Nr.2/2014

Cuprins

EDITORIAL

Punte peste secole – George Costaforu, Introducere la ”Codicile penale”, Magasinu Judecătorescu, volumul II, București, Imprimeria Statului, Hotel Șerban-Vodă, 1872, p. I-XIV

Gabriel Caian – Magistraţii şi dezvoltarea personală

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu scriitorii italieni Stefano BenniGiuseppe Conte și Erri de Luca

ATITUDINI

Marie-Jane Ody – Le juge du 21ème siècle: un souffle qui n’évitera pas l’asphyxie [articol în lb. franceză]

Chao Xi – Local Courts as Legislators? Judicial Lawmaking by Subnational Courts in China [articol în lb. engleză]

Justin Desautels-Stein – The Judge and the Drone[articol în lb. engleză]

Raymond J. McKoski – Disqualifying Judges when their Impartiality Might Reasonably be Questioned: Moving Beyond a Failed Standard [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Ionuț Militaru – Pierderea dreptului la pensie specială ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni. Condiții rezultate din jurisprudența CEDO pentru conformitatea măsurii cu dispozițiile art.1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție

Marius Armașu – Confiscarea extinsă. Analiză comparativă între reglementarea actuală şi modificările impuse de Directiva 2014/42/UE, din perspectiva Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

Ionuț Borlan – Procedura regularizării cererii de chemare în judecată și reprezentarea sau asistarea obligatorie a părților de către avocat în căile extraordinare de atac. Compatibilitatea cu standardele Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului de acces la justiție

Stela Pelican – Asigurarea termenului rezonabil în procesul civil. Sarcina judecătorului naţional: între standardul convenţional şi alte riscuri

JURISPRUDENŢĂ

Din jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Hotărârea pronunţată de Marea Cameră a CEDO la data de 17 iulie 2014 în cauza Centrul pentru Resurse Juridice (în numele lui Valentin Câmpeanu) împotriva României – cererea nr. 47848/08 (cu prezentare și notă de Gabriel Caian)

2. Cauza Dhahbi împotriva Italiei. Obligația instanței de a-și motiva refuzul de a efectua o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Încălcarea art.6 par.1 din Convenție (cu prezentare de Dragoş Călin)

3. Decizia de inadmisibilitate din cauza Elena Petraşcu împotriva României. Neîncălcareaprevederilor art.6 par.1 din Convenție, în situația calificării de instanța de judecată a căii de atac, denumită de parte apel, ca recurs, după ce s-a oferit posibilitatea părților, în ședință publică, să formuleze apărări cu privire la acest fapt (cu prezentare de Roxana Maria Călin)

Din jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

I. Natura şi conţinutul controlului jurisdicţional exercitat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în privinţa cauzelor de concurenţă (prezentare şi comentariu cu privire la hotărârea Curţii de Justiţie din 10 iulie 2014, cauza C-295/12 P).

II. Dreptul la liberă circulaţie şi şedere al persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene – o evoluţie permanentă

(selecţii și comentarii de Anamaria Groza)

Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu. Condiţia semnării unui angajament scris.

2. Interdicţia judecătorilor şi procurorilor de a avea calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la persoanele juridice nu poate fi extinsă la aceea de investitor la bursă în privinţa celorlalte instrumente financiare tranzacţionate, în afara acţiunilor, în lipsa unor prevederi legale care să instituie o asemenea interdicţie.

3. Suspendarea executării hotărârii Plenului CSM privind întocmirea listei cu numărul de voturi obţinute de fiecare candidat în adunările generale, pentru alegerea unui membru. Condiţia de a fi desemnat un judecător care este de la instanţa unde îşi desfăşoară efectiv activitatea şi unde are dreptul să voteze.

4. Evaluarea profesională a unui funcționar public expert din cadrul unei curți de apel, realizată la data intrării sale în concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului, satisface cerinţele prevederilor legale referitoare la condiţiile ce se cer a fi îndeplinite pentru înscrierea şi participarea la un examen de promovare în grad profesional.

