (cu prezentare și notă de Vasile Bozeşan)

4. Decizia de inadmisibilitate din cauza Agneta Majtenyi și Ildiko Majteneyi împotriva României. Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unei singure hotărâri judecătorești irevocabile pronunţate în sens contrar celei din cauza reclamantelor (cu prezentare de Roxana Călin)

5. Decizia de inadmisibilitate din cauza Sindicatul Pro Asistență Socială împotriva României. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție, ca urmare a refuzului Curții de Apel Timișoara de a trimite o întrebare preliminară Curții de Justiție a Uniunii Europene (cu prezentare de Dragoş Călin)

6. Hotărârea din cauza Baka împotriva Ungariei. Schimbarea reclamantului din funcţia de Preşedinte al Curţii Supreme a Ungariei, prin norme tranzitorii ale noii legi fundamentale, adoptate de Parlament, în urma exprimării de către acesta a unor opinii critice faţă de reformele constituţionale şi legislative ce vizau sistemul judiciar şi statul de drept, constituie o încălcare a libertăţii de exprimare (cu prezentare și notă de Gabriel Caian)

7. Neîncălcarea libertăţii de circulaţie a unui minor căruia i s-a interzis părăsirea ţării pe considerentul că ordonanţa preşedinţială de suplinire a consimţământului tatălui său, deşi era executorie, nu era una irevocabilă – cauza Şandru împotriva României (cu prezentare și notă de Vasile Bozeşan)

8. Decizia de inadmisibilitate în cauza Ralu Traian Filip c. României. Ziarist obligat la daune morale pentru o campanie de presă. Faptul că aceeași instanță a decis succesiv în două căi de atac în același dosar nu ridică o problemă pe tărâmul art. 6 CEDO, sub condiția existenței unor complete de judecată distincte (cu prezentare de Dragoş Călin)

Din jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

1. Cetăţenia europeană. Noi evoluţii jurisprudenţiale privind dreptul de şedere al resortisanţilor unor ţări terţe, membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii

2. Libera circulaţie a mărfurilor. Refuzul înmatriculării autovehiculelor al căror sistem de direcție este situat pe partea dreaptă, într-un stat membru a cărui circulaţie rutieră se desfăşoară pe partea stângă

3. Norme naţionale care constituie obstacole în calea libertăţii de stabilire

(selecţii și comentarii de Anamaria Groza)

Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Invocarea unui pretins tratament discriminatoriu aplicat candidaţilor la concursul pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Condiţia inexistenţei unei sancţiuni disciplinare în tot cursul carierei în magistratură.

2. Soluţionarea cererii de numire a unui procuror în funcţia de judecător. Politica de resurse umane reprezintă atributul exclusiv al Consiliului Superior al Magistraturii, raportat la raţiunile şi necesităţile sistemului judiciar.

3. Cererile de valorificare formulate de candidaţii la concursul de promovare în funcții de execuție au prioritate atunci când vin în concurs cu cereri de transfer ale candidaţilor care au fost admişi pentru promovare pe loc la concurs şi nu au prioritate atunci când vin în concurs cu alte cereri de transfer, formulate de alţi judecători sau procurori decât aceia care au promovat pe loc în urma concursului.

4. Concursul de promovare efectivă în funcție de execuție a judecătorilor și procurorilor. Hotărârea de principiu a Plenului C.S.M. prin care s-a statuat ca fiind posibilă utilizarea în procedura de valorificare şi a posturilor devenite vacante cu o dată ulterioară expirării termenului de valorificare, dar ca urmare a unor măsuri dispuse în interiorul acestui termen, are în vedere situaţiile în care vacantarea unor posturi de judecător sau procuror este certă şi este dispusă în interiorul termenului de valorificare, devenind efectivă ulterior împlinirii termenului menţionat.

5. Menţinerea în funcţie a judecătorilor după împlinirea vârstei de pensionare este facultativă. Avizarea pozitivă în acest sens este condiţionată de existenţa anumitor circumstanțe, fiind un mijloc de utilizare eficientă a resurselor umane de care dispune sistemul judiciar, ceea ce presupune ca judecătorul menţinut în funcţie să fie în măsură să funcţioneze efectiv.

