Cuprins

EDITORIAL

Alex Kozinski – Trecutul apus

ATITUDINI

Mihai Pantelimon Drăguţescu – Inadecvarea instituţională, deficienţă majoră a sistemului judiciar românesc

Joanna M. Shepherd – Politica opiniilor judiciare discordante [articol în lb. engleză]

Maurits Barendrecht Instanţele, Concurenţa şi Inovaţia [articol în lb. engleză]

Michael S. King – Conştientizarea potenţialului actului de judecată [articol în lb. engleză]

Monroe H. Freedman Neconstituţionalitatea procedurii de alegere a judecătorilor în Statele Unite [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Elena Rozalinova, Alexander Angelov, Ivan Georgiev – Competența, recunoașterea și executarea măsurilor provizorii de protecție (Cooperare internaţională în materie civilă) [articol în lb. engleză]

Gabriel Caian, Roxana Maria Călin, Florin Mihăiță – Decizia pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Dumitru şi alţii c. României. Prezentare, analiză și efecte

Sanda Elena Lungu, Mihaela Mărgineanu – Deficienţe şi dificultăţi în noile reglementări privind medierea

Roxana Maria Călin – Discuții cu privire la aplicarea legii medierii de instanțele judecătorești. Critica unor dispoziții legale

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului:

1. Lipsa unui conflict jurisprudenţial în sine. Soluții divergente determinate de modul în care instanțele au apreciat circumstanțele fiecărei cauze – decizia de inadmisibilitate în cauza Stana Neghea şi alţi 6 reclamanţi c. României (cu notă de Dragoş Călin)

2. Lipsa unei divergenţe „profunde şi persistente” a practicii judiciare a instanţelor naţionale – decizia de inadmisibilitate în cauza Ioan Radu şi alţi 30 de reclamanţi c. României (cu notă de Dragoş Călin)

3. Desfacerea contractului de muncă pentru absenţă prelungită de la serviciu din pricina arestării preventive – decizia de inadmisibilitate în cauza Teodor Octavian Tripon c. României (cu notă de Dragoş Călin)

4. Obligaţia de a asigura condiţii de detenţie compatibile cu respectarea demnităţii umane. Nelegalitatea arestării preventive este determinată în mod excepţional numai de nereguli grave şi evidente. Prezumţia de nevinovăţie – declaraţii ale procurorului de caz apărute în presă – cauza Păvălache c. României (cu notă de Cristina Bunea)

5. Legea nr. 221/2009. Despăgubirile pentru prejudiciile morale privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora. Decizia de inadmisibilitate din cauza Nastaca Dolca şi alţii c. României (cu notă de Dragoş Călin)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene:

1. Operatorul de transport aerian are obligaţia să despăgubească pasagerii în cazul în care le-a fost refuzată îmbarcarea, din cauza reorganizării zborului lor ca urmare a unei greve la aeroport survenită cu două zile înainte

2. Împrejurarea că un cetăţean al Uniunii exercită funcţia de şef de stat este de natură să justifice o limitare, întemeiată pe dreptul internaţional, a exerciţiului dreptului de liberă circulaţie

3. Carta drepturilor fundamentale nu se opune ca Comisia să intenteze, în numele Uniunii, în fața unei instanțe naționale, o acțiune în repararea prejudiciului suferit de Uniune ca urmare a unei înțelegeri sau a unei practici contrare dreptului Uniunii

4. Reducerea radicală a vârstei de pensionare a judecătorilor maghiari constituie o discriminare nejustificată pe motive de vârstă

5. Dreptul la concediu anual plătit poate fi redus proporțional cu reducerea timpului de lucru convenită printr-un plan social

(selecţii de Anamaria Groza și Dragoș Călin)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor:

1. Respingerea cererii de reîncadrare în funcţia de judecător. Condiția ca persoana în cauză să fie aptă din punct de vedere medical

2. Desfiinţarea, prin hotărâre a Secției pentru judecători a C.S.M., a funcţiei vacante de vicepreşedinte prevăzută în statul de funcţii al Judecătoriei Rădăuţi. Lipsa propunerii în acest sens a președintelui Curții de Apel Suceava. Competența în materie a Ministrului Justiției.

