Nr.1/2015

Cuprins

EDITORIAL – Punte peste secole

George Costaforu, „Precuvântare”, Magasinu Judecătorescu, broșura I-a, București, Tipografia Colețiului, 1855, p. I-V

INTERVIURI – Despre justiție și judecători

Interviuri cu domnii Alexander N. Chumakov, Milton J. Nieuwsma și Fahredin Shehu

ATITUDINI

Leigh Goodmark – „Legea și justiția nu sunt întotdeauna aceleași”: Crearea la nivelul comunității a unor forumuri de justiție pentru persoanele expuse la abuzurile conjugale [articol în lb. engleză]

Marie A. Failinger – Justiție paralelă: Crearea direcțiilor de acțiune pentru medierea obligatorie [articol în lb. engleză]

Jason Mazzone – Situațiile în care Curtea Supremă nu este „Supremă”

STUDII JURIDICE

Sergiu-Leon Rus – Judecarea în primă instanță a litigiilor de contencios administrativ potrivit Noului Cod de procedură civilă

Gabriel Caian – Poliția și drepturile omului

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Decizia de inadmisibilitate din cauza Ion Sgaibă împotriva României. Neepuizarea căilor de atac interne, în situația invocării pentru prima oară a lipsei de imparțialitate a unor judecători ai instanței de recurs abia printr-o contestație în anulare formulată împotriva deciziei irevocabile prin care s-a soluționat cauza.

(prezentare de Dragoș Călin)

2. Decizia de inadmisibilitate în cauza Stănculescu și Chițac împotriva României. Durata de aproximativ opt ani a procedurilor penale privind investigarea și judecarea faptelor din decembrie 1989 nu este contrară Convenției.

(prezentare de Vasile Bozeșan)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

I. Noi evoluţii jurisprudenţiale privind protecţia consumatorilor

1. O schimbare majoră de jurisprudenţă în privinţa clauzelor abuzive

2. Competenţa materială exclusivă în cazul acţiunilor având ca obiect nevalabilitatea clauzelor abuzive

3. Obligaţiile de a furniza informaţii precontractuale şi de a verifica bonitatea împrumutatului în cazul creditului de consum

II. Elemente ale salariului minim în cazul lucrătorilor detaşaţi: spre o viziune mai socială?

III. Tratament spitalicesc acordat în alt stat membru. Refuzul de a elibera o autorizaţie prealabilă. Lipsa medicamentelor şi a materialelor medicale de primă necesitate. Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzaPetru (C-268/13).

IV. Egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Principiul nediscriminării pe motiv de vârstă. Principiul nediscriminării pe motiv de handicap (obezitate).

(selecţii și comentarii de Anamaria Groza)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților

1. Afectarea statutului judecătorului/procurorului prin extinderea efectelor suspendării din funcție, dispusă în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 303/2004. Acestea constau doar în neplata drepturilor salariale pe perioada suspendării, neluarea în calcul a respectivei perioade în stabilirea vechimii în magistratură, respectiv inaplicabilitatea interdicțiilor și incompatibilităților prevăzute la art. 5 și art. 8 din același act normativ.

2. În perioada detașării sau numirii într-o altă funcție publică, judecătorul își păstrează calitatea, motiv pentru care îi sunt aplicabile prevederile Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

3. Concursul de promovare a judecătorilor și procurorilor în funcții de execuție. Procesul-verbal al comisiei de soluționare a contestațiilor la barem și procesul-verbal de motivare a contestațiilor nu pot fi circumscrise noțiunii de act administrativ, în sensul de act unilateral cu caracter individual emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice.

4. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor. Exigențe de obiectivitate și previzibilitate. Posibilitatea formulării contestației la barem, termenul de formulare și de soluționare, modalitatea de soluționare a contestațiilor și efectele diferitelor soluții ce pot fi adoptate în urma soluționării contestațiilor la barem.

5. În ceea ce privește procedura de selecție a formatorilor Institutului Național al Magistraturii, Legea nr. 304/2004 nu cuprinde nicio prevedere, ceea ce denotă intenția legiuitorului de a acorda o marjă largă de apreciere autorității publice competente, Consiliul Superior al Magistraturii, referitor la conținutul actului administrativ normativ care este adoptat în acest scop.

