Nr.2/2015

Cuprins

INTERVIURI – Despre justiție și judecători

Interviuri cu doamnele Sofi Oksanen și Nawal El Saadawi și domnii Jean-Jacques Askenasy, Petar AtanasovJ.M. Coetzee și Julian Săvulescu

ATITUDINI

Shay Lavie – Sunt judecătorii legați de trecut? Dovezi din cazuistica instanţelor [articol în lb. engleză]

Paul van den Hoven Judecătorul pe Facebook; Neglijarea unui ritual persistent? [articol în lb. engleză]

Richard L. Hasen – Cel mai sarcastic judecător suprem [articol în lb. engleză]

Trevor CW Farrow – Ce este accesul la justiţie? [articol în lb. engleză]

David E. Landau – O teorie dinamică a rolului judiciar [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Cristinel Ghigheci – Arestarea preventivă și deţinerea nelegală. Perspectiva Curții Europene a Drepturilor Omului

Alexandra Panait – Aplicabilitatea articolului 6 CEDO în litigii de dreptul afacerilor [articol în lb. franceză]

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Cauza Korošec c. Sloveniei. Drepturi de asigurări sociale acordate în considerarea stării de invaliditate. Posibilitatea de a contesta concluziile comisiei medicale. Încălcarea principiului egalităţii armelor prin respingerea cererii de a fi desemnat un expert independent în cauză

(prezentare și notă de Răzvan Anghel)

2. Cauza Borcea c. României, decizia de inadmisibilitate din data de 22 septembrie 2015, cererea nr. 55959/14 – Respectarea dreptului la un proces echitabil de instanțele naționale. Transformarea recursului în cale extraordinară de atac. Existența unei legi clare și previzibile cu privire la modalitatea de aplicare a legii penale mai favorabile. Soluționarea divergențelor jurisprudențiale cu privire la legea penală mai favorabilă.

(prezentare de Victor Constantinescu)

3. Cauza Mitkova c. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Condiţiile decontării din fondurile de asigurări sociale de sănătate a cheltuielilor efectuate pentru tratamentul medical în alt stat. Lipsa aprobării administrative prealabile. Inexistenţa unei speranţe legitime în sensul art. 1 din Protocolul nr.1 adițional la Convenţie.

(prezentare și notă de Răzvan Anghel)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Discriminare întemeiată pe originea etnică. Instalarea unor contoare de energie electrică la o înălțime inaccesibilă într-un cartier populat intens de romi

2. Timp de lucru. Deplasările pe care lucrătorii care nu au un loc de muncă fix sau obișnuit le efectuează de la domiciliu la primul sau la ultimul client al zilei

3. Excluderea de la beneficiul anumitor prestații sociale, de tip necontributiv, a unor cetățeni ai Uniunii care vin într-un stat membru pentru a găsi un loc de muncă

4. Anularea unui zbor din cauza unor probleme tehnice neprevăzute. Obligația operatorilor de transport aerian de a-i despăgubi pe pasageri

(selecţii de Dragoş Călin)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților

1. La încetarea activităţii la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorul revine, chiar şi peste schemă, la parchetul de la care provine, iar în situaţia în care acesta solicită continuarea activităţii la un alt parchet, unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii, cererea se analizează similar cererilor de transfer, ţinându-se seama de necesităţile de personal, volumul de activitate, precum şi avizul parchetului la care se solicită continuarea activităţii.

2. Menţinerea unui judecător după împlinirea vârstei de pensionare. Criteriile prevăzute de Hotărârea CSM nr.661/2008. Încărcătura pe judecător la nivel mediu pe instanţă nu se poate constitui într-o critică a activităţii petentului, întrucât o încărcătură medie dovedeşte că activitatea se desfăşoară în limite normale. Dinamica posturilor la nivelul instanţei, apreciată ca redusă, nu poate nicicum reprezenta un criteriu pentru respingerea cererii, dinamica personalului fiind o chestiune ce se raportează în general la factorii subiectivi.

3. Contestaţie promovată de Asociaţia Magistraţilor din România împotriva unei Hotărâri a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a hotărât recunoaşterea gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Lipsă de interes.

4. Pentru soluţionarea cererilor de valorificare a rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie, pot fi utilizate inclusiv posturile devenite vacante la o dată ulterioară expirării termenului de valorificare, ca urmare a unor măsuri dispuse în interiorul termenului de valorificare a rezultatelor concursului. Alocarea postului vacant unei funcţii de conducere, fără o justificare legală, potrivit dispoziţiilor art.22 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, s-a făcut cu încălcarea dreptului contestatoarei de a-i fi valorificat rezultatul obţinut la concursul de promovare în funcţii de execuţie.