6. Concursul de promovare a judecătorilor și procurorilor în funcţii de execuţie. Nerespectarea obligaţiei de asigurare a caracterului confidenţial al numelui candidatului în procedura de concurs. Lipsa obligaţiei în cazul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la baremul de notare.

7. Concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Fişele de evaluare individuale şi fişa centralizatoare contestate nu pot fi supuse controlului pe calea excepţiei de nelegalitate, nefiind acte administrative individuale de natură a produce efecte juridice în sensul dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Nici regulamentul de concurs nu prevede că evaluarea şi punctajul se acordă de membrii Plenului prin adoptarea unei hotărâri admisibil a fi contestate separat pentru motive de nelegalitate.

8. Valorificarea rezultatului obţinut de un judecător la concursul de promovare în funcţii de execuţie. Îndeplinirea de candidat a condiţiilor prevăzute la art.27 din Hotărârea Plenului CSM nr.621/2006 poate fi avută în vedere și la altă secţie a instanţei pentru care s-a optat la înscriere, dar de aceeaşi specializare.

(selecţii de Paula-Andrada Coţovanu şi Dragoş Călin)

PREZENTĂRI

1. Volumul „Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele împotriva României – 2013. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile (IX)”, Editura Universitară, București, 2014

2. Volumul „Cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană”, Editura C.H. Beck, București, 2014

3. Volumul „Limitele libertăţii de exprimare. Politicieni, jurnalişti, magistraţi. Comentarii şi jurisprudenţă”, Editura Hamangiu, București, 2014

GREFA VESELĂ

Anularea unei cereri de chemare în judecată formulate împotriva a 150 de instituții naționale sau internaționale și a unor personalități ale întregului mapamond

Contents

EDITORIAL

Gabriel Caian – Today justice and truth game

INTERVIEWS – About Justice and Judges

Interviews with writers Jorge Majfud and Alfonso Gumucio-Dagron

ATTITUDES

Stefaan Voet, Marcel Storme – The experience of institutional judicial reform in Belgium: new organs administering the judicial system

Wayne McCormack – The independence of judiciary in the USA: victim of „terrorism declared war”

Paul Marcus – Judges Talking to Jurors in Criminal Cases: Why U.S. Judges do it so Differently from Just About Everyone Else [Article in English]

Brian Opeskin – The State of the Judicature: A Statistical Profile of Australian Courts and Judges [Article in English]

LEGAL STUDIES

Anamaria Groza – The typology of measures having equivalent effect to quantitative restrictions on the free movement of goods within the EU

Ioana-Maria Cîmpean – The Diplomatic Guarantees and the Protection of Human Rights

Adrian Boantă, Diana Chibulcutean, Iulia Diana David – The Ability of the European Court of Human Rights to Ensure Effective Access to its Proceedings for People with Disabilities [Article in English]

Ivan Georgiev – Legal Framework of Detention in Custody or Imprisonment of Minors or Juveniles under the Legislation of Republic of Bulgaria (Some Possibilities for Applying Foster Care as an Alternative Measure) [Article in English]

JURISPRUDENCE

Of recent case law of the European Court of Human Rights

1. Decision of inadmissibility in case of Lefter against Romania. The regularization procedure of the application for summons under the new Code of Civil Procedure. No violation of art. 6 and 13 of the Convention (with presentation of Roxana Calin)

2. The decision of inadmissibility in case of Stefan Sorin Rosca Stanescu against Romania. The lack of interference with freedom of expression as a journalist if the Minister of Justice asked not to adjudicate on issues related to justice since he was the subject of criminal proceedings (with presentation of Dragos Calin)

3. Serious allegations made through the media against a public prosecutor regarding alleged corruption and forgery of some indictments – violation of article 8 of the Convention in case of Lavric against Romania (with presentation and note of Vasile Bozesan)

4. The decision of inadmissibility in case of Agneta Majtenyi and Ildiko Majteneyi against Romania. No violation of the principle of legal certainty in the event of a single final judgment rendered in the opposite direction in case of the applicants (with presentation of Roxana Călin)

