Cuprins

EDITORIALPunte peste secole

Nicolae Fleva – Magistratura noastră. Partea a II-a [republicare din România liberă nr. 2870 din 11 martie 1887]

ATITUDINI

Mark Grabowski – Cauzează dificultăţile tehnice de la Curtea Supremă o „neglijenţă în serviciu”? [articol în lb. engleză]

Joanna Shepherd – Cântărind maximizările judecătorilor: Studii juridice empirice, Teoria opţiunii publice şi Comportamentul judiciar [articol în lb. engleză]

Michael H. LeRoy – Produc alegerile partizane ale judecătorilor o justiţie inegală? Despre controlul realizat de tribunale în arbitrajele din conflictele de muncă [articol în lb. engleză]

Alex Kozinski – La o pizza cu Ninó [articol în lb. engleză]

Ann Stewart – Despre egalitatea de gen în justiţia din India [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Ionuţ Militaru – Despre compatibilitatea vânzării silite la licitaţie publică cu dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Camelia Maria Ilie, Delia Narcisa Theohari – Cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru

Victor Constantinescu – Constatarea împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale direct de către instanța de ultim grad și obligaţia respectării prezumției de nevinovăție

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului:

1. Pensiile cadrelor militare. Reforma produsă prin Legea nr. 119/2010 – decizia de inadmisibilitate în cauza Constantin Abăluță și alții c. României (cu notă de Dragoş Călin)

2. Principiul egalităţii armelor şi locul procurorului în sala de judecată. Principiul contradictorialităţii – decizia de inadmisibilitate în cauza Trăilescu c. României (rezumată de Cristina Bunea)

3. Condiţii de audiere şi de detenţie. Legalitatea privării de libertate. Prezumţia de nevinovăţie – decizia de inadmisibilitate în cauza Patriciu c. României (cu notă de Victor Constantinescu)

4. Recursul în interesul legii reglementat de dispoziţiile art. 329 din Codul de procedură civilă reprezintă o cale eficientă de unificare a practicii judiciare naţionale – cauza Albu şi alţii c. României (cu notă de Alexandra Neagu)

5. Taxa de poluare. Efectele jurisprudenţei divergente – decizia de inadmisibilitate în cauzele reunite Coriolan Gabriel Ioviţoni şi alţii c. României (cu notă de Dragoş Călin)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene:

1. Accesul la documentele Uniunii Europene. Prezumţii generale care se aplică anumitor categorii de documente

2. Libertatea de stabilire. Transformare transfrontalieră a unei societăţi. Refuzul înregistrării în Registrul Comerţului din statul membru gazdă

3. Protecţia consumatorilor. Reglementare a unui stat membru care interzice publicitatea pentru cazinouri situate în alte state dacă nivelul de protecţie legală a jucătorilor în aceste state nu este echivalent celui garantat la nivel naţional

(selecţii şi note de Anamaria Groza)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor:

1. Condiţii de detaşare a magistraţilor în cadrul unor instituţii internaţionale. Analiza făcută de C.S.M. în abordarea unei solicitări de detaşare, grefată pe datele statistice privind volumul de activitate şi încărcătura pe judecător, locurile vacante, celelalte detaşări în raport cu cea solicitată, se înscrie în limitele puterii discreţionare conferite de lege.

2. Răspunsul prin care Inspecţia Judiciară comunică petentului că nu s-au constatat fapte sau împrejurări care să impună luarea unor măsuri de competenţa C.S.M. nu reprezintă un act administrativ, ci doar o operaţiune administrativă ce poate fi contestată odată cu rezoluţia de clasare, dată potrivit dispoziţiilor art. 451 alin. 5 din Legea nr. 317/2004.

3. Admisibilitatea acţiunii în anularea unei părţi din rezoluţia dată de Comisia de disciplină pentru procurori în care se fac referiri critice cu privire la conduita profesională a unui magistrat, chiar dacă soluţia finală de clasare a lucrării nu are efecte directe şi imediate asupra carierei acestuia, în condiţiile în care aspectele reţinute în sarcina procurorului de caz ca fiind o culpă profesională sunt rezultatul exclusiv al „unor menţiuni deficitare şi incomplete din cuprinsul unui registru penal al Parchetului”.

4. Săvârşirea a două infracţiuni intenţionate la regimul circulaţiei pe drumurile publice justifică pierderea bunei reputaţii, în analizarea îndeplinirii acestei condiţii, C.S.M. exercitându-şi dreptul de apreciere cu respectarea principiului legalităţii şi a menţinerii unor standarde ridicate, în raport cu exigentele impuse pentru exercitarea unei funcţii publice în cadrul puterii judecătoreşti, în care încrederea opiniei publice în probitatea şi demnitatea magistraţilor este esenţială.