5. Valorificarea rezultatului concursului de promovare în funcţii de execuţie nu trebuie să se facă numai pe baza criteriului mediei obţinute, la oricare dintre secţii, din moment ce Regulamentul nu prevede că promovarea se face pe specializări, ci stabileşte că se face în raport de opţiunea candidatului din cererea de înscriere, opţiune care se referă şi la specializarea, dar şi la secţie.

6. Contestaţie împotriva calificativului acordat la evaluarea activităţii profesionale a unui procuror. Chiar admiţând că interviul nu este o etapă a cărei parcurgere se află la libera opţiune a comisiei de evaluare, nu se poate aprecia că nerealizarea acestei etape atrage nulitatea, respectiv nelegalitatea întregii proceduri, în lipsa unei reglementări exprese în acest sens.

7. Asigurarea respectării principiilor economicităţii şi eficienţei în utilizarea resurselor patrimoniului public al statului dat în folosinţa Institutului Naţional a Magistraturii. Situația centrului de la Giroc.

(selecții de Dragoș Călin și Paula-Andrada Coțovanu)

PREZENTĂRI

1. Volumul ”Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, București, 2015, ISBN 978-606-28-0177-9

2. Volumul ”Arestarea preventivă și deținerea nelegală. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, București, 2015, ISBN 978-606-28-0175-5

3. Volumul ”Interzicerea discriminării. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, București, 2015, ISBN 978-606-28-0270-7

4. Volumul ”Dreptul la un proces echitabil. Aspecte penale. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României” (2 vol.), Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-28-0271-4

GREFA VESELĂ

Respingerea unei cereri prin care reclamantul pretindea că, din cauza detenţiei ilegale, a fost împiedicat să ocupe funcţia de Preşedinte al Statelor Unite.

Contents

INTERVIEWS – About Justice and Judges

Interviews with mrs. Sofi Oksanen and Nawal El Saadawi and mr. Jean-Jacques Askenasy, Petar AtanasovJ.M. Coetzee and Julian Săvulescu

ATTITUDES

Shay Lavie – Are Judges Tied to the Past? Evidence from Jurisdiction Cases [Article in English]

Paul van den Hoven The Judge On Facebook; Neglecting A Persistent Ritual? [Article in English]

Richard L. Hasen – The Most Sarcastic Justice [Article in English]

Trevor CW Farrow – What is Access to Justice? [Article in English]

David E. Landau – A Dynamic Theory of Judicial Role [Article in English]

LEGAL STUDIES

Cristinel Ghigheci – Preventive Arrest and Illegal Detention. European Court of Human Rights Perspective

Alexandra Panait – The Applicability of Article 6 of the ECHR in the Business Litigation [Article in French]

JURISPRUDENCE

Of recent case law of the European Court of Human Rights

1. Case of Korošec v. Slovenia. Social security rights granted on account of disability status. The possibility to appeal the conclusions of the medical commission. Violation of equality of arms by refusal to appoint an independent expert in the case

(with presentation and note of Răzvan Anghel)

2. Case of Borcea v. Romania, inadmissibility decision from date of September 22, 2015, application no. 55959/14 – Granting the right to a fair trial by national courts. Transforming the appeal as extraordinary means of appeal. The existence of a clear and predictable legislation on how to apply the more favorable criminal law. Settlement of jurisprudential disputes concerning the more favorable penal law.

(with presentation of Victor Constantinescu)

3. Case of Mitkova v. Former Yugoslav Republic of Macedonia. Conditions of payment the health costs incurred for the medical treatment in another state from social security funds. Lack of prior administrative approval. Absence of a legitimate expectation within the meaning of art. 1 of Protocol 1 Additional to the Convention.

(with presentation and note of Răzvan Anghel)

Of recent case law of the Court of Justice of the European Union

1. Discrimination based on ethnic origin. The installation of electricity meters at a height inaccessible in a neighborhood heavily populated by Roma

2. Work time. Movements that workers who do not have a fixed or usual workplace they perform away from home to the first or last customer of the day

3. Excluding from the benefit of certain social benefits, non-contributory, of Union citizens coming in a Member State to find a job

4. Cancellation of a flight due to unforeseen technical problems. The obligation of air carriers to pay damages to passengers

(selections of Dragoş Călin)

Of recent case law in the field of the judiciary and magistrates status

1. After leaving the service at the Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism, the prosecutor returns, even over the scheme, to the prosecutor’s office he comes from, and in case he requests the continuation to another prosecutor’s office, where is entitled to operate under law, the application is being considered similar to transfer requests, taking into account the needs of personnel, workload, and the opinion of the prosecutor’s office requesting further work