5. The decision of inadmissibility in case of Pro Social Assistance Union against Romania. No violation of art. 6 par. 1 of the Convention, due to the refusal of the Court of Appeal Timisoara to send a preliminary question to the Court of Justice of the European Union (with presentation of Dragos Calin)

6. Judgment in case of Baka against Hungary. Changing the plaintiff from the position of President of the Supreme Court of Hungary, through transitional rules of a new law, passed by Parliament, following the expression of critical opinions about the constitutional and legislative reforms aiming the judiciary and the rule of law, is a violation of freedom of expression (with introduction and note of Gabriel Caian)

7. No violation of freedom of movement of a minor who was denied leaving the country on the grounds that the presidential ordinance to refill the consent of his father, although it was enforceable, was not final – case of Şandru against Romania (with presentation and note of Vasile Bozesan)

8. The decision of of inadmissibility in case of Ralu Traian Filip against Romania. Journalist obliged to damages for a media campaign. The fact that the same court ruled successively two appeals in the same case does not raise an issue in the realm of of art. 6 ECHR, provided the existence of separate panels of judges (with presentation of Dragoş Călin)

Of recent case law of the Court of Justice of the European Union

1. European citizenship. New developments in case-law regarding right of residence for third-country nationals, family members of a Union citizen

2. Free movement of goods. Refusal of registration of vehicles of which steering system is located on the right, in a Member State of which road traffic drives on the left

3. National rules that constitute obstacles to freedom of establishment

(selections and comments by Anamaria Groza)

Of recent case law in the field of the judiciary and magistrates status:

1. Invocation of an alleged discriminatory treatment of candidates for the promotion contest as a judge at the High Court of Cassation and Justice. The condition of non-disciplinary sanction during the whole magistracy career

2. Settlement of appointing a prosecutor as a judge. Human resources policy is the exclusive attribute of the Superior Council of Magistracy, reported on the rationale and needs of the judiciary

3. Turning to account applications submitted by candidates for the examination for promotion to execution positions have priority when they come into competition with transfer requests of candidates who have been admitted to the competition for place promotion and do not have priority when they come into competition with other applications transfer made ​​by other judges or prosecutors than those who have passed the competition for place

4. Promotion to execution positions of judges and prosecutors. The principle decision of the Plenum of C.S.M. through which was stated as being able the use in the turning to account procedure of vacant positions with a later expiry date of turning to account deadline, but as a result of measures ordered within that time, concerns cases where vacant positions of some judges or prosecutor is certain and is disposed within the period of turning to account procedure, becoming effective after expiration of that date

5. Maintaining office of the judges after retirement age is optional. Positive endorsement of this is conditioned by the existence of certain circumstances, being a means of efficient use of human resources available of the judicial system, which requires that the judge maintained to be able to operate effectively

6. Promotion contest to execution positions of judges and prosecutors. Failure to ensure the confidentiality of the name of the candidate in the contest procedure. Absence of any obligation in the case The appeal committee at the scale scoring

7. Promoting contest as a judge at the High Court of Cassation and Justice. Individual evaluation sheets and the summary sheet can not be challenged on the path of ​​illegality plea,  not being individual administrative acts likely to produce legal effects within the meaning of of art. 2 par. (1). c) of Law no. 554/2004. No contest rules provides that the assessment and points will be given by members of the Plenum through the adoption of a decision to be appealed separately by grounds of illegality

8. Turning to account the result obtained by a judge in the promotion contest to execution positions. The fulfillment requirements laid down in Article 27 of the SCM Plenum Decision nr. 621/2006 may be considered at a different section of the court opted for enrollment, but the same specialization

(selections of Paula-Andrada Coţovanu and Dragoş Călin)

PRESENTATIONS

1. Volume „European Court of Human Rights in cases against Romania – 2013. Analysis, consequences, potentially responsible authorities (IX)” University Publishing House, Bucharest, 2014

2. Two. Volume „Judicial cooperation in civil and commercial matters in the European Union”, Ed CH Beck, Bucharest, 2014

3. The book „Limits to freedom of expression. Politicians, journalists, magistrates. Comments and jurisprudence” Hamangiu Publishing, Bucharest, 2014

FUNNY REGISTRY

Annulment of a request for summons filed against 150 national and international institutions and personalities of the whole world