6. În condițiile în care reclamantul și-a înaintat demisia din funcția pe care o deținea, înainte de finalizarea concursului de admitere în magistratură, așadar înainte de a avea certitudinea că va fi numit în funcția de procuror, este evidentă absența vreunei legături de cauzalitate între actul administrativ anulat, prin care acesta a fost respins la concursul de admitere în magistratură, și prejudiciul constând în lipsirea sa de venituri.

(selecții de Dragoș Călin și Paula-Andrada Coțovanu)

PREZENTĂRI

1. Volumul „Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele împotriva României – 2014. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile (X)”, Editura Universitară, București, 2015, ISBN 978-606-28-0178-6

2. Volumul „Poliția și drepturile omului. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-28-0174-8

3. Volumul „Drept social. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-28-0176-2

4. Volumul „Jurisprudenţă recentă în materia organizării judecătoreşti și a statutului magistraţilor”, ediţia a II-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-28-0216-5

5. Volumul „Practica judiciară în materia contestațiilor formulate împotriva hotărârilor colegiilor de conducere ale instanțelor judecătorești”, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-28-0173-1

6. Volumul „La Médiation, un chemin de paix pour la justice en Europe”, Éditions l’Harmattan, Paris, ISBN 978-2-343-06148-1

GREFA VESELĂ

Hotărâre judecătorească motivată în versuri. Anderson Greenwood and Company v. National Labor Relations Board, United States Court of Appeals, Fifth Circuit. 9 Octobre, 1979

Contents

EDITORIAL – Bridge over the centuries

George Costaforu, „Introduction”, Magasinu Judecătorescu, brochure no. 1, Bucharest, Colețiului Typography, 1855, p. I-V

INTERVIEWS – About Justice and Judges

Interviews with Alexander N. Chumakov, Milton J. Nieuwsma și Fahredin Shehu

ATTITUDES

Leigh Goodmark – “Law and Justice Are Not Always the Same”: Creating Community-Based Justice Forums for People Subjected to Intimate Partner Abuse [Article in English]

Marie A. Failinger – Parallel Justice: Creating Causes of Action for Mandatory Mediation [Article in English]

Jason Mazzone – When the Supreme Court is not “Supreme”

LEGAL STUDIES

Sergiu-Leon Rus – The trial at first instance of administrative disputes under the New Civil Procedure Code

Gabriel Caian – Police and Human Rights

JURISPRUDENCE

Of recent case law of the European Court of Human Rights

1. The decision on inadmissibility in the case of Ion Sgaibă against Romania. Non-exhaustion of domestic remedies, when invoking for the first time the lack of impartiality of judges of the court of appeal only through an appeal for annulment against the irrevocable decision that settled the case.

(Dragos Calin presentation)

2. The decision on inadmissibility in the case ofStănculescu and Chițac against Romania. Length of about eight years of criminal proceedings concerning the investigation and prosecution of facts of December 1989 is not contrary to Convention.

(Vasile Bozeșan presentation)

Of recent case law of the Court of Justice of the European Union

I. New jurisprudential developments on consumer protection

1. A marked change of jurisprudence on abusive clauses

2. The exclusive material competence for actions having as object the invalidity of abusive clauses

3. The obligations to provide pre-contractual information and to check the creditworthiness of the borrower in the case the consumer loan

II. Elements of the minimum wage concerning posted workers: towards a more social view?

III. Hospital treatment provided in another Member State. Refusal to issue a prior authorization. Lack of medicines and medical supplies of prime necessity. Court of Justice judgment in the case of Petru (C-268/13).

IV. Equal treatment with regard to employment. The principle of non-discrimination on grounds of age. The principle of non-discrimination on grounds of handicap (obesity).

(Anamaria Groza selections and comments)

Of recent case law in the field of the judiciary and magistrates status

1. Affecting the status of judge / prosecutor by extending suspension effects from office disposed under art. 62 para. (1) of Law no. 303/2004. These consist only of non-payment of salary during the suspension, failure to take account of that period in determining seniority in the judiciary, respectively the inapplicability of prohibitions and incompatibilities provided in Art. 5 and Art. 8 of the same law.

2. During the posting or appointment to another public office, the judge retains its capacity, which is why are applicable the provisions of Law no. 303/2004 on the statute of judges and prosecutors.

