Toate articolele

Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare – Raport privind codurile de conduită pentru membrii consiliilor din cadrul sistemului judiciar

http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/RECJ-Raport-privind-codurile-de-conduita-pentru-membrii-consiliilor-judiciare.pdf GRUPUL DE LUCRU AL RECJ – RAPORT PRIVIND CODURILE DE CONDUITĂ PENTRU MEMBRII CONSILIILOR DIN CADRUL SISTEMULUI JUDICIAR În Compendiul RECJ privind Consiliile Judiciare, adoptat în octombrie 2021, a fost adăugată următoarea recomandare: „RECJ recomandă Consiliilor din Sistemul Judiciar să elaboreze standarde de conduită profesională și… citeste

Citește tot

Cauza Sarısu Pehlivan împotriva Turciei (cererea nr. 63029/19). Sancțiunea disciplinară aplicată reclamantei, judecător și secretar general al Sindicatului Judecătorilor, în urma unui interviu publicat de un cotidian național din Turcia, a încălcat libertatea de exprimare

Prin hotărârea pronunțată la 6 iunie 2023 în cauza Sarısu Pehlivan împotriva Turciei (cererea nr. 63029/19), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut încălcarea de statul turc a articolului 10 din Convenție. Situația de fapt Cererea se referă la o sancțiune disciplinară aplicată de Înaltul Consiliu Judecătorilor și Procurorilor reclamantei, în urma unui interviu cu reclamanta publicat de un cotidian național. Reclamanta s-a născut în 1967 și are… citeste

Citește tot

Memoriu amicus curiae pentru Curtea Constituțională a României

Referitor la dosarul nr. 5/ICCJ/2023 Termen: 26 iulie 2023 Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită, prin prezenta, să fie încuviințată depunerea la dosar a următoarelor argumente ÎN LEGĂTURĂ CU OBIECȚIA DE NECONSTITUȚIONALITATE a dispozițiilor Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x nr.244/2023), formulată de Înalta Curte de Casație și… citeste

Citește tot

Asociația “Forumul Judecătorilor din România”: Memoriu referitor la proiectul de lege privind asistenții judecătorului

Asociația “Forumul Judecătorilor din România”: Memoriu referitor la proiectul de lege privind asistenții judecătorului Ca urmare a anunțului de selecție nr.794/5234/2019/14.10.2020, publicat de Consiliul Superior al Magistraturii au fost recrutați 165 de experți ai judecătorului. La terminarea programului, ei au fost preluați de CSM prin OUG nr.127/2022 cu titulatura de experți juriști. Prin proiectul de lege PLx 231/2023 se creează o nouă categorie de personal… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: În continuare sunt necesare reforme reale în justiție, care să pună în aplicare hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene și rapoartele Comisiei Europene

Odată cu desemnarea noului ministru al justiției, Asociația Forumul Judecătorilor din România reamintește faptul că Raportul MCV din 22 noiembrie 2022, publicat de Comisia Europeană, menționează expres că ”este important ca România să continue să lucreze în mod consecvent la transpunerea în acte legislative concrete a angajamentelor restante specificate în prezentul raport și la continuarea punerii în aplicare a acestora, în cadrul ciclului anual al raportului… citeste

Citește tot

Palatul Justiţiei – Legea prin care se reduce limita de vârstă a membrilor Casaţiei este neconstituţională (preluare din ziarul Dimineaţa, 29 mai 1932, anul 28, nr. 9131)

”Secţiunile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie au declarat neconstituţională dispoziţia introdusă în legea organizării judecătoreşti la 2 aprilie 1931, prin care se reduce limita de vârstă a membrilor Înaltei Curţi de la 70 de ani la 68 de ani. Cu acest prilej, suprema instanţă a stabilit o jurisprudenţă de extraordinară importanţă in fixarea noţiunii principiului de inamovibilitate a magistraturii, înscrisă în art. 108 din Constituţie. Chestiunea a fost… citeste

Citește tot

CJEU: „The national provisions requiring judges to submit a written declaration indicating any membership of an association, non-profit foundation or political party, which provide that that information be placed online, infringe the fundamental rights of those judges to protection of personal data and respect for private life. The placing online of information relating to past membership of a political party is not, in the present case, appropriate for attaining the alleged objective of strengthening the impartiality of judges. Information relating to membership of associations or non-profit foundations on the part of judges is liable to reveal their religious, political or philosophical beliefs. The placing online of that information could enable persons who, for reasons unrelated to the alleged public interest objective, seek to obtain information about the personal situation of the judge concerned to have free access to those data. Having regard to the specific context of the measures introduced by the amending law, such placing online is, moreover, liable to expose judges to risks of undue stigmatisation, by unjustifiably affecting the perception of those judges by individuals and the public in general”