Sommaire

EDITORIAL

Gabriel Caian – La justice d’aujourd’hui et le jeu de la vérité

INTERVIEWS – Sur la justice et les juges

Interviews avec les écrivains Jorge Majfud et Alfonso Gumucio-Dagron

ATTITUDES

Stefaan Voet, Marcel Storme – L’expérience de la réforme judiciaire institutionnelle en Belgique. Les nouvelles organes d’administration du système judiciaire

Wayne McCormack – L`indépendance du système judiciaire aux Etats-Unis: une victime de „la guerre déclarée au terrorisme”

Paul Marcus – Les juges parlant au jurés dans les affaires pénales: Pourquoi les juges américains le font de façon si différente de just près tout le monde [article en Anglais]

Brian Opeskin – L’État de la magistrature: un profil statistique des tribunaux et des juges australiens [article en Anglais]

ETUDES JURIDIQUES

Anamaria Groza – La typologie des mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives en matière de libre circulation des marchandises dans l’Union Européenne

Ioana-Maria Cîmpean – Les garanties diplomatiques et la protection des droits de l’homme

Adrian Boantă, Diana Chibulcutean, Iulia Diana David – L`aptitude de la Cour Européenne des Droits de l’Homme d`assurer un accès effectif des personnes handicapées à ses procédures [article en Anglais]

Ivan Georgiev – Le cadre légal de la l`internement en centres de rééducation ou d’emprisonnement des mineurs ou juvéniles en vertu de la législation de la République de Bulgarie (Quelques possibilités d’application comme alternative de la mesure de placement) [article en Anglais]

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

1. Décision d’irrecevabilité dans l`affaire Lefter contre la Roumanie. La régularisation de la demande d’assignation en vertu du nouveau Code de procédure civile. Non violation des articles 6 et 13 de la Convention (présentation par Roxana Calin)

2. Décision d’irrecevabilité dans l`affaire Stefan Sorin Rosca Stanescu contre la Roumanie. Absence d’interférence avec la liberté d’expression d`un journaliste si le Ministre de la Justice lui a demandé de ne pas se prononcer sur les questions liées à la justice, qui font l’objet d’une procédure pénale (présentation par Dragos Calin)

3. Des allégations graves faites dans la presse contre un procureur sur l` accusation de présumtive corruption et falsification des actes d’accusation – violation de l’article 8 de la Convention dans l`affaire Lavric contre la Roumanie (présentation et note par Vasile Bozesan)

4. Décision d’irrecevabilité dans l`affaire Agneta Majtenyi et Ildiko Majteneyi contre la Roumanie. Non violation du principe de la sécurité juridique dans le cas d’un seul jugement définitif rendu dans la direction opposée du jugement des demandeurs (présentation par Roxana Călin)

5. Décision d’irrecevabilité dans l`affaire Le Syndicat Pro Assistance Sociale contre la Roumanie. Non violation de l`article 6 par. 1 de la Convention, en ce qui concerne le refus de la Cour d’Appel de Timişoara d`envoyer une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (présentation par Dragos Calin)

6. L`arrȇt dans l`affaire Baka contre la Hongrie. Licenciement du demandeur de sa position de président de la Cour Suprême de Hongrie, à la suite des dispositions transitoires d`une nouvelle loi, adoptée par le Parlement, après l’expression d’opinions critiques en ce qui concerne les réformes constitutionnelles et législatives visant à la justice et la primauté du droit, est une violation de la liberté d’expression (présentation et note par Gabriel Caian)

7. Non-violation de la liberté de mouvement d’un mineur qui a été refusé de quitter le pays au motif que l’ordonnance présidentielle pour remplir le consentement de son père, bien qu’elle soit exécutoire, n’était pas définitive – l`affaire Şandru contre la Roumanie (présentation et note par Vasile Bozesan)

8. Décision d’irrecevabilité dans l`affaire Ralu Traian Filip contre la Roumanie. Journaliste obligé de payer des dommages-intérêts pour une campagne médiatique. Le fait que le même tribunal a jugé successivement deux recours dans la même affaire ne soulève pas un problème dans le domaine de l’art. 6 de la CEDH, à condition de l’existence de panels de juges distincts (presentation par Dragos Calin)

