Cuprins

EDITORIALPunte peste secole

Nicolae Fleva – Magistratura noastră. Partea I [republicare din România liberă nr. 2870 din 11 martie 1887]

ATITUDINI

Maimon Schwarzschild – Cum judecăm judecătorii

Tamara Manea Răspunderea disciplinară a magistraților pentru încălcarea cu rea-credință sau gravă neglijență a normelor de drept material şi procedural

Lorne Neudorf – Independenţa judiciară: Judecătorul ca a treia parte a litigiului [articol în lb. engleză]

Richard H. Pildes – Este Curtea Supremă de Justiţie o instituţie „majoritară”? [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Sanda Elena Lungu, Dragoş Călin – Câteva aspecte privind medierea în România. Facilităţi pentru a utiliza procedura medierii [articol în lb. franceză]

Roxana Lăcătuşu – Cauza A.M.M. c. României. Justul echilibru dintre interesul minorului de a-i fi stabilită paternitatea şi interesul prezumatului tată de a nu fi supus testelor ADN

Lorena Zidaru – Încălcarea art. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prin utilizarea în mod nejustificat a armelor de foc

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Cauza Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României – Dreptul de asociere al clericilor şi principiul autonomiei cultelor (notă de Alexandra Neagu)

2. Hotărârea Marii Camere în cauza Creangă împotriva României – Sarcina probei referitor la privarea de libertate. Imposibilitatea părăsirii sediului parchetului. Nelegalitatea privării de libertate (notă de Victor Constantinescu)

3. Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 – decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu şi alții c. României (notă de Dragoş Călin)

4. Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 – decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României (notă de Dragoş Călin)

5. Lipsa unei „speranţe legitime” în cazul recalculării pensiilor. Efectele jurisprudenţei divergente – Decizia de inadmisibilitate în cauza Dumitru David şi alţii împotriva României (notă de Dragoş Călin)

6. Cauza Nicoleta Gheorghe împotriva României – O nouă hotărâre de referinţă pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materia contravenţiilor (notă de Ileana Popa şi Flavian Popa)

7. Cerere de revizuire în procedura anulării unei autorizaţii de construire – Decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Millennium Building Development S.R.L. împotriva României (notă de Ionuţ Militaru)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Protecţia consumatorilor. Dacă se modifică costul unui serviciu, furnizorul trebuie să indice în contract metoda în conformitate cu care variază respectivul cost sau motivul variaţiei. În acest caz, consumatorul are dreptul de a pune capăt contractului. Hotărârea judecătorească prin care o clauză contractuală a fost declarată abuzivă produce efecte şi faţă de consumatorii care nu au fost parte la procedură. Instanţele naţionale au obligaţia de a stabili toate consecinţele care decurg din caracterul abuziv al unei clauze, astfel încât aceasta să nu producă efecte faţă de consumatorii cărora li se adresează

2. Principiul egalităţii de tratament. Discriminare pe motive de vârstă.  Neluarea în considerare a experienţei profesionale dobândite în cadrul altei întreprinderi a aceluiaşi grup nu constituie o discriminare pe motive de vârstă. Un angajator nu este obligat să ia în considerare, pentru remunerarea angajaţilor săi, experienţa profesională pe care aceştia au dobândit-o în cadrul unei astfel de întreprinderi

3. Politica socială. Dreptul Uniunii Europene se opune unor dispoziţii naţionale care prevăd că un lucrător aflat în incapacitate temporară de muncă survenită în perioada de concediu anual plătit, nu are dreptul de a beneficia ulterior de respectivul concediu anual plătit, care a coincis cu perioada de incapacitate de muncă

4. Politica socială. În perioada tranzitorie de maximum cinci ani de la aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană, condiţiile pentru accesul studenţilor bulgari pe piaţa forţei de muncă dintr-un alt stat membru nu pot fi mai restrictive decât cele aplicabile studenţilor din ţări terţe

5. Protecţia consumatorilor. Instanţele judecătoreşti pot anula din oficiu clauzele abuzive din contractele cu consumatorii, însă nu pot modifica conţinutul acestor clauze

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Avizele emise în vederea încuviinţării percheziţiei, a reţinerii sau a arestării preventive a unui magistrat, de Secţia competentă a C.S.M., nu reprezintă acte administrative independente de măsurile penale dispuse de instanţa penală. Ca atare, acestea nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ

2. Acțiune formulată de Curtea de Apel Bucureşti împotriva Hotărârii Plenului C.S.M. care a dispus ca posturile ce privesc funcţii de conducere să nu fie incluse în lista posturilor scoase la concursul de promovare în funcții de execuție a judecătorilor. Lipsă de interes. Posibilitatea ocupării locurilor în cauză prin valorificarea rezultatelor concursului

3. Excepţia de nelegalitate a prevederilor art. 33 alin. 5 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor. Caracterul definitiv al rezultatelor probei orale nu poate să rezulte numai din faptul înregistrării desfăşurării (cel puţin în format audio) şi păstrării acestei înregistrări cel puţin un an de la data desfăşurării probei

4. Alegerea în funcţia de vicepreşedinte al C.S.M.. Reînnoirea mandatului. Se pot exercita două mandate, cu condiţia ca acestea să nu fie succesive. Dacă legiuitorul ar fi intenţionat să interzică un al doilea mandat indiferent de situaţie, ar fi folosit expresia „un singur mandat” sau o altă expresie echivalentă şi lipsită de orice urmă de echivoc