3. Art. I pct. 1 din Hotărârea nr. 504/21.07.2011 a Plenului C.S.M. Atribuţia colegiului de conducere a instanţei de a dispune repartizarea judecătorilor de la o secţie la alta a instanţei, în cazurile în care schimbarea specializării este justificată de existenţa unui dezechilibru vădit şi de durată între secţii, sub aspectul volumului de activitate

4. Respingerea cererii de numire a unui procuror în funcţia de judecător. Lipsa unei analize temeinice a Plenului C.S.M. Luarea măsurilor care se impun pentru ocuparea posturilor vacante, raportat la raţiunile şi necesităţile sistemului judiciar

5. Respingerea solicitării Ministerului Justiţiei privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Piteşti şi Judecătoriei Curtea de Argeş prin transformarea unor posturi de grefieri cu studii medii în posturi de grefier cu studii superioare. Temeinicie

6. Respingerea excepţiei de nelegalitate a prevederilor Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2964/C/22 noiembrie 2007, prin care s-a transmis spre folosinţă Asociaţiei Magistraţilor din România un spaţiu în imobilul Institutului Naţional al Magistraturii

(selecţii de Paula-Andrada Coțovanu și Dragoș Călin)

PREZENTĂRI

Lansări de carte juridică la Târgul Internaţional Gaudeamus, 24 noiembrie 2012

Documentarul Boala celei de-a Treia Puteri”

GREFA VESELĂ

Un senator american L-a dat în judecată pe Dumnezeu, sub acuzaţia de „activităţi dăunătoare şi ameninţări de natură teroristă”, invocând pasaje din Vechiul Testament. Senatorul a dat apoi asigurări că nu este nebun şi că procesul are o cauză nobilă – lupta împotriva unui proiect de lege menit să limiteze procesele intentate de cetăţeni precum cei prezentaţi în cererea sa.

Contents

EDITORIAL

Alex Kozinski – The Dead Past

ATTITUDES

Joanna M. Shepherd – The Politics of Judicial Opposition [English article]

Maurits Barendrecht Courts, Competition and Innovation [English article]

Michael S. King – Realising the Potential of Judging [English article]

Monroe H. Freedman The Unconstitutionality of Electing State Judges [English article]

LEGAL STUDIES

Elena Rozalinova, Alexander Angelov, Ivan Georgiev Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Provisional and Protective Measures (International Cooperation in Civil Matters) [English article]

Gabriel Caian, Roxana Maria Călin, Florin Mihăiţă – The decision of the European Court of Human Rights in the case of Dumitru and others v. România. Presentation, analysis and effects

Sanda Elena Lungu, Mihaela Mărgineanu – Shortcomings and difficulties in the regulations on mediation

Roxana Maria Călin – Discussions about mediation law enforcement by courts. Critique of legal provisions

JURISPRUDENCE

Recent case law of the European Court of Human Rights:

1. Lack of jurisprudential conflict itself. Divergent solutions determined by how the courts have considered the circumstances of each case – inadmissibility decision in the case of Stana Neghea and others v. România (with note by Dragoş Călin)

2. The lack of a „deep and persistent” divergence of regarding national courts – inadmissibility decision in the case of Ioan Radu and others v. România (with note by Dragoş Călin)

3. Termination of employment for prolonged absence from work because of arrest – inadmissibility decision in the case of Teodor Octavian Tripon v. România (with note by Dragoş Călin)

4. The obligation to provide detention conditions compatible with human dignity. Unlawful arrest is only exceptionally determined by serious and apparent irregularities. Presumption of innocence – Case prosecutor’s statements in the press – the case of Păvălache v. România (with note by Cristina Bunea)

5. Law no. 221/2009. Compensation for moral damage concerning convictions of political and administrative measures assimilated. Inadmissibility decision in the case of Nastaca Dolca and others v. România (with note by Dragoş Călin)

Recent case law of the Court of Justice of the European Union:

