Comisia de la Veneția referitor la modificarea adusă definiției termenului „funcționar public” (Codul penal)

 

Forumul Judecătorilor din România a publicat traducerea în limba română a Avizului emis la 20 octombrie 2018 de Comisia de la Veneția privind modificările aduse codurilor penale.

 

În ceea ce privește modificarea adusă definiției termenului „funcționar public”, Comisia de la Veneția a reținut următoarele aspecte:

 

 „66. Modificarea articolului 175 CP, prin care se restrânge domeniul de aplicare al noțiunii de „funcționar public” în dreptul penal, are o relevanță clară pentru aplicarea infracțiunilor de corupție și, în special, pentru abuzul în serviciu. Alineatul 2 al prezentului articol, care include persoanele care prestează servicii de interes public (notari, experți judiciari, persoane care lucrează în spitale de stat etc.) din rândul funcționarilor publici, va fi abrogat.

67. Prin urmare, persoanele care prestează servicii de interes public nu vor mai intra sub incidența dispozițiilor care reglementează aceste infracțiuni și vor fi exonerate de răspundere penală. Aceasta va conduce la numeroase fapte de corupție în sfera serviciului public care nu sunt anchetate și sancționate.

68. În conformitate cu articolul 2 litera (a) punctul (ii) din UNCAC, noțiunea de „funcționar public” include, de asemenea, „orice altă persoană care îndeplinește o funcție publică, inclusiv pentru o agenție publică sau o întreprindere publică sau care prestează un serviciu public, așa cum este definit în legislația internă a Statului Parte și așa cum este aplicat în domeniul pertinent al legislației respectivului Stat Parte”. Alineatul 2 al actualului articol 175 CP, abrogat prin modificarea propusă, pare conform cu prevederea UNCAC: “(2) În același timp, în sensul dreptului penal, se consideră a fi funcționar public: persoana care furnizează un serviciu de interes public, cu care a fost însărcinată de autoritățile publice, sau care face obiectul controlului sau supravegherii acestora din urmă cu privire la prestarea unui astfel de serviciu public.”

69. De asemenea, în sensul Directivei UE 2017/1371 din 5 iulie 2017[1] privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, noțiunea de „funcționar public” este definită pe larg, incluzând astfel orice persoană care deține o funcție executivă, administrativă, judiciară sau legislativă la nivel național, regional sau local, precum și orice persoană care exercită o funcție de serviciu public care implică gestionarea sau luarea deciziilor privind interesele financiare ale Uniunii.

70. Curtea Constituțională a României48 a invalidat o încercare anterioară de a restrânge domeniul de aplicare al noțiunii de „funcționar public” în Codul penal, considerând că încalcă articolul 16 alineatul (1) (egalitatea cetățenilor în fața legii) și articolul 16 alineatul (2) din Constituție (”nimeni nu este mai presus de lege”). Pentru Curte, criteriile decisive pentru includerea sau excluderea persoanelor din domeniul de aplicare al dreptului penal includ „natura serviciului furnizat, temeiul juridic pe care se desfășoară activitatea sau raportul juridic dintre persoana în cauză și autoritățile publice, instituțiile publice”. În hotărârea sa, Curtea a concluzionat, referindu-se, de asemenea, la definiția UNCAC, că „legislația din România privind combaterea corupției și abuzul în serviciu comise de funcționarii publici este în concordanță cu cerințele reglementărilor internaționale în domeniu, care, potrivit prevederilor articolului 11 alin. (2) din Constituție, odată ratificate, devin „parte a legislației naționale”.

71. Din cele de mai sus reiese clar că amendamentul propus la articolul 175 CP nu este în concordanță cu definiția noțiunii de „funcționar public”, astfel cum rezultă din instrumentele internaționale relevante. De asemenea, amendamentul ridică probleme de coerență cu numeroase alte prevederi ale Codului penal român, cum ar fi articolele 178, 259, 289, 308, 317, care continuă să se refere la acest alineat, care nu va mai exista. Având în vedere observațiile din alineatele precedente, amendamentul propus ar trebui revizuit.

Notă: Această traducere reprezintă un demers al Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, fiind realizată la cererea sa. Orice preluare a textului se va efectua sub condiţia următoarei mențiuni: „Traducerea acestui aviz reprezintă un demers al Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România”. Textul integral al traducerii poate fi accesat la pagina web http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/Avizul-din-20-octombrie-2018-al-Comisiei-de-la-Venetia-cu-privire-la-codurile-penale-traducere-RO.pdf .

[1] Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudei împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal, a se vedea articolul 4.4.

No related posts.

Lasă un comentariu


three − = 1