3. The contest for promoting to execution positions of judges and prosecutors. The report of committee solving the appeals to scale and motivation and the report complaints cannot be circumscribed to the concept of administrative act, in the sense of individual unilateral act issued by a public authority, in regime of public power in order to organize law enforcement or the actual enforcement of the law, which gives rise to, modify or extinguish legal relationships.

4. Regulation on organization and holding of promotion of judges and prosecutors. Requirements of objectivity and predictability. The possibility to file contestations to the scale, settlement deadline, the way of solving contestations and the effects of different solutions that can be adopted following the settlement of contestations to scale.

5. As regards the selection procedure for National Institute of Magistracy trainers, Law no. 304/2004 contains no provision, which shows the legislature’s intention to grant a wide margin of discretion of the competent authority, the Superior Council of Magistracy, concerning the normative administrative act content that shall be adopted for this purpose.

6. Given the fact that applicant has submitted his resignation from the post held before finalization of the admission contest to the magistracy, therefore before to make sure that he will be appointed as prosecutor, is obvious the absence of any causal link between the annulled administrative act through which it was rejected for the admission contest for magistracy, and the damage regarding the deprivation of income.

(Dragoș Călin and Paula-Andrada Coțovanu selections)

REVIEWS

1. „The judgments of European Court of Human Rights in cases against Romania – 2014. Analysis, consequences, potentially responsible authorities (X)” volume, University Publishing, Bucharest, 2015, ISBN 978-606-28-0178-6

2. „Police and human rights. Judgments of European Court of Human Rights in cases against Romania” volume, University Publishing, Bucharest, 2015, ISBN 978-606-28-0174-8

3. „Social law. Judgments of European Court of Human Rights in cases against Romania”, University Publishing, Bucharest, 2015, ISBN 978-606-28-0176-2

4. „Recent case law in the matter of judicial organization and status of magistrates” volume, second edition, University Publishing, Bucharest, 2015, ISBN 978-606-28-0216-5

5. „The judicial practice in the matter of contestations against decisions of the courts leading boards” volume, University, Bucharest, 2015, ISBN 978-606-28-0173-1

6. „Mediation, a path of peace for justice in Europe” volume, Éditions l’Harmattan, Paris, ISBN 978-2-343-06148-1

HAPPY REGISTRY

Judgment reasoned in lyrics. Anderson Greenwood and Company v. National Labor Relations Board, United States Court of Appeals, Fifth Circuit. October 9, 1979

Sommaire

EDITORIAL

A la recherche du temps perdu – George Costaforu,„Avant la lettre”, Magasinu Judecătorescu, Volume I, Bucarest, Imprimerie Colețiului, 1855, p. I-V

INTERVIEWS – Sur la justice et les juges

Interviews avec Stefano BenniGiuseppe Conte etErri de Luca

ATTITUDES

Leigh Goodmark – «Le droit et la justice ne sont pas toujours les mêmes»: la création de forums de justice communautaire pour les personnes soumises à la violence entre partenaires intimes [article en Anglais]

Marie A. Failinger – La justice parallèle: Création de causes d’action pour la médiation obligatoire [article en Anglais]

Jason Mazzone – Les cas dans lesquels la Cour Suprême n`est pas «suprême»

ETUDES JURIDIQUES

Sergiu-Leon Rus – Le procès en première instance de contentieux administratif aux termes du Nouveau Code de procédure civile

Gabriel Caian – La Police et les droits de l`homme

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

1. La décision d’irrecevabilité dans l`affaire IonSgaibă contre la Roumanie. Non-épuisement des voies de recours internes, le motif de manque d’impartialité des juges de l`instance de recours invoqué pour la première fois par la voie d`une contestation en annulation contre la décision irrévocable.

(présentation par Dragoș Călin)

2. La décision d’irrecevabilité dans l`affaireStanculescu et Chiţac contre la Roumanie. La durée d’environ huit ans des procédures pénales concernant l’enquête et la poursuite des faits de 1989 ne soit pas contraires à la Convention

(présentation par Vasile Bozeșan)

La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:

I. Nouveaux développements de la jurisprudence sur la protection du consommateur

1. Un changement de la loi sur les clauses abusives

2. La compétence materielle exclusive de juger les actions sur l’invalidité des clauses abusives

3. Les obligations d’information précontractuelle et de vérifier la solvabilité de l’emprunteur en cas de crédit à la consommation

II. Éléments du salaire minimum des travailleurs détachés: vers une approche plus sociale?

III. Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre. Le refus d’accorder une autorisation préalable. Le manque de médicaments et de fournitures médicales essentielles. L`arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire Petru (C-268/13).

