Cuprins lb. română

Cuprins

EDITORIALPunte peste secole

Nicolae Fleva – Magistratura noastră. Partea I [republicare din România liberă nr. 2870 din 11 martie 1887]

ATITUDINI

Maimon Schwarzschild – Cum judecăm judecătorii

Tamara Manea Răspunderea disciplinară a magistraților pentru încălcarea cu rea-credință sau gravă neglijență a normelor de drept material şi procedural

Lorne Neudorf – Independenţa judiciară: Judecătorul ca a treia parte a litigiului [articol în lb. engleză]

Richard H. Pildes – Este Curtea Supremă de Justiţie o instituţie „majoritară”? [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Sanda Elena Lungu, Dragoş Călin – Câteva aspecte privind medierea în România. Facilităţi pentru a utiliza procedura medierii [articol în lb. franceză]

Roxana Lăcătuşu – Cauza A.M.M. c. României. Justul echilibru dintre interesul minorului de a-i fi stabilită paternitatea şi interesul prezumatului tată de a nu fi supus testelor ADN

Lorena Zidaru – Încălcarea art. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prin utilizarea în mod nejustificat a armelor de foc

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Cauza Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României – Dreptul de asociere al clericilor şi principiul autonomiei cultelor (notă de Alexandra Neagu)

2. Hotărârea Marii Camere în cauza Creangă împotriva României – Sarcina probei referitor la privarea de libertate. Imposibilitatea părăsirii sediului parchetului. Nelegalitatea privării de libertate (notă de Victor Constantinescu)

3. Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 – decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu şi alții c. României (notă de Dragoş Călin)

4. Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 – decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României (notă de Dragoş Călin)

5. Lipsa unei „speranţe legitime” în cazul recalculării pensiilor. Efectele jurisprudenţei divergente – Decizia de inadmisibilitate în cauza Dumitru David şi alţii împotriva României (notă de Dragoş Călin)

6. Cauza Nicoleta Gheorghe împotriva României – O nouă hotărâre de referinţă pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materia contravenţiilor (notă de Ileana Popa şi Flavian Popa)

7. Cerere de revizuire în procedura anulării unei autorizaţii de construire – Decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Millennium Building Development S.R.L. împotriva României (notă de Ionuţ Militaru)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Protecţia consumatorilor. Dacă se modifică costul unui serviciu, furnizorul trebuie să indice în contract metoda în conformitate cu care variază respectivul cost sau motivul variaţiei. În acest caz, consumatorul are dreptul de a pune capăt contractului. Hotărârea judecătorească prin care o clauză contractuală a fost declarată abuzivă produce efecte şi faţă de consumatorii care nu au fost parte la procedură. Instanţele naţionale au obligaţia de a stabili toate consecinţele care decurg din caracterul abuziv al unei clauze, astfel încât aceasta să nu producă efecte faţă de consumatorii cărora li se adresează

2. Principiul egalităţii de tratament. Discriminare pe motive de vârstă.  Neluarea în considerare a experienţei profesionale dobândite în cadrul altei întreprinderi a aceluiaşi grup nu constituie o discriminare pe motive de vârstă. Un angajator nu este obligat să ia în considerare, pentru remunerarea angajaţilor săi, experienţa profesională pe care aceştia au dobândit-o în cadrul unei astfel de întreprinderi

3. Politica socială. Dreptul Uniunii Europene se opune unor dispoziţii naţionale care prevăd că un lucrător aflat în incapacitate temporară de muncă survenită în perioada de concediu anual plătit, nu are dreptul de a beneficia ulterior de respectivul concediu anual plătit, care a coincis cu perioada de incapacitate de muncă

4. Politica socială. În perioada tranzitorie de maximum cinci ani de la aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană, condiţiile pentru accesul studenţilor bulgari pe piaţa forţei de muncă dintr-un alt stat membru nu pot fi mai restrictive decât cele aplicabile studenţilor din ţări terţe

5. Protecţia consumatorilor. Instanţele judecătoreşti pot anula din oficiu clauzele abuzive din contractele cu consumatorii, însă nu pot modifica conţinutul acestor clauze

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Avizele emise în vederea încuviinţării percheziţiei, a reţinerii sau a arestării preventive a unui magistrat, de Secţia competentă a C.S.M., nu reprezintă acte administrative independente de măsurile penale dispuse de instanţa penală. Ca atare, acestea nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ

2. Acțiune formulată de Curtea de Apel Bucureşti împotriva Hotărârii Plenului C.S.M. care a dispus ca posturile ce privesc funcţii de conducere să nu fie incluse în lista posturilor scoase la concursul de promovare în funcții de execuție a judecătorilor. Lipsă de interes. Posibilitatea ocupării locurilor în cauză prin valorificarea rezultatelor concursului

3. Excepţia de nelegalitate a prevederilor art. 33 alin. 5 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor. Caracterul definitiv al rezultatelor probei orale nu poate să rezulte numai din faptul înregistrării desfăşurării (cel puţin în format audio) şi păstrării acestei înregistrări cel puţin un an de la data desfăşurării probei

4. Alegerea în funcţia de vicepreşedinte al C.S.M.. Reînnoirea mandatului. Se pot exercita două mandate, cu condiţia ca acestea să nu fie succesive. Dacă legiuitorul ar fi intenţionat să interzică un al doilea mandat indiferent de situaţie, ar fi folosit expresia „un singur mandat” sau o altă expresie echivalentă şi lipsită de orice urmă de echivoc

PREZENTĂRI

Conferinţa Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional”, Bucureşti, Academia Română, 15 martie 2012

GREFA VESELĂ

Declinarea competenţei la instanţa de contencios administrativ după constituirea completului de judecată la Judecătorie în forma prevăzută de lege pentru judecarea de către Tribunal a conflictelor de muncă, respectiv cu participarea a doi judecători şi a doi asistenţi judiciari

Lasă un comentariu


+ 1 = seven