(selecţii de Paula Coţovanu)

PREZENTĂRI

„La badante di Bucarest”. Un roman de Gianni Caria, procuror italian

GREFA VESELĂ

Achitare pentru infracţiunea de ultraj. Lipsa naturii injurioase a termenului argotic „Puişor” (fr. „Poulet” sau var. rom. „Sticlete”) folosit pentru a desemna un agent de poliţie. Etimologia cuvântului îşi are rădăcinile în secolul al XIX-lea, când sergenţii de poliţie au început să poarte chipiu şi cazarma a fost mutată pe vechiul amplasament al pieţei de păsări a Parisului. Cuvântul a intrat în limbajul popular, fără a avea o conotaţie peiorativă

Contents

EDITORIAL – Bridge over centuries

Nicolae Fleva – Our judiciary. Part II [reprint of România liberă no. 2870 from March 11, 1887]

ATTITUDES

Mark Grabowski – Are Technical Difficulties at the Supreme Court Causing a “Disregard of duty”?

Joanna Shepherd – Measuring Maximizing Judges: Empirical Legal Studies, Public Choice Theory, and Judicial Behavior.

Michael H. LeRoy – Do Partisan Elections of Judges Produce Unequal Justice? When Courts Review Employment Arbitrations.

Alex Kozinski – My Pizza with Ninó.

Ann Stewart – Gender and Judging in India.

LEGAL STUDIES

Ionuţ Militaru – About the Compatibility of the Forced Sale Auction with art. 1 of Protocol no. 1 Additional to the European Convention on Human Rights

Camelia Maria Ilie, Delia Narcisa Theohari – Application for judicial review of stamp duty

Victor Constantinescu – Finding the Expiry of Limitation for Criminal Liability by the Court of Last Resort and the Obligation to Respect the Presumption of Innocence.

JURISPRUDENCE

Recent case-law of the European Court of Human Rights:

1. Pensions for military personnel. Reform made ​​by Law no. 119/2010 – inadmissibility decision in case of Constantin Abăluţă and others v. Romania (with note by Dragoş Călin)

2. The principle of equality of arms and the place of the prosecutor in court. Adversarial principle – inadmissibility decision in case of Trăilescu v. Romania (with note by Cristina Bunea)

3. Hearing and detention conditions. Legality of the deprivation of liberty. Presumption of innocence – inadmissibility decision in case of Patriciu v. Romania

4. Appeal on points of law covered by the provisions of art. 329 of the Code of Civil Procedure is an effective way of unifying national jurisprudence – case of Albu and others v. Romania (with note by Alexandra Neagu)

5. Pollution tax. Effects of divergent jurisprudence – inadmissibility decision in joint cases Coriolan Gabriel Ioviţoni and others v. Romania (with note by Dragoş Călin)

Recent case-law of the Court of Justice of the European Union:

1. Access to EU documents. General presumptions which apply to certain categories of documents.

2. Freedom of establishment. Border transformation of a society. Refusal of registration in the Commercial Register of the host Member State.

3. Consumers protection. Legislation of a Member State which prohibits advertising for casinos in other countries if the legal protection of players in these states is equivalent to that guaranteed national.

(selections and notes by Anamaria Groza).

Recent case-law in the field of the judiciary and magistrates status:

1. Conditions for deployment of magistrates in international institutions. The analysis of S.C.M. in addressing a request for posting grafted on statistical data concerning workload and load per judge, vacancies and other postings in relation to the requested, falls within the discretionary power conferred by law.

2. The Judiciary Inspection reply to petitioner, that no facts or circumstances were found to require measures of the S.C.M., is not an administrative act, but an administrative operation that can be disputed together with resolution classifying, issued according to art. 451 par. 5 of Law no. 317/2004.

3. The admissibility of the annulment of a part of the resolution given by the Discipline Commission of prosecutors where are made critical references on professional conduct of a magistrate, even if the final solution for classifying work does not have direct and immediate effects on his career, given that the aspects adduced against the prosecutor as a professional negligence are exclusively the result of „entries appearing in a poor and incomplete criminal record Prosecutor”.

4. Two intentional traffic crimes committed on the road justifies loss of good reputation, in analyzing the fulfilment of this condition, S.C.M. exercising their discretion with the principle of legality and maintaining high standards, in relation to requirements imposed for the exercise of public functions in the judiciary, where public confidence in the integrity and dignity of the judiciary is essential

(selections by Paula Coţovanu).

PRESENTATIONS

„La badante di Bucarest”. A novel by Gianni Caria, Italian prosecutor

HAPPY REGISTRY

Acquittal for the offense of assault. Lack of offensive nature of the word slang „Nestling” (fr. „Poulet” or rom. var. „Sticlete”) used to refer to a police officer. The word has its roots in the nineteenth century, when police sergeants began to carry cap and the police barracks have been moved on the old location of birds market of Paris. The word came into popular language, without a pejorative connotation.