2. Maintaining of a judge after reaching the retirement age. The criteria set out by CSM Decision No 661/2008. The average load per judge at the court can not be a criticism of the complainant activity, whereas an average load proves that work is carried out within normal limits. The dynamic of job positions at the the court, taken as low, can not in any way constitute a criteria for rejecting the application, the dynamic staff being a matter that is generally reported to the subjective factors

3. Appeal promoted by the Association of Magistrates in Romania against a judgment of the Superior Council of Magistracy that decided the professional degree recognition similar to the Prosecutor’s Office attached to High Court of Cassation and Justice. Lack of interest

4. For settling claims for recovery of promoting contest results to execution positions may be used inclusively posts that became vacant at a later date of expiration of recovery period as a result of measures ordered within the period of recovery of the contest results. Assigning the vacant position to a management position, without legal justification, according to art. 22 of the Rules of Procedure of the courts, has violated the claimant right to have recovered the result of the contest examination for promotion to execution positions

5. Recovery of the result of the promotion to execution positions should not be made solely on the criterion of the average obtained at any of the sections, since regulation does not provide that promotion is made according to specializations, but states that is made according to the choice of the candidate from application and that option refers to specialization and section

6. Opposition to the mark for the professional performances of a prosecutor. Even assuming that the interview is not a step which is at the free option of the evaluation committee, can not be held that failure of this stage conducts to nullity or illegality of the whole procedure, in the absence of express provision to that effect

7. Ensuring compliance with the principles of economy and efficiency in the use of public state resources given in use of National Institute Magistrates.

(selections of Dragoș Călin and Paula-Andrada Coțovanu)

PRESENTATIONS

1. Volume “European Court of Human Rights in cases against Romania”, University Publishing House, Bucharest, 2015, ISBN 978-606-28-0177-9

2. Volume ” Preventive arrest and illegal detention. Judgments of the European Court of Human Rights ruled in cases against Romania”, University Publishing House, Bucharest, 2015, ISBN 978-606-28-0175-5

3. Volume ” Prohibition of discrimination. Judgments of the European Court of Human Rights ruled in cases against Romania”, University Publishing House, Bucharest, 2015, ISBN 978-606-28-0270-7

4. Volume ” The right to a fair trial. Criminal matters. Judgments of the European Court of Human Rights ruled in cases against Romania” (2 vol.), University Publishing House, Bucharest, 2015, ISBN 978-606-28-0271-4

HAPPY REGISTRY

Dismissing a complaint charging that plaintiff, by reason of his illegal incarceration in jail, had been deprived of the office of the President of the United States.

Sommaire

INTERVIEWS – Sur la justice et les juges

Interviews avec Sofi OksanenNawal El Saadawi,Jean-Jacques Askenasy, Petar AtanasovJ.M. Coetzee et Julian Săvulescu

ATTITUDES

Shay Lavie – Sont les juges liés du passé? Preuves issues des affaires devant les juridictions [article en Anglais]

Paul van den Hoven Le juge sur Facebook; Négliger un rituel persistant? [article en Anglais]

Richard L. Hasen – Le plus sarcastique juge suprême [article en Anglais]

Trevor CW Farrow – Qu`est-ce que c`est l`accès à la justice? [article en Anglais]

David E. Landau – Une théorie dynamique du rôle judiciaire [article en Anglais]

ETUDES JURIDIQUES

Cristinel Ghigheci – L’arrestation préventive et la détention illégale. La perspective de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Alexandra Panait – L’applicabilité de l’article 6 de la CEDH dans le contentieux d’affaires [article en Français]

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

1. L`affaire Korošec c. Slovaquie. Droits de sécurité sociale accordés en raison de l’état d’invalidité. La possibilité de contester les conclusions de la commission médicale. Violation de l’égalité des armes par le refus de désigner un expert indépendant

(présentation et note par Răzvan Anghel)

2. L`affaire Borcea c. Roumanie, décision d’irrecevabilité du 22 Septembre 2015, requête no55959/14 – Le respect du droit à un procès équitable par les tribunaux nationaux. Transformer le recours en voie extraordinaire de rétractation. L’existence d’une loi claire et prévisible sur la façon d’appliquer la loi pénale plus favorable. Règlement des différends jurisprudentiels sur la loi pénale plus favorable.

(présentation par Victor Constantinescu)

3. L`affaire Mitkova c. Ex-République Yougoslave de Macédoine. Conditions de règlement des dépenses sociales de santé des caisses de sécurité pour un traitement médical dans un autre État. Manque d’autorisation administrative préalable. Le manque de l`espérance légitime au sens de l’art. 1 du Protocole 1 additionnel à la Convention.