IV. L’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Le principe de non-discrimination fondée sur l’âge. Le principe de non-discrimination fondée sur le handicap (l’obésité).

(sélections et commentaires par Anamaria Groza)

La jurisprudence récente en matière d’organisationjudiciaire et le statut des juges:

1. L`affectation du statut du juge / procureur par l`extension des effets de la suspension de la fonction, ordonnée conformément à l’art. 62 para. (1) de la Loi no. 303/2004. Celles-ci consistent seulement de non-paiement du salaire pendant la suspension, le défaut de tenir compte de cette période dans la détermination de l’ancienneté dans le système judiciaire, aussi que l’inapplicabilité des interdictions et incompatibilités prévues à l’art. 5 et art. 8 de la même loi.

2. Pendant la période de détachement ou de nomination dans une autre fonction publique, le juge conserve sa qualité, ce qui explique l`application des dispositions de la Loi n° 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs.

3. Le concours de promotion des juges et des procureurs en fonctions d’exécution. Procès-verbal de la comission de contestations contre le barème et le proces-verbal de motivation des solutions aux contestations ne peuvent être circonscrites à la notion d’acte administratif, dans le sens d’acte unilatéral individuel délivré par une autorité publique, en régime de pouvoir public pour l`organisation de l’application de la loi ou pour l’application effective de la loi, qui donne naissance, modifie ou éteint des rapports juridiques.

4. Le Règlement sur l’organisation et le déroulement de la promotion des juges et des procureurs. Exigences d’objectivité et de prévisibilité. La possibilité de contester le barème, le délai de formulation et de rendre la solution, la modalité de résoudre les contestations et les effets des différentes solutions qui peuvent être adoptées.

5. En ce qui concerne la procédure de sélection des formateurs de l’Institut National de la Magistrature, la Loi no. 304/2004 ne contient aucune disposition qui indique l’intention du législateur d’accorder un large pouvoir discrétionnaire à l’autorité compétente, le Conseil Supérieur de la Magistrature, sur le contenu normatif de l’acte administratif adopté à cette fin.

6. Depuis que le demandeur a présenté sa démission de la fonction qu’il détenait avant la fin du concours d’admission en magistrature, avant de s`avoir assuré qu` il sera nommé en tant que procureur, résulte l’absence manifeste de tout lien de causalité entre l`acte administratif annulé, par lequel il a été rejeté au concours d’entrée à la magistrature, et le dommage allégué, les revenus dont il avait été privé.

(sélections par Dragoș Călin et Paula-Andrada Coțovanu)

PRÉSENTATIONS

1. Le volume „Les arrêts de la CEDH contre la Roumanie – 2014. Analyse, conséquences, autorités potentiellement responsables (X)”, Ed. Universitara, Bucarest, 2015, ISBN 978-606-28-0178-6

2. Le volume „La Police et les droits de l`homme. Les arrêts de la CEDH contre la Roumanie”, Ed. Universitara, Bucarest, 2015, ISBN 978-606-28-0174-8

3. Le volume „Droit social. Les arrêts de la CEDH contre la Roumanie”, Ed. Universitara, Bucarest, 2015, ISBN 978-606-28-0176-2

4. Le volume „La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des magistrats”, II-ème édition, Ed. Universitara, Bucarest, 2015, ISBN 978-606-28-0216-5

5. Le volume „La pratique judiciaire en matière des contestations contre les décisions des conseils d’administration des tribunaux”, Ed. Universitara, Bucarest, 2015, ISBN 978-606-28-0173-1

6. Le volume „La Médiation, un chemin de paix pour la justice en Europe”, Éditions l’Harmattan, Paris, ISBN 978-2-343-06148-1

LE GREFFE JOYEUX

Arrêt motivé en vers de poésie. Anderson Greenwood and Company v. National Labor Relations Board, United States Court of Appeals, Fifth Circuit. 9 Octobre 1979

Lasă un comentariu


two + = 3