5. Insuficienta motivare a rapoartelor de examinare psihologică şi arbitrariul derivând din lipsa de transparenţă, de deplină credibilitate şi de egalitate în ce priveşte examinarea şi a reexaminarea psihologică a unui candidat, efectuate în cadrul concursului de admitere în magistratură. Sistemul copy-paste.Raportul psihologic absolut identic cu cel întocmit în urma reexaminării psihologice, dar și cu acel al altui candidat, chiar şi în privința semnelor de punctuaţie.

6. Anularea unui act administrativ prin care se constată neîndeplinirea unor condiţii de numire în funcţia de procuror nu conduce în mod automat la constatarea că sunt îndeplinite aceste condiţii şi la numirea în funcţia de procuror. În cazul candidaţilor la concursul de admitere în magistratură, condiţia de a fi apt din punct de vedere psihologic este o condiţie de numire în funcţia de judecător sau procuror.

7. Împrejurarea că unui judecător sau unui procuror care a primit o sancțiune disciplinară pentru o abatere săvârșită după intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004 îi este înlăturată/interzisă materializarea, după acel moment, a oricărei intenții de promovare ca judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție nu este de natură a-i afecta vreun drept fundamental. Însă activarea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 303/2004 capătă semnificația încălcării principiului neretroactivității legii civile, întrucât, prin natura sa, o sancțiune disciplinară, odată aplicată, nu poate produce alte consecințe și efecte viitoare, cu excepția celor prevăzute în momentul dispunerii ei.

(selecţii de Paula-Andrada Coţovanu şi Dragoş Călin)

GREFA VESELĂ

State of Indiana, Blackford Circuit Court, Ordin emis de instanță în 25 august 2014 pentru a impune purtarea șosetelor de către avocat în sala de judecată

Contents

EDITORIAL

Bridge over the centuries – George Costaforu,Introduction to “Criminal codex”, Magasinu Judecătorescu, volume II, Bucharest, State Printing, Șerban-Vodă Hotel, 1872, p. I-XIV

Gabriel Caian – Magistrates and personal development

INTERVIEWS – About Justice and Judges

Interviews with Italian writers Stefano Benni,Giuseppe Conte and Erri de Luca

ATTITUDES

Marie-Jane Ody – The judge of the 21st century: a breath that will not prevent asphyxia [Article in French]

Chao Xi – Local Courts as Legislators? Judicial Lawmaking by Subnational Courts in China [Article in English]

Justin Desautels-Stein – The Judge and the Drone[Article in English]

Raymond J. McKoski – Disqualifying Judges when their Impartiality Might Reasonably be Questioned: Moving Beyond a Failed Standard [Article in English]

LEGAL STUDIES

Ionuț Militaru – Loss of entitlement to special retirement benefit as a result of crime. Conditions resulting from the ECHR jurisprudence for its conformity with art.1 of Protocol no. 1 Additional to the Convention.

Marius Armașu – The extended seizure. Comparative analysis between the current regulation and changes imposed by Directive 2014/42 / EU, of the European Convention on Human Rights perspective.

Ionuț Borlan – Regularization procedure of application for summons and representation or assistance of the parties by a lawyer required for extraordinary appeals. Compatibility with standards of the European Court of Human Rights on the right of access to justice.

Stela Pelican – Ensuring the reasonable time in civil proceedings. The task of national judge: between conventional standard and other risks

JURISPRUDENCE

Of recent case law of the European Court of Human Rights

1. The judgment of the Grand Chamber of the ECHR on July 17, 2014 in case of Legal Resources Center (in the name of Valentin Câmpeanu) against Romania – application no. 47848/08

2. Case of Dhahbi against Italy. Court’s obligation to give reasons for refusing to carry a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union. Violation of art.6 par.1 of the Convention (with presentation of Dragos Calin)

3. Decision of inadmissibility in case of Elena Petraşcuagainst Romania. No infringement of Art.6 par.1 of the Convention, in the event that the court qualified the appeal called by the party as being extraordinary appeal, after the parties were given the opportunity, at a public hearing, to defend themselves on this matter (with presentation of Roxana Maria Calin)

Of recent case law of the Court of Justice of the European Union

I. Nature and contents of judicial review by the Court of Justice of the European Union on competition cases (presentation and commentary on the Court’s judgment of 10 July 2014 Case C-295/12 P).