1. The air carrier has the obligation to compensate passengers if they were denied boarding due to reorganization of their flight due to a strike at the airport occurred two days before

2. The fact that a citizen of the Union exercises the function of head of state is capable of justifying a restriction on the right of free movement based on international law

3. Charter of Fundamental Rights does not preclude the Commission to bring the Union’s behalf before a national court, an action for damages suffered by the Union as a result of an agreement or practice contrary to European Union law

4. Radically reduction of the retirement age of Hungarian judges constitute unjustified discrimination on grounds of age

5. The right to paid annual leave may be reduced in proportion to the reduction of working time agreed through a social plan

(selections by Anamaria Groza and Dragoş Călin)

Recent case law in the field of the judiciary and magistrates status:

1. Refusal of reinstatement as a judge. The requirement that the person should be medically fit

2. Dissolution of the vice president vacant position of the Rădăuţi Court by decision of the C.S.M section of judges. Lack of the proposal of the President of the Court of Appeal Suceava in this regard. Jurisdiction of the Ministry of Justice

3. Article I, section 1 of Decision no. 504/21.07.2011 delivered by the Plenum of C.S.M. The task of management college court to order the distribution of judges from one section to another, in those cases where changing of specialization is justified by an clearly and lasting imbalance between sections in terms of workload

4. Refusal to appoint a prosecutor as a judge. Lack of a thorough analysis of C.S.M Plenum. Taking appropriate action to fill vacancies, reported on the reasons and requirements of judiciary

5. Rejection of the Ministry of Justice request regarding the granting assent to modification of functions and personnel scheme of the Court of Piteşti and Court of Curtea de Argeş by transforming clerk positions with secondary education in graduate clerk positions. Merits

6. The rejection of the plea of illegality against the Order of the Minister of Justice no. 2964/C/22 November 2007, by which was submitted the usage of a space in the building of the National Institute of Magistracy to the Association of Magistrates in Romania

(selections by Paula-Andrada Coţovanu and Dragoş Călin)

PRESENTATIONS

Juridical book launching at the Gaudeamus International Fair, November 24, 2012

Disease of the Third Power documentary

HAPPY REGISTRY

A U.S. Senator sued God under the accusation of „harmful activities and terrorist threats”, relying on passages from the Old Testament. Senator then gave assurances that he is not crazy and that the trial has a noble cause – the fight against a bill meant to limit lawsuits by people such as those listed in the application.

Sommaire

EDITORIAL

Alex Kozinski – Les cendres du passé

ATTITUDES

Mihai Pantelimon Drăguţescu – L’inadéquation institutionnelle, défaut majeur du système judiciaire roumain

Joanna M. Shepherd – La politique de l’opposition judiciaire [article en Anglais]

Maurits Barendrecht – Les tribunaux, la Concurrence et l’Innovation [article en Anglais]

Michael S. King – Réaliser le potentiel de juger [article en Anglais]

Monroe H. Freedman L’inconstitutionnalité de l`élection des juges des Etats-Unis [article en Anglais]

ETUDES JURIDIQUES

Elena Rozalinova, Alexander Angelov, Ivan Georgiev – La compétence, la reconnaissance et l’exécution des mesures provisoires et conservatoires (Coopération internationale en matière civile) [article en Anglais]

Gabriel Caian, Roxana Maria Călin, Florin Mihăiță – La décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l`affaire Dumitru et autres c. Roumanie. Présentation, analyse et effets

Sanda Elena Lungu, Mihaela Mărgineanu – Des insuffisances et des difficultés dans la nouvelle réglementation en matière de médiation

Roxana Maria Călin – Des discussions sur l`application de la Loi sur la médiation par les tribunaux. Critique de quelques dispositions légales

JURISPRUDENCE

La jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme:

1. Manque d`un conflit jurisprudentiel. Solutions divergentes sur la manière dont les tribunaux ont tenu compte des circonstances de chaque affaire – la décision d’irrecevabilité Stana Neghea et six autres contre la Roumanie (note par Dragoş Călin)

2. L’absence d`une divergence «profonde et persistante” de la jurisprudence des juridictions nationales – la décision d’irrecevabilité Ioan Radu et 30 autres contre la Roumanie (note par Dragoş Călin)

