Cuprins lb. română

Cuprins

EDITORIAL

Gabriel Caian – Justiţia de azi şi jocul adevărului

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu scriitorii Jorge Majfud și Alfonso Gumucio-Dagron

ATITUDINI

Stefaan Voet, Marcel Storme – Experienţa reformei judiciare instituţionale în Belgia: Noile organe care administrează sistemul judiciar

Wayne McCormack – Independența sistemului judiciar din SUA: victimă a „războiului declarat terorismului”

Paul Marcus – Judecătorii vorbind cu jurații în cauze penale: De ce judecătorii americani procedează atât de diferit față de toți ceilalți [articol în lb. engleză]

Brian Opeskin – Starea magistraturii: un profil statistic al instanțelor și judecătorilor australieni [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Anamaria Groza – Tipologia măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative privind libera circulaţie a mărfurilor în Uniunea Europeană

Ioana-Maria Cîmpean – Garanțiile diplomatice și protecția drepturilor omului

Adrian Boantă, Diana Chibulcutean, Iulia Diana David – Abilitatea Curții Europene a Drepturilor Omului de a asigura accesul efectiv al persoanelor cu dizabilități la procedurile desfășurate în fața sa [articol în lb. engleză]

Ivan Georgiev – Reglementarea internării în centrele de reeducare sau a executării pedepsei cu închisoarea aplicate minorilor sau delincvenților juvenili în legislația Republicii Bulgaria (câteva posibilități de aplicare a plasamentului ca măsură alternativă) [articol în lb. engleză]

JURISPRUDENŢĂ

Din jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Decizia de inadmisibilitate din cauza Lefter împotriva României. Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată prevăzută de Noul Cod de procedură civilă. Neîncălcarea art. 6 și 13 din Convenţie (cu prezentare de Roxana Călin)

2. Decizia de inadmisibilitate din cauza Sorin Ștefan Roșca Stănescu împotriva României. Lipsa unei ingerințe în libertatea de exprimare a unui ziarist în situația în care Ministrul Justiției i-a solicitat să nu se mai pronunțe asupra unor chestiuni legate de justiție, întrucât făcea obiectul unei proceduri judiciare penale (cu prezentare de Dragoş Călin)

3. Afirmaţii grave făcute prin presă la adresa unui procuror privind pretinse acte de corupţie şi falsificarea unor rechizitorii – încălcarea art.8 din Convenţie în cauza Lavric împotriva României (cu prezentare și notă de Vasile Bozeşan)

4. Decizia de inadmisibilitate din cauza Agneta Majtenyi și Ildiko Majteneyi împotriva României. Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unei singure hotărâri judecătorești irevocabile pronunţate în sens contrar celei din cauza reclamantelor (cu prezentare de Roxana Călin)

5. Decizia de inadmisibilitate din cauza Sindicatul Pro Asistență Socială împotriva României. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție, ca urmare a refuzului Curții de Apel Timișoara de a trimite o întrebare preliminară Curții de Justiție a Uniunii Europene (cu prezentare de Dragoş Călin)

6. Hotărârea din cauza Baka împotriva Ungariei. Schimbarea reclamantului din funcţia de Preşedinte al Curţii Supreme a Ungariei, prin norme tranzitorii ale noii legi fundamentale, adoptate de Parlament, în urma exprimării de către acesta a unor opinii critice faţă de reformele constituţionale şi legislative ce vizau sistemul judiciar şi statul de drept, constituie o încălcare a libertăţii de exprimare (cu prezentare și notă de Gabriel Caian)

7. Neîncălcarea libertăţii de circulaţie a unui minor căruia i s-a interzis părăsirea ţării pe considerentul că ordonanţa preşedinţială de suplinire a consimţământului tatălui său, deşi era executorie, nu era una irevocabilă – cauza Şandru împotriva României (cu prezentare și notă de Vasile Bozeşan)

8. Decizia de inadmisibilitate în cauza Ralu Traian Filip c. României. Ziarist obligat la daune morale pentru o campanie de presă. Faptul că aceeași instanță a decis succesiv în două căi de atac în același dosar nu ridică o problemă pe tărâmul art. 6 CEDO, sub condiția existenței unor complete de judecată distincte (cu prezentare de Dragoş Călin)

