Nr.2/2013

Cuprins

EDITORIAL – Punte peste secole

Constantin D. Aricescu – Înalta Curte de Justiţie înaintea opiniei publice [republicare din 1866, Bucureşti, Tip. Lucrătoriloru Associaţi, Pasagiulu Românu]

ATITUDINI

Gabriel Caian – Standardele internaţionale în materia dreptului de a cunoaşte adevărul

Emir Crowne Judicial “Copying” does not affect Independence or Impartiality: Supreme Court of Canada [articol în lb. engleză]

Kenneth D. Chestek Competing Stories: A Case Study of the Role of Narrative Reasoning in Judicial Decisions [articol în lb. engleză]

David Tan – What do Judges Know about Contemporary Art?: Richard Prince and reimagining the Fair Use Test in Copyright Law [articol în lb. engleză]

Tonja Jacobi, Eugene Kontorovich – Why Judges Always Vote [articol în lb. engleză]

Mihaela Amoos Piguet – L’élection partisane des juges, dangers et palliatifs [articol în lb. franceză]

Diana P. Popa – A Better Understanding of How to Become a Lawyer in Canada: Regulations and Implementation [articol în lb. engleză]

Cristin N. Popa – Improving Human Resources Management in the Canadian Criminal Justice System [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Victor Horia Dimitrie Constantinescu Aplicarea revirimentului jurisprudenţial Al-Khawaja şi Tahery c. Regatului Unit şi rejudecarea la nivel naţional a cauzei reclamantului Tahery. Cauza Bobeş c. României privind lipsa audierii reprezentantului societăţii prejudiciate.

George-Marius Mara – Ingerinţa în dreptul la liberă exprimare. Consideraţii privind incriminarea insultei şi calomniei în dreptul penal român

Mihai Șandru – Atitudinea europeană prin care nu se formulează o trimitere preliminară. Despre oportunităţile dreptului Uniunii Europene în materia societăţilor comerciale

Tsvetelina Karjeva, Ivan Georgiev – Problems of Application of Bulgarian Law on Protection from Domestic Violence [articol în lb. engleză]

JURISPRUDENŢĂ

Din jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Aplicarea unei amenzi penale reclamantului şi obligarea acestuia la despăgubiri pentru calomnie săvârşită prin presă „fără ca instanţa naţională să fi acordat atenţie contextului” în care au fost făcute afirmaţiile – încălcarea art. 6 şi 10 din Convenţie în cauza Niculescu-Dellakeza c. României (cu notă de Vasile Bozeşan)

2. Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia a 6 hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate în sens contrar deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie date într-un recurs în interesul legii – decizia de inadmisibilitate Dumitru David şi alţi 7 reclamanţi c. României (cu prezentare de Dragoş Călin)

3. Lipsa discriminării în ce priveşte incapacitatea specială a cetăţenilor străini şi apatrizilor de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor proprietate privată pe teritoriul României, anterior revizuirii Constituţiei din 2013 – decizia de inadmisibilitate Helmut Merschdorf şi alţii c. României (cu prezentare de Dragoş Călin)

Din jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

1. Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Recunoaşterea unei hotărâri pronunţate într‑un alt stat membru. Situaţie în care hotărârea menţionată este ireconciliabilă cu o altă hotărâre pronunţată anterior în acelaşi stat membru între aceleaşi părţi într‑o cauză având acelaşi obiect şi aceeaşi cauză.

2. Integrarea amprentelor digitale în paşapoarte. Chiar dacă prelevarea şi stocarea acestora în paşaport constituie o atingere adusă dreptului la respectarea vieţii private şi dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, aceste măsuri sunt totuşi justificate pentru a împiedica utilizarea frauduloasă a paşapoartelor.

3. Art.183 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în sensul că se opune ca o persoană impozabilă care a solicitat rambursarea excedentului de taxă pe valoarea adăugată achitată în amonte din taxa pe valoarea adăugată pe care o datorează să nu poată obţine din partea administraţiei fiscale a unui stat membru dobânzi de întârziere aferente rambursării efectuate tardiv de această administraţie pentru o perioadă în care erau în vigoare acte administrative care excludeau rambursarea şi care au fost anulate ulterior printr‑o decizie judecătorească.

(selecţii de Anamaria Groza şi Dragoş Călin)

Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Desfăşurarea procedurii alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Ca regulă, colegiile de conducere ale instanţelor îndeplinesc rolul de comitete electorale locale, însă printre atribuţiile acestora nu intră şi aceea prevăzută de art. 5 alin. 8 din Hotărârea CSM nr. 327/2005, neputând desemna judecătorul cu cea mai mare vechime în magistratură care face parte din comitetul electoral local, pentru a prezida adunarea generală a judecătorilor.

