Cuprins lb. română

Cuprins

EDITORIAL – Punte peste secole

George Costaforu, „Precuvântare”, Magasinu Judecătorescu, broșura I-a, București, Tipografia Colețiului, 1855, p. I-V

INTERVIURI – Despre justiție și judecători

Interviuri cu domnii Alexander N. Chumakov, Milton J. Nieuwsma și Fahredin Shehu

ATITUDINI

Leigh Goodmark – „Legea și justiția nu sunt întotdeauna aceleași”: Crearea la nivelul comunității a unor forumuri de justiție pentru persoanele expuse la abuzurile conjugale [articol în lb. engleză]

Marie A. Failinger – Justiție paralelă: Crearea direcțiilor de acțiune pentru medierea obligatorie [articol în lb. engleză]

Jason Mazzone – Situațiile în care Curtea Supremă nu este „Supremă”

STUDII JURIDICE

Sergiu-Leon Rus – Judecarea în primă instanță a litigiilor de contencios administrativ potrivit Noului Cod de procedură civilă

Gabriel Caian – Poliția și drepturile omului

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Decizia de inadmisibilitate din cauza Ion Sgaibă împotriva României. Neepuizarea căilor de atac interne, în situația invocării pentru prima oară a lipsei de imparțialitate a unor judecători ai instanței de recurs abia printr-o contestație în anulare formulată împotriva deciziei irevocabile prin care s-a soluționat cauza.

(prezentare de Dragoș Călin)

2. Decizia de inadmisibilitate în cauza Stănculescu și Chițac împotriva României. Durata de aproximativ opt ani a procedurilor penale privind investigarea și judecarea faptelor din decembrie 1989 nu este contrară Convenției.

(prezentare de Vasile Bozeșan)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

I. Noi evoluţii jurisprudenţiale privind protecţia consumatorilor

1. O schimbare majoră de jurisprudenţă în privinţa clauzelor abuzive

2. Competenţa materială exclusivă în cazul acţiunilor având ca obiect nevalabilitatea clauzelor abuzive

3. Obligaţiile de a furniza informaţii precontractuale şi de a verifica bonitatea împrumutatului în cazul creditului de consum

II. Elemente ale salariului minim în cazul lucrătorilor detaşaţi: spre o viziune mai socială?

III. Tratament spitalicesc acordat în alt stat membru. Refuzul de a elibera o autorizaţie prealabilă. Lipsa medicamentelor şi a materialelor medicale de primă necesitate. Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzaPetru (C-268/13).

IV. Egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Principiul nediscriminării pe motiv de vârstă. Principiul nediscriminării pe motiv de handicap (obezitate).

(selecţii și comentarii de Anamaria Groza)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților

1. Afectarea statutului judecătorului/procurorului prin extinderea efectelor suspendării din funcție, dispusă în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 303/2004. Acestea constau doar în neplata drepturilor salariale pe perioada suspendării, neluarea în calcul a respectivei perioade în stabilirea vechimii în magistratură, respectiv inaplicabilitatea interdicțiilor și incompatibilităților prevăzute la art. 5 și art. 8 din același act normativ.

2. În perioada detașării sau numirii într-o altă funcție publică, judecătorul își păstrează calitatea, motiv pentru care îi sunt aplicabile prevederile Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

3. Concursul de promovare a judecătorilor și procurorilor în funcții de execuție. Procesul-verbal al comisiei de soluționare a contestațiilor la barem și procesul-verbal de motivare a contestațiilor nu pot fi circumscrise noțiunii de act administrativ, în sensul de act unilateral cu caracter individual emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice.

4. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor. Exigențe de obiectivitate și previzibilitate. Posibilitatea formulării contestației la barem, termenul de formulare și de soluționare, modalitatea de soluționare a contestațiilor și efectele diferitelor soluții ce pot fi adoptate în urma soluționării contestațiilor la barem.

5. În ceea ce privește procedura de selecție a formatorilor Institutului Național al Magistraturii, Legea nr. 304/2004 nu cuprinde nicio prevedere, ceea ce denotă intenția legiuitorului de a acorda o marjă largă de apreciere autorității publice competente, Consiliul Superior al Magistraturii, referitor la conținutul actului administrativ normativ care este adoptat în acest scop.

6. În condițiile în care reclamantul și-a înaintat demisia din funcția pe care o deținea, înainte de finalizarea concursului de admitere în magistratură, așadar înainte de a avea certitudinea că va fi numit în funcția de procuror, este evidentă absența vreunei legături de cauzalitate între actul administrativ anulat, prin care acesta a fost respins la concursul de admitere în magistratură, și prejudiciul constând în lipsirea sa de venituri.

(selecții de Dragoș Călin și Paula-Andrada Coțovanu)

PREZENTĂRI

1. Volumul „Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele împotriva României – 2014. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile (X)”, Editura Universitară, București, 2015, ISBN 978-606-28-0178-6

2. Volumul „Poliția și drepturile omului. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-28-0174-8

3. Volumul „Drept social. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-28-0176-2

4. Volumul „Jurisprudenţă recentă în materia organizării judecătoreşti și a statutului magistraţilor”, ediţia a II-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-28-0216-5

5. Volumul „Practica judiciară în materia contestațiilor formulate împotriva hotărârilor colegiilor de conducere ale instanțelor judecătorești”, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-28-0173-1

6. Volumul „La Médiation, un chemin de paix pour la justice en Europe”, Éditions l’Harmattan, Paris, ISBN 978-2-343-06148-1

GREFA VESELĂ

Hotărâre judecătorească motivată în versuri. Anderson Greenwood and Company v. National Labor Relations Board, United States Court of Appeals, Fifth Circuit. 9 Octobre, 1979

Lasă un comentariu


+ nine = 18