(présentation et note par Răzvan Anghel)

La jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:

1. Discrimination fondée sur l’origine ethnique. Installation de compteurs d’électricité à une hauteur inaccessible dans un quartier fortement peuplé par les Roms

2. Le temps de travail. Les déplacements que les travailleurs qui ne possèdent pas un emploi fixe ou habituelle l`effectuent à la maison au premier ou au dernier client de la journée

3. L`exclusion de certaines prestations sociales, de type non-contributif, des citoyens de l’Union qui viennent dans un État membre pour trouver un emploi

4. L`annulation d`un vol due à des problèmes techniques imprévus. L’obligation des transporteurs aériens d`indemniser les passagers

(sélections par Dragoş Călin)

La jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:

1. A la fin de l`activité à la Direction des Investigations sur la Criminalité Organisée et le Terrorisme, le procureur revient, même en dehors du dispositif, au parquet d’où il vient et s`il demande la poursuite de l`activité à un autre parquet, auquel il est habilitée à fonctionner selon la loi, la demande est examinée dans les conditions des demandes de transfert, en tenant compte des besoins de personnel, la charge de travail, et l’avis du parquet auquel on demande la poursuite de l`activité.

2. Maintenir un juge en activité après l’âge de retraite. Les critères de l`Arrêt du CSM n° 661/2008. La charge de travail moyenne par juge ne peut pas constituer une critique de l’activité du requérant, parce qu`une charge moyenne prouve que le travail est effectué en limites normales. La dynamique du personnel de l`instance, apprécié comme réduite, ne peut en aucun cas constituer un critère de rejet de la demande, parce que c`est une question qui est généralement rapportée aux facteurs subjectifs.

3. Contestation de l’Association des Magistrats de Roumanie contre un jugement du Conseil Supérieur de la Magistrature par lequel on a décidé de reconnaître le degré professionnel correspondant au Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice. Manque d’intérêt.

4. Pour le règlement des demandes pour la valorisation des résultats du concours de promotion en fonctions d’exécution peuvent être utilisés les postes devenus vacants à une date ultérieure de l’expiration de la période de valorisation, à la suite de mesures ordonnées la période de valorisation des résultats du concours. L`allocation d’un poste vacant à une fonction de direction, sans justification légale, conformément à l’article 22 du Règlement d`ordre intérieure des tribunaux, a violé le droit de la requérante de valoriser le résultat du concours de promotion en fonctions d’exécution.

5. La valorisation des résultats du concours de promotion en fonctions d’exécution ne doit pas être faite uniquement sur le critère de la moyenne obtenue, à n`importe quelle section, puisque le Règlement ne prévoit pas que la promotion se fait par spécialisation, mais par rapport à l’option du candidat dans le formulaire d`inscription, option qui se réfère à la spécialisation et à la section.

6. Contestation contre le qualificatif accordé à l`évaluation de l`activité professionnelle d’un procureur. Tout en reconnaissant que l’ interview n`est pas une étape qui est à l’option de la commission d’évaluation, on ne peut pas apprécier que le manque de cette étape attire l’illégalité de toute la procédure, en l’absence d`une disposition expresse à cet égard.

7. Assurer la conformité avec les principes de l’économie et l’efficacité dans l’utilisation des ressources de la propriété publique de l’État assignée à l’Institut National de la Magistrature. La situation du centre de Giroc.

(sélections par Dragoș Călin et Paula-Andrada Coțovanu)

PRÉSENTATIONS

1. Le volume „L`exécution forcée. Arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans les affaires contre la Roumanie”, Maison d’édition Universitaire, Bucarest, 2015, ISBN 978-606-28-0177-9

2. Le volume „L`arrestation préventive et la détention illégale. Arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans les affaires contre la Roumanie”, Maison d’édition Universitaire, Bucarest, 2015, ISBN 978-606-28-0175-5

3. Le volume „Interdiction de la discrimination. Arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans les affaires contre la Roumanie”, Maison d’édition Universitaire, Bucarest, 2015, ISBN 978-606-28-0270-7

4. Le volume „Le droit à un procès équitable. Aspects pénaux. Arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans les affaires contre la Roumanie” (2 tomes), Maison d’édition Universitaire, Bucarest, 2015, ISBN 978-606-28-0271-4

LE GREFFE JOYEUX

Le rejet d`une demande par laquelle le requérant soutenait que, en raison de la détention illégale, a été en impossibilité d`occuper le poste de Président des États-Unis.

Lasă un comentariu


eight − 1 =