PREZENTĂRI

Conferinţa Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional”, Bucureşti, Academia Română, 15 martie 2012

GREFA VESELĂ

Declinarea competenţei la instanţa de contencios administrativ după constituirea completului de judecată la Judecătorie în forma prevăzută de lege pentru judecarea de către Tribunal a conflictelor de muncă, respectiv cu participarea a doi judecători şi a doi asistenţi judiciari

Contents

EDITORIAL – Bridge over the centuries

Nicolae Fleva – Our Magistracy. Part I [reprint of „Free Romania” newspaper no. 2870 of 11 March 1887]

ATTITUDES

Maimon Schwarzschild – How we judge judges

Tamara Manea – Disciplinary Responsibility of Magistrates for Breach in Bad Faith or Gross Negligence of Rules of Substantive and Procedural Law

Lorne Neudorf – Judicial Independence: The judge as the third part of the dispute [article in English]

Richard H. Pildes – Is the Supreme Court a ‘Majoritarian’ Institution? [article in English]

STUDII JURIDICE

Sanda Elena Lungu, Dragoş Călin – Some Aspects of Mediation in Romania. Facilities to Use the Mediation Procedure [article in French]

Roxana Lăcătuşu – The Case A.M.M. v. România. Fair Balance between the Interests of the Child to have his Paternity Established and Alleged Father’s  Interest not to be Subjected to DNA Testing

Lorena Zidaru – Violation of Article 2 of the ECHR by Unjustified Use of Firearms

CASE LAW

Recent jurisprudence of the European Court of Human Rights

1. Case of Union „Păstorul cel Bun” v. Romania – The right of association of clerics and religious autonomy principle

2. Grand Chamber judgment in case of Creangă v. Romania – The burden of proof regarding the deprivation of liberty. Impossibility of leaving prosecution office. Unlawful deprivation of liberty

3. Reforming the pension system by transforming the special pension into a public pension system, under Law no. 119/2010, is compatible with art. 1 of Protocol No. 1 – inadmissibility decision in cases Frimu and others v. Romania

4. Cumulation regime of retirement benefits with wages in order to minimize budget expenditures, according to Law. 329/2009, does not violate Article 14 of the Convention and art. 1 of Protocol No. 1 – inadmissibility decision in case of Ionel Panfile v. României

5. Lack of „expectation” for recalculation of pensions. Effects of divergent case law – inadmissibility decision in case of Dumitru David and others v. Romania

6. Case of Nicoleta Gheorghe v. Romania – A new reference judgment rendered by the European Court of Human Rights in matters of contraventions

7. Request for review in a procedure for the annulment of a building permit – inadmissibility decision in case of S.C. Millennium Building Development S.R.L. v. Romania

Recent jurisprudence of the European Court of Human Rights

1. Consumer protection. With regard to a contract term providing for an amendment of the total price of the service provided to the consumer, the reason for and the method of the variation of the aforementioned price must, in particular, be set out, the consumer having the right to terminate the contract. The declaration of invalidity of the unfair term shall have effects as regards all consumers who have concluded a contract, including those who were not party to proceedings for an injunction. National courts which find that a term is unfair are required to draw all the consequences that follow under national law, so that the consumer is not bound by that term

2. Equal treatment in employment and occupation. Differences of treatment on grounds of age. Failure to take into account professional experience acquired with another company in the same group does not constitute discrimination on grounds of age. An employer is not obliged to take into account, for the remuneration of his employees, professional experience acquired by them with such a company

3. Social policy. The EU Law must be interpreted as precluding national provisions under which a worker who becomes unfit for work during a period of paid annual leave is not entitled subsequently to the paid annual leave which coincided with the period of unfitness for work

4. Social policy. During a transitional period of up to five years following Bulgaria’s accession to the EU, the conditions of access by Bulgarian students to the labour market of another Member State may not be more restrictive than those applicable to students who are third-country nationals

5. Consumer protection. The national court is required to assess, of its own motion, whether a contractual term in a consumer contract is unfair, but a national court cannot revise the content of an unfair term in a contract concluded between a seller or supplier and a consumer

Recent jurisprudence of the European Court of Human Rights n matters of judicial organization and status of judges

1. The opinions in matter of search, detention or arrest of a magistrate, delivered by competent department of the C.S.M., are not administrative acts independent by criminal action taken by the criminal court. As such, they can not be appealed to administrative courts.

2. Action by the Court of Appeal against the judgment of C.S.M. Plenum who decided that posts regarding management positions not be included in the list of vacancies of promotion contest to executive judges. Lack of interest. Employment opportunity job in question by exploiting the contest results.

3. The plea of illegality of art. 33 alin. 5 provisions Rules of organization and holding the examination for appointment of judges and prosecutors in leading positions. The final character of the oral test results can not only result from the registration (at least in audio format) and keep this record at least one year from the date of the sample.

4. Election as Vice-President of C.S.M. Renewal of the mandate. It can carry two mandates, provided that they are not consecutive. If the legislature had intended to prohibit a second term in any event, he would have used the phrase „one term” or other similar term and without any trace of ambiguity.

PRESENTATIONS

The Conference Liability of Magistrates in the Light of Recent Developments in European and National Level”, Bucharest, Romanian Academy, 15 March 2012

HAPPY REGISTRY

Declining of jurisdiction in favour of the administrative court after establishing the composition of the court of first instance in the manner prescribed by law for judging by the Court of labor disputes, with the participation of two judges and two judicial assistants

Lasă un comentariu


+ four = 7