II. The right of free movement and residence of persons in the European Union – a constantly changing (selections and comments of Anamaria Groza)

Of recent case law in the field of the judiciary and magistrates status:

1. The Regulation on access of prosecutors and assistant magistrates of the High Court of Cassation and Justice to state secrets and classified information secret service. The condition of signing a written commitment.

2. The prohibition of judges and prosecutors to be associate or member of the administrative, management or control of legal persons that can not be extended to the investor to exchange financial instruments traded on other outside actions, in the absence of legal provisions to establish such a ban

3. Suspension of enforcement SCM Plenum decision on listing the number of votes obtained by each candidate in the general assemblies, to elect a member. The condition of being appointed a judge of the court where his actual activity takes place and where is entitled to vote.

4. Professional evaluation of a public servant expert within an appellate court, made at the date of its entry into parental leave and childcare, meets the legal provisions relating to conditions that are required to be met for inclusion and participation in a promotion exam professional degree.

5. Insufficient motivation of psychological examination reports and arbitrary arising from the lack of transparency, full credibility and equality in the psychological examination and re-examination of a candidate in the admission magistracy entrance contest. The copy-paste system. Absolutely identical psychological report with the one prepared after reviewing, but also with that of another candidate, even on punctuation.

6. Revocation of an administrative act by which is being held non-compliance of conditions of appointment as a prosecutor does not automatically lead to the conclusion that these conditions are met for the appointment of the prosecutor. In the case of magistracy entrance contest examination, the condition of being psychologically fit is a condition of appointment as a judge or prosecutor.

7. The fact that a judge or a prosecutor who received a disciplinary sanction for a violation committed after the entry into force of Law no. 303/2004 is removed / banned any intention to promote as a judge of High Court of Cassation and Justice is not likely to affect any fundamental right. However, activation of disciplinary sanctions rendered before the entry into force of Law no. 303/2004 acquires significance civil law principle of non-retroactivity, since, by its nature, a disciplinary sanction, once implemented, can produce other consequences and future impacts, except as provided at the time of its disposition. (selections of Paula-Andrada Coţovanu and Dragoş Călin)

GREFA VESELĂ

State of Indiana, Blackford Circuit Court, Order issued by the court on 25 August 2014 to require wearing socks by the lawyer in the courtroom

Sommaire

EDITORIAL

A la recherche du temps perdu – George Costaforu,Introduction au “Code criminel”, Magasinu Judecătorescu, Volume II, Bucarest, imprimerie d’Etat, Hôtel Serban Voda 1872, p I-XIV

Gabriel Caian – Les magistrats et le développement personnel

INTERVIEWS – Sur la justice et les juges

Interviews avec les écrivains Stefano Benni,Giuseppe Conte et Erri de Luca

ATTITUDES

Marie-Jane Ody – Le juge du 21ème siècle: un souffle qui n’évitera pas l’asphyxie [article en Français]

Chao Xi – Les tribunaux locaux en tant que législateurs? La légifération judiciaire par l`intermède des tribunaux infranationales en Chine [article en Anglais]

Justin Desautels-Stein – Le juge et le drone [article en Anglais]

Raymond J. McKoski – La récusation des juges quand leur impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute: au-delà d`un standard échoué [article en Anglais]

ETUDES JURIDIQUES

Ionuț Militaru – La perte du droit de pension spéciale à la suite d`une condamnation pénale. Les conditions résultées de la jurisprudence de la CEDH pour la conformité avec l’article 1 du Protocole n. 1 additionnel à la Convention

Marius Armașu – La confiscation étendue. Analyse comparative entre la réglementation actuelle et les modifications requis par la Directive 2014/42/UE, du point de vue de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Ionuț Borlan – La procédure de régularisation de l`assignation et la représentation ou l`assistation par avocat requises aux parties dans les voies de recours extraordinaires. Compatibilité avec les standards de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en matière du droit d’accès à la justice

Stela Pelican – Assurer la délai raisonnable dans les procédures civiles. La tâche du juge national: entre le niveau conventionnel et d’autres risques

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

1. L’arrêt de la Grande Chambre de la CEDH du 17 Juillet 2014 dans l`affaire Le Centre de Ressources Juridiques (au nom de Valentin Câmpeanu) contre la Roumanie – requête no. 47848/08 (présentation et note par Gabriel Caian)