2. Continuarea procedurii concursului de promovare pentru ocuparea unui post vacant de execuţie la Curtea de Apel laşi – Secţia Contencios administrativ şi fiscal, ca urmare a înlăturării cauzei ce a determinat suspendarea procedurii. Nereglementarea legală, ca un eventual conflict de interese, a situaţiei în care membrii comisiei au calitatea de judecători chiar la instanţa pentru care se organizează concursul.

3. Prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate participa la şedinţele Secţiei pentru procurori şi ale Plenului CSM, în perioada vacanţei funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(selecţii de Paula-Andrada Coţovanu şi Dragoş Călin)

Din jurisprudenţa recentă a instanţelor străine

1. Curtea de Casaţie din Italia – Secţia Fiscală, decizia nr. 24017 din 23.10.2013. Actriţa italiană Sophia Loren a obţinut câştig de cauză în justiţie, într-un dosar ce dura de aproape 40 de ani, împotriva fiscului italian, care îi reproşa faptul că a completat o declaraţie de venit falsă, în anul 1974.

(traducere şi notă de Monica Adriana Marinescu)

2. Curtea Constituţională a Republicii Moldova, hotărârea din 5 decembrie 2013 privind interpretarea art. 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Limba de stat a Republicii Moldova este „limba română”.

PREZENTĂRI

Conferinţa internaţională “La médiation, un choix de société”, Aix-en-Provence, Franţa, 4-6 iulie 2013

GREFA VESELĂ

Allen Ray Heckard v. Michael Jordan – Cerere de chemare în judecată pentru daune morale cauzate de hărțuirea din partea publicului, care îl confundă pe reclamant cu vedeta de baschet

RECENZII

Geoffrey C. Hazard Jr., Douglas W. Pinto Jr. – Moral Foundation of American Law: Faith, Virtue and Mores, Intersentia, 2013 (recenzie de Evgeni Georgiev)

Contents

EDITORIAL

Bridge over the centuries

Constantin D. Aricescu – High Court before public [reprint of 1866, Bucharest, Printing Workers Associate, Pasagiulu Românu]

ATTITUDES

Gabriel Caian – International standards of the right to know the truth

Emir Crowne Judicial “Copying” does not affect Independence or Impartiality: Supreme Court of Canada [Article in English]

Kenneth D. Chestek Competing Stories: A Case Study of the Role of Narrative Reasoning in Judicial Decisions [Article in English]

David Tan – What do Judges Know about Contemporary Art?: Richard Prince and reimagining the Fair Use Test in Copyright Law [Article in English]

Tonja Jacobi, Eugene Kontorovich – Why Judges Always Vote [Article in English]

Mihaela Amoos Piguet – Partisan Election of Judges, Dangers and Palliative [Article in French]

Diana P. Popa – A Better Understanding of How to Become a Lawyer in Canada: Regulations and Implementation [Article in English]

Cristin N. Popa – Improving Human Resources Management in the Canadian Criminal Justice System [Article in English]

LEGAL STUDIES

Victor Horia Dimitrie Constantinescu Application of the jurisprudential revival Al-Khawaja and Tahery v. United Kingdom and the retrial at national level of applicant Tahery case. The case of Bobeş v. Romania regarding the lack of hearing of prejudiced society representative

George-Marius Mara – Interference with the right to free expression. Incrimination insult and libel considerations in Romanian criminal law.

Mihai Şandru – European attitude through which does not draw a preliminary ruling. About opportunities of EU law in relation to companies

Tsvetelina Karjeva, Ivan Georgiev – Problems of Application of Bulgarian Law on Protection from Domestic Violence [Article in English]

CASE-LAW

Recent case law of the European Court of Human Rights

1. Application of a criminal fine and an order that the plaintiff to pay damages for libel committed through the press “without national court to pay attention to context” in which the statements were made – violation of art. 6 and 10 of Convention in the case of Niculescu-Dellakeza v. Romania (with note of Vasile Bozeşan)

2. No violation of the principle of legal certainty in the case of six final decisions rendered contrary to the decision of the High Court of Cassation and Justice given in an appeal on points of law – inadmissibility decision in the case of Dumitru David and other seven applicants v. Romania (with presentation of Dragoș Călin)

3. No discrimination in the special inability of foreigners and stateless to acquire ownership of private land in the territory of Romania, prior to the 2013 constitutional revision – inadmissibility decision in the case of Helmut Merschdorf and others v. Romania (with presentation of Dragoș Călin)

Recent case law of the Court of Justice of the European Union

1. Regulation (EC) no. 44/2001. The recognition of a judgment given in another Member State. Situation where the judgment is irreconcilable with an earlier judgment given in the same Member State between the same parties and in the case regarding the same cause.