La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:

1. La citoyenneté européenne. Nouveaux développements de la jurisprudence sur le droit de séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union

2. Libre circulation des marchandises. Refus d’immatriculation des véhicules dont le système de direction est situé sur la droite, dans un État membre dont le trafic routier entraîne sur la gauche

3. Les règles nationales qui constituent des obstacles à la liberté d’établissement (sélections et commentaires par Anamaria Groza)

La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:

1. L’invocation d`un présumé traitement discriminatoire appliqué aux candidats au concours de promotion en tant que juge à la Haute Cour de Cassation et de Justice. La condition d`inexistence d`une sanction disciplinaire tout au long de la carrière dans la magistrature.

2. Règlement d`une demande de nomination d’un procureur dans une fonction de juge. La politique de ressources humaines est l’attribut exclusif du Conseil Supérieur de la Magistrature, rapporté aux raisons et les besoins de la magistrature.

  1. Les applications de valorification présentés par les candidats au concours de promotion en fonctions d’exécution sont prioritaires quand elles entrent en concurrence avec les demandes de transfert de candidats qui ont été admis au concours de promotion sur lieu et n`ont pas priorité quand elles entrent en concurrence avec d’autres applications de transfert demandé par d’autres juges ou procureurs que ceux qui ont passé le concours sur lieu.

4. Concours de promotion en fonctions d’exécution des juges et des procureurs. L`arrêt de principe de l’assemblée plénière du C.S.M. qui a statué sur la possibilité d’utiliser dans la procédure de valorification les postes devenus vacants avec une date postérieure à l`expiration de la période de valorification, mais en raison des mesures prises dans ce délai, concerne les situations où les postes vacants de juge ou procureur sont certaines à la suite d`une décision prise à l’intérieur de la période de récupération, efficace après l’expiration mentionnée.

5. La maintenance en fonction des juges après l’âge de la retraite est facultative. L`endossement positif est subordonnée à certaines conditions, étant un moyen d’utilisation efficace des ressources humaines disponibles pour le système judiciaire, qui exige que le juge maintenu en fonction soit apt de  fonctionner efficacement.

6. Concours de promotion des juges et des procureurs en fonctions d’exécution. L’incapacité d’assurer la confidentialité du nom du candidat dans la procédure de concours. Absence d’obligation pour la comission d’appel contre le barème de notation.

7. Concours de promotion en tant que juge à la Haute Cour de Cassation et de Justice. Fiches d’évaluation individuelles et des fiches de synthèse ne peuvent être contestées par voie d`exception d’illégalité, parce qu`elles ne sont pas des actes administratifs individuels susceptibles de produire des effets juridiques au sens de l’art. 2 par. (1) c) de la Loi n. 554/2004. Aucun règlement du concours ne prévoit que l’évaluation et les points seront donnés par des membres de l’Assemblée plénière à la suite de l’adoption d’une décision soumise à une contestation séparée pour des motifs d’illégalité.

8. La valorification du résultat obtenu par un juge au concours de promotion en fonctions d’exécution. Le candidat qui remplit les conditions prévues par l’article 27 de la Décision du Plenum du C.S.M. nr. 621/2006 peut être considéré à une autre section de l`instance pour laquelle a opté à l’inscription, mais pour la même spécialisation.

(sélections par Paula-Andrada Coţovanu et Dragoş Călin)

PRÉSENTATIONS

1. Le volume „Les arrȇts de la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires contre la Roumanie – 2013. Analyse, conséquences, autorités potentiellement responsables (IX)” Ed. Universitara, Bucarest, 2014

2. Le volume „La coopération judiciaire en matière civile et commerciale dans l’Union Européenne”, Ed. C.H. Beck, Bucarest, 2014

3. Le volume „Les limites de la liberté d’expression. Les politiciens, les journalistes, les magistrats. Commentaires et jurisprudence”, Ed. Hamangiu, Bucarest, 2014

LE GREFFE JOYEUX

Annulation d’une requête intentée contre 150 institutions nationales et internationales et personnalités du monde entier

Lasă un comentariu


1 + four =