Din jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

1. Cetăţenia europeană. Noi evoluţii jurisprudenţiale privind dreptul de şedere al resortisanţilor unor ţări terţe, membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii

2. Libera circulaţie a mărfurilor. Refuzul înmatriculării autovehiculelor al căror sistem de direcție este situat pe partea dreaptă, într-un stat membru a cărui circulaţie rutieră se desfăşoară pe partea stângă

3. Norme naţionale care constituie obstacole în calea libertăţii de stabilire

(selecţii și comentarii de Anamaria Groza)

Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Invocarea unui pretins tratament discriminatoriu aplicat candidaţilor la concursul pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Condiţia inexistenţei unei sancţiuni disciplinare în tot cursul carierei în magistratură.

2. Soluţionarea cererii de numire a unui procuror în funcţia de judecător. Politica de resurse umane reprezintă atributul exclusiv al Consiliului Superior al Magistraturii, raportat la raţiunile şi necesităţile sistemului judiciar.

3. Cererile de valorificare formulate de candidaţii la concursul de promovare în funcții de execuție au prioritate atunci când vin în concurs cu cereri de transfer ale candidaţilor care au fost admişi pentru promovare pe loc la concurs şi nu au prioritate atunci când vin în concurs cu alte cereri de transfer, formulate de alţi judecători sau procurori decât aceia care au promovat pe loc în urma concursului.

4. Concursul de promovare efectivă în funcție de execuție a judecătorilor și procurorilor. Hotărârea de principiu a Plenului C.S.M. prin care s-a statuat ca fiind posibilă utilizarea în procedura de valorificare şi a posturilor devenite vacante cu o dată ulterioară expirării termenului de valorificare, dar ca urmare a unor măsuri dispuse în interiorul acestui termen, are în vedere situaţiile în care vacantarea unor posturi de judecător sau procuror este certă şi este dispusă în interiorul termenului de valorificare, devenind efectivă ulterior împlinirii termenului menţionat.

5. Menţinerea în funcţie a judecătorilor după împlinirea vârstei de pensionare este facultativă. Avizarea pozitivă în acest sens este condiţionată de existenţa anumitor circumstanțe, fiind un mijloc de utilizare eficientă a resurselor umane de care dispune sistemul judiciar, ceea ce presupune ca judecătorul menţinut în funcţie să fie în măsură să funcţioneze efectiv.

6. Concursul de promovare a judecătorilor și procurorilor în funcţii de execuţie. Nerespectarea obligaţiei de asigurare a caracterului confidenţial al numelui candidatului în procedura de concurs. Lipsa obligaţiei în cazul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la baremul de notare.

7. Concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Fişele de evaluare individuale şi fişa centralizatoare contestate nu pot fi supuse controlului pe calea excepţiei de nelegalitate, nefiind acte administrative individuale de natură a produce efecte juridice în sensul dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Nici regulamentul de concurs nu prevede că evaluarea şi punctajul se acordă de membrii Plenului prin adoptarea unei hotărâri admisibil a fi contestate separat pentru motive de nelegalitate.

8. Valorificarea rezultatului obţinut de un judecător la concursul de promovare în funcţii de execuţie. Îndeplinirea de candidat a condiţiilor prevăzute la art.27 din Hotărârea Plenului CSM nr.621/2006 poate fi avută în vedere și la altă secţie a instanţei pentru care s-a optat la înscriere, dar de aceeaşi specializare.

(selecţii de Paula-Andrada Coţovanu şi Dragoş Călin)

PREZENTĂRI

1. Volumul „Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele împotriva României – 2013. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile (IX)”, Editura Universitară, București, 2014

2. Volumul „Cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană”, Editura C.H. Beck, București, 2014

3. Volumul „Limitele libertăţii de exprimare. Politicieni, jurnalişti, magistraţi. Comentarii şi jurisprudenţă”, Editura Hamangiu, București, 2014

GREFA VESELĂ

Anularea unei cereri de chemare în judecată formulate împotriva a 150 de instituții naționale sau internaționale și a unor personalități ale întregului mapamond

Lasă un comentariu


8 − five =