2. Integration of digital fingerprints in passports. Although their sampling and storage in the passport is an interference with the right to private life and the right to protection of personal data, these measures are still justified to prevent fraudulent use of passports.

3. Article 183 of Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax must be interpreted as meaning that it precludes a taxpayer who requested repayment of the excess added tax value paid upstream can not get the default interest from the administration of one Member State for late repayment made ​​ by this administration for a period in which administrative acts were in force and excluded reimbursement, acts which were subsequently canceled by a judicial decision. (selections of Anamaria Groza and Dragoş Călin)

Recent case law in the field of the judiciary and magistrates` status:

1. Conduct of the procedure for electing members of the Superior Council of Magistracy. As a rule, court management boards fulfill the role of local electoral committees, but among their powers does not fall the one laid down the art. 5 para. 8 of SCM Decision no. 327/2005, therefore can’t be appointed the most senior judge part of the local electoral committee to preside over the general assembly of judges.

2. The continuation of the competition procedure for promotion to a vacant execution position at the Iaşi Court of Appeal – Administrative and Fiscal Claims Section, following the removal of the cause that led to the suspension of the procedure. Lack of legal regulation as a potential conflict of interest situation where members have the status of judges in the same court in which the contest is organized.

3. Deputy General Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice may participate in meetings of the Section for prosecutors and SCM Plenum, during the vacancy of the General Prosecutor attached to the High Court of Cassation and Justice

(selections of Paula-Andrada Coţovanu and Dragoş Călin)

Recent case law of the foreign courts:

1. Court of Cassation in Italy – Tax Section, Decision no. 24017 of 23.10.2013. Italian actress Sophia Loren won the case in court, in a case that lasted for almost 40 years, against the Italian tax authorities, who complained that he filed a false tax return in 1974. (translation and note of Monica Adriana Marinescu)

2. The judgment of the Constitutional Court of the Republic of Moldova on 5 December 2013 concerning the interpretation of art. 13 para. (1) of the Constitution in conjunction with the Preamble to the Constitution and the Declaration of Independence of the Republic of Moldova. The official language of the Republic of Moldova is “the Romanian”.

PRESENTATIONS

International Conference “Mediation, a social choice”, Aix-en-Provence, France, the 4-6’th July 2013.

HAPPY REGISTRY

Allen Ray Heckard v. Michael Jordan – Civil suit complaint for moral damages caused by the harassment from the public because the plaintiff looks like the basketball star

REVIEWS

Geoffrey C. Hazard Jr., Douglas W. Pinto Jr. – Moral Foundation of American Law: Faith, Virtue and Mores, Intersentia, 2013 (book review by Evgeni Georgiev)

Sommaire

EDITORIAL – A la recherche du temps perdu

Constantin D. Aricescu – La Haute Cour de Justice devant l`opinion publique [rééditiion du quotidien Pasagiulu Românu de 1866, Bucarest, Impr. Lucrătoriloru Associaţi]

ATTITUDES

Gabriel Caian – Les standards internationaux dans le domaine du droit de savoir la vérité

Emir Crowne La „Copie” judiciaire n’affecte pas l’indépendance ou l’impartialité: La Cour Suprême du Canada [article en Anglais]

Kenneth D. Chestek Histoires concurrentes: Une étude de cas du rôle de raisonnement narratif dans les décisions judiciaires [article en Anglais]

David Tan – Qu’est-ce que les juges connaissent sur l’Art contemporain?: Richard Prince et la réinvention du Fair Use Test dans la Loi des droits d’auteur [article en Anglais]

Tonja Jacobi, Eugene Kontorovich – Pourquoi les juges votent toujours [article en Anglais]

Mihaela Amoos Piguet – L’élection partisane des juges, dangers et palliatifs [article en Français]

Diana P. Popa – Une meilleure compréhension de comment devenir avocat au Canada: Règlementation et mise en œuvre [article en Anglais]

Cristin N. Popa – Amélioration de la gestion des ressources humaines dans le système canadien de justice pénale [article en Anglais]

ETUDES JURIDIQUES

Victor Horia Dimitrie Constantinescu L’application du revirement jurisprudentiel d’Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni et la révision au niveau national l`affaire du requérant Tahery. L`affaire Bobes c. Roumanie sur le manque d`audition du représentant de la société lésée

George-Marius Mara – L`Ingérence dans le droit à la libre expression. Des considérations sur l`incrimination de l’insulte et la diffamation dans le droit pénal roumain