 Luxembourg, 5 June 2023 Judgment of the Court in Case C-204/21 | Commission v Poland (Independence and private life of judges) Rule of law: the Polish justice reform of December 2019 infringes EU law The value of the rule of law is an integral part of the very identity of the European Union as a common legal order and is given concrete expression in principles containing legally binding obligations for the Member States Following the adoption, by Poland, on 20 December… citeste

Citește tot

ECJ, Case C‑817/21, Inspecția Judiciară: ”71.(…) The Commission refers to examples which may show that those powers have been used, on several occasions, for the purpose of political control over judicial activity, some of which are also listed in the reports from the Commission to the European Parliament and the Council of 22 October 2019 and 8 June 2021 on progress in Romania under the Cooperation and Verification Mechanism (COM(2019) 499 final, pp. 7 and 8, and COM(2021) 370, p. 18), which the Romanian authorities must take into due account, under the principle of sincere cooperation laid down in Article 4(3) TEU, for the purpose of achieving the objectives pursued by Decision 2006/928 (…). 71. Subject to verification to be carried out by the referring court, it therefore appears that those elements of the national legal and factual context brought to the attention of the Court tend to corroborate, rather than invalidate, a possible finding that the legislation at issue in the main proceedings is not designed in such a way that there can be no reasonable doubt, in the minds of individuals, that the powers and functions of the Judicial Inspectorate will not be used as an instrument to exert pressure on, or political control over, judicial activity.”

ECLI:EU:C:2023:391 Provisional text JUDGMENT OF THE COURT (First Chamber) 11 May 2023 (*) (Reference for a preliminary ruling – Rule of law – Judicial independence – Second subparagraph of Article 19(1) TEU – Decision 2006/928/EC – Independence of the judiciary – Disciplinary proceedings – Judicial Inspectorate – Chief Inspector with powers of regulation, selection, assessment, appointment and disciplinary investigation) In Case… citeste

Citește tot

CJUE, C-817/21: „71. În speță, Comisia menționează exemple care pot arăta că aceste prerogative au fost utilizate, în mai multe rânduri, în scopul controlului politic al activității judiciare, unele dintre aceste exemple figurând, de altfel, în rapoartele Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu din 22 octombrie 2019 și din 8 iunie 2021 privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare [COM(2019) 499 final, p. 7 și 8, precum și COM(2021) 370, p. 18], de care autoritățile române trebuie să țină seama în mod corespunzător, în temeiul principiului cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) TUE, în vederea realizării obiectivelor urmărite prin Decizia 2006/928. (…) 72. Sub rezerva verificărilor care trebuie efectuate de instanța de trimitere, rezultă, așadar, că aceste elemente ale contextului de fapt și de drept național aduse la cunoștința Curții tind să confirme, mai degrabă decât să infirme o eventuală constatare potrivit căreia reglementarea în discuție în litigiul principal nu este concepută astfel încât să nu poată da naștere niciunei îndoieli legitime, în percepția justițiabililor, cu privire la utilizarea prerogativelor și a funcțiilor Inspecției Judiciare ca instrument de presiune asupra activității judiciare sau de control politic al acestei activități.””

ECLI:EU:C:2023:391 HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 11 mai 2023(*) „Trimitere preliminară – Stat de drept – Independența justiției – Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Decizia 2006/928/CE – Independența judecătorilor – Procedură disciplinară – Inspecția Judiciară – Inspector‑șef cu competențe de reglementare, de selecție, de evaluare, de numire și de cercetare disciplinară” În cauza C‑817/21, având ca obiect o… citeste

Citește tot

CJEU, Judgment in Case C-817/21, Inspecţia Judiciară – Rule of law: the body in charge of disciplinary proceedings against judges must be independent and impartial

The rules governing the review of the actions of its director must be designed in such a way as to dispel any reasonable doubt in that respect In Romania, a party in several criminal proceedings filed a number of disciplinary complaints with the competent Judicial Inspectorate against certain judges and prosecutors involved. Since all of those complaints were the subject of decisions to take no further action, that party lodged a complaint against the Chief Inspector, in respect of… citeste

Citește tot