Sommaire

EDITORIAL – A la recherche du temps perdu

Nicolae Fleva – Notre Magistrature. Ième Partie [réédition du quotidien „La Roumanie Libre” no 2870 du 11 Mars 1887]

ATTITUDES

Mark Grabowski – Est-ce que les difficultés techniques à la Cour Suprême provoquent une «négligence de service»? [article en Anglais]

Joanna Shepherd – Mesurant la maximisation des juges: Etudes legales empiriques, théorie des choix publics et comportement judiciaire [article en Anglais]

Michael H. LeRoy – Est-ce que les élections partisanes des juges produisent des inégalités en justice ? Quand les tribunaux examinent les arbitrages d’emploi [article en Anglais]

Alex Kozinski – Une pizza avec Ninó [article en Anglais]

Ann Stewart – Genre et jugement en Inde [articol în lb. engleză]

ETUDES JURIDIQUES

Ionuţ Militaru – Sur la compatibilité de la vente forcée aux enchères publiques avec l’art. 1 du Protocole no. 1 additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Camelia Maria Ilie, Delia Narcisa Theohari – La requête en révision judiciaire des droits de timbre

Victor Constantinescu – La constatation de l’accomplissement du délai de prescription de la responsabilité pénale par le tribunal de dernier ressort et l`obligation de respecter la présomption d’innocence

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

1. Les pensions militaires de retraite. La réforme produite par de la Loi no. 119/2010 – la decision d’irrecevabilité dans l`affaire Constantin Abăluţă et autres c. Roumanie (note par Dragoş Călin)

2. Le principe de l’égalité des armes et la place du procureur dans la salle d’audience. Le principe du contradictoire – la décision d’irrecevabilité dans l`affaire Trailescu c. Roumanie (note par Cristina Bunea)

3. Les conditions d`interrogatoire et de détention. La légalité de la privation de liberté. La présomption d’innocence – la décision d’irrecevabilité dans l`affaire Patriciu c. Roumanie (note par Victor Constantinescu)

4. Le pourvoi dans l`intérêt de la loi prevu par les dispositions de l’art. 329 du Code de procédure civile est un moyen efficace d’unification de la jurisprudence nationale – l`affaire Albu et autres c. Roumanie (note par Alexandra Neagu)

5. La taxe sur la pollution. Les effets de la jurisprudence divergente – la décision d’irrecevabilité dans les affaires jointes Coriolan Gabriel Ioviţoni et autres c. Roumanie (note par Dragoş Călin)

De la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:

1. L’accès aux documents de l’Union Européenne. Des presomptions générales qui s’appliquent à certaines catégories de documents

2. La liberté d’établissement. Transformation transfrontalière d’une société. Refus d’inscription au Registre du Commerce de l’État membre d’accueil

3. La protection des consommateurs. Législation d’un État membre qui interdit la publicité pour les casinos placés dans d’autres pays, si la protection juridique des joueurs dans ces Etats n`est pas équivalent à celui garanti au niveau national

(sélections et notes par Anamaria Groza)

De la jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statut des juges:

1. Conditions du déploiement des magistrats dans les institutions internationales. L’analyse faite par le C.S.M. sur une demande de déploiement, tenant compte des données statistiques sur la charge de travail et la charge par juge, les postes vacants, par rapport aux autres déploiements demandés, relève du pouvoir discrétionnaire conféré par la loi.

2. La réponse communiquée par l`Inspection Judiciaire au pétitionnaire, au sens qu`il n`y a pas de faits ou de circonstances qui exigent des mesures de la part du CSM n`est pas un acte administratif, mais une opération administrative, qui peut être contestée au même temps avec la résolution de relâchement, émise conformément à l’art. 451 par. 5 de la Loi no. 317/2004.

3. Recevabilité de l’action en annulation d’une partie de la résolution émise par la Commission de discipline des procureurs qui contient des références critiques sur la conduite professionnelle d’un magistrat, même si la solution finale pour classer la pétition n`a pas un effet direct et immédiat sur sa carrière, parce que les faits reprochés au procureur comme négligence professionnelle sont exclusivement le résultat de „certaines mentions défectueuses et incomplètes dans un registre pénal du Parquet”.

4. Deux infractions intentionnelles commises contre le régime de la route justifient la perte d’honorabilité, le C.S.M. exerçant dans l’analyse de telles conditions son pouvoir discrétionnaire, avec le respect du principe de la légalité et pour maintenir des standards élevés en ce qui concerne les exigences imposées à l’exercice de fonctions publiques dans le système judiciaire, pour lequel la confiance du public dans l’intégrité et la dignité des magistrats est essentielle.

(sélections par Paula Coţovanu)

PRÉSENTATIONS

„La badante di Bucarest”. Un roman par Gianni Caria, procureur italien

LE GREFFE JOYEUX

Acquitement pour l’infraction d’outrage par paroles, faits, gestes ou menaces. Absence de caractère offensif du vocable argotique „Poulets” pour désigner les agents de police. Le mot a ses racines dans le XIXème siècle, lorsque les sergents de police ont commencé à porter des képis et la caserne a été déplacé sur l’emplacement de l’ancien marché aux volailles de la ville de Paris. Le mot est entré en langage populaire, sans connotation péjorative.

Lasă un comentariu


three − = 1