3. Résiliation du contrat travail pour l`absence prolongée à cause de la détention préventive – La décision d’irrecevabilité Teodor Octavian Tripon contre la Roumanie (note par Dragoş Călin)

4. L’obligation de fournir des conditions de détention compatibles avec la dignité humaine. L`illégalité de l`arrestation n`est déterminée qu’à titre exceptionnel par les irrégularités graves et évidentes. La présomption d’innocence – les déclarations du procureur de cas à la presse – l`affaire Pavalache contre la Roumanie (note par Cristina Bunea)

5. La Loi no 221/2009. L`indemnisation pour le préjudice moral causé par les condamnations politiques et les mesures administratives assimilés. La décision d’irrecevabilité Nastaca Dolca et autres contre la Roumanie (note par Dragoş Călin)

De la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne:

1. Le transporteur aérien est tenu d’indemniser les passagers en cas de refus d’embarquement, à cause de la réorganisation du vol à la suite d’une grève à l’aéroport qui a eu lieu deux jours avant

2. Le fait qu’un citoyen de l’Union doit agir en tant que chef de l’Etat est susceptible de justifier une restriction, fondée sur le droit international, de l`exercice du droit de libre circulation

3. La Charte des droits fondamentaux n’empêche pas la Commission de présenter au nom de l’Union, devant une juridiction nationale, une action en dommages à la suite d’un accord ou d`une pratique contraires au droit de l’Union Européenne

4. La réduction radicale de l’âge de retraite des juges hongrois constituerait une discrimination injustifiée fondée sur l’âge

5. Le droit au congé annuel payé ne peut être réduit proportionnellement avec la réduction du temps de travail convenu par le plan social

(sélections par Anamaria Groza et Dragoș Călin)

De la jurisprudence récente en matière d’organisation judiciaire et le statutdes juges:

1. Refus de réintégration en tant que juge. La condition que la personne en cause soit médicalement apte

2. Dissolution, par décision de la Section des juges du C.S.M., de la fonction vacante de vice-président des postes du Tribunal de Première Instance de Radauti. Le manque de la proposition à cet égard du Président de la Cour d’Appel de Suceava. La compétence du Ministère de la Justice

3. L`article I point 1 de l` Arrêt no 504/21.07.2011 du Plénum du C.S.M. L`attribution des collèges de gestion des tribunaux de disposer la distribution des juges d’une section à une autre, quand le changement de spécialisation est justifié par un déséquilibre entre les sections de façon claire et durable en termes de charge de travail

4. Refus de nommer un procureur dans une fonction de juge. Le manque d`une analyse approfondie du Plénum du C.S.M. Prendre les mesures appropriées pour combler les postes vacants, un rapport sur les raisons et les exigences système judiciaire

5. Le rejet de la proposition du Ministère de la Justice d`aviser la modification des fonctions du personnel du Tribunaux de Première Instance de Pitesti et de Curtea de Argeş en transformant les postes de greffier aux études moyennes en postes aux études supérieures. Fondement

6. Le rejet de l’exception d’illégalité de l’Arrêté du Ministre de la Justice no 2964/C/22 Novembre 2007, par lequel l’Association des Magistrats de Roumanie a bénéficié de l`utilisation de l’espace dans le bâtiment de l’Institut National de la Magistrature

(sélections par Paula-Andrada Coțovanu et Dragoș Călin)

PRÉSENTATIONS

Lancements de livre juridique à la Foire Internationale «Gaudeamus», le 24 Novembre 2012

Le documentaire «La maladie du Troisième Pouvoir»

LE GREFFE JOYEUX

Un Sénateur Américain a poursuivi Dieu à la charge d` „activités nuisibles et des menaces terroristes», citant des passages de l’Ancien Testament. Le Sénateur a ensuite donné l’assurance qu’il n’est pas fou et que le procès était pour une bonne cause – la lutte contre un projet de loi pour limiter les poursuites intentées par des gens comme ceux qui sont présentés dans sa requête.

Lasă un comentariu


− two = 6