Cuprins lb. română

EDITORIAL

Punte peste secole – George Costaforu, Introducere la ”Codicile penale”, Magasinu Judecătorescu, volumul II, București, Imprimeria Statului, Hotel Șerban-Vodă, 1872, p. I-XIV

Gabriel Caian – Magistraţii şi dezvoltarea personală

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu scriitorii italieni Stefano BenniGiuseppe Conte și Erri de Luca

ATITUDINI

Marie-Jane Ody – Le juge du 21ème siècle: un souffle qui n’évitera pas l’asphyxie [articol în lb. franceză]

Chao Xi – Local Courts as Legislators? Judicial Lawmaking by Subnational Courts in China [articol în lb. engleză]

Justin Desautels-Stein – The Judge and the Drone[articol în lb. engleză]

Raymond J. McKoski – Disqualifying Judges when their Impartiality Might Reasonably be Questioned: Moving Beyond a Failed Standard [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Ionuț Militaru – Pierderea dreptului la pensie specială ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni. Condiții rezultate din jurisprudența CEDO pentru conformitatea măsurii cu dispozițiile art.1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție

Marius Armașu – Confiscarea extinsă. Analiză comparativă între reglementarea actuală şi modificările impuse de Directiva 2014/42/UE, din perspectiva Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

Ionuț Borlan – Procedura regularizării cererii de chemare în judecată și reprezentarea sau asistarea obligatorie a părților de către avocat în căile extraordinare de atac. Compatibilitatea cu standardele Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului de acces la justiție

Stela Pelican – Asigurarea termenului rezonabil în procesul civil. Sarcina judecătorului naţional: între standardul convenţional şi alte riscuri

JURISPRUDENŢĂ

Din jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Hotărârea pronunţată de Marea Cameră a CEDO la data de 17 iulie 2014 în cauza Centrul pentru Resurse Juridice (în numele lui Valentin Câmpeanu) împotriva României – cererea nr. 47848/08 (cu prezentare și notă de Gabriel Caian)

2. Cauza Dhahbi împotriva Italiei. Obligația instanței de a-și motiva refuzul de a efectua o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Încălcarea art.6 par.1 din Convenție (cu prezentare de Dragoş Călin)

3. Decizia de inadmisibilitate din cauza Elena Petraşcu împotriva României. Neîncălcareaprevederilor art.6 par.1 din Convenție, în situația calificării de instanța de judecată a căii de atac, denumită de parte apel, ca recurs, după ce s-a oferit posibilitatea părților, în ședință publică, să formuleze apărări cu privire la acest fapt (cu prezentare de Roxana Maria Călin)

Din jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

I. Natura şi conţinutul controlului jurisdicţional exercitat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în privinţa cauzelor de concurenţă (prezentare şi comentariu cu privire la hotărârea Curţii de Justiţie din 10 iulie 2014, cauza C-295/12 P).

II. Dreptul la liberă circulaţie şi şedere al persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene – o evoluţie permanentă

(selecţii și comentarii de Anamaria Groza)

Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu. Condiţia semnării unui angajament scris.

2. Interdicţia judecătorilor şi procurorilor de a avea calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la persoanele juridice nu poate fi extinsă la aceea de investitor la bursă în privinţa celorlalte instrumente financiare tranzacţionate, în afara acţiunilor, în lipsa unor prevederi legale care să instituie o asemenea interdicţie.

3. Suspendarea executării hotărârii Plenului CSM privind întocmirea listei cu numărul de voturi obţinute de fiecare candidat în adunările generale, pentru alegerea unui membru. Condiţia de a fi desemnat un judecător care este de la instanţa unde îşi desfăşoară efectiv activitatea şi unde are dreptul să voteze.

4. Evaluarea profesională a unui funcționar public expert din cadrul unei curți de apel, realizată la data intrării sale în concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului, satisface cerinţele prevederilor legale referitoare la condiţiile ce se cer a fi îndeplinite pentru înscrierea şi participarea la un examen de promovare în grad profesional.

5. Insuficienta motivare a rapoartelor de examinare psihologică şi arbitrariul derivând din lipsa de transparenţă, de deplină credibilitate şi de egalitate în ce priveşte examinarea şi a reexaminarea psihologică a unui candidat, efectuate în cadrul concursului de admitere în magistratură. Sistemul copy-paste.Raportul psihologic absolut identic cu cel întocmit în urma reexaminării psihologice, dar și cu acel al altui candidat, chiar şi în privința semnelor de punctuaţie.

6. Anularea unui act administrativ prin care se constată neîndeplinirea unor condiţii de numire în funcţia de procuror nu conduce în mod automat la constatarea că sunt îndeplinite aceste condiţii şi la numirea în funcţia de procuror. În cazul candidaţilor la concursul de admitere în magistratură, condiţia de a fi apt din punct de vedere psihologic este o condiţie de numire în funcţia de judecător sau procuror.

7. Împrejurarea că unui judecător sau unui procuror care a primit o sancțiune disciplinară pentru o abatere săvârșită după intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004 îi este înlăturată/interzisă materializarea, după acel moment, a oricărei intenții de promovare ca judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție nu este de natură a-i afecta vreun drept fundamental. Însă activarea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 303/2004 capătă semnificația încălcării principiului neretroactivității legii civile, întrucât, prin natura sa, o sancțiune disciplinară, odată aplicată, nu poate produce alte consecințe și efecte viitoare, cu excepția celor prevăzute în momentul dispunerii ei.

(selecţii de Paula-Andrada Coţovanu şi Dragoş Călin)

GREFA VESELĂ

State of Indiana, Blackford Circuit Court, Ordin emis de instanță în 25 august 2014 pentru a impune purtarea șosetelor de către avocat în sala de judecată

Lasă un comentariu


− 3 = three