Mihai Șandru – L’attitude européenne de ne pas utiliser renvoi préjudiciel. Sur les opportunités du droit de l`Union Européenne en matière de sociétés

Tsvetelina Karjeva, Ivan Georgiev – Problèmes concernant l’application de la loi bulgare sur la protection contre la violence familiale [article en Anglais]

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

1. L‘application d’une amende pénale et l`obligation du requérant à payer des dommages-intérêts pour diffamation commis par voie de presse „sans qu’aucune juridiction nationale ait tenu compte du contexte” dans lequel les déclarations ont été faites – violation des articles 6 et 10 de la Convention dans l`affaire Dellakeza Niculescu c. Roumanie (note par Vasile Bozeşan)

2. Non violation du principe de sécurité juridique dans le cas de six jugement définitifs rendus contrairement à la décision de la Haute Cour de Cassation et de Justice rendue dans un recours dans l’intérêt de la loi – la décision d’irrecevabilité Dumitru David et sept autres requérant c. la Roumanie (présentation par Dragoş Călin)

3. Absence de discrimination en ce qui concerne l’incapacité spéciale des étrangers et des apatrides d’acquérir le droit de propriété sur les terrains privés en Roumanie avant la révision de la Constitution en 2013 – décision d’irrecevabilité Helmut Merschdorf et autres c. Roumanie (présentation par Dragoş Călin)

La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:

1. Règlement (CE) no. 44/2001. La reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre. Situation où la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans le même État membre entre les mêmes parties, dans une affaire avec objet et cause identiques

2. Intégration des empreintes digitales dans les passeports. Bien que l’échantillonnage et le stockage dans le passeport est une ingérence dans le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, ces mesures sont toujours justifiées pour éviter l’utilisation frauduleuse des passeports.

3. L‘article 183 de la directive 2006/112/CE du 28 Novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose qu`un contribuable qui a demandé le remboursement de l`excès de la taxe sur la valeur ajoutée payée en avance ne puisse obtenir de l’administration fiscale d’un État membre le remboursement des intérêts moratoires pour une période dans laquelle étaient en vigueur des actes administratifs d‘exclusion du remboursement qui ont ensuite été annulées par un décision judiciaire.

(sélections et notes par Anamaria Groza et Dragoş Călin)

La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:

1. Déroulement de la procédure d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. En règle générale, les collèges de gestion des tribunaux servent de commissions électorales locales, mais parmi leurs pouvoirs n`est pas celui prévu pas l’art. 5 par. 8 de l`Arrȇt CSM no. 327/2005, de désigner le juge avec la plus longue ancienneté dans la magistrature qui fait part de la commission électorale locale pour présider l’assemblée générale des juges.

2. La continuation de la procédure de concours de promotion pour un poste vacant d‘exécution à la Cour d’Appel Iași – La Section de contentieux administratif et fiscal, suite à la suppression de la cause qui a conduit à la suspension de la procédure. Manque de réglementation juridique comme potentiel conflit d’intérêts de la situation où les membres ont la qualité de juges à la même cour où le concours est organisé

3. Le Premier-adjoint du Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice peut participer aux réunions de la Section pour les procureurs et du Plenum du CSM, pendant la vacance de la fonction de Procureur Général auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice.

(sélections par Paula-Andrada Coţovanu et Dragoş Călin)

La jurisprudence récente des tribunaux étrangers

1. Cour de Cassation d‘Italie – Section Fiscale, la décision no. 24017 de 23.10.2013. L’actrice italienne Sophia Loren obtient gain de cause dans une affaire qui a duré près de 40 ans, contre les autorités fiscales italiennes, qui l`accusaient d’avoir déposé une fausse déclaration de revenus en 1974.

(traduction et note par Monica Adriana Marinescu)

2. Le jugement de la Cour constitutionnelle de la République de Moldova du 5 Décembre 2013 sur l’interprétation de l’art. 13 par. (1) de la Constitution, en liaison avec le préambule de la Constitution et la Déclaration d’indépendance de la République de Moldova. La langue officielle de la République de Moldova est “la langue roumaine”.

PRÉSENTATIONS

La Conférence internationale „La médiation, un choix de société”, Aix-en-Provence, France, 4-6 Juillet 2013

LE GREFFE JOYEUX

Allen Ray Heckard v. Michael Jordan – Requȇte pour dommages moraux causés par le harcèlement du public qui confondait le plaignant avec le star du basket

RECENSION

Geoffrey C. Hazard Jr., Douglas W. Pinto Jr. – Moral Foundation of American Law: Faith, Virtue and Mores, Intersentia, 2013 (recension réalisée par Evgeni Georgiev)

Lasă un comentariu


two + = 7