2. L`affaire Dhahbi contre l’Italie. L’obligation du tribunal de donner des raisons pour avoir refusé de porter un renvoi à la Cour de Justice de l’Union Européenne. Violation de l’art.6 para. 1 de la Convention (présentation par Dragos Călin)

3. La décision d’irrecevabilité dans l`affaire Elena Petrascu contre la Roumanie. Non violation de l’art.6 par.1 de la Convention, en cas de qualification par le tribunal de la requȇte appelée appel par le requerant, comme pourvoi en cassation, après avoir assuré aux parties l’occasion, lors d’une audience publique, de se défendre sur cet aspect (présentation par Roxana Maria Calin)

La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:

I. Nature et contenu du contrôle juridictionnel exercé par la Cour de Justice de l’Union Européenne sur les affaires de concurrence (présentation et commentaire de l’arrêt de la Cour de Justice du 10 Juillet 2014, l’affaire C-295/12 P).

II. Le droit de libre circulation et de séjour des personnes dans l’Union Européenne – une constante évolution

(sélections et commentaires par Anamaria Groza)

1. Le Règlement sur l’accès des juges, procureurs et des magistrats-assistants de la Haute Cour de Cassation et de Justice aux informations classifiées secrets d’Etat et secrets de service. La condition de signer un engagement écrit.

2. L’interdiction des juges et des procureurs d’avoir la qualité d`associé ou membre dans les organes de direction, de gestion ou de contrôle des personnes morales ne peut pas être étendue à celle d’investisseur à la bourse pour des instruments financiers négociés, d’autres que les actions, en l’absence de dispositions juridiques qui établissent une telle interdiction.

3. La suspension de l`arrȇt du Plenum du CSM concernant la liste avec le nombre de votes obtenus par chaque candidat dans les assemblées générales, pour l`élection d`un membre. La condition d’être désigné un juge de l`instance où il fonctionne effectivement et qui est habilité à voter.

4. L’évaluation professionnelle d’un expert fonctionnaire publique au sein d’une cour d’appel, au moment de son entrée dans le congé parental et de garde de l`enfant, répond aux dispositions légales relatives aux conditions qui sont nécessaires pour l’inscription et la participation à un examen de promotion en grade professionnel.

5. La motivation insuffisante des rapports d’examination psychologique et l`arbitraire découlant de l’absence de transparence, de pleine crédibilité et d`égalité dans l’examination et la réexamination psychologique d’un candidat, réalisés pendant le concours d’accès à la magistrature. Le système copier-coller. Le rapport psychologique absolument identique avec celui rédigé après la réexamination psychologique, mais aussi avec celui d’un autre candidat, même en ce qui concerne la ponctuation.

6. L`annulation d’un acte administratif par lequel on constate le non-respect des conditions de nomination en fonction de procureur ne conduit pas automatiquement à la conclusion que ces conditions sont remplies et à la nomination en fonction de procureur. Pour les candidats aux concours d’accès à la magistrature, la condition d’être psychologiquement apte est une condition de nomination comme juge ou procureur.

7. Le fait qu’à un juge ou à un procureur qui a reçu une sanction disciplinaire pour une faute commise après l’entrée en vigueur de la Loi no 303/2004 lui est supprimée / interdite la matérialisation, après ce moment, de toute intention de promouvoir en tant que juge de la Haute Cour de Cassation et de Justice n`est pas susceptible d’affecter un droit fondamental. Cependant, l’activation des sanctions disciplinaires appliquées avant l’entrée en vigueur de la Loi no303/2004 viole le principe de droit civil de non-rétroactivité, puisque, par sa nature, une sanction disciplinaire, une fois appliquée, ne peut pas produire d’autres conséquences et des effets futurs, sauf ceux prévus au moment de sa disposition.

(sélections par Paula-Andrada Coţovanu et Dragoş Călin)

LE GREFFE JOYEUX

State of Indiana, Blackford Circuit Court, Ordonnance rendue par le tribunal le 25 Août 2014 pour imposer à l’avocat de porter des chaussettes dans la salle d’audience

Lasă un comentariu


5 + = ten